สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 กองบิน 7 หมู่ที่5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม   0895209754
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นางสาวิตรี ผกามาศ   0836461951
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส.ต.ต. ยุทธนา บุณยะตุลานนท์   0866821231
4 มูลนิธิสมาคมแต้จิ้ว นางสายตา แก้วศรีมนต์   0819564814
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นางสาวนิตยา ภูมิไชยา   0630788759
6 สนามหน้าศาลากลาง นางสายตา แก้วศรีมนต์   0819564814
7 สพป.สฎ.1 นางสายตา แก้วศรีมนต์   0819564814
8 สพป.สฎ.2 นางปรวีณ เลิศสุข   0945841168
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว   0872780676
10 โรงเรียนบ้านนาใหญ่  
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ึ77หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพศาล เพ็งกุล   0819564814
12 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 396/124 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางดรุณี ปั้นวงศ์   0836427937
13 โรงเรียนวมินทร์วิทยา นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก   0817123549
14 โรงเรียนวัดกาญจนาราม นางเฉลิมศรี ทองจีน   0945876669
15 โรงเรียนวัดตรณาราม นายนพพร แท่นนิล   0980954809
16 โรงเรียนวัดท่าไทร นางเฉลิมศรี ทองจีน   0945876669
17 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข   0817476088
18 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ   0936312787
19 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร 45 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม   0895209754
20 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอรัญญา มูสีสุทธิ์   0833903562
21 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 317 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกฤษนันท์ ทองจีน   0836382102
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 นางมณีรัตน์ อินทร์คง   0895385568

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]