เอกสารเข้าร่วมการแข่งขัน / เปลี่ยนตัว
ในการเข้าร่วมแข่งขันให้นักเรียนใช้บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวนักเรียน
​หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) เพื่อรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
​ในกรณีที่ไม่มีเอกสารจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 


*** ไม่ต้องปริ้นแผ่นป้ายชื่อจากระบบ *** 
​ การเปลี่ยนตัวอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม (ประเภททีมให้ยึดตามระเบียบของสพฐ. เรื่องการเปลี่ยนตัว) 
​โดยการเปลี่ยนตัวจะต้องมีหนังสือรับรองการเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียนเท่านั้นจึงอนุญาต
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 10:47 น.