สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 0 0 0
2 023 โรงเรียนวิชิตสงคราม 44 96 60
3 003 โรงเรียนกะทู้วิทยา 80 156 113
4 015 โรงเรียนนักเรียนเรียนร่วม 0 0 0
5 019 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 125 306 185
6 024 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 4 8 6
7 025 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 124 253 166
8 007 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 103 220 154
9 008 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 42 93 60
10 021 โรงเรียนเมืองถลาง 76 153 102
11 005 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต 15 18 17
12 006 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 62 119 88
13 009 โรงเรียนดาราสมุทร 39 75 57
14 010 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 64 137 83
15 016 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 0 0 0
16 017 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 16 40 23
17 018 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 79 197 97
18 020 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 57 103 87
19 001 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 2 4 2
20 002 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 0 0 0
21 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 0 0 0
22 012 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 34 53 38
23 014 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 0 0 0
24 013 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 0 0 0
25 026 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0
26 022 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 53 115 87
รวม 1019 2146 1425
3571

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]