งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 1 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 1 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 1 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 1 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4,5 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2,3 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1,2 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3,4 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]