งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
     1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ทุกระดับ และโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ทุกระดับ 
ให้ส่งรูปเล่มโครงงานตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน  จำนวน 5 เล่ม  ยในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ 
โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง) 
ผู้รับ 
  ฝ่ายวิชาการ (ส่งเล่มโครงการแข่งขัน)   
  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 
  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมืองฯ   
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000    
  เบอร์โทร. 077 200198 , ผู้ประสานงาน 0896581391 

ในส่วนของผู้ส่ง 
 ** ให้เพิ่มรายละเอียดดังนี้ 
  รายการแข่งขัน พร้อมระดับชั้น 
  ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ควบคุมทีม 
 

2. สามารถติดตามสถานะการได้รับเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.srp2.ac.th/sillap

............................................................................................................................................  
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)
รายการแข่งขัน   
  • การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
 
ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ให้คณะกรรมการล่วงหน้า 1 สัปดาห์  ก่อนการแข่งขัน เพื่อประกอบการพิจารณาแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  6  ธันวาคม  2560  
กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้)  โรงเรียนเวียงสระ  412 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
 
  ..........................................................................................................................
รายการแข่งขัน 
  • การประกวดแปรรูปอาหาร ม.ต้น/ม.ปลาย
ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดทำเอกสาร 5 ชุดพร้อมบันทึกลง CD จำนวน 1 ชุดให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ในวันแข่งขันนำเสนอแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร การดำเนินงานนำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน พร้อมวิธีทำการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับพร้อมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  6  ธันวาคม  2560
กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้)  โรงเรียนเวียงสระ  412 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190


.............................................................................................................................
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น/ม.ปลาย
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น/ม.ปลาย
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ให้ส่งรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการแข่งขันตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน  จำนวน 6 เล่ม
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
        นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ (ส่งเล่มโครงงาน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88  ถนนดอนนก  ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000   เบอร์โทร 082-8095383 

***หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
4. ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00-08.50 น.  ณ จุดที่ทำการแข่งขัน    
การแข่งขันรายการใดที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 
...................................................................................................................................................

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
ส่งไฟล์ผลงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  223  หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  
...............................................................................................................


2. กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  
ส่งไฟล์ผลงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560  
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  223  หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  

...............................................................................................................


  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
1...การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท  ให้ส่งรูปเล่มโครงการตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน  จำนวน 6 เล่ม  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
 ...นางสุทินา  สุธรรมานนท์ (ส่งเล่มโครงการ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000   เบอร์โทร. 077 355 351 , 081 272 6382, 083 176 1623
 ...หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 
 
 
2...ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00-08.50 น.  ณ จุดที่ทำการแข่งขัน  การแข่งขันรายการใดที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. 
 
 
3...ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมชุดอุปกรณ์การแข่งขันที่เป็นกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์ + นาฬิกาจับเวลามาด้วย พร้อมติดชื่อโรงเรียนชัดเจนสะดวกต่อการส่งคืน
  ลำดับที่การแข่งขัน ระดับภาคใต้
รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ในภาคใต้และลำดับที่แข่งขัน
ลำดับที่แข่งขัน สพป. / สพม. หมายเหตุ
1 สพป.พัทลุง เขต 2 การแข่งขันของ
2 สพป.ปัตตานี เขต 3 ระดับมัธยมศึกษา
3 สพป.ตรัง เขต 2 (สพม.)
4 สพป.สงขลา เขต 1 ให้ใช้ลำดับที่เดียวกัน
5 สพป.สงขลา เขต 2 กับการแข่งขันของ
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ระดับประถมศึกษา
7 สพป.สงขลา เขต 3  
8 สพป.กระบี่  
9 สพป.ระนอง  
10 สพป.ปัตตานี เขต 1  
11 สพป.นราธิวาส เขต 3  
12 สพป.ยะลา เขต 2  
13 สพป.ปัตตานี เขต 2  
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
16 สพป.ตรัง เขต 1  
17 สพป.ชุมพร เขต 2  
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  
19 สพป.นราธิวาส เขต 1  
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  
22 สพป.สตูล  
23 สพป.ยะลา เขต 3  
24 สพป.ยะลา เขต 1  
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  
26 สพป.นราธิวาส เขต 2  
27 สพป.ชุมพร เขต 1  
28 สพป.พังงา  
29 สพป.พัทลุง เขต 1  
30 สพป.ภูเก็ต  
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 17:05 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 774
เมื่อวาน 1,026
สัปดาห์นี้ 10,306
สัปดาห์ที่แล้ว 22,112
เดือนนี้ 29,570
เดือนที่แล้ว 25,677
ปีนี้ 55,425
ทั้งหมด 55,425