งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2560   8 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 พ.ย. 2560 13.00-14.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 พ.ย. 2560 13.00-14.30
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 พ.ย. 2560 09.00-10.30
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 พ.ย. 2560 09:00-10:30
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 7 พ.ย. 2560 09.00-10.00
6 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 7 พ.ย. 2560 09.00-10.00
7 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 7 พ.ย. 2560 09.00-10.00
8 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 7 พ.ย. 2560 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 พ.ย. 2560 09.30-12.00
2 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 พ.ย. 2560 09.30-12.00
3 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
5 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 พ.ย. 2560 08.00-17.00
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 พ.ย. 2560 08.00-17.00
7 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 พ.ย. 2560 13.00-15.30
8 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 พ.ย. 2560 13.00-15.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 7 พ.ย. 2560 09.00-15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 พ.ย. 2560 09.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 พ.ย. 2560 09.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 พ.ย. 2560 09.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 พ.ย. 2560 09.00
6 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 08.30-09.30
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 08.30-09.30
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 08.30-09.30
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 08.30-09.30
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 พ.ย. 2560 13:00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 พ.ย. 2560 13:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 พ.ย. 2560 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 พ.ย. 2560 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 พ.ย. 2560 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง122 7 พ.ย. 2560 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 พ.ย. 2560 13:00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 พ.ย. 2560 13:00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 พ.ย. 2560 13:00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง123 7 พ.ย. 2560 13:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
9 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
10 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
11 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 พ.ย. 2560 09.00
14 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
15 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
16 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
17 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
18 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
19 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
20 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
21 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
22 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
23 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
24 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
25 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
26 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
27 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
28 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
29 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
30 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30
31 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 7 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 7 พ.ย. 2560 09.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 7 พ.ย. 2560 13:00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 7 พ.ย. 2560 09.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 7 พ.ย. 2560 13:00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 7 พ.ย. 2560 09.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 7 พ.ย. 2560 13:00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 พ.ย. 2560 09.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 พ.ย. 2560 13:00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 2 7 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 3 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 3 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 2 7 พ.ย. 2560 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 2 7 พ.ย. 2560 09.00-14.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 1 7 พ.ย. 2560 09.00-16.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 3 7 พ.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
5 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
6 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]