รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงวรมน  ประเสริฐโชค
 
1. นางพรพิมล  คำนวณศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวรัฐภรณ์  ไทยวรสิทธิ์
 
1. นางพรพิมล  คำนวณศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจพร  นามจันทร์
 
1. นางสาวกาญนิการ์  ซื่อตรง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสุพรรษา  กันทะมา
 
1. นางประทีป  ชูแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  สิทธิหีต
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ประเสริฐแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวตาลดา  -
 
1. นางจิระพร  อินทนาศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองคำชุม
 
1. นางสาวสุดคนึง  หมานมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวเพ็ญพัฒน์  จะเชนรัมย์
 
1. นางสาวสุดคนึง  หมานมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายกสิกร  พันธุโพธิ์
2. เด็กหญิงพรรวินท์  จันทร์เมธากุล
3. เด็กหญิงสิรีธร  รวมพวก
 
1. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด
2. นางสาวขวัญเรือน  หนูนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวฐิตาภา  บั่นยี่เฉ้ง
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  พรหมจินดา
3. นายไวกูณฐ์  หอมชะเอม
 
1. นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
2. นางพรพิมล  คำนวณศิลป์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงปัณณพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  รอดแคล้ว
 
1. นางมนต์รัตน์  อัมมรดารา
2. นางสาวกษมาวดี  อัคระเสนีย์วรกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสุชานาฏ  สินโท
2. นางสาวไพลิน  ยุงหนู
 
1. นายสิทธิพร  จิตต์สุวรรณ์
2. นางสาวอาภาภรณ์  มากหนู
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สิริสัจจคุณ
2. เด็กหญิงพรพิน  ทำทอง
 
1. นายกรวิทย์  ผดุงผล
2. นางสาวธัญญรัตน์  ประเสริฐแสง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวศศิกร  ใจตรง
 
1. นางสาวพรรณทิพา  ไพบูลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายนรภัทร  จินดามณี
 
1. นางศศิธร  สังขอินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายอริญชัย  อังษานาม
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  คงแทน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายศรันย์  บุณยรัตพันธุ์
2. เด็กหญิงเกตวยเวร  -
3. เด็กชายไทยเจ สงกรานต์  นิลวิเชียร ออแด็ต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร  ฐาปะนา
2. นางสาวประภัสสร  ชูแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวคมคาย  ดวงแป้น
2. นางสาวชนัญชิดา  เกื้อสกุล
3. นางสาวนันทรัตน์  กล้าศึก
 
1. นางสาวยุวดี  สีมุขดา
2. นางสาวอภิรมย์  สมบูรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วทนง
2. เด็กหญิงปาเจรา  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์  ศรีสุทธิ์
 
1. นายธฤติ  พิจยานนท์
2. นางสาวเสาวณีย์  อยู่แคล้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวณัฐนรี  ซื่อตรง
2. นางสาวอัญชิษฐา  ลำถาวรวงศ์
3. นางสาวอาญะ  วงศ์อารีย์
 
1. นายธฤติ  พิจยานนท์
2. นางสาวเสาวณีย์  อยู่แคล้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายชลันธร  นิยม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวปราณี  ชมภูชะนะ
2. นางสาวอมรพรรณ  พิชัยภาพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายศุภณัฐ  ศรีชูวงศ์
2. นายศุภวิชญ์  รุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  ชมภูชะนะ
2. นางสาวอมรพรรณ  พิชัยภาพ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงกรพินทุ์  กันทะขัติ
 
1. นางสาวสาลินี  แปะเที่ยว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวปรายฟ้า  รักดี
 
1. นายอดิรักษ์  สุขวิวัฒน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินหนู
2. เด็กชายพงศพัศ  อู่เจริญ
 
1. นายตันติกร  ใจดี
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทนนาน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวปริดา  ไหมละเอียด
 
1. นางสาวเสาวณีย์  อยู่แคล้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณฐพร  แสงทอง
 
1. นางสาวเขมรินทร์  รุ่งเรือง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวจารุนิภา  ปิมะนาว
 
1. นางสุธิดา  หนูทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายณภัทร  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จำรัสทอง
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงค์
 
1. นางสาวญาณี  ประมูลทรัพย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขผล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวญาตาลักษณ์  เสาวนิช
2. นางสาวณัฐกาญจน์  วัฒนาทองกุล
3. นางสาวอวัสดา  ตันฑสุกิจวณิช
 
1. นางสาวซูรัยยา  อาแว
2. นางสาวอัสมะ  เจะดาฮิง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐศิริ  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงปณาลี  ประเสริฐพรม
3. เด็กหญิงภูพลอย  พลเดช
 
1. นายรนนท์  นุ่นสิงห์
2. นางสาวชนาภรณ์  ทรัพย์จุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสิริยากร  สุนทรานันทกุล
2. นายอภิชาติ  การประชิต
 
1. นายรนนท์  นุ่นสิงห์
2. นางสวนีย์  ผิวนวล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  คูประดิษฐานนท์
2. เด็กชายธรานนท์  หงส์เจริญ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ณ ระนอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ทองแท้
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขผล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  นาเมืองรักษ์
2. นายปรเมศ  โยธารักษ์
3. นางสาวศิริรักษ์  ปากจั่น
 
1. นายพิทธพนธ์  พิทักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงธัมมรุตี  พูลศิลป์
2. เด็กชายพลทัต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายสุเมธ  อยู่เย็น
 
1. นางสาวนันทิดา  แสงเฉวก
2. นางสาวณัฐชริกา  ขวัญเดือน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกรกช  ปีโคธัง
2. นางสาวชนาภัทร  ชายสา
3. นายอธิปัตย์  วังบุญคง
 
1. นางสาวนวหทัย  หิรัญ
2. นางสาววิภา  อรุณวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กชายคฑาวุธ  แก้วรุ่งเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพิมพา  กาหลง
2. นางสาวนุจญมา  สำมะเนี๊ยะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายธนดล  เกื้อกูล
2. นายเฉลิมพร  ทองใสพร
 
1. นางสาวกัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
2. นายสิทธิพงศ์  ไกรลาศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายกรกช  สมสวย
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีเมือง
 
1. นายวรรณศักดิ์  เนาวพลชัยรัตน์
2. นางชลธิชา  เนาวพลชัยรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายศิขรินทร์  อินทฤทธิ์
2. เด็กชายอโณชา  เมฆม่วง
 
1. นายวรรณศักดิ์  เนาวพลชัยรัตน์
2. นางชลธิชา  เนาวพลชัยรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกรีฑารัตน์  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  กรองทอง
3. เด็กหญิงพุทธิมน  ชยุติ
4. เด็กหญิงวรพิชชา  รำมะศักดิ์
5. เด็กหญิงวัชรวิภา  พิชัยภาพ
 
1. นางกรองแก้ว  ลิ่มตั้ง
2. นางนิตยาพร  เตี้ยวสกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวณัฏฐนันท์  ริ่มไทยสงค์
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มลังกา
3. นางสาวปาริษา  ประพันธ์วงศ์
4. นางสาววทัญญูตา  ไทรชมภู
5. นางสาวสินธิดา  เจียรวิวัฒนวงศ์
 
1. นางกรองแก้ว  ลิ่มตั้ง
2. นางนิตยาพร  เตี้ยวสกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงนันท์สินี  สุเมือง
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู
3. เด็กหญิงสาษินี  เพชรวัง
4. เด็กหญิงสุธิดา  ทองเปีย
5. เด็กหญิงเบญญาภา  พรประเสริฐ
 
1. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
2. นายต่วนยูโซ๊ะ  บินดิง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวชฎารัตน์  จำนวน
2. นางสาวชุติมณฑน์  เพชรเอกอำไพ
3. นางสาววรษา  ทองใส
4. นางสาววราพรรณ  แซ่แต้
5. นางสาวเปรมฤดี  ปานนาบอน
 
1. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
2. นายอดุลย์  อับดลเลาะอาหลี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ธรรมเสน
2. เด็กชายธันวา  บรรจงสุด
3. เด็กหญิงรัชนก  บุตรดี
4. นางสาววันดี  ปลีสนิท
5. เด็กหญิงสุกัลญา  แสงจันทร์
 
1. นายอาสาด  ขุนเศษ
2. นางภัทราวดี  พิมพ์ทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ทองเพชร์
2. นางสาวจารุวรรณ  เข็มนาค
3. นางสาวจีรวรรณ  แจ่มพิศ
4. นายธนากร  ลักษณาวงศ์
5. นางสาววริศรา  สินธุรักษ์
 
1. นางจารุวรรณ  ด้วงงาม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  โฮ่โพ่เจี้ยน
 
1. นางสาวปรัชญานันท์  แสงแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายชนกันต์  บุญกิจ
 
1. นางสาวจิตติมา  พิทยาสุนทร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายปุณณพิชญ์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์พิสุทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  คงแก้ว
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  ผลเกลี้ยง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวมุขดาวรรณ  วิจิตร
2. นายวีรวัฒน์  วงศ์แสนคำ
 
1. นายเสนอ  นิ่งราวี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์  ปานจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พานิช
2. เด็กหญิงชลนิชา  เหมือนเอียด
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ใยแก้ว
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  นุธรรมโชติ
5. เด็กหญิงนันท์วรัตน์  หนูทรัพย์
6. เด็กหญิงพีรดา  ปานเปีย
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ช่วยชาติ
8. เด็กหญิงอธิติญา  เพชรอาวุธ
9. เด็กหญิงเทียน  พุทชิต
10. เด็กหญิงเสาวณี  รื่นรมย์
 
1. นายสมบูรณ์  ศิลธรรม
2. นางสาวชรัตติยา  อารีชน
3. นางสาวอมรรัตน์  ล้วนแก้ว
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายกันติทัต  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงจิรญาดา  พรมสูงยาง
3. นางสาวชรินยา  พันชั่ง
4. นางสาวณัฐณิชชาท์  เพ็ชรพยนต์
5. นางสาวสุชานันท์  คำม่วง
6. นางสาวสุวิภา  บัวสงค์
7. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์กมล
8. นายเก้าแซ  มาลีลักษณ์
9. นางสาวเนตรนภา  แซ่ลิ้ม
10. นางสาวแพรวา  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวกฤษณีย์  โพธิ์คีรี
2. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
3. นางสาวจินตหรา  สมพร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไกรยา
2. เด็กหญิงรัตนา  สุวรรณศรี
 
1. นายเกียรติพงศ์  ศรีม่าน
2. นางสาวพรทิพย์  เกิดแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  สิงห์พิทักษ์
2. นางสาวฐานิศา  ประชุมทอง
 
1. นายอนุพันธุ์  ชัมภูธนะ
2. นายจเรวัฒน์  รักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงบุตรสตรี  วิศิษฎฐ์ธัญญากุล
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวอารีรัตน์  เปรมจิตร
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงวศินี  คงเดิม
 
1. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คงบางปอ
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา   บุญเจริญ
 
1. นายสาธิต   เกตุแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายศุภวิชญ์   สงเคราะห์
 
1. นายสาธิต   เกตุแก้ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศศิประภา  เดชศรี
 
1. นางสาวอลิษา  ทองเจริญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวโกมาซุม  กฤติยาโชติปกรณ์
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองฉิม
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  วัฒนา
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายปวริศรา  เทพณรงค์
 
1. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. นางสาวฮัสนา  บินหว้าสุย
 
1. นางสาวตอฮีเราะห์  สาลี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วิชัย
2. เด็กชายภาณุมาศ  อุดมศิลป์
3. เด็กชายศิรวิทย์  ยอดยัง
 
1. นายสาธิต   เกตุแก้ว
2. นางวรนุช  ศานติประพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายวราวิชญ์   บาศรี
2. นายเดโชพล  บุญคอง
3. นายเมธาสิทธิ์   สุณาวงค์
 
1. นายสาธิต   เกตุแก้ว
2. นางวรนุช  ศานติประพันธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายนันทพัทธ์  พุทธนานุวัฒน์
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวแสงดวง  จันทราเวด
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวศิวดาติ์  แพรกทอง
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐรกาญจน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายฐานนท์  กันทะโร
2. เด็กชายณรงค์  ขุนฤทธิ์
3. เด็กชายปภาวิศวณ์  ชุมพล
4. เด็กชายปุณยวัจน์  ปรีชามาตร์
5. เด็กชายอนันต์ธเนศ  สารศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  พูลพิทักษ์
 
1. นายนิคม  นันทโช
2. นางศรัญญา  นันทโช
3. นางสาวกรกช  ฉันทวิชานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายธนรัฐ  เสวาสิงห์
2. นายนราธิป  อัมพรวรรณ
3. นางสาวปาณิศา  เพ็ชร์กูล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเงิน
5. นายเมฆกวี  เท่งวา
6. นายไชยวัฒน์  ก้องพัฒนางกูร
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
3. นางสาวอัสณีย์  องศารา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทิพย์เกษร
2. เด็กชายจิตติชัย  แก้วทองสุข
3. เด็กชายจิรภพ  ช่วยสว่าง
4. นางสาวจิราภา  ชูช่วย
5. นายชยพล  ล้ำกิจเสรีชัย
6. เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณสุข
7. เด็กหญิงชาลิสา  ราษภิบูลย์
8. เด็กหญิงฐานิศา  นาคสุวรรณ
9. นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
10. เด็กชายดลสิทธิ์  ล้านเกตุบุตร
11. นายธตรฐ  นวลเขียน
12. นายธนรัฐ  เสวาสิงห์
13. เด็กชายธนาธิป  เกตุแก้ว
14. เด็กชายธีระทัศน์  แก้วประเสริฐ
15. นายนราธิป  อัมพรวรรณ
16. เด็กหญิงนาเดียร์  ศรีสุทธิ์
17. เด็กหญิงนุชนาฎ  หมื่นแก้ว
18. นางสาวบงกช  ภัทรปราณี
19. นางสาวบุลภรณ์  ธรรมเนียม
20. นางสาวปุ๋ย  สมสิน
21. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเงิน
22. นางสาวมาริสา  ทรวงสวรรค์
23. เด็กหญิงวริศรา  กิจช่วยการ
24. นางสาวศศิธร  รักษายศ
25. นายศักดิ์พล  เพชรสุวรรณ
26. เด็กหญิงศุทกมล  ข้ามสมุทร
27. เด็กหญิงสุนิสา  เงยเจริญ
28. นางสาวสุพิชชา  นาเคนทร์
29. นายอดิศร  แดงประเสริฐ
30. เด็กชายอธิพงศ์  สังข์สี
31. นายอภิวัฒน์  โกเมศ
32. เด็กหญิงอภิสรา  ทองเกตุ
33. เด็กหญิงอรวดี  ธันยุพัก
34. เด็กชายอัมรินทร์  แตงทอง
35. เด็กชายอาทิตย์  บุญแดง
36. เด็กชายเซฮาพิว  -
37. นายเมฆกวี  เท่งวา
38. เด็กหญิงโชติกา  ฤทธิ์ชัย
39. เด็กหญิงโตนโตน  -
40. นายไชยวัฒน์  ก้องพัฒนางกูร
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
3. นางฆนรส  นิลเพชร
4. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
5. นางสาวอัสณีย์  องศารา
6. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
7. นายนภวิชญ์  ขำเกลี้ยง
8. นายกิตติพงศ์  พันธ์เมือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กชายณฤตกร  พยายาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายพณรัตน์  กองทอง
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  สระอุรัมย์
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวปุ๋ย  สมสิน
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายนภสร  เงินดี
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายพณรัตน์  กองทอง
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  โพธะเลศ
 
1. นางโสรัจจ์  จึ่งสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวโสภิตา  ขอสุวรรณ
 
1. นายปราโมช   พงศ์นุรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายพชร  มณีโอภาส
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายรัชพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสาริสา  ทะราช
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวธนพร  จอมทรัพย์เจริญ
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กชายณฤตกร  พยายาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณจำรูญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายภาณุพงศ์  สงัดศรี
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงชลดา ซู เม  ฮาง
 
1. นางศรัญญา  นันทโช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวเบญญทิพย์  สุขิตา
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายจิรภพ  ช่วยสว่าง
2. เด็กหญิงชาลิสา  ราษภิบูลย์
3. เด็กชายณัฎฐวัฒน์  อุ๋ยสกุล
4. เด็กชายพิษณุ  เพ็งสลุง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเงิน
6. เด็กชายอธิพงศ์  สังข์สี
7. เด็กชายอริญชัย  น้ำทิพย์สีทอง
8. เด็กชายอัมรินทร์  แตงทอง
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
3. นางสาวอัสณีย์  องศารา
4. นางฆนรส  นิลเพชร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจิราภา  ชูช่วย
2. นายนราธิป  อัมพรวรรณ
3. นางสาวบงกช  ภัทรปราณี
4. นางสาวบุลภรณ์  ธรรมเนียม
5. นางสาวมาริสา  ทรวงสวรรค์
6. นางสาวรดาสิริ  ทรงศักดิ์
7. นางสาววริสรา  คุ้มราษฏร์
8. นายศักดิ์พล  เพชรสุวรรณ
9. นายอภิวัฒน์  โกเมศ
 
1. นายณัฐตนัย  ผกากรอง
2. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
3. นางสาวอัสณีย์  องศารา
4. นางฆนรส  นิลเพชร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมินหา
2. เด็กหญิงจิรสุดา  ทรงศักดิ์
3. เด็กชายชนกันต์  เทศลำลึก
4. เด็กหญิงนงค์นภัทร  แก้วขาว
5. เด็กชายบัลลังก์  ขุนเศษ
6. เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์เพ็ง
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันทอง
8. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แสงวารินทร์
9. เด็กหญิงอัยรดา  สินทนา
10. เด็กชายเซยาอู้  -
 
1. นางฆนรส  นิลเพชร
2. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
3. นางสาวกชพรรณ  ทองเจริญ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชีวาพร  เตี๋ยวบุตร
2. นางสาวฐานิศา  เงาศิลป์ชัย
3. นางสาวบุลภรณ์  นิธิบุญรัตน์
4. นางสาวสุนิสา  ศรีหมอกเมก
5. นางสาวอรวีรา  นิธิบุญรัตน์
6. นางสาวอุสุมา  ขอเงิน
 
1. นางสาวนริศรา  ศิริเสถียร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันต์กมล  พฤกษมาศ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ถานทะนิโย
3. เด็กชายก้องเกียรติ  กรมโยธา
4. เด็กหญิงจันจิรา  รักไทย
5. เด็กชายชยุตพล  อ่าวสันเทียะ
6. เด็กหญิงณรงค์ฤทธิ์  รักชาติ
7. เด็กหญิงนาตยา  ลี้วิริยะไพฑูรย์
8. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไทยสวี
9. เด็กหญิงปิยะนุช  วงค์ทอง
10. เด็กหญิงพณัชกร  ชำนาญยนต์
11. เด็กหญิงพรลภัส  ชำนาญยนต์
12. เด็กหญิงวทันยา  นิลยัง
13. เด็กหญิงอุไรวัลย์  บ้านนา
14. เด็กชายเอกพล  เลยา
 
1. นายจุติกานต์  ชัยศิริภูริสกุล
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
4. นางสาวขวัญดาว  เหมียนซ้วน
5. นางสาวทิพย์วรรณ  ทับแบน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรจิรา  หัตฉันท์
2. เด็กหญิงสุธินี  ศรีเมือง
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายแทนภูมิ  พุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  แจ่มใส
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวไคริกา  สุขวิเศษ
 
1. นางกาญจนา  ศุภประเสริฐ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงแอ็กมูโก  -
 
1. นางสาวทวีพร  จินตนพันธ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวกัลยารัตน์  ใยแก้ว
 
1. นางสาวศุภมาส  คงราษฎร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงศิริพร  ศรีส่ง
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  โคตรประทุม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวอมลณัฐ  ธรรมธาดาตระกูล
 
1. นางอัชวรรณ  สังวรกาญจน์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงธนพร  พันธเสน
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  เรืองเนตร
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ตันติคณานนท์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิรุณลักษณสกุล
 
1. นางสาวจินตหรา  สมพร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  อารีชน
2. นางสาวพัทธมน  ศรีพรหม
3. นายภาสกร  กังวาล
4. นายศุภกร  อรรถรัฐ
5. นางสาวเมธาพร  บุญยัง
 
1. นางสาวศันสนีย์  เชาวนกุล
2. นางสาวกนกกาญจน์  นิ่งราวี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์ระวี  แก้วจีน
2. เด็กหญิงสุรินทร์  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวณัฐศศิ  บุญชุม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวฉัตรตะวัน  ผลส่ง
2. นางสาวฐานิศา  เซ่งเหลียน
 
1. นางสาวจิระพร  เพิงมาก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวรรณแก้ว
2. เด็กหญิงอนุชนา  เรืองศรี
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายปิยพันธ์ุ  เพ็ญพัก
2. นายสราวุธ  ลออวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชัชชญา  แซ่โฮ่
 
1. นางสาวจิระพร  เพิงมาก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวรินรดา  ศักดารัตน์
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  พิศการณ์
2. นายภูมี  สกุลสิงห์
3. นางสาวมัลลิกา  สงนวล
4. นายเฉลิมพล  ณะเสน
5. นายเอกธนัช  ชูเมือง
 
1. นางสาวจิระพร  เพิงมาก
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชญานิศ  ประพันธ์วงศ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ธิมากุล
3. นายพฤฒิชัย  แสงสีดา
4. นายศุภอัษฐิ์  ยิ่งเมือง
5. นายสรศักดิ์  แก้วกอง
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวธนวรรณ  พัฒนรักษา
2. นายฟารุก  สอาดวงศ์
 
1. นางสาวณัฐศศิ  บุญชุม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายธนสร  อวยชัย
2. นายวรภพ  วันดี
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายนัฏฐภูมิ  ชุมสิงห์
2. เด็กชายพศวีร์  ช่วยชะนะ
 
1. นางอัชวรรณ  สังวรกาญจน์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. นางสาวทิพย์วรรณ  ไหมทอง
 
1. นางสาวฐิธิมา  วิสุทธิกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์   ดวงจิต
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   เขียวตื้ออินทร์
3. เด็กชายธวัชชัย   ลำดวน
4. เด็กหญิงปานตะวัน  สุชาติพงศ์
5. เด็กชายวีรภัทร์   อินแหยม
6. เด็กหญิงศศิธร  ชุมวรฐายี
7. เด็กหญิงอภิญญา   อินแหยม
8. เด็กชายโมดี   มิซวน
 
1. นายชัยรัตน์  พรมพัตร
2. นางศรีญา  ปวัฒพันธ์
3. นางสุนันท์  มงคลศิลป์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายณัฐชนน  พลนอก
2. นางสาวทิชา  ซังกระโทก
3. นายธนโชติ  น้อยแผลง
4. นายธีระวัฒน์  ตันปั้นน้ำ
5. นางสาวปุณยนุช  แซ่เติ๋น
6. นางสาวศิริรัตน์  ขุนเพ็ชร์
7. นางสาวศิริเกษ  แซ่ฟุ้ง
8. นางสาวสิริธรณ์  นำผล
9. นายอภิชัย  พรรณรังษี
10. นางสาวเกษดา  มอบทองหลาง
 
1. นายสุวิชา  อักษรศรี
2. นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์
3. นางนันทิยา  ยวงงาม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  อุชุภาพ
2. เด็กหญิงตติยา  มีประเสริฐ
3. เด็กหญิงทักษพร  ดาทองงอน
4. เด็กหญิงวิฬาสิณีย์  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ชูสุริยแสง
 
1. นางสาวโฉมศรี  ยังให้ผล
2. นางสาวสุปรีญา  ชูสังข์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภิรมย์บูรณ์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  เนตรประไพ
3. นายวีรกรณ์  สามแก้ว
4. นางสาวเบญจรงค์  ทองนุช
5. นางสาวโอ๋  -
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
2. นางสาวนุชรีย์  หัศนี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงนิริญรัตน์  พูลศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บำรุงแขวง
3. เด็กหญิงสุณัฎฐา  หล้าแหล่ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนาภรณ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์   จันทร์ดำ
2. นางสาวธันยพร  แก้ววารี
3. นางสาวพัทธธีรา   เพชรทูล
 
1. นางสุธิดา  หนูทอง
2. นางสาวจินตนา  ขำอ้วม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
3. เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย
 
1. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด
2. นางขวัญเรือน  หนูนะ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวกิ่งไผ่  สิทธิกุล
2. นางสาววาณิชพร  คงมาก
3. นางสาวศศิกานต์  ใยแก้ว
 
1. นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด
2. นางขวัญเรือน  หนูนะ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ทรัพย์มังสัง
2. เด็กหญิงอทิตยา  วรรณศิรานนท์
 
1. นางลักขณา  พรมพัตร
2. นายสมพร  แซ่โคว้
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัฐดนัย  วิจิตรนันทนา
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวสมจารี  คันธชาติกุล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นางสาวดวงแก้ว  ชุ่มคำพะเนา
2. นายสหัสวรรษ  ขันบุรี
 
1. นางลักขณา  พรมพัตร
2. นายสมพร  แซ่โคว้
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์   เจริญกูล
2. เด็กหญิงพุธทาศินีย์   ชาญกล
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางวัลภา  อินทรกำเหนิด
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายชัยพัฒน์  บริสุทธิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มสกุล
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางวัลภา  อินทรกำเหนิด
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รามนาถ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คชสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมจารี  คันธชาติกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภูบุญคง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริมาศ
 
1. นายสมพร  แซ่โคว้
2. นางลักขณา  พรมพัตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายอภินันท์  เชิดเวียง
2. นางสาวอุมาวรรณ  เนตรวงษ์
 
1. นายสมพร  แซ่โคว้
2. นางลักขณา  พรมพัตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายกรวิชญ์  ชุมนุม
2. นายอาณกร  สงวนจันทร์
 
1. นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรชนะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์   อัญชลีกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา   มีทอง
3. เด็กหญิงเมี๊ยะสุนัย  
 
1. นายธนายุส  พิจยานนท์
2. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายกฤตยชญ์  ลิมไทยสงค์
2. นายกิตติศักดิ์  ศานติประพันธ์
3. นายภาณุพงศ์  หงอสกุล
 
1. นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรชนะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายพีรพล  เพชรปลูก
2. นายเตชสิทธิ์  วิสุทธิไมตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นางสาววรรณี  วิเศษ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายชนภัทร   ภิญโญ
2. เด็กชายภควัต   เจริญรัตน์
3. เด็กชายยูนุส   มูฮาหมัด
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายธนายุส  พิจยานนท์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกฤษฎา  มาบัว
2. นายธนดล  เกื้อกูล
3. นายพรรณชาติ   เพชรรัตน์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายธนายุส  พิจยานนท์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์  ธิรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  ผาทอง
3. นายธนภัทร  จันทร์มาศ
 
1. นายเกียรติธนพัฒน์  หอมนวล
2. นายจิรทีปต์  สังข์ทอง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายฐานันดร  ดำสง
2. นายพฤฒินันท์  เซ่งเหลียน
3. นางสาวภานุมาศ  บุตรเริ่ม
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายธนายุส  พิจยานนท์
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงพิชญดา   ขุนทอง
2. เด็กหญิงวริษฐา  พุ่มพันธ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงสุจิรา   จีรธัญญาสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจันทิมา   ปานทอง
2. นายวชิรวิทย์   เพชรคนชม
3. นางสาวอัฐภิญญา   แสงคำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  ไกรลาศ
2. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรเดช  รักชาติ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  ใฝสะอาด
3. เด็กชายเสถียร  ปุญญาบาล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  จันทร์มณี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นายธนพล  แก้วอ่อน
2. นายภาคภูมิ  กันเฟือง
3. นายสุภลักษณ์  ชุมภูชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  จันทร์มณี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงณัฐมล   แสงทอง
2. เด็กหญิงลลิลธร   สุขทวีกุล
3. เด็กหญิงแพรวา   ชุมสวัสดิ์
 
1. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
2. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวกรแก้ว  พันธ์เลิศ
2. นางสาวชุติมา  พรหมหาญ
3. นางสาวนภัสสร  บุญทะระหาร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงก้อย   ประมงกิจ
2. เด็กหญิงธนพร   วิจิตร
3. เด็กชายยงยุทธ์  สมทอง
4. เด็กหญิงลาล่า  ประมงกิจ
5. เด็กหญิงศุภาวดี   คำนึงการ
6. เด็กชายเอ็ม   ทะเลลึก
 
1. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
2. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายจิรวัฒน์   เทพทอง
2. นายชยธร   เพ็งเพชร
3. นางสาวน้ำทิพย์   ยิ้มโฉม
4. นายปรมรรถ  แซ่เอี้ยว
5. นางสาวปิยวรรณ   ทองกลับ
6. นายวรากร  เมฆพยัพ
 
1. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
2. นางสาวสุวิตตา  ศรีเกตุ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนีรภา  ชูสังข์
2. เด็กหญิงศยามล  ไทยสวี
3. เด็กหญิงสุดดี  คงพัฒน์
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  กู้เมือง
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สีทา
3. นางสาวรุ่งนภา  บุรีแสง
 
1. นางปาริชาติ  กอฟัก
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นายธนาวุฒิ  พุทธา
2. นางสาวภัทรมล  พงษ์ศิริ
3. นางสาวอรยา  ศรีพิม
 
1. นางปาริชาติ  กอฟัก
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สายทอง
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  พินโย
3. เด็กหญิงเอิงอร  สมสอน
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวปรียาภรณ์  ธนบัตร
2. นางสาวพรทิพย์  เลยา
3. นางสาวรุ่งนภา  แซ่แต้
 
1. นางสาวพิมพา  กาหลง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เธียรธีรศานต์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงบัญฑิตา   รักษา
2. เด็กหญิงภาวิณี   นุ้ยมีทรัพย์
3. เด็กหญิงสราวลี   แซ่แดง
 
1. นางศรีรัตน์   สุขสวัสดิ์
2. นายธีระชัย  จุฑาเทพ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  นามโบราณ
2. นางสาวศิรินทรา  คงพระจันทร์
3. นางสาวสุนิตา  มะหนิ
 
1. นางสาวไวรีด้า  สาลี
2. นางสาวนันทวัน  หอมหวล
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  วงษ์กระนวน
 
1. นางสุดารัตน์  เนาว์สุวรรณ
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงสุวิชญา  แก้วสง่า
3. เด็กหญิงอาภัสรา  รัตนศิลป์
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางลำใย  ชูประดิษฐ์
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายชัยณรงค์  อินทรัตน์
2. นายณัฐพล  พันธุ์พืช
3. นายอมรเทพ  พิทักษ์
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางสาวกาญนิการ์  ซื่อตรง
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายพงศภัค  มีกลิ่นหอม
 
1. นางสาวธันยพร  พงษ์ศรี
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายชวนากร  ลักษณาวงษ์
 
1. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายภรัณยู  นิกูลวงศ์
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายปกครอง  ฉิมประเสริฐ
2. เด็กชายอภิชาต  คุณประสพ
 
1. นางสาววรรณี  วิเศษ
2. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม