รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดวงดารา
 
1. นางสาวกุลวดี  ปล้องบรรจง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวพิชาภรณ์  พุฒนวล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  สมัยสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  โกนสร้าง
 
1. นางสาวพรทิพย์  รัตนมนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิรวดี  สมาธิ
 
1. นางสาวอนัญชนา  สิทธิรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงภคนันท์  อุปมา
 
1. นางสาวลออรัตน์  คลายคลี่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวจิราพร  จินดาพล
 
1. นางจินดา  ไชยสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ทุยหุน
 
1. นางสาวอุษา  ยมโดย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. นางสาวอัณนา  พิบาลฆ่าสัตว์
 
1. นางสาวบุญภา  โบบทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวนิวาริน  วิโนทัย
2. นางสาวมินทกานต์  ถนอมไถ
3. นางสาววัลยารี  ดำหนู
 
1. นางสาวเยาวดี  หงษ์ทอง
2. นางสาวสมหญิง  กาญจนพงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  ตราหยก
2. นายวีรเชษฐ์  กันทิสา
3. นายศิรศิทธิ์  สุขสบาย
 
1. นางสาวภรทิพย์  สิ่งที่รัก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายศรุต  ตัณฑเวส
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม
 
1. นางยุพิน  ต่างใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายพงศกร  สมสา
2. นายเดชฤทธิ์  ศรีดุก
 
1. นายพิทักษ์พล  อินมณเฑียร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภัทร  มาตย์แสง
2. นางสาวอุษณีย์  เลี่ยวตระกูล
 
1. นางสาวเยาวดี  หงษ์ทอง
2. นางสาวจิราพร  ราชยอด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกรกช  ประชุมศรีสกุล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  สมัยสงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวสโรชา  เสมอภาค
 
1. นายสมชาย  มาแจ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ลิขิตอิทธิรักษ์
 
1. นายฮูสสาม  ศรีท่าด่าน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
2. เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
3. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  สวัสดิเวช
2. นางสาวพัณณิตา  เลียบทอง
3. นางสาวภรณีพรรณ  ตัณฑวณิช
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุุมลักษณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวดิษฐ์รดา  ทองสกุล
2. นางสาวรัตติกาล  เสียงเสนาะ
3. นางสาวเพ็ชรศรี  ศรีติราช
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุุมลักษณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณัฏฐธิดา  ณ ตะกั่วทุ่ง
2. นางสาวณัฐณิชา  อิสรเสรีธรรม
 
1. นายถนอมเกียรติ  งานสกุล
2. นางสาวสุธาสินี  ศิริวัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายนนทกร  วิชานนท์
2. นางสาวภรณีพรรณ  ตัณฑวณิช
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเหมสุดา  จิตต์ซื่อ
 
1. นายภูวนาท  สามสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ศรีอักษร
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมเรือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
2. เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุมลักษณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงเกษรทิพย์  มานะจิระ
 
1. นางสาวขวัญเงิน  วิทิพย์รอด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงสณฑกานต์  ฮวดพรหม
 
1. นางสาวรัชดา  ดำคงแสง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวอินซอ  ฮอง
 
1. นายปรัชญา  ส้อตระกูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายตรีภัทร  ฉันทอุไร
2. เด็กหญิงบุษบงกช  เอี๋ยวสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  เลิศวัฒิพงษ์
 
1. นายจักรพันธ์  อุดทะดาดวง
2. นางอามิเด๊าะ  พรหมจินดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพงศกร  ขันภักดี
2. นายพีรณัฐ  ไตรทิพย์ศิริกุล
3. นางสาวหงษ์  เฮ้ามณี
 
1. นางปรียาภรณ์  รัตนะ
2. นางสาวเยาวนุช  ลิ่มรัช
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กชายณัฐกุล  ไช่
2. เด็กชายศรัณยู   ปัดถาวะโร
3. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ฉา
 
1. นายศราวุธ  รัตนเฉลิมรัตน์
2. นายกัณฑกรณ์  พานิช
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นางสาวกุลธิชา  ฉันธิกุล
2. นายชโนดม  จำปาโพธิ์
3. นายศุภสัณฑ์   น้อยเจริญ
 
1. นายสมควร  ไข่แก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงวสุมา  กาลมัชฌิมา
2. เด็กชายอานัส  บุตรโหล้ง
 
1. นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์
2. นายภานุพงศ์  พงค์เกื้อ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสุธีรา  ถิตย์บุญครอง
2. นางสาวอภิศิณี  ชำนาญศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  พินจอหอ
 
1. นายเทียนชัย  ทองวล
2. นางสาววนิดา  ลำพล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ลามา
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ช่วยสุก
3. เด็กชายภราดร  ศิริปรุ
 
1. นางสาววรรณดี  ไทยทอง
2. นายอาริส  มูซอ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวภัทรพร  มณีอ่อน
2. นางสาวศดานันท์  กิจนพศรี
3. นายศราวุธ  มีจันทร์
 
1. นางสาวศศิธร  แซ่เติ๋น
2. นางสาวอัสมะ  ดือเร๊ะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายคีตะวัน  ลิ่มอรุณ
2. เด็กชายนรภัทร  อุกกุฏานนท์
 
1. นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
2. นายจักรพันธ์  อุดทะดาดวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวจุฑารัตน์  เก้าเพ็ชร์
2. นายณัฐพล  สังข์แก้ว
 
1. นายขวัญชัย  ถิรตันติกุล
2. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายพัชรพล  งามขำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เงินถาวร
 
1. นายอดิศร  รัชนิพนธ์
2. นางภัควลัญชญ์  ศรีนาค
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายนนทพัทธ์   อุดม
2. เด็กชายภาวัฒน์  พงษ์วิไล
 
1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายกฤตภาส   วังมณีรัตน์
2. นายธีรชัย   ณะพิทักษ์
3. นายวาคิม   บุญมา
 
1. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนานันท์  ชลกิจ
2. นางสาวปัญจมินทร์  จุมปา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วทัญญู
4. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตรีทรัพย์
5. เด็กหญิงวราพร  ทองเฝือ
 
1. นายวัชริศร์  ปัญญาพุฒินันท์
2. นางสาวชญาณี  พุ่มมาก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิภัชญา  เกตุหิรัญ
2. นางสาววรรณพร  บัวสระ
3. นางสาวสรญา  วงสา
4. นางสาวสิริวิมล  วรรณฤกษ์งาม
5. นางสาวเกษริน  วงศ์ลักษณพันธ์
 
1. นายวัชริศร์  ปัญญาพุฒินันท์
2. นางสาวชญาณี  พุ่มมาก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงกันตนา  ใจสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  สาระผล
3. เด็กชายนันทกรณ์  สิงห์ยอง
4. เด็กชายเด่นชัย  จินดาแก้ว
5. เด็กชายเศรษฐรัฐ  คงทอง
 
1. นางสาวคันธรัตน์  เพ็ชรมุณี
2. นายวีระชาติ  ศรีนิล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายชาย  ซันชุ
2. นางสาวญาณิศา  รุจีมาศ
3. นางสาวธัญญรัตน์  แจ้งเกตุ
4. นางสาวพัณนิตา  มณีศรี
5. นายภาณุ  รักษ์รอด
 
1. นางทิพย์ววรณ  ลีลาอริยะ
2. นายวิทยา  พรหมแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ไชยางพานิช
2. เด็กหญิงณัฎฐภัทร  จันทกุล
3. เด็กหญิงดารชาต์  เชื้อสมัน
4. เด็กชายธเนศ  ไชยธงรัตน์
5. เด็กชายนันทิพัทธ์  ไกรทัศน์
6. เด็กชายนารายณ์  บิสเนท
7. เด็กหญิงนุชภาพร  ไล้อ่วม
8. เด็กชายภูมินทร์  ไพฑูรย์เจริญสุข
9. เด็กหญิงรสิตา  ไชยเลิศ
10. เด็กหญิงศศิภัสสร  เอกวานิช
11. เด็กหญิงสุชาตา  ช่วงศรี
12. เด็กหญิงสโนว์  ไวท์
13. เด็กหญิงอรณิชา  สุวรรณมาลี
14. เด็กหญิงอันนา  วาคเนอร์
15. เด็กชายอิทธิเทพ  แซ่ตัน
16. เด็กชายเขมนันท์  ปัญญาศราวุธ
17. เด็กหญิงเรณุกา  หิโตปกรณ์
18. เด็กหญิงแบมบู  มอร์ริส
19. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์เมือง
 
1. นางวรัญญา  ด้วงมาก
2. นางสาววจีมาศ  ชื่นมาก
3. นางสาววัลลภา  โคตะวินนท์
4. นางสาวสุกัญญา  เพชรทูล
5. นายวสันต์สิทธิ์  รามศิลป์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงเด่นนภา  กอทรัพย์
 
1. นางวินิตตา  วังเมือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ชอบประดิษฐ์
 
1. นายอาคเณ  ชูศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงพิมณัชชา  สาระพิมพ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี
 
1. นางนวลตา  จันทร์พานิชย์
2. นางพรรณี  ยางทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายภูริเดช  เพชรขาว
2. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วคำ
 
1. นางนวลตา  จันทร์พานิชย์
2. นางพรรณี  ยางทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวธนภรณ์  ผดุงพันธ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  อุบลกาญจน์
3. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สีนา
4. เด็กหญิงอพัชชา  ทองสนิท
5. เด็กหญิงอภิรดี  ตามชู
6. นางสาวอรนุช  โททำ
7. นางสาวอาทิตยา  ชิณแสน
8. เด็กหญิงเปรมิกา  เทพณรงค์
9. เด็กหญิงเมธาวี  แซ่หลิม
10. นางสาวโชติกา  บุญบรรณฉายา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจกล้า
2. นางสาวพิศมัย  โอยสวัสดิ์
3. นางสาวเสาวรส  สวยสุน
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ก้อนศิลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คล้ายแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  มิมะพันธ์
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บัวเผื่อน
5. เด็กหญิงนาตาลี  มิซ
6. เด็กหญิงนูรามา  จิตรนาวี
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่านสุวรรณ
8. เด็กหญิงพิยดา  นิลสังข์
9. เด็กหญิงวราพร  พรหมมิ
10. นางสาวสุกัญญา  ศรีสร้อย
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางสาวเขมฤทัย  ล่ำประไพ
3. นางจีรพร  หัสเกิด
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  กิจผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ผิวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฎฐา  กาน้อย
4. เด็กหญิงณัฐชา  เสี้ยมสอน
5. เด็กหญิงประภัสสร  เพชรคงทอง
6. เด็กหญิงปาลิตา  ยอดมณี
7. เด็กหญิงมลฤดี  อุดมดี
8. เด็กหญิงสุดาภัทร  หนูคล้าย
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทิพย์กองลาศ
10. เด็กหญิงอติกานต์  เอียดคง
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางจีรพร  หัสเกิด
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุขเสน
3. เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงใจธรรม
4. เด็กหญิงปาลิตา  คหาปนะ
5. เด็กหญิงปุณณาสา  สงวนคงศักดิ์
6. เด็กหญิงมธุรดา  เพ็ชรเสน
7. เด็กหญิงวิภาดา  โกวิทางกูร
8. เด็กหญิงศิริภา  เปกรัมย์
9. เด็กหญิงสโรชินี  ทางการ
10. เด็กหญิงแก้วกัญญา  เทวเดช
 
1. นายสันติสุข  ทั่งกลาง
2. นายสายฟ้า  เครือพานิชย์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวปณาลี  ผิวขำ
2. นางสาวปณิตา  วาประโคน
 
1. นายสมเจตน์  กูลดี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวนุตรรดา  หมัดน่าหงุ
2. นางสาวมนัสวี  วุฒิชาญ
 
1. นางสาวอัมพิรา   ศรีวรรณ
2. นายชำนาญ  ศรีสุข
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ราชเดิม
 
1. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายมังคเรศ  นิติธรรมมานนท์
 
1. นางสาวศุภริน  ทิพย์ธนสาร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงศิริประภา  ห้าพุทรา
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวนภัสสร  จันทนานนท์
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิสร  บุญบรรณฉายา
 
1. นายสวรรยา  อนันต์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวอริสรา  ทองเคลื่อน
 
1. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงกลิ่นเกสร  เลือกผล
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวเนตรชนก  สังข์รักษ์
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นราพงษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่เล็ก
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสิริธร  สมหวัง
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวทีปกา  จิยะอมรเดช
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายพงศกร  หาญกล้า
2. เด็กหญิงภัทรศยา  ตัณฑศรี
3. เด็กชายสิงห์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวบัณฑิตา  วงษ์รัตน์
2. นางสาวปิยะพร  ปันติ
3. นายศุภวัฒน์  ทองงาม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กหญิงรดา  ประดับเหลือง
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายกัมปนาท  มัชฌิมวงค์
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กชายณฐชนน  ลิ่มสกุล
 
1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  เงินเกิด
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  ภักดี
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาววราภรณ์  คชินทร์โรจน์
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายปรีชารัตน์  ในรัมย์
 
1. นางสาวประนัสดา  ไหวพริบ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวปิยธิดา  ดวงไทย
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงสิริมา   ศาโศรก
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นายเวชพิศิษฐ์  ทองแดง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกื้อกูล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายภูมินันท์  วงศ์วุ่น
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายพฤหัส  ไกรเลิศ
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  สมศิริ
2. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
3. นางสาวธวัลพร  อินทรกัมพล
4. นางสาวธัญญารัตน์  เงินเกิด
5. เด็กชายพีรภาส  งอกผล
6. นางสาววราภรณ์  คชินทร์โรจน์
7. เด็กชายวรเมธ  นิติวรานุรักษ์
8. เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเสน์
9. เด็กชายอนพัช  สิขิวัฒน์
10. เด็กหญิงอรณิชา  ฝอยเพ็ชร
11. นางสาวอารียา  ยอดเพ็ชร
12. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พัฒกอ
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชาญนนท์  เชิงชาญ
2. เด็กชายณัชภัทร  ภูพันนา
3. เด็กชายธนโชติ  เพ็ญรัตน์
4. เด็กหญิงธีมาพร  สุดตะเมือง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
6. เด็กชายปรินทร  บุญขวัญ
7. เด็กชายปองเดช  สุขหอม
8. เด็กชายปัณศิษฎ์  ปัญญาสงค์
9. เด็กชายปุณณกานต์  เจียรนันท์
10. เด็กชายพงษ์อมร  ใจป่าละ
11. เด็กหญิงศิริประภา  หวังเกียรติ
12. เด็กหญิงสกนธ์วรรณ  สุริยะวงวัยวัฒน์
13. เด็กชายสถาพร  แสงเพ็งเคน
14. เด็กหญิงสักขรินี  ดุจพยัคฆ์
15. เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข
16. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมป้อง
17. เด็กหญิงอรรัมภา  อภิชิต
18. เด็กหญิงอาทิตยา  วัตถุโชคดีงาม
19. เด็กชายเซมี  คณพิโน
20. เด็กหญิงเดียลดา  ตรีสุข
21. เด็กชายเตชินท์  ติณพันธ์
 
1. นายสิงหา  เนตรอำพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายชลธาร  หนูรัตน์
2. เด็กชายชานน  ใจหลัก
3. เด็กชายปฏิพล  ไกรเลิศ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ละออวงศ์
5. เด็กหญิงสตรีทิพย์  โบบทอง
6. นายสุกฤษฏ์  วีระวงค์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
3. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นางสาวชฎาพร  ตันศรานนท์
2. นายณัฐนนท์  ชนะชัย
3. นายวิฆเนศ  ชีพเหล็ก
4. นางสาวศิริจันทร์  ยะเกตุ
5. นายไมตรี  คชสิงห์
 
1. นายอาคม  สุวรรณบำรุง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายสรายุทธ  ศรีขัดเค้า
 
1. นายอรุษ  เกื้อเพชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายอรรถชัย  พลแสน
 
1. นายเอกชัย  ไชยสุวรรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนาตาชา  รัตนเพชร
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวอธิษฐาน   สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายอรรถชัย  พลแสน
 
1. นายเอกชัย  ไชยสุวรรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนาตาชา  รัตนเพชร
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวอธิษฐาน   สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายชาตรี  นิติกุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นางสาวชฎาพร  ตันศรานนท์
 
1. นายอาคม  สุวรรณบำรุง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายธีระยุทธ  วัฒนะประดิษฐ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงสตรีทิพย์  โบบทอง
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวอธิษฐาน   สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายจรูญโรจน์  ทับธานี
2. เด็กหญิงจัณฑิมา  ทองจันทร์แก้ว
3. เด็กชายจิรเมธ  เทพชาลี
4. เด็กชายธนบดี  ใจอารีย์
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขนาดผล
6. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงทะเล
7. เด็กชายพันธกานต์  สุทธิกุล
8. เด็กหญิงภัทรียา  อินตะนา
9. เด็กหญิงอัณฑิมา  ทองจันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงไปรญา  นากุดนอก
 
1. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
2. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
3. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายจิรายุส  สุทธิประภา
2. นายปวริศร์  โกสินทร์
3. นายมณฑล  ชูแก้ว
4. นายมนต์ชัย  แนมใสย
5. นายวชิรพงศ์  แสนทวีสุข
6. นายศักย์  ศรีสุขแสง
7. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
8. นางสาวสิริวิมล  วงษ์ดาว
 
1. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
2. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
3. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นายกรณ์  บ้านนพ
2. นางสาวกุลสตรี  ธรรมพันธ์
3. นายคุณากร  ปิดตะฝ่าย
4. นางสาวจริยา  กริชกำจร
5. นางสาวจันทิมา  แซ่หล่อ
6. นายจิรายุส  หนูเชต
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยโรจน์
8. นางสาวชนกานต์  ยี่หลั่นสุวรรณ
9. นางสาวชัชชญา  พุ่มเรือง
10. นายชาญชัย  แรงกล้า
11. นางสาวซาวานีย์  ยายี
12. นางสาวณัฐกานต์  ร่าหมาน
13. นายณัฐภพ  ศิริภารา
14. นางสาวธนาภา  เสาวรส
15. นายธีรติ  อรรถทรัพย์
16. นายนภนนท์  อารีย์พงศ์
17. นางสาวนัทชา  โสภากุล
18. นางสาวนัทธ์ชนัน  สัปทัดเสวี
19. นางสาวนานามิ   คิคุยะ
20. นางสาวบงกช  พรมด้วง
21. นางสาวปฐมาวดี  แก้วลิพอน
22. นายประยุทธ  แซ่ยาง
23. นายประวิทย์  หลักบ้าน
24. นางสาวปริณดา  คนึงการ
25. นางสาวปวันรัตน์  แก่นเพ็ชร
26. นายปิยเดช  พุ่มเกลี้ยง
27. นายพัทยา  วงศ์หนองเตย
28. นายพันธวัช  ชำนิ
29. นางสาวพิมพ์ลภัส  พึ่งชาติ
30. นายภานุกร  เฟื่องเวโรจน์สกุล
31. นางสาวภานุมาศ  ทิพย์มุณี
32. นางสาวรวิพร  วงศ์อุไร
33. นางสาววรรณวนัช  รุ่งเรือง
34. นายวรวุฒิ  แซ่เติ้ง
35. นางสาววริษา  เก็บทรัพย์
36. นายวีรชัย  จารุกรสิริ
37. นางสาวสุทธิดา  แซ่ย่าง
38. นายอภิสิทธิ์  มณีศรี
39. นางสาวอันดามัน  สุขศรี
40. นางสาวไอริศา  แท่นรัตน์
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  สิงฆาฬะ
2. เด็กหญิงชญาดา  ไชยแก้วขาว
3. เด็กชายปฏิภาน  คลายทุกข์
4. เด็กชายปริวัตร  ถิ่นตะกั่วป่า
5. เด็กชายพีรพล  สามารถ
6. เด็กหญิงวิภาพรรณ  จัทรประเสริฐ
7. นางสาววิมลวรรณ  เพ็ชรรัตน
8. เด็กชายสุธี  ภิรมย์พันธ์
9. เด็กหญิงหัสยาภร  สูสัมฤทธิ์
10. เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีสมุทร
 
1. นายสุรใจ   เกษเหมือน
2. นางสาวดวงอนงค์  เป๋าเงิน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกรรนิกา   ศรีสันทราย
2. นายกัลยกฤต   จะลา
3. นายจิรพันธุ์   พรมลี
4. นายจีราพล   เเซ่เอี๊ยว
5. นางสาวนงนภัส   บุญโยดม
6. นางสาวปรารถนา   ศรีรัฐ
7. นายสุรศักดิ์   เฉลิมขวัญ
8. นางสาวอธิษฐาน   สาธุจรัญ
 
1. นางสาวศิริพร  สุดตรง
2. นางวริศรา  นาวีว่อง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัญธพร  เตชะวีรกาญจน์กุล
2. เด็กหญิงนมัสสา  กุลชาติ
3. เด็กหญิงปรวรรณ  ปะสมัน
4. เด็กหญิงพู่กัน  เอี่ยมกลิ่น
5. เด็กหญิงศจีพร  ปรีชา
6. เด็กหญิงสิริยากร  บุญล้อม
 
1. นายอุดม  เพ็ชร์คง
2. นางสาวกรกช  เพชรศิริ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติอร  พงษ์บุพศิริกุล
2. นางสาวกัณฐมณี  แซ่น่า
3. นางสาวคุลิกา  สายทอง
4. นางสาวชนัญธิดา  จันทรักษ์
5. นางสาวณิชกานต์   วีรพัฒนาสุวรรณ
6. นางสาวนิลาวัณย์  นิลละคา
7. นางสาวศิลินี  แซ่ฟ้า
8. นางสาวสิรินดา  เกียรติทวี
 
1. นายอุดม  เพ็ชร์คง
2. นางสาวกรกช  เพชรศิริ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชฎาวีร์  โสตะฉัตร
2. เด็กหญิงณัญธพร  เตชะวีรกาญจน์กุล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แผนใหญ่
4. เด็กหญิงณิชนันทน์  โหรารัตน์
5. เด็กหญิงนมัสสา  กุลชาติ
6. เด็กหญิงปรวรรณ  ปะสมัน
7. เด็กหญิงพู่กัน  เอี่ยมกลิ่น
8. เด็กหญิงศจีพร  ปรีชา
9. เด็กหญิงสิริยากร  บุญล้อม
10. เด็กหญิงสิริิพรรณวดี  สุทธิปาโล
 
1. นายอุดม  เพ็ชร์คง
2. นางสาวกรกช  เพชรศิริ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวชิณัฏฐ์ชญาณ์  เนียมสอาด
2. นางสาวญาณิศา  จิตรชุ่ม
3. นางสาวนภัสสร  พานิชเจริญกิจ
4. นางสาวพรรณธร  ก่อส้าย
5. นางสาวพัณณิตา  รัตน์จรัญ
6. นางสาวภัทรลักษณ์  นันตรัตน์
7. นางสาวหรรษา  เดชะโชติ
8. นางสาวอัจฉราวรรณ  ไตรรัตน์
 
1. นางเบญจมาภรณ์  พุ่มไสว
2. นางธัญญวัน  พลรงค์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงคารีน่า  บรีดเดิร์น
2. นางสาวจิรนันท์  รักการดี
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  ไชยพิคุณ
4. เด็กหญิงนันทิวา  ช่วยรักษ์
5. นางสาวนาตยา  ปวงนิยม
6. เด็กหญิงมัศยา  โสดาบัน
7. นางสาวระวิน  พนมไพร
8. นางสาวรัตน์รวิ  นุชบุษบา
9. เด็กหญิงวิสสุตา  คำเมืองเหนือ
10. นางสาวศยามล  ห้าวหาญ
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองทิพย์
12. เด็กหญิงอรการณ์  สาสีทะ
 
1. นางสาวกิติมา  จริยะเลอพงษ์
2. นายพลายชุมพล  ศรีวงค์
3. นางสาวพรรณิกา  แจ่มสุวรรณ
4. นางสาวจิราภรณ์  คงสง
5. นางสาวอุษณีย์  ยังเจริญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  กุลอัก
2. นางสาวนารีนาถ  ใจงาม
3. นางสาวนิชภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. นางสาวพรนิภา  ฤทธิบูรณ์
5. นางสาวพิมลนาฎ  แสงเพลิง
6. นางสาวรมย์ชลี  ดาวกระจ่าง
7. นางสาววาสนา  แก้วฉลวย
8. นางสาวศุภิสรา  พาสากล
9. นางสาวสาวินี  แซ่หล่อ
10. นางสาวอารีรัตน์  วิระยะไชย
11. นางสาวเกศมณี  สารบุตร
12. นางสาวเบญจพร  สมเขาใหญ่
 
1. นายนิรัตน์  มัสยามิน
2. นางเนตรวรุณ  หวานเย็น
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  สมตระกูล
2. นายปริญญา  จันทร์ก้อน
3. นายมาร์คูส  เวนเดล
4. นายฤทธิ์ธี  ปลูกไม้ดี
5. นายอภิสมิทธ์  สีฟ้า
 
1. นางสาวสุพิศ  สักจันทร์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1. นายจารุภัทร  รักขกุล
2. นางสาววิภาดา  วินิจไพโรจน์
 
1. นางชลธิดา  หลิมพัฒนวงค์
2. นางสรัลรัตน์  ปิยะธรรม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงชัยภา  วัฒนศัพท์
 
1. นายอำนวย  ปุพเพตะนันท์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายปัณณวัชญ์  เที่ยงอยู่
 
1. Mr.Enow  Taku
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงพิมพ์รตี  รักญาติ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวนวพร  พรชัยรุ่งโรจน์
 
1. นางปรานอม  ไมสัณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายเอเจ  ทองประสูติ กรอสเวนเนอร์
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจณิสตา เทย่า  แช็งเคอร์
 
1. Mr.Steven Mark  Turner
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกัญญ์พรภัสร์  เตียวสกุล
2. เด็กหญิงซารีน่า  เอ็มยุเด็น
3. เด็กชายรพินทร์  นิลวรรณ
4. เด็กหญิงศุลีพร  หงษ์ร่อน
5. เด็กชายอัครเดช  ทิพย์เสภา
 
1. นางสาวทิพพิมล  รักธรรม
2. MissAngelyn Yvonne  Manlongat Tan
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นายคาห์เลด  นัวร์
2. นายนาเธน  เพรสตัน
3. นายมาวิน  ประมนต์
4. นายสหัสวรรษ  วิฑูรชาตรี
5. นายเชิดศักดิ์  วายาโน
 
1. MissAileen Zara  Powell
2. MissLeticia Vaz Ferreira  Marques
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  แซ่หวัง
2. เด็กหญิงภูริตา  กันทะวงศ์
 
1. นายZhang  sen
2. นางสาวปรียาภรณ์  เสวกพันธุ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายจีรภัทร  พิมานพรหม
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เจริญทั้งรุ่งเรื่อง
 
1. นางสาวศิริญญา  สิริสวสดิ์พิพัฒน
2. MissLi  Xinmiao
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงนิษาทร  สันติวิจิตร
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปิติสุรีย์
 
1. นางสาวนิชาภา   ธัญไกรเลิศ
2. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกนกเนตร  สนธิเกียรติ
2. นางสาวจิณห์จุฑา  ชูวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. นางสาวนิชาภา   ธัญไกรเลิศ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสุชาวดี  เจริญรักษ์
2. นางสาวอชิรญาภรณ์  สาตรประเสริฐ
 
1. นายเอกชัย  บัวทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพรภวิษย์  ปัญญาไวย์
2. นายเมธัส  ทักษิณ
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสาวิกา  นิ่มมโน
 
1. Mr.Wang  Hui
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจอมขวัญ  พรหมสร
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  สืบสิน
2. นายนรภัทร  รักษาแก้ว
3. นายภูมินทร์  รัตนโชติ
4. นางสาวมณีเฉลิมรัตน์  สนธิกัณฑ์
5. นางสาวสิรินดา  เกียรติทวี
 
1. นางสาวจิตติภัทท์  ถนัดช่าง
2. MissChen  Cheng
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวชนิดา  แก้วลิพอน
2. นางสาวปานตะวัน  พัฒนศรี
3. นางสาวรุจิกานต์  ศรีชัย
4. นางสาวสุทธินันท์  อินทรชื่นชม
5. นางสาวแพรวา  บุญนัดดา
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. นางสาวนิชาภา   ธัญไกรเลิศ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวคลาร่า  จอร์ดาโน่
2. นางสาวชคันเนตร  อุตรนาค
3. นายปวริศวร์  ภู่ทอง
4. นายมิเชล  แฮร์เฟลตท์
5. นายศุภชัย  นิยมจิตต์
 
1. นางเยาวณี  หาญสมุทร
2. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  ประชุมพรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  พัฒนวิบูลย์
 
1. นางสาวTan  shi
2. นางสาวนภาพร  ทำนักผล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกชกร  บุญโรย
2. นางสาวโชษิตา  ตันติวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. นางสาวนิชาภา   ธัญไกรเลิศ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวธนัชพร  บุญเปกข์ตระกูล
2. นางสาววาสนา  อินอ่อน
 
1. นางอรพิน  อยู่คง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชานนท์  ชัยชนะ
2. เด็กชายภูณภัทร  วิมุตติสุข
 
1. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายธีรณัฏฐ  กระจ่างศรี
 
1. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายจิราวุฒิ  ท้าวบุญส่ง
2. นายณัฐนนท์  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูจันทร์
4. นางสาวทองแพง  คำเมืองมูล
5. นายธนกฤต  นวลนาค
6. นายธีระศักดิ์  ต้องสู้
7. เด็กหญิงนิดติยา  แร่ทอง
8. เด็กชายศุภกร  พรายทิพย์
 
1. นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ
2. นางรัชนก  คงทรัพย์
3. นางวรรณี  นะชาตรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายณัฐกิตต์  กิตต์ทะนงศักดิ์
2. นายธนวัฒน์  โพธิ์แสงดา
3. นายประสิทธิชัย  เปรมทอง
4. นายวัชรพล  แซ่ตั้น
5. นายศุภชัย  สงวนนาม
6. นายสิทธิชัย  ทองเจิม
 
1. นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง
2. นายสมพร  ชัชวาลรัตน์
3. นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  เทพี
2. นางสาวดวงฤทัย  สินมาก
3. นางสาวดีน่า  ศรัทธามนู
4. นายธนภัทร  อุดมทรัพย์
5. นายธวัชชัย  แซ่จิ๋ว
6. นายปรัชญ์  ลิ่มสกุล
7. นางสาวพรทิพา  กุลพันธ์
8. นายวชิรวิชญ์  รุ่งแสง
9. นายสหัสวรรษ  รัตนรัตน์
10. นายไทยโย  มูไก
 
1. นายนิรินาม  งามวาจา
2. นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายภาคิไนย  ธุนาสูนย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ตามชู
3. เด็กหญิงศิรินธร  ไชยวงศ์ทอน
 
1. นางสาวสิริทิพย์  จิตจารึกธรรม
2. นางสาวอาบบุญ  อุทาจันทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายธนาวุฒิ  หลวงเสน่ห์
2. นางสาวศศิกานต์  คีรีรักษ์
3. นางสาวสุวิมล  ปราบทุกข์
 
1. นายนัฐวุธ  รัตนพันธ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วเกลื่อน
2. เด็กหญิงลาน่า  หนูเชต
3. เด็กชายสราวุฒิ  เบญจการ
 
1. นางสาวลาตีฟะห์  ดือโละดิง
2. นางสาวกิ่งหยก  กูมุดา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. นางสาวชนิกานต์  สิ่งประสงค์
2. นางสาวธนภรณ์  มัจฉาเวช
3. นางสาวอาทิตญา  จิตหาญ
 
1. นางสาวลาตีฟะห์  ดือโละดิง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายวรยุทธ  กริชสั้น
2. นายอนันดา  อินทร์สิงห์
 
1. นายวรศักร์  ณ นคร
2. นายรัชพล  ทองถม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทวีทรัพย์
2. เด็กชายปิยังกูร  เอ้งล่อง
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาวจรรยา  สืบมา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพรรณรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวศิริพร  เนื้ออ่อน
 
1. นางจุไรรัตน์  เครือสุวรรณ์
2. นายทวิชชัย  พนังนุวงศ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายศรชัย  สมสกุล
2. เด็กชายศุภชัย  สมสกุล
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสุนันตา  ลุพรหมมา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญณัช  มั่นคง
2. นายวรพล  ตันติรัตตัญญู
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสาวจรรยา  สืบมา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชฌา  จันทร์อุดม
2. เด็กหญิงภาณินี  มัฐผา
 
1. นายวรศักร์  ณ นคร
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์
2. เด็กชายภพธรรม  กอมสิน
 
1. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
2. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงธิติญา  นาคพงศ์ภัค
2. เด็กหญิงวิธีรา  พาณิชกุล
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาววรัมพร  อรรถาวร
2. นางสาวสุนทรี  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาววรนิษฐ์  ดวงแข
2. นางสาวสุชานันท์  ลิ่วเรืองสุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  เพ็ชรดี
2. นายภานุวัตร  ชูบัวขาว
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกิตติชัย  ใจผ่อง
2. นายธนวัฒน์  ผลเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
2. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท
2. เด็กหญิงธันยกานต์  พรหมณะ
3. เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ
 
1. นายณัฐพงศ์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวศิวะพร  เจนจิตต์
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรินยา  พรจรัสพิศุทธิ์
2. นายพิทวัส  อ่องอนันตพงศ์
3. นางสาวพีรญา  เรืองอนันตไพศาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
2. นางสาวธนพร  ณ วาโย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายเรืองกิตติ์  กายศิหัตถาคุณ
2. นางสาวโฮอิง  ชิน
 
1. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
2. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายต้นตระการ  เพ็งภู่
2. เด็กชายพิศิษฐ์พงษ์  แดงนาเพียง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์  พันทา
2. นายศุภฤกษ์  พรหมราช
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ณ รักษา
2. นายทศพร  ทิพยศักดิ์
3. นายไชยพงศ์  เจิมสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์  พันทา
2. นางสาวหนึ่งฤดี  แขกเต้
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ภักดี
2. เด็กชายธาดา  นิติธรรมมานนท์
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
2. นายณัฐวุฒิ  เขื่อนหมั้น
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นักร้อง
2. นายประชาบดี  เพชรสมบูรณ์
3. นายอรัญ  ปลอดบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์  พันทา
2. นางสาวภัทรมน  อินไหม
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวคณิศร  สมบูรณ์
2. นางสาวปฏิมา  เกตุไพบูลย์
3. นางสาวเอด้า  รักหาบ
 
1. นายภานุวัตร  ชูบัวขาว
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นพิสัยกุล
2. นางสาวอรัชพร  พรบรรเทิงสุข
3. นางสาวโยษิตา  จินดา
 
1. นายภานุวัตร  ชูบัวขาว
2. นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ
 
168 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกัญทิมา  เพ็ชรอาวุธ
2. นางสาวชุติวดี  สีหมุ่น
3. นางสาวณัฐวรรณ  สอนวงค์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพชรพล  สนิทเปรม
2. นายสัญญา  กาญจนกุลานุรักษ์
3. นายอนุสิทธิ์  กรงแก้ว
 
1. นางสุนันทา  ปังกานิบาน
2. นางสาวปวีณา  นาคปลอด
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลยาพอ
2. เด็กหญิงญูวัยนีย์  สาลี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  คำชลธาร์
4. เด็กหญิงปิมประภาภรณ์   มูลยาพอ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขใส
6. เด็กหญิงอัญธิญา  สุดยิ่ง
 
1. นางสาววริษฐา  คิดเหมาะ
2. นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ธิดา  เครือแก่นแก้ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ปลัดเอี่ยม
3. นางสาวณัฐวรรณ  พิมหา
4. นางสาวดวงฤดี  จิตรจังดวง
5. นางสาวศศิณา  สุเมรุ
6. นายอภิสิทธิ์  ทบแก่น
 
1. นางสาวกานดา  รัตนมณี
2. นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจัณห์นิภา  ฉายาวิริยะกุล
2. เด็กหญิงชนาพร  ปล้องเกิด
3. เด็กหญิงอุมารัตน์  บุญวิชิต
 
1. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม
2. นางศรีสุดา  เชาวลิต
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวนูรีซัน  นันทบุตร
2. นางสาวปนัดดา  ดนตรี
3. นางสาวปิ่นมณี  ผิวขำ
 
1. นางสุรีย์พร  สุริยปราการ
2. นางพรทิพย์  ประทีป ณ ถลาง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปะหนัน
2. เด็กชายณัฐวรรษ  สายระย้า
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  หวันหยี
 
1. นางวาสนา  คนึงการ
2. นายมะอาลี  ยะสารี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวณัฐณิชา  บุญมา
2. นายปิยทัศน์  เสือสูงเนิน
3. นางสาวภัคจิรา  พิพัฒน์ชัยภัทร
 
1. นายพุฒิธร  ศรีประภา
2. นางสาวชยานันต์  ศรียงค์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงธิรดา  ธนวริกรกุล
2. นางสาวสุกฤตา  กุลลิมา
3. นายเสฏฐวุฒิ  สกุลสงค์
 
1. นางกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางสาวพิมพ์พิศา  ประดิษฐานุสรณ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวพลอยพรรณ   ปรีชาจารย์
2. นางสาวเปมิกา   คำแสนโต
3. นางสาวเรืองนภา   สังข์สี
 
1. นางดลพร  เข็มทอง
2. นางสาวพิมพ์พิศา   ประดิษฐานุสรณ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองพูน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชิดเชี่ยว
3. เด็กหญิงมาลี  ตะฮ่อ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งแก้ว
2. นางชนิตา  ขวัญยืน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นางสาวธีริศรา  ชีพเรืองรอง
2. นางสาวพลอยไพลิน  เมือกขุนทด
3. นางสาวเจนจิรา  วงษ์สิน
 
1. นางชะอ้อน  คัดวงษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงมิโก๊ะ  เซะคิโน๊ะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วสิทธิ์
 
1. นางยาวีรา  พงค์หลง
2. นางจิราภรณ์  คงสง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพงษ์พันธ์ุ  พงศานนท์
2. นางสาวภัทรวดี  ศรีเกษม
3. นายเกียรติศักดิ์  คลายทุกข์
 
1. นางอัญชลี  อยู่คง
2. นางพิมพา  นิลเพชร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงณภาธร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ไพรินทร์
3. เด็กหญิงศุภากร  คงสำราญ
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นายสันติ  วงศ์ไชยา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพนิตนุช  ณ นคร
2. นางสาวฟ้าใส  เมฆฉาย
3. นางสาวหทัยภัทร  ผิวสุวรรณ์
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นางอรุณลักษณ์  ตัณฑุลมาศ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตยา  เงินภูเขียว
 
1. นางอัฎนา  เดชพิชัย
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนะ
2. เด็กชายมงคล  ใจบุญ
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ชุมพล
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
2. นายสมยศ  แก้วอ่อน
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  การประกอบ
 
1. นางอัฎนา  เดชพิชัย
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวชฎาธาร  ลีนันท์
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นายเจตน์สฤษฎิ์  โชติสุภาพ
 
1. นางอัฎนา  เดชพิชัย
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สาธุการ
2. เด็กชายอนุภัทร  ปิลวาสน์
 
1. นายวีระชาติ  ศรีนิล
2. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล