การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 
รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ทั้งสองระดับ
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:10 น.