งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 6 ชั้น 2
ห้อง 624 และ 625
10 พ.ย. 2560 13.00 - 16.30 ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 6 ชั้น 2
ห้อง 624 และ 625
10 พ.ย. 2560 13.00 - 16.30 ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 1
ห้อง ชงโค
10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียนและจัดบอร์ด เวลา 08.00-09.00 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 1
ห้อง ชงโค
10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียนและจัดบอร์ด เวลา 08.00-09.00 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 1
ห้อง ชงโค
10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียนและจัดบอร์ด เวลา 08.00-09.00 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 1
ห้อง ชงโค
10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียนและจัดบอร์ด เวลา 08.00-09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2
ห้อง 223, 224 และ 225
10 พ.ย. 2560 09.00 - 11.30 ทำข้อสอบ
12.30 - 16.30 นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น.
ครูผู้ควบคุมเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 2 ชั้น 2
ห้อง 223, 224 และ 225
10 พ.ย. 2560 09.00 - 11.30 ทำข้อสอบ
12.30 - 16.30 นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.00 น. ครูผู้ควบคุมเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 6 ชั้น 2
ห้อง 627 และ 628
10 พ.ย. 2560 13.30 - 16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 6 ชั้น 2
ห้อง 627 และ 628
10 พ.ย. 2560 13.30 - 16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
To Be Number 1 ชั้น 1
ห้อง To Be Number 1
11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
To Be Number 1 ชั้น 1
ห้อง To Be Number 1
11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
To Be Number 1 ชั้น 1
ห้อง To Be Number 1
11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
To Be Number 1 ชั้น 1
ห้อง To Be Number 1
11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]