งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารหลวงพ่อแช่ม100ปี ชั้น 2 ห้อง คอมสหกรณ์ 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารหลวงพ่อแช่ม100ปี ชั้น 2 ห้อง คอมสหกรณ์ 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารหลวงพ่อแช่ม100ปี ชั้น 2 ห้อง คอมสหกรณ์ 11 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]