สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตวิทยาลัย 50 27 25 102 99 14 6 1 119
2 สตรีภูเก็ต 39 30 16 85 83 15 7 3 105
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 31 23 15 69 64 17 12 7 93
4 ขจรเกียรติศึกษา 12 10 7 29 28 14 9 7 51
5 เมืองถลาง 10 6 13 29 35 17 13 6 65
6 กะทู้วิทยา 8 9 9 26 30 18 13 10 61
7 ดาวรุ่งวิทยา 8 4 4 16 18 15 9 12 42
8 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 6 11 7 24 26 24 12 14 62
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 5 5 2 12 12 6 13 11 31
10 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 4 6 4 14 13 17 12 14 42
11 เทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 4 6 1 11 10 8 8 6 26
12 เชิงทะเลวิทยาคม 4 2 7 13 14 5 5 11 24
13 วิชิตสงคราม 2 7 5 14 14 12 6 8 32
14 ดาราสมุทร 1 1 3 5 11 7 10 7 28
15 ขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต 0 1 2 3 3 5 5 2 13
16 อบจ.บ้านตลาดเหนือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
17 วีรสตรีอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
รวม 184 148 121 453 463 195 140 120 798