งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2560   8 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 8 พ.ย. 2560 09.00-10.30
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 8 พ.ย. 2560 09.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 8 พ.ย. 2560 09.00
5 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 8 พ.ย. 2560 09.00
6 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 8 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 8 พ.ย. 2560 09.00-15.00
2 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00
3 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 พ.ย. 2560 09.00
4 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 8 พ.ย. 2560 09.00
5 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาาคารอเนกประสงค์ ศาลาเขาช้าง 8 พ.ย. 2560 09.00
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาาคารอเนกประสงค์ ศาลาเขาช้าง 8 พ.ย. 2560 09.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 8 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
2 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
5 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 พ.ย. 2560 09.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 พ.ย. 2560 09.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 พ.ย. 2560 09.00
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 พ.ย. 2560 09.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 09.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 8 พ.ย. 2560 09.00
2 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 8 พ.ย. 2560 13:00
3 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 8 พ.ย. 2560 09.00
4 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 8 พ.ย. 2560 09.00
6 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 8 พ.ย. 2560 09.00
7 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 8 พ.ย. 2560 13:00
8 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 8 พ.ย. 2560 13:00
9 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 8 พ.ย. 2560 09.00
10 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 8 พ.ย. 2560 13:00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 พ.ย. 2560 08.30-16.30
2 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
3 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 2 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 1 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 3 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 3 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 2 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี ห้อง คอม 1 8 พ.ย. 2560 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 13:00-16:00
3 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ิิอาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 13:00-16:00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ิิอาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 13:00-16:00
7 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
8 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 13:00-16:00
9 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
10 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 พ.ย. 2560 13:00-16:00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]