งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]