เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2 นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3 นายนิคม นันทโช ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4 นางวรนุช ศานติประพันธ์ ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5 นายปราโมช พงศ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6 นายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 นายสมพร ทองอ่อน ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8 นางสาวสุชาวดี เพชรดี ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 นายฐิติพล เก็บรักษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10 นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นายพิชัยพร คำวิเศษณ์ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 นายณัฐตนัย ผกากรอง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 นางสาวเสาวรี ภู่ทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 นางวรนุช ศานติประพันธ์ ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15 นางสาวชลิตา ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 นางศรัญญา นันทโช ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณิกา ธนบัตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 นางฆนรส นิลเพชร ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19 นางสาวสุนิสา อัมพรวรรณ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 นางอรยา สุริยโชติ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21 นางโสรัจจ์ จึ่งสกุล ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 นางสาวขวัญดาว เหมียนซ้วน ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุล ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
24 นางสาวกังสดาล ดลกิจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 นางสาวนริศรา ศิริเสถียร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
26 นางจิราวรรณ วิเศษดอนหวาย ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
27 นายกิตติพงศ์ พันธ์เมือง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นายสาธิต เกตุแก้ว ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นายสิทธิโชค พลเขต ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นายศุภลักษณ์ สงรอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 นางสาวดวงนภา พันชั่ง ครูโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32 นางสาวตอฮีเราะห์ สาลี ครูโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นางพรพิมล คำนวณศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นายสงกรานต์ ปฐมอติชาติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนพิขัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นางวาสนา แจ่มเล็ก หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางสาวนิตยา พรหมจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางกัลญารัตน์ คงกัลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนกระบุรีวิทยากะเปอร์วิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางขวัญตา ใจดี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางอุ่นจิตร์ รถแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนกระบุรีวิทยาราชประชานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางสาวรอมือละห์ วานิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางปวริศา แสงขาว หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นายฟารีส กรีมละ หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางสาวจุติภรณ์ แซ่หงอ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นายสิทธิพร จิตต์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางสาวกษมาวดี อัคระเสนีย์วรกุล ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางสาวสุดคะนึง หมานมา ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางนงคราญ ศรนรินทร์ แม่บ้าน โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางสาวอาภาภรณ์ มากหนู ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวณิชกุล ไทยรัฐ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นายนัฐดนัย อาดำ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นางสาวธันยพร พงษ์ศรี ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางสาวสุดคะนึง หมานมา ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางสาวณิชกุล ไทยรัฐ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางสาวสุดคะนึง หมานมา ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวณิชกุล ไทยรัฐ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางสาวอาภาภรณ์ มากหนู ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางสาวกษมาวดี อัคระเสนีย์วรกุล ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นายสิทธิพร จิตต์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางสาวอาภาภรณ์ มากหนู ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางสาวธันยพร พงษ์ศรี ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นายวันชัย ภู่ทอง ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นายปราโมช พงศ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นายณัฐตนัย ผกากรอง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นางฆนรส นิลเพชร ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นางสาวสุนิสา อัมพรวรรณ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 นายกิตติพงศ์ พันธ์เมือง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นายพงศธร คณีกุล ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นายจิราวุธ ส่งเสริม ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
75 นางขวัญใจ รัตนะ นักการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
76 นางซั่ว กิ่งแก้ว นักการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
77 นายปราโมช พงศ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายณัฐตนัย ผกากรอง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายพิชัยพร คำวิเศษณ์ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ดนตรี) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นางฆนรส นิลเพชร ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นางสาวสุนิสา อัมพรวรรณ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นางโสรัจจ์ จึ่งสกุล ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นางสาวนริศรา ศิริเสถียร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (นาฏศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นายกิตติพงศ์ พันธ์เมือง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นายสาธิต เกตุแก้ว ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นายสิทธิโชค พลเขต ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
88 นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ทัศนศิลป์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
89 นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
90 นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
91 นางศิริพร ชัมภูธนะ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
92 นางสาวอินทิรา ศรีพล ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
93 นางสาวธิราภรณ์ คนหมั่น ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94 นางศรีญา ปวัฒพันธ์ ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 นางมาลินี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 นางสาวจินตหรา สมพร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 นายชยุต เครือมาลี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นายพรศักดิ์ คงแก้ว ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นางจิตติมา พิทยาสุนทร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
103 นายอัศนัย มาเกตุ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
104 นายสุวิชา อักษรศรี ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
105 นางเดือนเพ็ญ ทองประสงค์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106 นางสาวจินตนา ขำอ้วม ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
107 นายวัลลภ อินทรชุมนุม ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108 นางสาวหนึ่งฤทัย เกษตรสุนทร ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์ ปานจันทร์ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นายอาสาด ขุนเศษ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นางสาวเกสร กอฟัก ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นางภัทราวดี พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นายสมบูรณ์ ศิลธรรม ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
115 นายอุดม คำแป้น หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
116 นายสมควร มักอาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
117 นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
118 นายสุวิชา อักษรศรี หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
119 นางลำใย ชูประดิษฐ์ หัวหน้างานการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
120 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
121 นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นางวราภรณ์ ภู่ทอง ครู โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นางผ่องฉวี ปาละมุล ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 นางแน่งน้อย เกตุสิงห์ ครู โรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณี ครู โรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นางสาวพิมพา กาหลง ครู โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์ ครู โรงเรียนสุขสำราญราษฎรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
130 นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางจิระพร อินทนาศักดิ์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายวรรณชัย จันทร์ทองแก้ว ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายชัยรัตน์ พรมพัตร ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายธรรศุกร์ เอียดแก้ว ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวาย ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นายชวนะ คำกล้า ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
141 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
142 นางศวิตา แสงเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
143 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
144 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
145 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
146 นางสาววรรณี วิเศษ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
147 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
148 นายเอกพจน์ สาทิพย์จันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ (งานคอมพิวเตอร์)
149 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวย การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
150 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวย การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
151 นางศวิตา แสงเพชร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวย การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
152 นางพรพิมล คำนวณศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวย การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
153 นายชวนะ คำกล้า ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
154 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
155 นางศวิตา แสงเพชร รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
156 นายอภิพัฒน์ เพชร์ทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
157 นางอุมาพร คำลือ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
158 นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
159 นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
160 นางวัลภา อินทรกำเหนิด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
161 นายประสิทธิ์ จุ้ยเจริญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
162 นางสาวสมจารี คันธชาติกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
163 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
164 นายธีระชัย จุฑาเทพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
165 นายชวนะ คำกล้า ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
166 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
167 นางศวิตา แสงเพชร รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
168 นายอภิพัฒน์ เพชร์ทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
169 นางอุมาพร คำลือ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
170 นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
171 นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
172 นางวัลภา อินทรกำเหนิด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
173 นายประสิทธิ์ จุ้ยเจริญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
174 นางสาวสมจารี คันธชาติกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
175 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
176 นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
177 นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นายอุดม คำแป้น ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นางศิริพร ชัมภูธนะ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นายสมควร มักอาน ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นายสุวิชา อักษรศรี ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นางสาวอมรพรรณ พิชัยภาพ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184 นายไมตรี ศรีแผ้ว ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
185 นางสาวฑัณฑิกา หนูแป้น ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
186 นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
187 นางสุธิดา หนูทอง ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
188 นางสาวนันทวัน หอมหวล ครโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นางฐิติพร นุ่นลอย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
190 นางสาวมัณนา สาและ ครูโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
191 นางสาวบุญจาย พูนชุม ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
192 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
193 นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
194 นายอุดม คำแป้น ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
195 นายสมควร มักอาน ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
196 นางชลธิชา เนาวพลชัยรัตน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
197 นางศิริพร ชัมภูธนะ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
198 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
199 นางสาวจิระพร เพิงมาก ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
200 นางสาวชฎาพร จำเริญ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
201 นางสาวจินตหรา สมพร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202 นางภัทราวดี พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
203 นางทิพยวิมล เหตุทอง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
204 นางสาวจุฑารัตน์ อ้นทอง ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
205 นายสัมฤทธิ์ ชิตรัตฐา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
206 นายสมบูรณ์ ศิลธรรม ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
207 นางสาวเกสร กอฟัก ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
208 นายอรรถพร จันทร์น้อย ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
209 นายพิติยันต์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
210 นางลำใย ชูประดิษฐ์ หัวหน้างานการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
211 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
212 นายสมคิด ทับไทร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
213 นางสาวกาญนิการ์ ซื่อตรง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
214 นางสาวโฉมศรี ยังให้ผล ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
215 นางสาวอารีรัตน์ ทองประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
216 นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวาย ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 นางสาวสมศรี หมาดสตูล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 นางสาววราภรณ์ ราชิม ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นายวันชัย ภู่ทอง ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
221 นายปิยวัฒน์ ธันว์ธนะ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
222 นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
223 นายนัฐพงษ์ หยังดี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
224 นายธนายุส พิจยานนท์ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
225 นางศิริมา คำสุข กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
226 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
227 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
228 นายธีระชัย จุฑาเทพ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
229 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
230 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
231 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
232 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
233 นางสาวอะมารีนา อะรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
234 นางสาววิภา อรุณวรรณ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
235 นางสาววรรณี วิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(งานคอมพิวเตอร์)
236 นายธนายุส พิจยานนท์ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
237 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
238 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
239 นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
240 นางสาววรรณี วิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
241 นายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางสาวบุญจาย พูนชุม ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นางอัญญรัตน์ คงเพ็ชร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นางศลิษา สายน้ำใส ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นางสาวรัชนี จันทร์คง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นางสาวหฤทัย อรรถชัยยะ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นางสาวจริยาภรณ์ คงแทน ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นางสาวอมรพรรณ พิชัยภาพ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นายจเรวัฒน์ รักษา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
252 นายอำนาจ วาทะยา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
253 นายเสนอ นิ่งวารี หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
254 นางสาวภุมรินทร์ บุญพา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
255 นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปากจั่นวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
256 นายสุวิทยา ปรีชา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
257 นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
258 นายอัฎนาน หาญจิตร ครูโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
259 นายฮาฟิช ยุทธิอาด ครูโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
260 นายจิรวัฒน์ บุญวงศ์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
261 นางสาวกนกกาญจน์ นิ่งราวี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการกรอกข้อมูลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
262 นางสาวจินตหรา สมพร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการกรอกข้อมูลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
263 นางสาววราภรณ์ ล่องลม ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการกรอกข้อมูลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
264 นางสาวพรรษพรรณ์ ซังธาดา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการกรอกข้อมูลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
265 นายธนายุส พิจยานนท์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
266 นายสมคิด ทับไทร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
267 นางสาววรรณี วิเศษ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
268 นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
269 นายสักริยา เอียดฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 ว่าที่ ร.ต.มูฮัมหมัด อาดำ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นายวัลลภ อินทรชุมนุม ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
273 นายภานุวัฒน์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274 นางสาวปภา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
275 นางภัทราวดี พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
276 นายสมบูรณ์ ศิลธรรม ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
277 นายสัมฤทธิ์ ชิตรัตฐา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
278 นางสาวพรพิมล ชำรัมย์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
279 นางสาวสุนิสา ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการคีย์ข้อมูลและประสานงานสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
280 นางสาวเมธ์วดี บุญทอง ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
281 นางสาวชลิตา ทองเพิ่ม ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
282 นางสาวอัสมะ เจะดาฮิง ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
283 นางสาวนันธิดา แสงเฉวก ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
284 นางสาวอุไรวรรณ สุขผล ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
285 นางสาวญาณี ประมูลทรัพย์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
286 นายธีระชัย จุฑาเทพ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
287 นางศิริมา คำสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
288 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
289 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
290 นางสาววรรณี วิเศษ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
291 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
292 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
293 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
294 นางสาวอะมารีนา อะรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
295 นางสาววิภา อรุณวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
296 นายเอกพจน์ สาทิพย์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล (งานคอมพิวเตอร์)
297 นางสาววรรณี วิเศษ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
298 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
299 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
300 นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
301 นายเอกพจน์ สาทิตย์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
302 นายอำนาจ วาทะยา ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
303 นายวิชัย แสนศรี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
304 นายสมพร หลักทรัพย์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
305 นายชยุต เครือมาลี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
306 นายชาติ สกุลอุดมพงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
307 นายเชาว์ ผยองศักดิ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
308 นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวาย ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นางสาวสมศรี หมาดสตูล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
310 นางปวริศา แสงขาว ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
311 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นางสาววราภรณ์ ราชิม ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
313 นายสักริยา เอียดฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
314 นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315 นายวัลลภ อินทรชุมนุม ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
316 ว่าที่ ร.ต.มูฮัมหมัด อาดำ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
317 นายภานุวัฒน์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นางวาสนา คงแก้ว ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
319 นางสาวฑัณฑิกา หนูแป้น ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
320 นางสาวกรรณิการ์ อุคติ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
321 นางสาวปวริศา ศรีทรสุทธิ์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ/การเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
322 นางสาวซูรัยยา อาแว ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ/การเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
323 นางสาวภัสฎาวรรณ แย้มทิม ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ/การเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
324 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ
325 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ
326 นายธีระชัย จุฑาเทพ กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ
327 นางศิริมา คำสุข กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ
328 นางสาววรรณี วิเศษ ประธานกรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
329 นางสาวอะมารีนา อะรี กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
330 นางสาววิภา อรุณวรรณ กรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
331 นายเอกพจน์ สาทิพย์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
332 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
333 นายเอกพจน์ สาทิตย์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
334 นายวันชัย ภู่ทอง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
335 นายตันติกร ใจดี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
336 นายปฐินันท์ ชัยศิริ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
337 นางสาวเขมรินทร์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
338 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
339 นางลำใย ชูประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
340 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายเตรียมเอกสาร) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
341 นางสาวจินตหรา สมพร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายเตรียมเอกสาร) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
342 นางสาวชฎาพร จำเริญ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายเตรียมเอกสาร) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
343 นางสาวนัชชา รักษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายเตรียมเอกสาร) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
344 นายสมพร แซ่โคว้ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
345 นางลำใย ชูประดิษฐ์ หัวหน้างานการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
346 นางจิดาภา อาวุธเพชร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
347 นางสาวอารีรัตน์ ทองประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
348 นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวาย ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการคีย์ข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นางสาวสมจารี คันธชาติกุล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการคีย์ข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นางจิตติมา พิทยาสุนทร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
351 นางกรองแก้ว ลิ่มตั้ง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
352 นางสาวปภา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
353 นางภัทราวดี พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
354 นายสมบูรณ์ ศิลธรรม ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
355 นายอาสาด ขุนเศษ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
356 นายสำรวย กุลจู้ พนักงานขับรถโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ห้องแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
357 นางสาวหุสนา อะหลีแอ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
358 นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
359 นางศิริมา คำสุข ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
360 นายธีระชัย จุฑาเทพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
361 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
362 นายจิราวุธ ส่งเสริม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
363 นายไพโรจน์ ครองยุติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
364 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
365 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(งานคอมพิวเตอร์)
366 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(งานคอมพิวเตอร์)
367 นายจิราวุธ ส่งเสริม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(งานคอมพิวเตอร์)
368 นายไพโรจน์ ครองยุติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(งานคอมพิวเตอร์)
369 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(งานคอมพิวเตอร์)
370 นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
371 นายธนายุส พิจยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
372 นายจิราวุธ ส่งเสริม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
373 นายไพโรจน์ ครองยุติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
374 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
375 นายนพรัตน์ เกิดรอด ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
376 นายจเรวัฒน์ รักษา ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
377 นางสาวบุญจาย พูนชุม ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
378 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
379 นางสาวกาญนิการ์ ซ่ือตรง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
380 นางปาริชาต พรหมประทานกุล ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
381 นางอารมย์ วาทะยา ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
382 นางสาวหทัยชนก วัชรากุล ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
383 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
384 นางสาวมัลลิกา บุญทอง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
385 นางสาวณัชณัญช์ สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
386 นางกาญจนา ศุภประเสริฐ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
387 นางสาวกนกกาญจน์ นิ่งราวี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
388 นางสาวศุภมาส คงราาฎร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
389 นางสาวรัฐพร พูลผล ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
390 นางอินทิรา พิมลศรี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
391 นางสาวจินตหรา สมพร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่่ายดำเนินการแข่งขัน (ฝ่ายประธานกรรมการ) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
392 นางลำใย ชูประดิษฐ์ หัวหน้างานการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
393 นางสาวพัดชา กำมะเริง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
394 นางสาวศันศนีย์ จันทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
395 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นางสาวกาติณี กลีเมาะ ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นางสาวฐาปนี หีตนาคราม ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นายวันชัย ภู่ทอง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการโสตศึกษาและประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
399 นายอรรถวิทย์ สดุดี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการโสตศึกษาและประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
400 นางสาวอัสมะ เจะดาฮิง ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลเข้าระบบ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
401 นางสาวนันธิดา แสงเฉวก ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลเข้าระบบ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
402 นางสาวอุไรวรรณ สุขผล ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลเข้าระบบ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
403 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
404 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
405 นายธีระชัย จุฑาเทพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
406 นางศิริมา คำสุข กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
407 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(งานคอมพิวเตอร์)
408 นางสาวอะมารีนา อะรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(งานคอมพิวเตอร์)
409 นางสาววิภา อรุณวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(งานคอมพิวเตอร์)
410 นางสาววรรณี วิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(งานคอมพิวเตอร์)
411 นายธนายุส พิจยานนท์ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
412 นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
413 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
414 นางสาววรรณี วิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
415 นายคุณานนท์ อมฤตโกมล นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
416 นางสาวปราณี ชมภูชะนะ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
417 นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
418 นางลำใย ชูประดิษฐ์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
419 นางสาวอารีรัตน์ ทองประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล การแข่งขันศูนย์พัฒนาเรียนร่วม
420 นางสาวปราณี ชมภูชะนะ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
421 นางสาวนันทวัน หอมหวล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
422 นางสาวไวรีด้า สาลี ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
423 นางสาวขนิษฐา พึ่งไทย ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการสนับสนุนมีส่วนร่วมการแสดงประกอบสถาณการณ์การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
424 นางสาวรุ่งทิวา อ่อนประสงค์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการสนับสนุนมีส่วนร่วมการแสดงประกอบสถาณการณ์การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
425 นางสาวปรัชญานันท์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการสนับสนุนมีส่วนร่วมการแสดงประกอบสถาณการณ์การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
426 นางสาวสุจิตรา ชุมพล ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการสนับสนุนมีส่วนร่วมการแสดงประกอบสถาณการณ์การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
427 นางนภัสกร ฟองฟุ้ง ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
428 นางสาวญาณี ประมูลทรัพย์ ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
429 นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
430 นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
431 นายธีระชัย จุฑาเทพ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
432 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
433 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว(งานคอมพิวเตอร์)
434 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว(งานคอมพิวเตอร์)
435 นายสิทธิพงศ์ ไกรลาศ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
436 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
437 นางสาวสำราญ สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
438 นางสาวบุญจาย พูนชุม ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
439 นางอัญญรัตน์ คงเพ็ชร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
440 นางศลิษา สายน้ำใส ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
441 นางกาญจนา ศุภประเสริฐ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
442 นายชยุต เครือมาลี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
443 นางปาริชาต หิรัญรัตน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
444 นางสาวสมจารี คันธชาติกุล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
445 นางสาวนันทวัน หอมหวล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
446 นายพรอนันต์ ลือสกุล ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
447 นายวันชัย ภู่ทอง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการควบคุมสื่อ-อุปกรณ์ การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
448 นายอัศนัย มาเกตุ ครูโรงเรียนสตรีระนอง คณะกรรมการควบคุมสื่อ-อุปกรณ์ การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
449 นายอรรถวิทย์ สดุดี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการควบคุมสื่อ-อุปกรณ์ การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
450 นางเสาวนีย์ อยู่แคล้ว ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
451 นางสาลินี แปะเที่ยว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
452 นางสาวณัฐชยา คิดสำราญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
453 นางเสาวนีย์ อยู่แคล้ว ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
454 นางสาลินี แปะเที่ยว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
455 นางสาวณัฐชยา คิดสำราญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
456 นางเสาวนีย์ อยู่แคล้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล (งานคอมพิวเตอร์)
457 นางสาลินี แปะเที่ยว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล (งานคอมพิวเตอร์)
458 นางสาวณัฐชยา คิดสำราญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผล (งานคอมพิวเตอร์)
459 นางสาวหฤทัย อรรถชัยยะ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
460 นางสาวกาญนิการ์ ซ่ือตรง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
461 นางสาวรัชนี จันทร์คง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
462 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
463 นางสาวจินตหรา สมพร ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
464 นายชยุต เครือมาลี ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
465 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์ ปานจันทร์ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
466 นางสาวเกสร กอฟัก ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
467 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
468 นายเนติพงษ์ หงส์คำ ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก คณะกรรมการฝ่ายช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
469 นายภูชิต จินาเกตุ ครูโรงเรียนบ้านบางเบน คณะกรรมการฝ่ายช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
470 นายธีรภัทร ถิระโชติ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี คณะกรรมการฝ่ายช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
471 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(งานคอมพิวเตอร์)
472 นางลำใย ชูประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรุู้คณิตศาสตร์
473 นายคุณานนท์ อมฤตโกมล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรุู้คณิตศาสตร์
474 นางสาวชฎาพร จำเริญ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
475 นางสาวนัชชา รักษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
476 นายอาสาด ขุนเศษ ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
477 นายสมบูรณ์ ศิลธรรม ครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
478 นางศลิษา สายน้ำใส ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้้คณิตศาสตร์
479 นางสาวหฤทัย อรรถชัยยะ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้้คณิตศาสตร์
480 นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้้คณิตศาสตร์
481 นางอัญญรัตน์ คงเพ็ชร ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้้คณิตศาสตร์
482 นางสาวรัชนี จันทร์คง ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]