เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางสาววาสนา คงศรี ครูชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายเสถียร พลเยี่ยม ประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายธีระชัย รัตนรังษี กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวจินตภา เลิศสกุล กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายถิรฉัตร คงจันทร์ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสุดารัตน์ สว่างแก้ว กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายประวิทย์ เพ็ชรดี กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวมัณฑนา มูซอ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายศุภมิตร ศันติวิชยะ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายวุฒิ บุญโกย ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางดวงพร กุลวรางกูร ุครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูร ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายปราโมทย์ สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางพรศิริ จินาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางแก้วอุษา ลีนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายอริยวัตณ์ จันแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายสมชาย บุญรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายนิโรธ สุเภากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวเย็นจิต พงษ์อักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสายชล ส่งแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางพิมพา นิลเพชร ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายทวี เตชะภัททวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
41 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เลิศภัทรมนัส ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
44 นายศาศวัต เจียรนัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
45 นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
46 นางวันเพ็ญ วาระแก่นทราย ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
47 นายสัญญา ส่งแสง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
48 นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
49 นางทัศวรรณ พิลามา ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
50 นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
51 นางสาวสิริทิพย์ จิตจารึกธรรม ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
52 นางสาวไซนาบ สุวามีน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
53 นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
54 นางสาวกนกวรรณ ภักดี ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
55 นายเขมวรุทธิ์ อุปลา ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
56 นางสาวทิตย์ติยา ดาบเงิน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
57 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
58 นางจรัสศรี ทองชุมนุม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
59 นายสมภพ อำพัน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
60 นางระเบียบ แสงวันลอย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
61 นางปฏิญญา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
62 นางสาวสายใจ จันทร์พูล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
63 นายเทียนชัย ชามะสนธ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
64 นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
65 นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
66 นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
67 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
68 นางสาวอรพรรณ จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
69 นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
70 นางสาวเยาวภา บรรพต ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
71 นายภูวนาท สามสี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวศรีสุดา หนูเซ่ง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
73 นายพล ไมสัณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
74 นายภูเบศ พนานุรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
75 นางสาวนูรดียานา ดาหะตอ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
76 นายนันทวัฒน์ สงค์รักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
77 นายสมชาย มาแจ่ม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
78 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
79 นางสาวเยาวนุช ลิ่มรัช ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
80 นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
81 นางสาวรัศศิมาภรณ์ บรรจงสุทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
82 นายอติกิจ วิเวกวินย์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
83 นางจารุวรรณ ละงู ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
84 นายนฤชา คมคง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
85 นางสาวพจนีย์ เชื้อไทย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
86 นายนพดล จันทร์สุทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
87 นางสาวนิตยา จันทรโชติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
88 นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
89 นายอีซา หอมหวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
90 นางสุภาภรณ์ เพชรล่อเหลียน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
91 นางสาวรัตติยากรณ์ มะมิง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
92 นางสาวดลยา แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
93 นางวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
94 นายวีรภัทร์ โปณะทอง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
95 นางรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
96 นางสาวพัชรินทร์ แทนสกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
97 นายอัสมัน หะมะ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
98 นายวรนิพิฐ โพธิสาร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
99 นางสาวกาญจนา ดิษฐสุวรรณ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
100 นายอาชิ ตาซา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
101 นางปรียาภรณ์ รัตนะ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
102 นายสมพร จอนด้วง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
103 นางสาวปราณิสา อินท่าทอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
104 นางสาวประนัสดา ไหวพริบ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
105 นายศรายุทธ พรหมพันธุ๋ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
106 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
107 นางดลพร เข็มทอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
108 นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
109 นางพิมพ์พิศา ช่วยรอด ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
110 นางศรีสุดา เชาวลิต ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
111 นางยุวดี ชูภาพ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
112 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
113 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
114 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
115 นายสหรัฐ แสงทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
116 นายศาศวัต เจียรนัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
117 นายวาสุเทพ ช่างเหล็ก นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
118 นายพงศกร อยู่คง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
119 นายอนุวัตร สุเมธ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
120 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
121 นายวริทธิ์ธร อ่าวบูรณวิวัฒน์ นัักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
122 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  
123 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  
124 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  
125 นางปรียาภรณ์ รัตนะ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  
126 นายสมภพ อำพัน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  
127 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  
128 นายเอกชัย หนูหลง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
129 นายวิรยุทธ ศักดา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
130 นายภานุ องศารา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
131 นายอุสมาน มือลี ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
132 ว่าที่ร.ต.ยุรนันท์ พันทา ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
133 นายสมยศ แก้วอ่อน ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่  
134 นายนครศรี สุขสบาย นักการภารโรง คณะกรรมการจัดสถานที่  
135 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
136 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
137 นางสาวรัตนาภรณ์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
138 นางสาวไซนาบ สุวามีน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
139 นางสาวนิตยา จันทรโชติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
140 นางสาวทิพวรรณ ปานจันทร์ พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
141 นางสาวพัชรินทร์ แทนสกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
142 นางพรศิริ จินาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
143 นางสาวประนัสดา ไหวพริบ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
144 นางพิมพ์พิศา ช่วยรอด ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
145 นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
146 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
147 นางศรีสุดา เชาวลิต ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
148 นายรัชภูมิ โถวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
149 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ  
150 นางยุวดี ชูภาพ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
151 นางยุวดี ชูภาพ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
152 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
153 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
154 นายสหรัฐ แสงทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
155 นายศาศวัต เจียรนัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร คณะกรรมการบันทึกภาพ  
156 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
157 นายวรศักร์ ณ นคร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
158 นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการบันทึกภาพ  
159 นางสาวพัสตราภรณ์ อินทรสุวรรณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
160 นายนิรินาม งามวาจา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
161 นางสาวอุไรวรรณ์ สมัยสงค์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
162 นายภาคิณ ปราการ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
163 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
164 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
165 นายศุภมิตร ศันติวิชยะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
166 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
167 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
168 นายภานุวัตร ชูบัวขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
169 นายวิระ พูนปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
170 นายวีระชาติ ศรีนิล ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
171 นางสาวรัชดา ดำคงแสง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
172 นางสาวสุนิสา สุนทรเต็ม ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
173 นางกฤษฎี ขุนทองจันทร์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
174 พิสิฐษ์ เนาว์ไพร ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
175 นางสาวนงนุช ทองมาก ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
176 นายพิสิษฐ์ เนาว์ไพร ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
177 นายปรัชญา ละงู ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
178 นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
179 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
180 ว่าที่ ร.ต.ชนะภัย ชลธาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
181 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
182 นายณัฐพงศ์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
183 นางสาวจันทรา อุทัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
184 นางสาวจรรยา สืบมา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
185 นายฟัยซอล วิเศษศาสน์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน  
186 นางสาวมัณฑนา มูซอ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
187 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
188 นายบุญเลิศ ดังใจปอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
189 นายอุดม เพ็ชร์คง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
190 ว่าที่ร.ต.หญิง อัจฉราพร คงการ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
191 นางสาวสุกัญญา ผิวขำ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
192 ว่าที่ร.ต.หญิง ขนิษฐา ประชาชน ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
193 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
194 นางสาวศิริพร สุดตรง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
195 นางสาวสุชาดา หนูราช ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
196 นางนวพร ธารีรัตน์ ครูโรงเรียนดาราสมุทร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
197 นางเนตรวรุณ หวานเย็น ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
198 นางสาวดวงอนงค์ เป๋าเงิน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
199 ว่าที่ร.ต. หญิงจุฑามณี ไชยสงคราม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
200 นางธัญญวัล พลรงค์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
201 นางจินตนา มังคะลา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
202 นางสาวกรกช เพชรศิริ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
203 นายสุรใจ เกษเหมือน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
204 นายเชียวชาญ ไพรพฤกษ์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
205 นายนิรัตน์ มัสยามิน ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
206 นางสาวตมิสา มากเจริญ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
207 นางสาวหัทยา อินต๊ะ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
208 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
209 นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
210 นางสาวชลิดา หัสจักร ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
211 นางนิตยา ชูศรี ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
212 นางสุนีย์ วงษ์นา ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
213 นางสาวเกสินี อาขุศิริ ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
214 นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
215 นางสาวกานดา รัตนมณี ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
216 นางจินดา ไชยสวัสดิ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
217 นางสาวเมวิกา เพ็ชรหอม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
218 นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
219 นางสายชล จันทรกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
220 นางสาวจิราพร ราชยอด ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
221 นางวันเพ็ญ วาระแก่นทราย ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
222 นางกฤตยา ไหมแพง ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
223 นางสาวสุวิมล ลำทุมลักษณ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
224 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
225 นางภธิรดา สุไลหมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
226 นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
227 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
228 นางสาวอุไรวรรณ์ สมัยสงค์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
229 นางยุพิน ต่างใจ ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
230 นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
231 นางสาวเอริญญา มัจฉา ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
232 นางสาวสุวรรณี แสงสาคร ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
233 นางยุริน ลิ่มวัน ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
234 นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
235 นายประจักร รัตนพงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
236 นางภัทรลภา คงเกลี้ยง ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
237 นางวราพร ปัตถา ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
238 นางสาวณัฐญาดา แขวงเส็น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
239 นางสาวลออรัตน์ คลายคลี่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
240 นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
241 นายพุฒธา พรมเลิศ ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
242 นางวิลาวัณย์ ทองยอด ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
243 นางสาวปองกานต์ ขุนเมือง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
244 นางสาวมาลัยพร ศิลปวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
245 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
246 นางสาวหทัยทิพย์ พลนิกร ครูโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
247 นางสาวออมทอง สุกรอดรู้ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
248 นางสาวภัทรวดี รองยาง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
249 นายลิขิต หล้าแหล่ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
250 นางสาวสุภรี เมฆบุตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
251 นางสาวบุญภา โบบทอง ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
252 นางวีรฎา ทองแท่นแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
253 นางสาวธนัชชา ศิริชัย ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
254 นางเพลินพิศ ทองบุญชู ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
255 นายณฏกร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
256 นางสาวรัชนีกร แก้วหวาน ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
257 นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
258 นางสาวสุนิสา สุนทรเต็ม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
259 นางสาวนูรีเย๊าะ หมาดแลหมัน ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
260 นางสาวจุฑารัตน์ ไหมจันทร์ ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
261 นายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
262 นายสุวัฒน์ ศิลปะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
263 นางปิยะวรรณ นุ่นขาว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
264 นางสาวศศิธร เผดิมผล ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
265 นายณัฐธนกร ระถะการ ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
266 นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
267 นางสุจินต์ แผลงเดชา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
268 นางสาวอัจฉราวรรณ พันธ์ฉลาด ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
269 นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
270 นางเรณุกา พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
271 นางสาวขนิษฐา อาจหาญ ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
272 นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
273 นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
274 นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
275 นางสาวสิริทิพย์ จิตจารึกธรรม ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
276 นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
277 นายอีซา หอมหวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
278 นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
279 นางสาววิยะดา สาโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
280 นางชลิดา ไชยพันธ์กุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
281 นางสาวปราณิสา อินท่าทอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
282 นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
283 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
284 นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
285 นางสาวกนกนภัส สืบสิน ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
286 นางศรีสุดา เชาวลิต ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
287 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
288 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
289 นายสหรัฐ แสงทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
290 นายศาศวัต เจียรนัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
291 นายปรุเชษฐ์ ตราหยก นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
292 นายภูวกร เจริญวณิชชากร นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
293 นายณภัทร พงศ์ธนาพาณิช นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
294 นายตรีทศยุทธ แซ่เอี้ย นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
295 นายฉันทัช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
296 นายมลฑลทอง ปานรังศรี นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
297 นางสาวพลอยพรรณ กิตติภาดากุล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
298 นางสาวพิชชญามญช์ ส. สกุล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
299 นางสาวอภิญญา แก้วซัง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
300 นางสาวฌัชชา ใหม่ด้วง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
301 นางสาวธมนันท์ เอกวิริยะกุล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
302 นายภัทรพงศ์ อริยะเลอพงศ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน  
303 นางสาวนันธิดา ฮำมัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาช่วยงาน  
304 นางสาวอัสรีณา มะสะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาช่วยงาน  
305 นางสาวอัจฉรา วุฒิบาล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาช่วยงาน  
306 นางสาวนามีลาห์ สาหลำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาช่วยงาน  
307 นางสาวยาวาฮิร ดอเลาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาช่วยงาน  
308 นางสาวจาฏุพัจน์ อินธิวราภรณ์กุล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักศึกษาช่วยงาน  
309 นางสาวธีร์วรา บุญสนิท นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักศึกษาช่วยงาน  
310 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
311 นางสาวรัตนาภรณ์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
312 นางสุพรรณี ฉั่วสกุล ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
313 นางกัลยา ประดับลาย ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
314 นางสาวไทยน้อย พรายอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
315 นางสาวไซนาบ สุวามีน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
316 นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
317 นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
318 นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
319 นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
320 นางสาวธนาพร ยะภักดี เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
321 นางสาวนิสา พันละภะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
322 นางสาวเมธาวี ณ ถลาง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
323 นางสาวทัศวรรณ พิลามา ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
324 นางสาวกนกวรรณ ภักดี ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
325 นางสาวทิตย์ติยา ดาบเงิน ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
326 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
327 นายสหรัฐ แสงทองดี นักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์  
328 นางธนัญญา ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
329 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
330 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
331 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
332 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
333 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
334 นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
335 นายสัญญา ส่งแสง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
336 นายเขมวรุทธิ์ อุปลา ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
337 นายอัสมี นารอยี ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
338 นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
339 นางสาวนงนุช ทองมาก ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
340 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
341 นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
342 นายอนุวรรต สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
343 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
344 นายสุรัตน์ แสงฉ่ำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
345 นางสาวสายฝน ขาวสุด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
346 นายพล ไมสัณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
347 นายกิตติพงศ์ สีคง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
348 นานแสน เมฆหมอก ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
349 นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
350 นายบุญเลิศ ปานนุ่ม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
351 นางสาวรัตรวี ว่องไว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
352 นางสาวศิริพร สุดตรง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
353 นางสาวประนัสดา ไหวพริบ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
354 นายปกรณ์ จรพงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
355 นายกมลชัย วุฒิกระพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
356 นายศรายุทธ พรหมพันธุ๋ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
357 นายวาสุเทพ ช่างเหล็ก นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
358 นายพงศกร อยู่คง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
359 นายอนุวัตร สุเมธ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
360 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
361 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
362 นายศาศวัต เจียรนัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
363 นายสหรัฐ แสงทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
364 นายศุภกิตติ์ เวชรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
365 นายพนมพร ฝางเสน นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
366 นางจรัสศรี มณีรวม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
367 นางสาวขวัญฤทัย ศิริเพชร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
368 นางสายสุนีย์ คงแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
369 ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรา เสนากัสป์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
370 นางเพลินพิศ ทองบุญชู ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
371 นางสาววรรณวิสา จันทร์เพชร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
372 นายสหรัฐ แสงทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
373 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
374 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
375 นางสาวภัทราภรณ์ ถิ่นพันธ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
376 นางสาวพนิดา ดำแก้ว ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
377 นางสาวรัตนาภรณ์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
378 นางสาวกิติญา ฆังคะจิตร ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
379 นางสาวพฤกษา หนูเนื่อง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
380 นางสาวเมขลา กุลตัน ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
381 นายอุสมาน มือลี ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
382 นางสาวศลิษา จันทร์แก้ว ครูฝึกสอน โรงเรียกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
383 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
384 นายชาติชาย กูสลามัต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
385 นายวิโรจน์ ณ พัทลุง ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
386 นายปราโมทย์ สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
387 นางสาวชัญญานุช เอียดมาก ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
388 นางสาวชวัลรัตน์ เมืองมูล ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
389 นายสมยศ แก้วอ่อน ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
390 นางสาวยุภา สมบัติวงศ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
391 นายอภิชาติ สิงห์คีพงศ์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
392 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
393 นางสาวสิริทิพย์ จิตจารึกธรรม ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
394 นางสาวพรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
395 นางสาวนงลักษณ์ ฉิมทัต ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
396 นางสาวปารวี ดูล๊ะ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
397 นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
398 นางฤทัยรัตน์ ฤทธิฉิม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
399 นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
400 เด็กหญิงศิรินทร จารุชัย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
401 เด็กหญิงภัทรียา อินตะนา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
402 นางสาวร่อฮานา หอมรสเกล้า ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
403 นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
404 เด็กหญิงอรวี ระวิโชติ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
405 เด็กหญิงมุกมณี นามเสาร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
406 นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
407 นางสาวไอนี สาและ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
408 เด็กหญิงกรกช หลิมทอง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
409 นางสาวรุ่งตะวัน เหมหงษ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
410 นายศุภชัย ทองหนูนุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
411 นายนิติพงษ์ ทองเกลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
412 นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
413 นางสาวปุณยวีร์ กออำไพ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
414 นางสาวเจียระไน กิ้มเซ่งตัน นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
415 นางสาวณัฐมล ธนากรรฐ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
416 นายยุทธนา นาควิจิตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
417 นายอมรเทพ พิกุลทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
418 นายสรายุทธ พรหมพันธุ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
419 นายกิตติชัย ชัยยุทธ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
420 นางสาวสุนิสา นิยมเดชา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
421 นางสาวธรภรณ์ ณ บางช้าง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
422 นายชวการ อังกาบแกว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
423 นางสาววนิดา ชาญเขต นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
424 นางสาวอรนุช แซ่จั่น นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
425 นางศิริวรรณ งามเชื้อ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
426 นางสาวอ้อมใจ กลทวน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
427 นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
428 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
429 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
430 นายรัชพล ทองถม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
431 นายสหรัฐ แสงทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
432 นายศาศวัต เจียรนัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
433 นางสาววรรณมารี วงค์ละคร นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
434 นางสาวเมธิญา พงศ์เทพรักษ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]