งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง กรรมการบริหาร 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง กรรมการบริหาร 19 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 19 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 19 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 20 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 20 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง กรรมการบริหาร 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง กรรมการบริหาร 20 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง ดนตรีไทย 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง ดนตรีไทย 20 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 21 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง กรรมการบริหาร 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง กรรมการบริหาร 21 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 3 ห้อง ดนตรีจีน 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 3 ห้อง ดนตรีจีน 21 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง ดนตรีไทย 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารส่งเสริมคุณธรรม ชั้น 1 ห้อง ดนตรีไทย 19 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 20 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 21 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.40
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวมินทร์วิทยา อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 19 ธ.ค. 2560 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00-12.40
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สนามหน้าศาลากลาง เวทีกลาง 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สนามหน้าศาลากลาง เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2560 14.00-16.00
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สนามหน้าศาลากลาง เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2560 09.00-14.00
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โดม 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โดม 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โดม 19 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โดม 20 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โดม 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โดม 21 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 2 19 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 2 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 2 20 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 2 21 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 19 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 21 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 สพป.สฎ.1 ห้อง ประชุมเมืองคนดี 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 สพป.สฎ.1 ห้อง ประชุมเมืองคนดี 21 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มูลนิธิสมาคมแต้จิ้ว อาคารสมาคมแต้จิ๋ว 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มูลนิธิสมาคมแต้จิ้ว อาคารสมาคมแต้จิ๋ว 20 ธ.ค. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]