รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมืองถลาง

 บทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
 บทหลัก  ๑.  นิราศภูเขาทอง
               ๒.  บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอน วิศวกรรมา
               ๓.  อิศรญาณภาษิต
บทเลือก  ๑.  รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
               ๒.  บุพการี
               ๓.  อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
               ๔.  วัฒนธรรม
               ๕.  พอใจให้สุข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
 บทหลัก  ๑.  นมัสการมาตาปิตุคุณ
               ๒.  นมัสการอาจาริยคุณ
               ๓.  อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
               ๔.  มหาเสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
บทเลือก  ๑.  นิราศพระบาท
               ๒.  สวรรค์ชั้นกวี
               ๓.  ธรรมาธรรมะสงคราม
               ๔.  มงคลสูตรคำฉันท์


 หัวข้อการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
 หัวข้อ

        ๑.  ตามรอยยุคลบาท
        ๒.  การศึกษาไทยในฝัน
        ๓.  เชิญชวนท่องเที่ยวภูเก็ต
        ๔.  เด็กรุ่นใหม่กับภาษาไทยในอนาคต
        ๕.  พลังสามัคคีสร้างชาติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
 หัวข้อ 

        ๑.  ศาสตร์พระราชา
        ๒.  ภาษาไทย
        ๓.  ภูเก็ต


 หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 หัวข้อ 
   ๑.  นิทานคุณธรรม
   ๒.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   ๓.  อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
   ๔.  สำนึกรักบ้านเกิด
   ๕.  ไทยแลนด์ ๔.๐
 
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:49 น.