สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 28 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงตะสุวรรณโณ
 
1. นางวารี  ผอมภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นายคณาทร  ศรีทองคำ
2. นายธนาญุตม์  สุกใส
3. นายวโรดม  มีชัยชนะ
 
1. นายณัทพล  ศักดิรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี  พุทธทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชูสวัสดิ์
2. นางสาวอนัณยตา  ศรีสงค์
3. นางสาวอุไรวรรณ  สุขใส
 
1. นายณัทพล  ศักดิรัตน์
2. นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.65 เงิน 7 1. นางสาวกมลพรรณ  ขลุ่ยทอง
2. นางสาวพรมาตา  พึ่งบุญ
3. นางสาวภิรมพร  เอียดสุย
4. นายราชัญย์  บุญญโก
5. นายวรพจน์  ลอยแก้ว
 
1. นางสาวสายโสภา  ทองสาย
2. นางกาบแก้ว  มาสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยผา
2. เด็กหญิงปณิดา  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  นิลปักษ์
4. เด็กหญิงภัทริกา  บุนนาค
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปาลกำเนิด
 
1. นายเมธี  บุญปลอด
2. นายปริญญา  มาเล็ก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บินดุเหล็ม
2. นายชานน  หลีนายน้ำ
3. นางสาวธนพร  ชูบัณฑิตย์
4. นายธรรมราช  สงเคราะห์
5. นางสาวเบญจวรรณ  บุญวงค์
 
1. นายเมธี  บุญปลอด
2. นายศรัณย์  สุนทรสิงห์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย พีรพัฒน์   ลรรพรัตน์
2. เด็กหญิง สุภาวดี    อำปลอด
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทรังษี
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นาย สุวภัทร    สุวลักษณ์
2. นายนวพล  หมัดสุเด็น
3. นายพีรพัฒน์  เย็นใจ
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมธินี  จันผลช่วง
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 1. นางสาววิลาสินี  รวยรื่น
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 8 1. นายปริญญา  คงกะโชติ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวกนกพร  อินทะรัตน์
2. นางสาวกนกวรรณ  อินทะรัตน์
3. นางสาวจารุเนตร  นวลสุวรรณ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ยิ้มวัลย์
5. นายณัฐวัฒน์  รักใหม่
6. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
7. นายปริญญา  คงกะโชติ
8. นางสาววิภาวรรณ  นันทกาญจน์
9. นางสาววิลาสินี  รวยรื่น
10. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
11. นางสาวสุภาพร  ขันธ์มะจันทร์
12. นางสาวเกวลิน  บัวน้อย
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางภัสราพร  บุญศิริ
3. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
4. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. นายชนะยุทธ์  สุระกำแหง
3. นายชินนนท์  สืบวงศ์
4. นายพิจิตร  สุกกระ
5. นางสาวภัทรวดี  แสงฤดู
6. นายอำนวย  อุ่นแดง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวนริศรา  นากลางดอน
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อินทมะโน
 
1. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง 12 1. นางสาวนริศรา  นากลางดอน
 
1. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.58 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  มณีโรจน์
 
1. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 8 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นางสาวภัทรวดี  แสงฤดู
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกพล  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายกรวิชญ์  อนุมาศ
3. เด็กชายกันตภณ  อุตมะมุณี
4. เด็กชายคริต  จินดาวงศื
5. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
7. เด็กชายตะวัน  คงมี
8. นายธนาวุฒิ  วัธนอินทร์
9. เด็กชายธัญทร  เลินไธสง
10. นายธีรพัฒน์  บุญศิริ
11. เด็กชายธีรเจต  อินทร์จันทร์
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทธรัตน์
13. เด็กหญิงบุญฤทธิ์  ยอดจันทร์
14. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
15. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุดสงวน
16. เด็กชายพงศกร  พรหมสุข
17. เด็กชายพงศกร  ดวงจันทร์
18. นายภัทรกร  ทองเรือง
19. เด็กหญิงภาวิณี  จัตุมณี
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  หีมเห็ม
21. เด็กหญิงมัณทิตา  แดงสว่าง
22. เด็กชายรัชชานนท์  ชำนาญธุระกิจ
23. เด็กหญิงวัชพร  เพชรพันธ์
24. เด็กชายวานิช  ทองสิพพัญญู
25. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมรงค์
26. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทสระ
27. เด็กชายวิทวัส  ชนะวรรณโณ
28. เด็กหญิงศรีญาลักษณ์  ธรรมรงค์
29. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รักษาชุม
31. เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรบูรณ์
32. เด็กหญิงสิริรัตน์  ชูชาติ
33. เด็กชายสุธีร์  แก้วกิริยา
34. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  กุฬานุวัฒน์
35. นายอภิเดช  ขวัญทอง
36. เด็กหญิงอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
37. เด็กหญิงอลิชา  จันทรสนิทศรี
38. นายอัครพงษ์  เพ็ชรรัตน์
39. เด็กหญิงเปมิกา  ศิริพงษ์
40. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อินทมะโน
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
4. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
5. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
6. นายณัฏฐ  สวัสดี
7. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
8. นายเสรี   วรสิทธิกร
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กชายจตุรงค์  หมัดสมัคร
2. นางสาวดวงกมล  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงนลพรรณ  วงศ์เกตุ
4. เด็กหญิงนิสารัตน์  ศรีรัสสะ
5. เด็กชายวันชนะ  ซิกพันธ์
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สังข์สิงห์
7. เด็กหญิงสุวิมล  นาแพง
8. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์พลาย
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
3. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 1. นางสาวชญานันท์  ทองชุมนุม
2. นายธวัชชัย  สายอ๋อง
3. นายนฤนาท  สุวรรณจุณี
4. นางสาวนิลรัตน์  ผลบุญ
5. นางสาวปฐมวรรณ  บุญพันธ์
6. นางสาวพรลภัส  เบ็ญจพร
7. นายพีรวัส  เจริญกุล
8. นายภานุมาศ  จันทะนะ
9. นายภาสกร  ตันเจริญ
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นายจรัส  ปิ่นทอง
2. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
3. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธ์คง
2. นางสาวดวงกมล  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ประกอบการ
4. นางสาวธาราทิพย์  นิมานนท์
5. เด็กหญิงนลพรรณ  วงศ์เกตุ
6. เด็กหญิงสุวิมล  นาแพง
 
1. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
3. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
4. นายจรัส  ปิ่นทอง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
2. นางสาวญาตาวี  เลาะสุหลง
3. นางสาวฐิตาภา  สังข์แก้ว
4. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
5. นางสาวรุ่งนภา  สัมพันธชิต
6. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
7. นางสาววิลาวัลย์  เกื้อกูล
8. นางสาวศิริพร  จันทเลิศ
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางสาวซูฮานา  สมจารี
4. นายประพันธ์  จันทสะเร
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุราตะโก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปิ่นทองพันธุ์
3. เด็กหญิงชนากาญจน์  อินทสระ
4. เด็กหญิงณฐศมล  ดุลยพัชร์
5. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณสุโข
6. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
7. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
8. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
9. เด็กหญิงศิริประภา  แท่นสุวรรณ
10. เด็กหญิงสวรรยา  นวลชื่น
11. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุธาประดิษฐ์
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางสาวซูฮานา  สมจารี
4. นายประพันธ์  จันทสะเร
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 1. นางสาวกันยารัตน์  แก้วเพ็ง
2. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงโคมโพธิ์
3. นางสาวฐิตาภา  สังข์แก้ว
4. นางสาวมัยมูญ  หิมวงศ์
5. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
6. นางสาวรังสิมา  จันพรม
7. นางสาวรุ่งนภา  สัมพันธชิต
8. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
9. นางสาววริศรา  อินทสระ
10. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
11. นางสาวเมธาวี  คำชลธาร์
 
1. นายประพันธ์  จันทสะเร
2. นางสาวซูฮานา  สมจารี
3. นางชุติมา  ศิริประภา
4. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 5 1. นางสาวกันยารัตน์  แก้วเพ็ง
2. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
3. นางสาวญาตาวี  เลาะสุหลง
4. นางสาวฐิตาภา  สังข์แก้ว
5. นางสาวมัยมูญ  หิมวงศ์
6. นางสาวรังสิมา  จันพรม
7. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
8. นางสาววริศรา  อินทสระ
9. นางสาวศิริพร  จันทเลิศ
10. นางสาวศิวาพร  เทพบุรี
11. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
12. นางสาวเมธาวี  คำชลธาร์
 
1. นายประพันธ์  จันทสะเร
2. นางสาวซูฮานา  สมจารี
3. นางชุติมา  ศิริประภา
4. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. นายธนพล  อนุสาย
2. นายภาสกร  ตันเจริญ
 
1. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยธิดา  ปานนุกูล
2. นางสาวมนต์นภา  รัตนาคม
 
1. นางอมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต
2. MissLiu  Ya
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฏิ์ชาณญ  ขุนศรีเจริญ
2. นางสาวดุจญาดา  จิตสุวรรณ
3. นายนนทรี  จันทรมณี
4. นางสาวศศิวิมล  นนท์ลาย
5. นางสาวโสธิดา  สมหวัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กระดี่
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.8 เงิน 22 1. เด็กชายชัยยุทธ์  ปิยนุสรณ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ขุนทอง
3. เด็กชายดาแจ๊ะ  โกโก
4. เด็กชายปวริศ  แจ่มกระจ่าง
5. เด็กชายศิรวิชย์  อุบลจินดา
6. เด็กชายสรศักดิ์  รวยรื่น
7. เด็กชายอรรถวัฒชัย  น่วมอ้น
8. เด็กชายไกรวิทย์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายไพบูลย์  เม่งช่วย
2. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
3. ว่าที่ร้อยโทประภาศ  คุปต์กาญจนากุล
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.84 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  ขุนศรีรักษา
2. นางสาวชุติมา  มณีรัตน์
3. นางสาวณัฐมล  แซ่ยี่
4. นายธวัชชัย  สายอ๋อง
5. นางสาวนภัสวรรณ  บุญศรีเจริญ
6. นายยุทธนา  สุริยวงค์
7. นายวราวุธ  สุริยวงค์
8. นางสาวอภิสรา  แสงสอน
9. นางสาวเกียรติยา  บินดุเหล็ม
10. นางสาวเมย์  ทับไทร
 
1. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
2. นายสมพร  เอียดประพาล
3. นางจารุณี  รักวิจิตร
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ไชยจรูญ
2. เด็กชายขนิษฐา  แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงญาดา  สุขุมพันธนาสาร
4. เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงโชติกา  ชัยพรหม
 
1. นางนงคราญ  ขันติกุลานนท์
2. นายประเวศ  บุญราศรี
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.3 ทอง 4 1. นายธนพล  หลีกันชะ
2. นางสาวปณิตา  ทวีรัตน์
3. นางสาวปาจารีย์  ทองประดับ
 
1. นางอมร  เส้งเซ่ง
2. นางพัชรี  ชาตะวิทยากูล
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 22 1. เด็กชายคณากร  บัวหัน
2. เด็กชายอาคเนย์  จันทองสูง
 
1. นางปราณิสา  สวัสดี
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายคทายุทธ  ดิญชวัฒน์
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  ตันจะโร
3. เด็กชายศิลา  เสน่หา
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นายจักรพันธ์  ชุมศักดิ์
2. นายพงศกร  สุวรรณโณ
3. นายศราวุธ  รักนุ้ย
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายภูริณัฐ  ลำธารหิรัญกุล
2. นายวรเมษ  ช่วยบุญญะ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  นิ่มจงจิตร์
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  สงแสง
2. เด็กชายศุภดิตถ์  ธรรมรัตน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกสโร
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายดุษฎี  วิบูลกุล
2. นายถิรกร  ธันยากรกุล
3. นายภาณุพงศ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
47 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทร์นุ่น
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชูมนต์
3. เด็กชายเมธาวิน  สวคนธ์
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์
 
48 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 70.1 เงิน 15 1. นายธีรศักดิ์  สุวรรณแสง
2. นายภูสิทธิ์  ยอดชุม
3. นายศุภโชค  ตุลโน
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวตาณวี  สุวรรณมาลา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ห่อทอง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  รักษ์พงศ์
3. เด็กหญิงพัชฎาพร  ศรีขวัญ
4. เด็กหญิงภัสสร  บุญนา
5. เด็กหญิงสุชานันท์  สุระดีม
6. เด็กหญิงสุพัตชา  บุญนา
 
1. นางมารศรี  ชาญกล
2. นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักดิ์
3. นางสาวจาริณี  เนียมเกตุ
 
50 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์บูลย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงปารณีย์  ขุนแสง
 
1. นางภัสราพร  บุญศิริ
2. นางวไลลักษณ์  จารุวรรณโน
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง 12 1. นางสาวณัฏฐธิดา  บินล่าเต๊ะ
2. นางสาวอรพิมล  บุญส่ง
3. นางสาวเนตรนพิศ  วงศ์ทอง
 
1. นางปัทมาพร  ชูช่วย
2. นางเอมอร  หงษ์ทอง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 10 1. นางสาวภัคจิรา  แซ่อุ่ย
2. นางสาวลัดดาวรรณ  พรรักษา
3. นางสาวศิวนาถ  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางมารศรี  ชาญกล
2. นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักดิ์