รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบศรี
 
1. นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  การขยัน
 
1. นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนมาศ   อภิรัตนกุล
 
1. นางสาววลัยรัตน์   จันทโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวขนัษฐา  สมล่ำ
 
1. นางสาววลัยรัตน์   จันทโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนิวาสา  ร่วมใจ
 
1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวเพาพนาวรรณ  เทพณรงค์
 
1. นางสาวอุดมพร  กะเตื้องงาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทร์แก้ว
 
1. นางเพชรรัตน์  หุนเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวอัญชิษฐา  มาลี
 
1. นางสาวพรรณพนัช  คงผอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมูลศิลป์
2. เด็กหญิงณัฏฐศรี  กาดกล้า
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  เนตรบุตร
 
1. นางสาววันดี  สง่ากอง
2. นายกิตติภณ  เกื้อจอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวกมลวรรณ  โตเย็น
2. นางสาววริศรา  บริโท
3. นางสาวเกษรินทร์  ฉันทวรภาพ
 
1. นายธนกร  ไกรนรา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก   อินทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฟิสซีญาห์   หะหรับ
 
1. นางขวัญตา   เรืองเนตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวสาริศา  บานเย็น
2. นางสาวเบญจวรรณ  เร็วเรียบ
 
1. นางดวงกมล  เพ็ชรพรหม
2. นางสาวพรรณพนัช  คงผอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงคริษฐา  กนิษฐานุพงศ์
2. เด็กหญิงปาลิน  ไอยรา
 
1. นางสาวราศรี  อนันตมงคลกุล
2. นางจิตติพร  ถวิลการ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  ณ นคร
 
1. นางสาวณิชา   ประกอบทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงรดา  สูงสง่า
 
1. นางมาลี  ทองเสน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายกันตพิขญ์  มธุรส
 
1. นางสาวรัชนีกร  ผอมจีน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกันยาลักษณ์  ลิ่มสกุล
2. นางสาวภัทรพร  อิ๋วสกุล
3. นางสาวลลดา  รัตนวิโชค
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนทองจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บัวพันธ์
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทัดแก้ว
3. เด็กชายอมเรศ  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นายเสกสรรค์  ประสบมิตร
2. นางสาวผกาวรรณ  จันทร์สร้าง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สุขแสง
2. นางสาวประภัสสร  สาลีพรรณ์
3. นางสาวสุชาวดี  เทศกุล
 
1. นายอนิรุทธิ์   ลิพอนพล
2. นางวาสนา   ลิพอนพล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ชำนาญธุรกิจ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คณานุรักษ์
 
1. นางสาวกัญจนะ  มิตรวงค์
2. นางเรณู  กู้เขียว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทองกอบ
2. นางสาววริศราพร  เพ็ชรศิริ
 
1. นางนงนุช   ผลทวี
2. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตพร  สมทรัพย์
 
1. นางสาวมนชนก  จันทบูรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ชูปลอด
 
1. นางสาวมนชนก  จันทบูรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  มงคล
2. เด็กชายศุภกร  แก้วหล่อ
 
1. นางสาวกฤษณา   ปุญโญกุล
2. นางพัชรี   เอ่งฉ้วน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาววริศรา  คงครอง
 
1. นางพัชรี   เอ่งฉ้วน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวศิริกานต์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางนงนุช   ผลทวี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชำนะการ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรวงษ์
3. เด็กชายติณณภพ  ไอยะรา
 
1. นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์วงศ์
2. นางสุภาพร  บุญนัดดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวชนัดดา  อาจกิจ
2. นางสาวชโลธร  หยดย้อย
3. นางสาวธุวพร  เพาะปลูก
 
1. นางสาวเพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วาหะรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงธัญสิตา  เจริญการ
2. เด็กหญิงนพธีรา   สังข์ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงพิณพลอย  นิจการ
 
1. นายชาคริตร์  เพิ่มพูล
2. นางณิภาภรณ์  ไชยชนะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายชานนท์  พัฒน์แก้ว
2. นายธนพล  ช่อวงศ์
3. นางสาวศศิกานต์  ผลทวี
 
1. นายศุภักศร  วาหะรักษ์
2. นางสาวปทุมพร  บัวแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายคณนาถ  จิระกร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ลิ่มหวี
3. เด็กชายอติเวธน์  แท่นทอง
 
1. นางสาวศศิธร  มีชนะ
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  สุวรรณดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายณัฐพงษ์  ทองแก้ว
2. นางสาวประวีณพร  มธุรส
3. นางสาวพัชริดา  ศรสังข์
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขผ่องใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายกิติพศ  เศียรอุ่น
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  คงจันทร์
3. เด็กหญิงภัทฑิรา  แปโค
 
1. นายพลรบ  เรืองนุ่น
2. นางพรนภัส  แต่สกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวทิวามาศ  จิรกิจจินดา
2. นางสาวสุธาวัลย์  วันหนุน
3. นางสาวสุรภา  แสงรัตน์
 
1. นางศิริกานต์  ขุนทองจันทร์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แซ่ตั้น
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายคเณศ  จุลยก
2. เด็กชายพาชนะ  โลหกิจ
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นางสุนิษา  จินดาพล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายจิตวีร์  บุหิรัญ
2. นางสาวชารี  ส่งบุญแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์  หิรัญ
2. นายนพรัตน์  ย้อยพระจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ใสท้ายดู
2. เด็กชายวรวีร์  เดียวจรัส
 
1. นายธวัชชัย  ทองขะโชค
2. นางสาวปทุมพร  บัวแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 1. เด็กชายนราธิป  ชุ่มสมุทร
2. เด็กชายอ้วน  -
 
1. นางสาววรรณพร  ไกรสุวรรณ
2. นางสาววันวิสาข์  ทองแดง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวีกานต์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  รอดแป้น
3. เด็กหญิงทิพรดา  รุ่งสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ถิ่นลิพร
5. เด็กหญิงอภิญญา  อินพรหม
 
1. นายจักรกริช  สันซัง
2. นางสาวศิราณี  ศิริรักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  ปัญญาดี
2. นางสาวกรรณิการ์  ชูน้อย
3. นายพงษ์เลิศ  ส้มเมือง
4. นางสาววรรณฤดี  ขุนไกร
5. นางสาวสุกัญญา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวจิราภา  ศรัณย์บัณฑิต
2. นางสาวจิราวรรณ  ภักดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ช้างกลาง
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ศุภพันธ์
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  นะวะกะ
4. เด็กชายยศพิสุทธิ์  ชาติเชื้อ
5. เด็กหญิงวนิดา  วุฒิการ
 
1. นางจันทิมา  จิตสว่าง
2. นางสาวดุษฎี  ศรอินทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  กิตตยารักษ์
2. นางสาวมารินน่า  คุ้มทรัพย์
3. นายวิชญ์พล  จันเลื่อน
4. นางสาวสุกัญญา  คมเฉียบ
5. นางสาวอังคณา  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวงามชื่น  รัตนชัย
2. นางสาวศิราณี  ศิริรักษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายชินกฤต  สูงปานเขา
2. นางสาวฐาปณี  อินทราช
3. นางสาวมณีรัตน์  หนูเหมือน
4. นางสาวศิริยุพา  ถือแก้ว
5. นายสุริยพงษ์  แพงสอน
 
1. นางสุพรรษา  รัฐแฉล้ม
2. นายณัฐพล  ยอดโมรา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงพิฆัมพร  วงษ์กล้า
 
1. นางสาวสุขงามดี  แซ่อึ่ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวอภิชญา  เขื่อนหมั้น
 
1. นายอุกฤษณ์  จริตงาม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายรัชชานนท์  โกลิบุตร
2. เด็กหญิงโศภิชาภรณ์  นามสงวน
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
2. นางสาวอรอนงค์  ทองเจิม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวธนพร  ไชยเดช
2. นายสุพัฒน์ชัย  อำมรินทร์
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
2. นางพัชราภรณ์  ชูแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกานต์พิชชา  อินนาวา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ใมมะมุด
4. นางสาวปฐมาวดี  เตี่ยวสกุล
5. เด็กหญิงปาริชาต  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงพรปรียา  ณ ตะกั่วทุ่ง
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สาริพัฒน์
8. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เอียบสร้างกี้
9. นางสาวสุดารัตน์  บุญเสริม
10. นางสาวหฤทัย  มณีกิจ
 
1. นายขวัญชัย  พรหมภักดิ์
2. นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล
3. นายลพชัย  โตทรัพย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทิพย์รงค์
2. เด็กชายกิตตินันท์  หมายแร่
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงนุ่ม
4. นางสาวจุฑามาศ  หัตรสาร
5. นางสาวนิติยา  คงแก้ว
6. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  แก้วนิมิตร
7. นางสาววทันยา  สกุลสอน
8. นางสาวอนุสรา  สิงห์เทพ
9. เด็กหญิงอภิชญา  ลิ่มต่อ
10. เด็กหญิงเก็จมณี  ชำนาญ
 
1. นางสาวพรรณนภา  สกุลสอน
2. นางสาวปฏิมา  เจริญทรัพย์
3. นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายจีรศักดิ์  บุญเต็ม
2. นางสาวชานัดดา  รักพร
3. นายชาริฟ  สมุทรสารัญ
4. นางสาวนราเกตน์  ลิ่มสกุล
5. นางสาวบุญเพ็ญ  จำเริญกิจ
6. นางสาวปลายฟ้า  นองเนือง
7. นายสุเมธ  สฤษดิสุข
8. นายอัมรินทร์  คงเดิม
 
1. นางสาวนิรัตน์  เพชรแก้ว
2. นายเอกพงศ์  สงวนทรัพย์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีนาค
2. เด็กหญิงศรุตยา  สุขชุม
 
1. นายจรุง  บำรุงเขตต์
2. นายบุญเลิศ  เมตตาวิมล
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกนกรดา  ด่านยุทธพลชัย
2. นางสาวธมลวรรณ  สุวรรณดี
 
1. นายจรุง  บำรุงเขตต์
2. นายบุญเลิศ  เมตตาวิมล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ชัยทอง
 
1. นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤติ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาววิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  ชำนินา
 
1. นายไกยศักดิ์  ไชยอดทน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  รอบการ
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวสโรชา  ภู่อมร
 
1. นายชัชวาล  เกตุเกิดเกล้า
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวรัชดาภรณ์  กำมะหยี่
 
1. นายนาคฤทธิ์  มณีฉาย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายปัณณธร  นาวงศ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวประภาสิริ  ศิษย์นันท์
 
1. นายกำแหง  จันทร์เขียว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงลภัส  นาคเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอำภา  สงค์นวล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คงด้วง
 
1. นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวศิริกันยา  ทะยอมใหม่
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายธนธิป  นามสง่า
2. เด็กชายพันแสน  แสงขำ
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่อ๋อง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอำภา  สงค์นวล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 1. นายณรงค์ชัย  คงด้วง
2. นายนันทวัฒน์  สุขน้อย
3. นายภานุพงค์  แสงขาว
 
1. นางสาวลดาวัลย์   ภัทรวิวัฒน์
2. นางสาววันวิสาข์  ทองแดง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสรัณชนก  ผ่านเภา
 
1. นายวรพล  โลหะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวพิมลนาฏ  ชมชื่น
 
1. นายวรพล  โลหะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เสนา
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  สุขเกษม
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตันเส็ง
 
1. นายวรพล  โลหะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวอภิชญา  ลักษณะวิมล
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงยุวภรณ์  ภานุโศภิษฐ์
 
1. นายวรพล  โลหะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวโสภิดา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวกนิษฐา  จันทำ
2. นางสาวชัชฎาพร  ศีรีพันธุ์
3. นางสาวธนัญพร  จิตภักดี
4. นางสาวธมลวัลย์  จิตภักดี
5. นางสาวธิดารัตน์  กลิ่นอบเชย
6. นายนวฤกษ์  เพ็งเรือง
7. นางสาวปิยเนตร  ยืนยง
8. นางสาวปุญญิศา  มะเลโลหิต
9. นางสาวพิมพนาฏ  ชมชืื่น
10. เด็กหญิงพิมพ์ชยา  สุริยะภูวรัชต์
11. เด็กชายภูตะวัน  พลีการ
12. เด็กหญิงยุวภรณ์  ภานุโศภิษฐ์
13. นางสาวศรีสุนันท์  ซื่อไพศาล
14. เด็กหญิงสรัณชนก  ผ่านเภา
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตันเส็ง
 
1. นายสิทธิพร  ฆังฆะ
2. นายวรพล  โลหะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สุดสวาท
2. เด็กชายณรงค์กฤต   สุดแก้ว
3. เด็กชายดนุเดช  จรพงค์
4. นางสาวบุณยกร  มิ่งขวัญ
5. นางสาวพรชิตา  สุทธิสาร
6. เด็กหญิงพรณภัทร   ประสพสุข
7. เด็กชายวิรชา  พรหมรักษา
8. นายสุขพัฒน์  พูลศิริ
9. นายอนวัช  จันทร
10. นางสาวอภิชญา  ลักษณะวิมล
11. นายอาทิตย์  ขาวเอี่ยม
12. เด็กหญิงไพจิตรา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
2. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
3. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
4. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เชิดหนัง
2. เด็กชายณัฐพล  เศรษฐการ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมุทรวารี
4. เด็กชายปกรณ์เทพ  จินดามณีศรี
5. เด็กชายภาสกร  โอสถ
6. เด็กชายรณชัย  ขยายวงศ์
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายชาคริต  เพชรไชยา
2. นายณัฐวุฒิ  พุทธเขียว
3. นายวรานนท์  หวังดี
4. นายวัชระ  ใจหวัง
5. นายวีระชัย  พินิจรัมย์
6. นายสหรัฐ  เรียมสันเทียะ
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถนนท์  นาคเพ็ง
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นายพงษ์เลิศ  ส้มเมือง
 
1. นางสาวพรรณนภา  สกุลสอน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงมิรันตี  หลีขาว
 
1. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายธัชชัย  พฤกษนันต์
 
1. นายซามูเอล  นุ่นทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายอรรคพล  ห่วงจริง
 
1. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงพิริยา  ระวิวรรณ
 
1. นายซามูเอล  นุ่นทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวภัทราวดี  ทองมี
 
1. นายซามูเอล  นุ่นทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายอิสรอ  ท่อทิพย์
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายภาสุ  เดชวรดำรงค์กุล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถนนท์  นาคเพ็ง
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาววิวรรณ  หุนเจริญ
 
1. นายซามูเอล  นุ่นทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายคมิก  ณัฏฐ์กานดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีเมฆ
3. เด็กชายณฤทธิ์  เจอะสุข
4. เด็กชายธันยบูรณ์  บุญธรรม
5. เด็กหญิงนัสรีนา  หัสนีย์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกิดกอบ
7. เด็กหญิงปีย์รดา  เถยศิริ
8. เด็กชายยุทธภูมิ  แสงแก้ว
9. เด็กหญิงศุตฆรัฏ  ขวัญเมือง
10. เด็กชายสันติ  วาหะรัก
11. เด็กชายสุทธิพร  พลอยขาว
12. เด็กหญิงเบญจภา  บุญรักษ์
 
1. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
2. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
3. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายกฤติธี  สุวรรณกายี
2. เด็กชายกิตติวุฒิ  โลหะการ
3. เด็กหญิงกุสุมา  ก่อสุข
4. เด็กชายธนพล  ขันภักดี
5. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์บุญ
6. เด็กหญิงมะลิ  งานดี
7. เด็กหญิงวรัญญา   ศิริรักษ์
8. เด็กหญิงอริสา  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายอาคม  ละงู
10. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาพล
 
1. นางรักษิณา  อุดมเลิศ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายกิตติภพ  เขื่อนคำ
2. นายชนะพัฒน์  ชูวงศ์
3. นางสาวดวงอนงค์  ยังพลขันธ์
4. นางสาวธันยพร  ยอดไชย
5. นายนครินทร์  อาจวิชัย
6. นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมาวัน
7. นายวีรพงษ์  คงเจือ
8. นางสาวสุดาสิรี  สิทธิมงคล
9. นางสาวอรกัญญา  พฤกษ์สุวรรณ
10. นายเกษมสุข  สุขเหลือง
 
1. นางรักษิณา  อุดมเลิศ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกัญฏิณิษฐ์  ยิ่งวุฒิวรกุล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  รักตน
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลือเสียง
4. นางสาวมลธิชา  ทมุณี
5. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
6. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สงวนนาม
 
1. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
2. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกชพรรณ  แซ่ง้อ
2. นางสาวนวรัตน์  พรมวันนา
3. นางสาวปิราพร  ยุทธกิจ
4. นางสาวพรพิมล  จิตต์พันธ์
5. นางสาวศุภนาฏ  สุขศรี
6. นางสาวสุภลักษณ์  คมพัดลับ
 
1. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
2. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หลีบำรุง
2. เด็กหญิงพีรณัฐร  สมุทรวารี
3. เด็กหญิงลัดดา  อินทรคุ้ม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ภู่
5. เด็กหญิงอรกัญญา  ตันประมวล
6. เด็กหญิงอศัลยา  แก้วเจอ
 
1. นางสาวอริษา  เมืองศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  ริยาพันธ์
2. นางสาวจิรัชญา  ชัยรักษา
3. นางสาวชฎาพร  สินธพ
4. นางสาวณัฐฐิตา  คำนวน
5. นางสาวณัฐวรา  ศรีจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  สุดใจ
7. นางสาวรุจิรา  ครองยุติ
8. นางสาวเนตรนภา  จรัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์  ชลธี
3. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
4. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงนุ้ย
2. เด็กหญิงจรรฑิมา  จารึก
3. เด็กหญิงจันจิรา  กรรสุวรรณ
4. เด็กหญิงธารารัตน์  คมเฉียบ
5. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนี
6. เด็กหญิงสุจิตรา  แจมิตร
7. เด็กหญิงเจนจิรา  กรรสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  แซ่ตัน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์   รักษ์รงค์
2. นางสาวปิยาภรณ์   เพชรเกลี้ยง
3. นางสาววนิดา   หนูนิล
4. นางสาววันวิสาข์  จันทร์โอ
5. นางสาวอัสรี   เสียมใหม
6. นางสาวอามาลีนา   วิเชียรสว่าง
7. นางสาวอารียา   คขโกษัย
8. นางสาวอุทัยวรรรณ  คงลิ
 
1. นางสาววรพรรณ   ตะเคียนทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายกฤษฎา   มีทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทองเข็ม
3. นายทิชานนท์   เจ๊ะโส๊ะ
4. นางสาวอารียา  คชโกษัย
5. เด็กหญิงเพ็ญชัชชา   ภักดีประชุม
 
1. นางสาววรพรรณ   ตะเคียนทอง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงเงิน
 
1. นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวเจียระไน  สุดศรี
 
1. MissBridget  Jacques
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิราพร  ปลอดจินดา
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศุภนาม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวปริยากร  ธนะรัตน์
 
1. นางพนิดา  ค้าของ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวปนิดา  กิ้มติ๋น
 
1. นางรัชณี  กู้แร่
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชนาพร  ทองฉิม
2. เด็กชายภัทรพล   ศิริชน
3. เด็กชายรัญชน์ธีระ   ถวิลการ
4. เด็กหญิงศุภากร  หนูสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  กำลังศิลป์
 
1. นายณณัฐพล  บุญสุรัชต์สิรี
2. MissLangley   Oudemans
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชุติญานิน  กอบการ
2. นางสาวญาดา  สมุทรสารัญ
3. นางสาวทยิดา  หมายดี
4. นางสาวรุ่งทิวา  สุขพัฒน์
5. นายอินทรี  ยิ่งวัฒนา
 
1. นางพวงทิพย์  ทวีรส
2. นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หุตะจูฑะ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขเกิด
 
1. นางสาวอรอุมา  บุญแก้ว
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  สมใหญ่
2. นางสาวสุภัทรา  ปราบสมุทร์
 
1. MissMen  Congxue
2. นางสาวนฤมล  คำพุทธ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวกัญญารัตน์  รัญจวน
2. นางสาวโสภิดา  อินทรสวัสดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  ไหวพริบ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวคีรภัทร  งามพริ้ม
2. นางสาวนฤมล  พรมทอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ซุ่นคง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  ชูเพชร
 
1. นางสาวปารียา  ประทีปวัฒนพันธ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกาญจนา  อินแก้วศรี
2. นางสาวฐิติชญา  หลีน้อย
3. นายทวีพงศ์  รามสูรย์
4. นายนายธาวิน  ทองทรัพย์
5. นางสาวนิสิตา  ขาวเข้ม
 
1. นางสาวจันทิพา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวอโณทัย  หลงหล้า
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวดุสิตา  ทองสมบัติ
2. นายบรรพต  แซ่ก้าง
3. นายพงศ์พิศาณ  จรูญสวัสดิ์ชัย
4. นายสมรักษ์  ขุนสุระ
5. นางสาวสุพิชญา  วรรณการ
 
1. นางสาวปริษา  แก้วเขียว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายกิตติ  ศรีม่วง
2. นางสาวมนัสนันท์  สินภูมิ
 
1. นางสาวจันทิพา  ประทีป ณ ถลาง
2. MissWu  Huimin
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงพรรณนารา  เลื่อนลั่น
2. เด็กหญิงพัชรพร  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางสาวนิภาพร  วิชชุปัญญ์กุล
2. นางสาวปาริฉัตร   ศรีทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวศุภนิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอุรา  เสนาเพ็ง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายจงกมล  สิทธิบุตร
2. นายดนตรี  เสน่หา
3. เด็กชายนฤพนธ์  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายนิติกร  ยวงสุวรรณ
5. เด็กชายวัชรพล  ยอดบำรุง
6. เด็กชายศุภกานต์  ทศกาญจน์
7. เด็กชายหมื่นพันธ์  กลางอนันต์
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีทำบุตร
 
1. นายประยุทธ  ทักษิณ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 1. นายกรกฤต  โพธิ์ศรี
2. นายกฤติกร  บุญรอดเนียม
3. นายว.สุริยันต์  ไชยสวัสดิ์
4. นายสิริชัย  แต่สกุล
5. นายแดดาล  จอมประเสริฐ
6. นายไพรัตน์  หาเพชร
 
1. นายธานินทร์  เพียรพานิช
2. นายธนากร  นาควรรณ
3. นายศักดิ์นรินทร์  คิดโปร่ง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  วังสว่าง
2. นางสาวกัญวรา  ยกทวน
3. นางสาววรวิมล  อันติมานนต์
4. นางสาววิลาสินี  พิชัยยุทธ์
5. นางสาวศรัยณ์ภัทร  เรืองนาม
6. นายสิทธิชัย  อบอุ่น
7. นายสิริมงคล  บุญอินทร์
8. นายอภิลักษณ์  จอมหงษ์
9. นางสาวอมรรัตน์  ศรีคาวี
10. นายเดชวัฒน์  รอดเรือง
 
1. นายมะกอรี  อีแต
2. นางอรอุมา  สิริกุล
3. นางสาวกัลนิกา  เกลี้ยงเกลา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  ไวยทรัพย์
2. เด็กหญิงปุญญิสา  ทิพรัตน์
3. เด็กหญิงพรวิภา  วุฒิพงษ์
4. เด็กหญิงรัฐชญา  นาคบรรพ์
5. เด็กหญิงลลิดา  อุดรศรี
 
1. นางสาวประภาศรี  ไกรนรา
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวพิยดา  ตาลน้อย
2. นางสาวพิยดี  ตาลน้อย
3. นางสาวภัสสร  นังเกิด
4. นางสาววรรณวิสา  ส่งละออ
5. นางสาวอิสรีย์  สฤษดิสุข
 
1. นางสาวชุติมา  คำแก้ว
2. นางภคมน  เข็มสุข
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  วิเชียร
2. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง
3. เด็กชายพัชยาภรณ์  เสริฐบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวทัศน์วรรณ  รักวิทย์
2. นางสาวปาริชาติ  ศุภรัตน์
3. นางสาวสวรรยา  ฐานะกาญจน์
 
1. นายพจนันท์  พรหมสงค์
2. นางยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงพรศิวดี  หนูหว้า
2. เด็กหญิงพศวีร์  อารีการ
3. เด็กหญิงเรวดี  รักเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวณิศยา  บำรุงกุล
2. นางสาวอรสา  ณ นคร
3. นางสาวเพ็ญกวี  ศิลปะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  แก้วจำปา
2. เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์
2. นางสาวกติกา  ศรีทอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นพฤทธิ์
2. เด็กชายศรัณย์  นพฤทธิ์
 
1. นางศศิวิมล  มณีไชย
2. นางสาวศศิธร  นาคสง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวนิธิญาภรณ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวยุรกานต์  ขาวสว่าง
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางศศิวิมล  มณีไชย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กสิบาล
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายทัตพงศ์  ทองเจิม
2. นายวชิรวิทย์  ขันติพันธุกุล
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายธนโชติ  งามคณะ
2. เด็กชายนิติธร  กิจประสพโชค
 
1. นางจินตรัตน์  เหนือคลอง
2. นายจิรายุ  แซ่แต้
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายฑีฆายุส  วรรณโร
2. เด็กชายรัชพล  วุฒิวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  นาคสง
2. นางสาวศศิวิมล  มณีไชย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปล้องเกิด
2. เด็กชายสิทธพร  สุขจิต
 
1. นางสุจินต์  ภิญญานิล
2. นางสาวอัจฉรา  เป็ดทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายกฤษดา  มุสิกะเจริญ
2. นายสุทธิพงษ์  ปัญญาดี
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายคณานนท์  ก้ามจำรูญ
2. นายเสฎฐวุฒิ  สงค์ปาน
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายกฤติธี  พลรบ
2. นางสาวณัฐธิดา  การพร้อม
3. นายธีรฉัตร  บัวจันทร์
 
1. นายยุทธนา   สุวรรณวิสุทธิ์
2. นางสาวพิมพิมนต์  การประกอบ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายจิรภาส  สงวนพันธ์
2. นายวชิระ  แก้วศรี
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายชญานนท์  ฉิมมี
2. เด็กชายศุภกิตติ์  คำเลี้ยง
3. เด็กชายสุรเดช  การขยัน
 
1. นายสาธิต  วรรณพบ
2. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายณัฐชนน  ภิรมย์
2. นายธีรภัทร  โฮ่สกุล
3. นายศักเรนทร์  บุญสูง
 
1. นายสาธิต  วรรณพบ
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี
2. เด็กชายสิรภพ  พนัสนาชี
3. เด็กชายอธิช  ทองเหลือง
 
1. นายอชิตพล  พอใจ
2. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายฐนภัทร  แข่งขัน
2. นายวิชญะ  หนูชู
3. นายเมธัส  สุทธิการ
 
1. นายสาธิต  วรรณพบ
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายณัฐพล   พันธ์แก้ว
2. เด็กชายธนภูมิ   ปากลาว
3. เด็กชายเตชสิทธิ์   ศรีพิทักษ์
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชวัลวิชญ์   เลิศพิทยานนท์
2. นายประพจน์  วิวัฒนสราญรมย์
3. นายเจษฎา   บุญแต่ง
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยทิพย์
2. เด็กชายธีรเดช  ถือทอง
3. เด็กหญิงเสาร์วดี  รักสกุล
 
1. นายยุทธนา   สุวรรณวิสุทธิ์
2. นายธรรมรัตน์   ไพพงศ์
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวนภสร  ปรีดาผล
2. นางสาวปุณณภา  การประกอบ
3. นายอรุณวงศ์  มงคลจามร
 
1. นายสหัส  เสือยืนยง
2. นายรชต  ปานบุญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร   เทพฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพชรมณี
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์   สร้างเหมาะ
 
1. นายอารัณ   นิลอินจันทร์
2. นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นายธีรสิทธิ   พลายชุม
2. นายปฏิภาณ   นพฤทธิ์
3. นายปิยะ   รอดอุปการ
 
1. นายอารัณ   นิลอินจันทร์
2. นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายทรงชัย  ชุมภู
2. เด็กชายวีระยุทธ  สุดทองคง
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีเพชร
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายภรณ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายปริญญา  กำมะหยี่
2. นายยรรยง  รำพงนิตย์
3. นายไอศูรย์  รามิชัว
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายภรณ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชทูล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีดาผล
3. เด็กชายวรงค์กร  ชูดวง
4. เด็กหญิงวัลลภา  สวัสดิ์รักษา
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ณ นคร
6. เด็กชายอารณีย์  สฤษดิสุข
 
1. นางจิราภรณ์  เสรีรักษ์
2. นางจริยาวดี  เวชจันทร์
3. นางภาวนา  เดชวรวิทย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชนาภัทร  ชัยสงคราม
2. นางสาวณิชกานต์  แสงมี
3. นางสาวตุลยตา  จินตนิติ
4. นางสาวธัญสิริ  ทิพปภากุล
5. นางสาวศรัณย์พร  บุปผา
6. นางสาวหทัยรักษ์  ดำฉาย
 
1. นางจริยาวดี  เวชจันทร์
2. นางจิราภรณ์  เสรีรักษ์
3. นางภาวนา  เดชวรวิทย์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาววิทยา 1. เด็กหญิงปริชาติ  ราเขต
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ยุคุนธราภิรักษ์
3. เด็กชายศิริญา   เพชรดี
 
1. นางสาวอณุภา  จันทร์ปาน
2. นายวิทยา  ดำสมุทร
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. นางสาวธัญชนก  ทองมี
3. นางสาวนันทนา  มีแสง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์  รัตนละออ
2. เด็กชายปริวรรต  เพชรเกลี้ยง
3. เด็กชายพลสิทธิ์  เต็มโภคา
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายภรณ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  แสงจันทร์
2. นายณรินทร์  ฝอยทอง
3. นายไอศูรย์  รามิชัว
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นายสรรค์ชัย  ชินนารายภรณ์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวฐิตารีย์  ภู่อมร
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ตันติพิทยกุล
3. นางสาววนิดา  วันติวงษ์
 
1. นางสาวเกษร   สังสันต์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวธันวาพร   นุ่นแป้น
2. นางสาวปฏิษฏี  เอี่ยมศักดิ์
3. นางสาวรักษิณา  เทพเสถียร
 
1. นางสาวเกษร   สังสันต์
2. นางบังอร  ผลากิจ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวชนิสรา  ใสดำ
2. นายชิตพล  กิจผดุง
3. นางสาววิลาศิณี  คงเดิม
 
1. นางสุมาลี   สำแดงพันธ์
2. นางบังอร   ผลากิจ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวกรรณิการ์  ขาวทอง
2. นายวรวิช  ปั่นวารี
3. นางสาวสุชาดา  เพ่งกิจ
 
1. นางภทรมน  ลิ่มบุตร
2. นางพูนสุข  ถิ่นลิพอน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพาะพืช
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชิตกุล
3. เด็กหญิงสุนันทา  วิลกอบ
 
1. นางพูนสุข  ถิ่นลิพอน
2. นางภทรมน  ลิ่มบุตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปิ่นพรม
2. นางสาวธนภรณ์  พวงจิตร
3. นางสาวปิยะธิดา  ภูมิไชยา
 
1. นางภทรมน  ลิ่มบุตร
2. นางพิมพา  ทองอุไร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสฬส
2. เด็กชายธนกร  รัตนะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  นุ่นทอง
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวจันทรัสม์  เอี่ยวเล็ก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวปวีณา  รักษาชล
2. นางสาวพราวมณี  ช่วยบำรุง
3. นายวีรยุทธ  ปรึกษาเกตุ
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวจิราภรณ์  วัตรุจีกฤต