งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/13 19 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. หน้าห้อง ป.6/13
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/12 19 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. หน้าห้อง ป.6/12
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/11 21 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว บริเวณหน้าห้อง ป.6/11 เวลา 08.00 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 3 ห้อง ป.6/10 19 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. หน้าห้อง ป.6/10
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 3 ห้อง ป.6/9 19 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. หน้าห้อง ป.6/9
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/12 21 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว บริเวณหน้าห้อง ป.6/12 เวลา 08.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/11 19 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น. หน้าห้อง ป.6/11
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/13 21 ธ.ค. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว บริเวณหน้าห้อง ป.6/13 เวลา 08.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 19 ธ.ค. 2560 09.00 จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.00 หน้าห้อง ป.6/2 แข่งขันห้อง ป.6/1 และพักห้อง ป.6/2
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 , ป.6/4 19 ธ.ค. 2560 09.00 จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.00 - 9.00 น. หน้าห้อง ป.6/3 แข่งขันห้อง ป.6/4 และพักห้อง ป.6/3
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา ชั้น 4 ห้อง ป.6/1, ป.6/2 21 ธ.ค. 2560 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัว บริเวณหน้าห้อง ป.6/2 เวลา 08.00 น. พักห้อง ป.6/2, แข่งขัน ห้อง ป.6/1
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6-9 19 ธ.ค. 2560 รอบแรก 09.00-10.00 / รอบสอง 10.00 จนแล้วเสร็จ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 -09.00 รายงานตัวทีมที่ 1-10 ห้อง ป.5/6 , รายงานตัวทีมที่ 11-20 ห้อง ป.5/7 , รายงานตัวทีมที่ 21-30 ห้อง ป.5/8 , รอบสอง แข่งขันห้อง ป.5/9
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/11 - ป.5/13 และ ป.4/2 19 ธ.ค. 2560 รอบแรก 09.00-10.00 / รอบสอง 10.00 จนแล้วเสร็จ รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 ทีมที่ 1-10 ห้อง ป.5/11,ทีมที่ 11-20 ห้อง ป.5/12,ทีมที่ 21-30 ห้อง ป.5/13,รอบแสงแข่งขันห้อง ป.4/12
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/6-ป.6/9 21 ธ.ค. 2560 รอบแรก 09.00-10.00 น. รอบสอง 10.00 น. จนแล้วเสร็จ รายงานตัว ทีมที่ 1-10 ห้อง ป.6/6, ทีมที่ 11-20 ห้อง ป.6/7, ทีมที่ 21-30 ห้อง ป.6/8, -รอบสอง แข่งขัน ห้อง ป.6/9
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา ชั้น 3 ห้อง ป.6/6,ป.6/7 19 ธ.ค. 2560 09.00-10.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 ทีมที่ 1-15 ห้อง ป.6/6 , ทีมที่ 16-30 ห้อง ป.6/7
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา ชั้น 4 ห้อง ป.6/4, ป.6/5 21 ธ.ค. 2560 09.00-10.00 รายงานตัว ทีมที่ 1-15 ห้อง ป.6/4, ทีมที่ 16-30 ห้อง ป.6/5
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารขุนประนุทฯ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 - ป.4/6 19 ธ.ค. 2560 09.00 จนแล้วเสร็จ รายงานตัวบริเวณหน้าห้อง ป.4/4 เวลา 08.00 น.
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ขุนประนุทฯ ชั้น 2 ห้อง ป.6/4, ป.6/5 21 ธ.ค. 2560 09.00 จนแล้วเสร็จ รายงานตัว บริเวณหน้าห้อง ป.4/4 เวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]