งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สนามหญ้ารั่วประตูหน้าโรงเรียน 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สนามแข่งขันเวลา 7.30 น. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเช็คอุปกรณ์ ก่อนเวลาการแข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง ห้อง M1 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง ห้อง M1 10 พ.ย. 2560 09.00-15.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.30 น. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเช็คอุปกรณ์ ก่อนเวลาการแข่งขัน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง ห้อง M1 10 พ.ย. 2560 09.00-15.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.30 น. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเช็คอุปกรณ์ ก่อนเวลาการแข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ห้อง ห้องสมุด 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ห้อง ห้องสมุด 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]