งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๔๑๑ 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๔๑๒ 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารสืบค้น ห้อง มัลติมีเดีย 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารสืบค้น ห้อง มัลติมีเดีย 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๔๑๓ 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๔๑๔ 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ห้อง ๒๒๒ 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้อง พิชิตศึก 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ห้อง ๔๑๕ (ห้องเก็บตัว) 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ห้อง ๒๒๓ (ห้องเก็บตัว) 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๕ 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๖ 10 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง เติมฝัน 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง เติมฝัน 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]