::sm-pkt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวหัทยา อินต๊ะโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
2. นางสาวนิสานาถ สงรักษ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสาลิณี ช่วยการกล้าโรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ชูศรีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสุนีย์ วงษ์นาโรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกสินี อาขุศิริโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
4. นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา รัตนมณีโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์กรรมการ
2. นางจินดา ไชยสวัสดิโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวตูแวสุรานี กูโนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสายชล จันทรกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ราชยอดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วาระแก่นทรายโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางกฤตยา ไหมแพงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ลำทุมลักษณ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
2. นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวภธิรดา สุไลหมานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นางสาวเยาวดี หงษ์ทองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์พล อินมณเฑียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ์ สมัยสงค์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางยุพิน ต่างใจโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญากรรมการ
4. นางสาวปัทมน กอตระกูลสินโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอริญญา มัจฉาโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี แสงสาครโรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการ
3. นางยุริน ลิ่มวันโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุดมศรี ขวัญเมืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางภัทรลภา คงเกลี้ยงโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
2. นางวราพร ปัตถาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐญาดา แขวงเส็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวลออรัตน์ คลายคลี่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รักโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพุฒธา พรมเลิศโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ทองยอดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซี่ยนวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายถิรฉัตร คงจันทร์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวปองกานต์ ขุนเมืองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ พลนิกรโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวออมทอง สุกรอดรู้โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ใจคำโรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี รองยางโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายลิขิต หล้าแหล่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวสุภรี เมฆบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวบุญภา โบบทองโรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัชชา ศิริชัยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ทองบุญชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นายณฏกร บุญรัตน์โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนีกร แก้วหวานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สุนทรเต็มโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ อำพันโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายฮูสลาม ศรีท่าด่านโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางปรียา ศักดิ์มาสโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ ดอกกะฐินโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
6. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
7. นางสาววิชยา ฟูจิตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ อำพันโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายปรัชญา ส้อตระกูลโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางสาวอุไรลักษณ์ ชุนไธสงโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิภา ทองนวลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
6. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนันทนา นุ้ยเด็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เทพจินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เทพจินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เทพจินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
2. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เทพจินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภูเบศ พนานุรักษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ รักแต่งามโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นายวิทวัส พาหลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวกฤษยา เผือกแดงโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภูเบศ พนานุรักษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายถนอมเกียรติ งานสกุลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายประคุณ พฤกษ์ภัทรานนท์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
4. นางอรญา อัญโย เนียมนาคโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี วิรุณสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายฉัตรชัย กาญจนะโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นางสาวเณริศา พรหมวิลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวขวัญเงิน วิทิพย์รอดโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" กรรมการ
7. นางสาววัชรียา เหล็มหมาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วิรุณสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายฉัตรชัย กาญจนะโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นายยวดยิ่ง ด้วงสุขโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวขวัญเงิน วิทิพย์รอดโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" กรรมการ
7. นางสาววัชรียา เหล็มหมาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวขวัญเงิน วิทิพย์รอดโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางสาวพิชชา เหล่าเพชรสกุลชัยโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวพิชชา เหล่าเพชรสกุลชัยโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสาวทัศนี วิฑูรชาตรีโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ชามะสนธ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายชินรัฐ รัตนธรโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางสาวเมขลา กุลตันโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรจินันท์ จันทมัดโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
5. นางสาวปัจยาการ พรมแดนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางสาวรัตติยา ทิ้งผอมโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ดังใจปองโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
8. นายเอกพจน์ เทศพันธุ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายเทียนชัย ชามะสนธ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายภาสกร ศรีระหงษ์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางสาวเมขลา กุลตันโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรจินันท์ จันทมัดโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
5. นางสาวปัจยาการ พรมแดนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางสาวรัตติยา ทิ้งผอมโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ดังใจปองโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
8. นายเอกพจน์ เทศพันธุ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ อินทรทัตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. ดร.ชาลินี ถังมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
5. นางสายสนิท พงศ์สุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. ดร.พีรพงศ์ พึ่งแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
7. ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
8. ดร.สมพงศ์ บุญศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
9. นางสาวอานีซะห์ ดือรานิงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
10. นางสมใจ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
11. นายสุวิทย์ เอกศิรินิมิตรโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ อินทรทัตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. ดร.ชาลินี ถังมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
5. นางสายสนิท พงศ์สุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
6. ดร.พีรพงศ์ พึ่งแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
7. ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
8. ดร.สมพงศ์ บุญศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
9. นางสาวอานีซะห์ ดือรานิงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
10. นางปรียาภรณ์ รัตนะโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ทองวลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ กำไลโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นายกัณฑกรณ์ พานิชโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ไชยศรีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางอมาณีย์ บัวเชยโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม กรรมการ
3. นางอรอุมา ผ่องศรีโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา ละงูโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้วโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพรจรส โตญาติมากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร จอนด้วงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐธิดา จันทร์เกษโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชลธารโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ขวัญนิมิตรโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
2. นางเกศริน ดิลกคุณากุล ชาพิทซ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางนิพวัลย์ ตันสกุลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางภัควลัญชญ์ ศรีนาคโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สว่างภิภพโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ อรุณโชติโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นายรอซาลี สะมะแอโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
6. นายอาริส มูซอโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิยะดา สาโรจน์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวธนพร ศรีสวาทโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางจุติพร บุญเรืองโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางโสภาพันธ์ุ ลีลากิจรุ่งเรืองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอดิศร รัชนิพนธ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นายขวัญชัย ถิรตันติกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางศิวพร ไกรนราโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายธิษณิน พจน์พัฒนพลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ พันทาโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธิษณิน พจน์พัฒนพลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
2. นางสาวศิวพร ไกรนราโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ พันทาโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร ไกรนราโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ พันทาโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายธิษณิน พจน์พัฒนพลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ มณีแดงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
2. นางจุฑามาศ โชคเกื้อวัดอนุภาษกฤษฎารามกรรมการ
3. ดร.สุนันทา พิมพ์หนูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ มณีแดงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
2. นางจุฑามาศ โชคเกื้อวัดอนุภาษกฤษฎารามกรรมการ
3. ดร.สุนันทา พิมพ์หนูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านสะปำ 'มงคลวิทยา'กรรมการ
2. นายปรีชา คุ้มวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางรัศมี คุ้มวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ โชคเกื้อโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
2. นายปรีชา คุ้มวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาววัลลภา อินทรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคารม ธรรมชยาทรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี นิรัติมานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายคารม ธรรมชยาทรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี นิรัติมานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา ขันธ์ทองโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นางสาวกล่อมจิตร คุ้มบ้านโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตกรรมการ
3. นายธนา เธียรสุคนธ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาเรียน วัดวิชิตสังฆารามกรรมการ
2. นางสาวจิตภาวรรณ แก้วกระจ่างโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางปรัญญา อุตสาหะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระมหาเรียน วัดวิชิตสังฆารามกรรมการ
2. นางสาวจิตภาวรรณ แก้วกระจ่างโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นางปรัญญา อุตสาหะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญกอบ อัยรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ บุญสว่างนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางบุญกอบ อัยรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ บุญสว่างนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย กูสลามัตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. พระครูสุทธิสีลานุโยค วัดท่าเรือกรรมการ
3. Mr.Ben Edword Smallโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเทิดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางศิรินาถ เกื้อเส้งโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
3. นางสิริกุล ร่วมสกุลโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
4. นางสกนธ์พงศ์ พรหมทองนุ้ยโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
5. นายมงคล แซ่ซั่ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุรภพ อนุสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 กรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ ภูมูดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
8. นางสุภัทตรา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกระทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล ทองใหม่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
3. นายศุภสิทธิ์ จงสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เลิศภัทรมนัส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ บุษยาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสกนธธ์พงศ์ พรหมทองนุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวัชรพล ทองใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36ประธานกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ จงสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เลิศภัทรมนัส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ บุษยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสกนธธ์พงศ์ พรหมทองนุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสายสุนี คงแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายยุทธนา ดีมาก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางนิตยา ชุมนวนข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางสาวเขมฤทัย ล่ำประไพโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
6. นายจักรนเรน จิตหาญ โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
7. นางสาวไอนี สาและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
8. นายสุพร ศรีสง่าโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ รายา โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
10. นางจรัสศรี มณีรวมโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
11. นายสมเจตน์ กูลดีโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพล แสงวิจิตร โรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางนราธิป สมบูรณ์ โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางซูนนีตา ซูหลงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธนา ดีมาก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
6. นายกิตติพงศ์ สีคงโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
7. นางศรีสะอาด อนุกูล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
8. นายอุดมภัค ศรีนาค โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
9. นางสาวอาภรณ์ เกิดเมฆโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
10. นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
11. นายชำนาญ ศรีสุขโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
12. นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายลือชัย เที่ยงอยู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
2. นางสกาวทิพย์ สังคปาลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ยกถาวรโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายครรชิต เดชะโชติโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ยกถาวรโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอังษฎา บุญสูงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายตันติกร เพ็ชรอ่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตรวี ว่องไวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คงสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ คงสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
2. นายอังษฎา บุญสูงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ คงสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายอังษฎา บุญสูงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายครรชิต เดชะโชติโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คงสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายครรชิต เดชะโชติโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ คงสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายอังษฎา บุญสูงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
2. นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัตรวี ว่องไวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นายสวรรยา อนันต์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายตันติกร เพ็ชรอ่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอังษฎา บุญสูงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวอนุกูล สงกรดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสกาวทิพย์ สังคปาลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นางสาวรัตรวี ว่องไวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ยกถาวรโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
2. นายอังษฎา บุญสูงโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายตันติกร เพ็ชรอ่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พลสมัครโรงเรียนบ้านไม้ขาวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวละอองทิพย์ รอดสุดโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงษ์โรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
6. นายศรัณย์ สดาษเสดียรโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
7. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นางสาวปราณิสา อินท่าทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
6. นายศรายุทธ พรหมพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ปานนุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
8. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นางสาวปราณิสา อินท่าทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
6. นายศรายุทธ พรหมพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ปานนุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
8. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัฐ คำเลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองประธานกรรมการ
2. นายนีรวัฒน์ โหระสุวรรณโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้องโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นายเอกชัย ไชย์สุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนิท รอดเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวรันปิยา ตัณทัยย์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัฐ คำเลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองประธานกรรมการ
2. นายนีรวัฒน์ โหระสุวรรณโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้องโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นายเอกชัย ไชย์สุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนิท รอดเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวรันปิยา ตัณทัยย์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัฐ คำเลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองประธานกรรมการ
2. นายนีรวัฒน์ โหระสุวรรณโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้องโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นายเอกชัย ไชย์สุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนิท รอดเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวรันปิยา ตัณทัยย์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัฐ คำเลี้ยงโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองประธานกรรมการ
2. นายนีรวัฒน์ โหระสุวรรณโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือกรรมการ
3. นายสหรัฐ ทองสกุลโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้องโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
5. นายเอกชัย ไชย์สุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนิท รอดเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แซ่หลิมโรงเรียนบ้านสะปำกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
4. นางสาวรันปิยา ตัณทัยย์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ มาจันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรัทภพ ชำนินาโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ประศาลการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
3. นายวริศ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ บัวบลโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ตกรรมการ
5. นายอุรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ ขุนนะกรรมการสังกัดสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชล ดำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
4. นายศุภชัย บัวทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวณริศา ตันศุภนราธรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรัทภพ ชำนินาโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ประศาลการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
3. นายวริศ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ บัวบลโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ตกรรมการ
5. นายอุรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ ขุนนะกรรมการสังกัดสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชล ดำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
4. นายศุภชัย บัวทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวณริศา ตันศุภนราธรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรัทภพ ชำนินาโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ประศาลการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากรรมการ
3. นายวริศ ศรีแสงโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ บัวบลโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ตกรรมการ
5. นายอุรุษ เกื้อเพชรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ ขุนนะกรรมการสังกัดสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชล ดำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
4. นายศุภชัย บัวทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นายณริศา ตันศุภนราธรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ ขุนนะกรรมการสังกัดสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชล ดำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
4. นายศุภชัย บัวทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวณริศา ตันศุภนราธรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ ขุนนะกรรมการสังกัดสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชล ดำสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
4. นายศุภชัย บัวทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวณริศา ตันศุภนราธรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมปอง พรหมทองโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประชุมพลโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ หนูหอโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายอมร หมวดสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอุดม เพ็ชร์คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ผิวขำโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ประชาชนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มไสวโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอุดม เพ็ชร์คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ผิวขำโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ประชาชนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มไสวโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร สุดตรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา หนูราชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์รองประธานกรรมการ
3. นางนวพร ธารีรัตน์โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. นางเนตรวรุณ หวานเย็นโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทองสีนวลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร สุดตรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา หนูราชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์รองประธานกรรมการ
3. นางนวพร ธารีรัตน์โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. นางเนตรวรุณ หวานเย็นโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทองสีนวลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงอนงค์ เป๋าเงินโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเนตรวรุณ หวานเย็นโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา หนูราชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ประชาชนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงอนงค์ เป๋าเงินโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเนตรวรุณ หวานเย็นโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา หนูราชโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ประชาชนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม เพ็ชร์คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสวโรงเรียนสตรีภูเก็ตรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี ไชยสงครามโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวตมิสา มากเจริญโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางจินตนา มังคะลาโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม เพ็ชร์คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสวโรงเรียนสตรีภูเก็ตรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี ไชยสงครามโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวตมิสา มากเจริญโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางจินตนา มังคะลาโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุรใจ เกษเหมือนโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิรัตน์ มัสยามินโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวตมิสา มากเจริญโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวกรกช เพชรศิริโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวกรกช เพชรศิริโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี ไชยสงครามโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรใจ เกษเหมือนโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวศิริพร สุดตรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
5. นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์”กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาววีรดา วงศ์มุสิก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ประธานประธานกรรมการ
2. นายอนุพล จันทร์บุตร ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา กรรมการ
3. นางสาวชนกนาถ ทองตราชู ครูโรงเรียนเมืองถลาง กรรมการ
4. MissMelissa Hartzell ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต กรรมการ
5. Mr. Eric LeowZheng Yee ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาววีรดา วงศ์มุสิกครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36ประธานกรรมการ
2. นายอนุพล จันทร์บุตร ครูโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสาวชนกนาถ ทองตราชู ครูโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. MissMelissa Harrellครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. MissEvie Colierครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติครูโรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา สุขเกษม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
3. นางสุวรรณา นึกความหลังครูโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. Mr.Jessee Todd ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต กรรมการ
5. Mr.Richard Dennis ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวกัณต์รัศม์ ศิริสมบัติครูโรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา สุขเกษม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
3. นางสุวรรณา นึกความหลังครูโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. Mr.Jesse Todd ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. Mr.Richard Dennis ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางบุญทอง อภิชิตโสภาครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปกธรรม เชาวนกฤษณกุลครูโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. Mr.Eoin Ca hillครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Steven Mark Turnerครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางบุญทอง อภิชิตโสภาครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปกธรรม เชาวนกฤษณกุลครูโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. Mr.Eoin Cahillครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Steven Mark Turnerครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล ขวัญพร้อมครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Tony Willette ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายMichael Han ratty ครูโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. Mrs.Aileen Zara Powell ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
5. นายวีรยศ เอกรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล ขวัญพร้อมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Tony Willetteโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Michael Han rattyโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. Mr.Aileen Zara Powellโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
5. นายวีรยศ เอกรัตน์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร สินชัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรรมการ
3. MissLu Dongxiao ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร สินชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรรมการ
3. MissLu Dongxiao ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกชนุช อิดะวิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวตาณตา เตียงทองวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. Mrs.Megumi ENDOชาวญี่ปุ่นกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกชนุช อิดะวิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวตาณตา เตียงทองวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. Mrs.Megumi ENDOชาวญี่ปุ่นกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาวมาลัย ฮูกซามโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
2. Mr.Sebastian Seuboldโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Christiane Sallerโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สมบัติ เครือทองอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ
3. Mr.Ian Eschstruth อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ
2. นางสาวกฤตพร สินชัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรรมการ
3. MissPan Bolinครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกชนุช อิดะวิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวตาณตา เตียงทอง วิทยากรภายนอกกรรมการ
3. Mrs.Megumi ENDชาวญี่ปุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร สินชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรรมการ
3. MissPan Colinครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกชนุช อิดะวิทยากรภายนอกกรรมการ
2. นางสาวตาณตา เตียงทองวิทยากรภายนอก กรรมการ
3. Mrs.Megumi ENDOชาวญี่ปุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ
3. Mr.Ian Eschstruth อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร สินชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรรมการ
3. MissLu Dongxiao ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกชนุช อิดะวิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวตาณตา เตียงทองวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. Mrs.Megumi ENDOชาวญี่ปุ่นกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ
2. ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ
3. Mr.Ian Eschstruth อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายพีรวิชญ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และโซกุประธานกรรมการ
2. นางอุรา เสนาเพ็งครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ ครูโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายพีรวิชญ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และโซกุกรรมการ
2. นางอุรา เสนาเพ็งครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ครูโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวัติ นวลนิรันดร์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสนอ จันทรพิชัยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ พรหมศิริผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายละม้าย นาคนครผู้ช่วยตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วันดาวผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
6. นายมาโนช ซับพายผู้ช่วยตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประวัติ นวลนิรันดร์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสนอ จันทรพิชัยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ พรหมศิริผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายละม้าย นาคนครผู้ช่วยตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วันดาวผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
6. นายมาโนช ซับพายผู้ช่วยตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวรัชนี คำหวานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายประเสริฐ กระโจมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรีเย๊าะ หมาดแลหมันโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ไหมจันทร์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
3. นางวีรฎา ทองแท่นแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปิยะวรรณ นุ่นขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
2. นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เผดิมผลโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
4. นายณัฐธนกร ระถะการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ แผลงเดชาโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ พันธ์ฉลาดโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเรณุกา พิชัยรัตน์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุดสวาท พรหมเดชห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาอำเภอกะทู้กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ ศรีนิล โรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
3. นางอุบลมณี ตั่นเล่งโรงเรียนเมืองถลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช ทองมากโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางธนัญญา ศิริวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวภัทรมน อินไหม โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรมน อินไหม โรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชยานันท์ แท่นแสงโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายโสภณ หมีนใจ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล โรงเรียนเกาะสิเหร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา สุขวิทย์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นายวรศักร์ ณ นคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ลิลาทิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญวรรณ ดาบเหล็กโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายศุภเดช อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเชาว์ แก้วนก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยากรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุภมาส รักษาเขตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภกาญจน์ รักษาวงศ์ โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายมงคล มลิวัลย์ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตประธานกรรมการ
2. นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมูฮัมหมัดชาอีด ตาเฮ โรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ผลเงาะ ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธนุช คงทองจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญากรรมการ
3. นายวีระชาติ ศรีนิล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเชาว์ แก้วนก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาประธานกรรมการ
2. นายอรุณ สมสมัย โรงเรียนมุสลิมวิทยากรรมการ
3. นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกนภัส สืบสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ หมีนใจ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงนุช ทองมากโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ทองมาก โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวนาถยา ศรีทองมา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญากรรมการ
3. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการ
4. นายอัตภรณ์ จรเงินโรงเรียนแหลมพันวากรรมการ
5. นายรัชพล ทองถมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายสหรัฐ แสงทองดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายศาศวัต เจียรนัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธเมธ พิณสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางยาวีรา พงค์หลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปรีชา หลักบ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางยาวีรา พงค์หลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธเมธ พิณสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางยาวีรา พงค์หลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธเมธ พิณสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางยาวีรา พงค์หลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญทิพย์ เศวตรัตนเสถียรโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัชรากร บำรุงตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศรีสุดา เชาวลิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัชรากร บำรุงตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธนูศร สุวรรณหงส์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ คงนครโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางดลพร เข็มทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปลิดโรคโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ ขาวซังโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมนัส ปลิดโรคโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ ขาวซังโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทา สิทธิอัครพงษ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ คงนครโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนันทา สิทธิอัครพงศ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ประดับลายโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อยู่คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประภาศรี จิตต์จำนงโรงเรียนเชิงทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประดับลายโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อยู่คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประภาศรี จิตต์จำนงค์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปังกานิบาลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสัจจา พิทักษ์คชวงศ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสัจจา พิทักษ์คชวงศ์โรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปังกานิบาลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุพณิช สวยสุนโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนภัสษร วัชรานันทกุลโรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยากรรมการ
3. นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ เสนอินทร์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทร แซ่ติ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อึ่งรัตนากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ตกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]