งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30 - 09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2560 13.30-15.00 รายงานตัว 13.00-13.30 น. ตรวจอุปกรณ์ 13.30 - 15.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์" อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง การจัดการ 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์" อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง หาดสุรินทร์ 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์" อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง หาดสุรินทร์ 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง To Be Number 1 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง To Be Number 1 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ขงจื่อ 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]