::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเอมอรณ์ ชูจิตโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ จิตสมพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
3. นางอรชร ไกรราญโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการ
4. นางสาวสิรินันท์ จันทร์โสมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางนัยนา ลูกรักษ์โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์โรงเรียนวัดรัษฎารามประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรักษ์ โกละกะโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางอำพันธ์ มั่นหมายโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางพัชรี พุทธสุขาโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕กรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ชูทองโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางยุพเยาว์ เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านคลองจันประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายอุทัย พิบูลย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวนริษา วิชัยดิษฐโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ ชานะมัยโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
2. นางภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ จันทร์ทองพูนโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวสวรรยา เพชรชัยโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสาวอารี บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
3. นายเกษม โต๊ะนายโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗กรรมการ
4. นางทศพร สุขทองเส้งโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางชดายุ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา เพ็ชรสุดศรีโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
4. นางสาวนีรมล ดาบเงินโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
5. นางสุปราณี ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางราศรี วิเศษสรพงศ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทยาภรณ์ ซ้ายพัฒน์โรงเรียนบ้านดอนสนกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แพะทองโรงเรียนบ้านบางขนุนกรรมการ
4. นางบุญทรง เจริญกิติยาภรณ์โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลกรรมการ
5. นางฐิติพรรณ ศุทธางกูรโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวิจารณ์ อ่อนทองครูผู้ทรงคุณค่า / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้งโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปรางกรรมการ
3. นายทวี อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
4. นางมยุรีย์ นวลละอองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุนันทา สาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศิวะศิลป์ชัยโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสมนึก อินทรเทพโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาววิศรุตา นาคศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา ขวัญช่วยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดวงกมล เกษจันทร์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ชูหนูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางสาวยุพา มากเกลี้ยงโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการ
4. นางฆนรจณ์ สังข์เพชรโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณกรรมการ
5. นางอาเณ เชาวเหมโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ราชสมบัติครูผู้ทรงคุณค่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางลั่นทม ศิริวัฒโณโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
3. นางสาริณี ธรรมบดีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
4. นางวัชนี เพลงสันเทียะโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ภูริวิมลชัยโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางอธิตยา ศรีสังข์โรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
4. นางปานทิพย์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
5. นางสิริพรรณ สาเรศโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ สงพรหมโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ประธานกรรมการ
2. นางบำรุง พิณเศรษฐ์โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
3. นางกาญจนา เพิงใหญ่โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางดารณี ใหญ่กว่าวงศ์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา เมฆหมอกโรงเรียนบ้านพรุศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวลำภู นกเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
3. นายรณรงค์ ด้วงนุ่มโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
4. นางสาวรัชนี พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางรัชนี รัตนพันธ์โรงเรียนวัดนทีคมเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายพิษณุพงศ์ เชาวเหมข้าราชการบำนาญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เลิศไกรโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
3. นางสาวปอยฝน สุขมากโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฯกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พินิจโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ชูทองโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางปาริชาติ พลทองโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
4. นางศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวโซเฟีย เวเนสซา ช่วยหนูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายราชันย์ อักษรเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางปุณยาภัทร เพชรดุกโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
3. นายวิชาญ จันทร์ส่งโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
4. นางนฤมล จันทร์ส่งโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
5. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลโรงเรียนบ้านบางโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวตาลตะวรรณ เลื่อนลอยโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
3. นายสันติสุข บุญชูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวศุภมาส นุ่นสกุลโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗กรรมการ
5. นางทิพวรรณ สัมพันธ์โรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเจษฎาภร รัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาวยุคล อักษรชื่นครูโรงเรียนวัดรัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางอุทาภรณ์ อินทร์จันทร์ครูโรงเรียนวัดบางพลากรรมการ
4. นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุลครูโรงเรียนบ้านพรุแซงกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ภิรมย์ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสายตา แสงเดชครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวสิริมาส คงเม่งครูโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรชนก นาคปลัดครูโรงเรียนบ้านบนไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ จรอนันต์ครูโรงเรียนวัดน้ำหักรองประธานกรรมการ
3. นางชรวรรณ ทองแดงครูโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สุทธินุ้ยครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
5. นางสาวโซเฟีย อีซอครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
6. นางกิ่งดาว ช้างกลางครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ทองมณีครูโรงเรียนไชยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ มีเสนครูโรงเรียนวัดวิโรจนารามรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี ไกรเทพครูโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี พงษ์แพทย์ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
5. นางแววมณี บุตรเรืองศักดิ์ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูลครูโรงเรียนบ้านคลองสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุรา คลังวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน กิติโสครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ แก้วประดับครูโรงเรียนบ้านวังหวายกรรมการ
4. นางสาวสการัตน์ กัณฐรัตน์ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ แก้วเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นางสาวสมใจ ด้วงทองครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระสานต์ เทียนไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดานประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภรี วิเชียรชัยครูโรงเรียนบ้านท่าขนอนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชญ์สิตา ทองสีทองครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ มีทองครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒)กรรมการ
5. นางสาวชุทิวา ถุงทองครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
6. นางสุภาวดี โอชาครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพล ลีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปานประธานกรรมการ
2. นางสาวมนันยา ชินดูครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ไชยวิจารณ์ครูโรงเรียนบ้านท้องนายปานกรรมการ
4. นางสาววัชรี สังข์ประคองครูโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
5. นางสุภาพร ไกรแก้วครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
6. นางอรปรียา รอดเจริญครูโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียนันท์ เทพนวลผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปราบทมูลครูโรงเรียนบ้านน้ำราดรองประธานกรรมการ
3. นางกิจศรา พรหมสวาทครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวสิยาพร ทิพย์พินิจครูโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
5. นายวันชัย ศรีนวลใยครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นางเสริมศรี ทิพย์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านโตนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ จู้มณฑาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวซอฟีย๊ะ มาลินีครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ หลิกแก้วครูโรงเรียนราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
4. นางสาวฐิติกาญจน์ จุลบุษราครูโรงเรียนชุมชนบ้านใต้กรรมการ
5. นางสาววรรณวนัช ราชรักษ์ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคากรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคงครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ หนูเล็กครูโรงเรียนบ้านบางสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุสรา เกลี้ยงเกตุครูโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
3. นายนราวิชญ์ เดชาครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางบุษบา พรมจันทร์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
5. นางอรอุมา ชูแสงศรีครูโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
6. นางพิมผกา จันทร์คงครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วแสงครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แก้วควรชุมครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา บำรุงครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ บุญชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
5. นายสนธิเดช จันทร์นวลครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจารุณี เทียนไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ บัวอ่อนครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร วิชาครูโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
4. นายพงศักดิ์ ดำน้อยครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางศิริธร พรมสงฆ์ครูโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการ
6. นายนถพร ขำแก้วครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกฤตติยา คงนุกุลครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา คงทิพย์ครูโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา จันทร์คงครูโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรีชญา นามนวลครูโรงเรียนบ้านยูงงามกรรมการ
5. นางศศิธร แก้วศรีครูโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางอังจิมา ทองจีนครูโรงเรียนท่าชนะประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติครูโรงเรียนบ้านพัฒนา ๒รองประธานกรรมการ
3. นางณัฏฐนิภา เสนทองแก้วครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ พรหมอินทร์ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
5. นางสาวจีราภา บุญมากครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวนุสรา โส้สมันครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ แสงสุริย์ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
4. นางสาวปูชิตา ทองคำครูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สุวรรณศรีครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายพิษณุศักดิ์ เอียดแก้วครูโรงเรียนวัดบางใบไม้รองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยทิพย์ คนซื่อครูโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญครูโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ นาคน้อยครูโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
5. นางกัลยาณี หนูทองครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันจิรา ไชยวงศ์ทอนครูโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อาจกูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศครูโรงเรียนพนมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา โกดีครูโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางสาวกัชวรรณ ทองนุ่นครูโรงเรียนวัดปากตรังกรรมการ
5. นางสาวภัทรี เนียมสุรรณครูโรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
6. นางจุฑามาศ พัฒนวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมทรง นาคประเสริฐโรงเรียนบ้านดินก้องประธานกรรมการ
2. นางสาววิระมนต์ บุญศรีโรงเรียนบ้านควนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางกชพร เกิดปากแพรกโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ไชยศรีมาลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางเนติพร ไชยนาเคนทร์โรงเรียนวัดบางครามรองประธานกรรมการ
3. นางอุทัย วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรธิภา ประพันธ์บัณทิตโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
5. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูรโรงเรียนบ้านหนองเหรียงประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจายกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศุกรวัติโรงเรียนบ้านเขาสามยอดกรรมการ
4. นายธีวรา มากสาขาโรงเรียนบ้านถ้ำธงกรรมการ
5. นางเอรวรรณ สรกุลโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิราณี รัตนถิรกุลโรงเรียนวัดอัมพาวาสประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองมั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีกวางทองโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
4. นางวราพร ศรีพนมยมโรงเรียนประชานิคม ๔กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย สงวนเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรวุฒิ แก้วโรยโรงเรียนบ้านแม่แขกประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ สุปันตีโรงเรียนบ้านบางสานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาคร เทพทัศน์โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
4. นางรัชนี ทินวงศ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวอทัยกาญจน์ ผิวสลับโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ทีปะปาลข้าราชการบำนาญ สพป.สฎ.2ประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ชูนาวาโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นายประเสริฐ มัยทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)กรรมการ
5. นางจิตติมา เจริญธนวานิชย์โรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวงโรงเรียนวัดประตูใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณษา คงตั้งโรงเรียนวัดรัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมนา หลักหนองบัวโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เกษแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางดวงสมร วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิตา เกียงสุภาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา จิโสะโรงเรียนบ้านท่าม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
4. นางผิวพรรณ อนุพัฒน์โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
5. นางสาวชริญา อรุณรุ่งเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายภูริพัฒน์ บุญมาโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางชยพร ชูบัวโรงเรียนวัดวิโรจนารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สาลีขาวโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
4. นางจรรยา ขุนล่ำโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ทองรักษ์โรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิสัณห์ พาหะมากโรงเรียนชุมชนวัดปากตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์โรงเรียนบ้านท่าม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร บุญมีโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
4. นายสาคร แสนโคตรโรงเรียนวัดหาดพันไกรกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ พันธมอญโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายปราโมช จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุภวิบูลาสน์โรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
6. นายศักดา ชำนาญกิจโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
8. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
9. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
11. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
13. นางอริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
14. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดาโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
16. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
17. นางสาวณัฐกานต์ นาควงค์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
18. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
20. นายประเสริฐ เรืองปลอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
21. นางสาวกรรณิกา นาอนันต์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
22. นายสมยศ แก้วนิรัตน์โรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
23. นายศรันย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
24. นายภาณุพงศ์ เพชรกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
25. นายวสุรัตน์ สาระกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
26. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายปราโมช จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุภวิบูลาสน์โรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
6. นายศักดา ชำนาญกิจโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
8. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
9. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
11. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
13. นางอริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
14. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดาโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
16. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
17. นางสาวณัฐกานต์ นาควงค์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
18. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
20. นายประเสริฐ เรืองปลอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
21. นางสาวกรรณิกา นาอนันต์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
22. นายสมยศ แก้วนิรัตน์โรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
23. นายศรันย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
24. นายภาณุพงศ์ เพชรกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
25. นายวสุรัตน์ สาระกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
26. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปราโมช จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุภวิบูลาสน์โรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
6. นายศักดา ชำนาญกิจโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
8. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
9. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
11. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
13. นางอริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
14. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดาโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
16. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
17. นางสาวณัฐกานต์ นาควงค์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
18. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
20. นายประเสริฐ เรืองปลอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
21. นางสาวกรรณิกา นาอนันต์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
22. นายสมยศ แก้วนิรัตน์โรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
23. นายศรันย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
24. นายภาณุพงศ์ เพชรกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
25. นายวสุรัตน์ สาระกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
26. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปราโมช จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุภวิบูลาสน์โรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
6. นายศักดา ชำนาญกิจโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
8. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
9. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
11. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
13. นางอริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
14. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดาโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
16. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
17. นางสาวณัฐกานต์ นาควงค์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
18. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
20. นายประเสริฐ เรืองปลอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
21. นางสาวกรรณิกา นาอนันต์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
22. นายสมยศ แก้วนิรัตน์โรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
23. นายศรันย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
24. นายภาณุพงศ์ เพชรกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
25. นายวสุรัตน์ สาระกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
26. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปราโมช จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุภวิบูลาสน์โรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
6. นายศักดา ชำนาญกิจโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
8. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
9. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
11. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
13. นางอริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
14. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดาโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
16. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
17. นางสาวณัฐกานต์ นาควงค์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
18. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
20. นายประเสริฐ เรืองปลอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
21. นางสาวกรรณิกา นาอนันต์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
22. นายสมยศ แก้วนิรัตน์โรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
23. นายศรันย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
24. นายภาณุพงศ์ เพชรกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
25. นายวสุรัตน์ สาระกูลโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
26. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธนูศิลป์ สุขแสนสุขผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพังปริงประธานกรรมการ
2. นายพีระพร โอมีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88กรรมการ
3. นายจรัส พราหมณีครู โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวจิราพร แสนภักดีครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาตกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา สังเลื่อนครู โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมูหมัด สวยงามผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย นิลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางสาวมณฑนกร บริบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
4. นางราตรี หนูแก้วครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
5. นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล หนูเอียดครู โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นายสมชัย นิลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางสุมาลี ศรีนวลครู โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
5. นางสาวปิยพร ศรีเทพครู โรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรพิมล วงเดชผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าตองประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นครู โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลครู โรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
4. พระครูใบฎีการมงคล อัคคธัมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสกรรมการ
5. นางจิตราพร จริยพงศ์ครู โรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิติวัลค์ุ พรหมฤทธิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นางพร้อมพันธ์ เกษแก้วครู โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์ครู โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ จิตสงค์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนิกรประสาทประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวป้อมปิ่น สืบชุนครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นางกรองจิตร มติธรรมครู โรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายพัทยา บุญมากครู โรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ แซ่โค้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพิชามญช์ สุริยพรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมชาย คชไพรนักทรัพยากรบุคคล สพป.สฎ.1กรรมการ
4. นายจริต ชุมสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
5. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ แซ่โค้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพิชามญช์ สุริยพรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมชาย คชไพรนักทรัพยากรบุคคล สพป.สฎ.1กรรมการ
4. นายจริต ชุมสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
5. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาลิณี เวชกุลโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นายอรุณ หนูดำโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นายสังวร ไชยศรโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางละออง พรหมมณีโรงเรียนอนุบาลพัชรพรประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ จีนเมืองโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
3. นางเบญจมาศ วงศ์พงษ์คำโรงเรียนบ้านดอนหลวงกรรมการ
4. นายสมนึก สุวรรณมิตรโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
5. นางสมฤดี ชัยปิตินานนท์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
6. นางดวงแข สุขเจริญโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธงชัย ทิมทองโรงเรียนบ้านมะม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชัยศิริโรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
3. นายกรกต สวาทภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางศรีสุดา ใสสดโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์กรรมการ
5. นางวารุณี สังขผลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
6. นางจุไรรัตน์ รอดภัยโรงเรียนบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรินทร์นภา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านท่าขนอนประธานกรรมการ
2. นางภัทริยา ศรีเมืองโรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ อมรจรรยาพันธ์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
4. นางรัชนีย์ รอดนิตย์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
5. นางศิวพร พันลำภักดิ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิติกร มานะจิตรโรงเรียนวัดบางครามประธานกรรมการ
2. นายพิภพ เรืองพุทธโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นายอภิชาติ ตัดสายชลโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางอาทิตติยา จันทน์เทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
5. นางสาวมนันยา ชินดูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมลโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจริยา ซึ้งสุนทรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสุชนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เกื้อฉิมนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนครู โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี ถนิมกาญจน์ครู โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวายกรรมการ
5. นางปรีย์กมล เวชกุลครู โรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ฉายประทีปผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์1ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ศรีวบุตรนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอดครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางพรพิมล หิรัญเรืองครู โรงเรียนวัดพุฒกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางมาลา ชื่นวิเศษนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางประเทือง วีระสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ศิลปวิศาลครู โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางคมคาย พิสุทธิ์โกศลครู โรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายปรีชา แป้นเจริญผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พรหมทองนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางอมรพันธุ์ รัตนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
4. นางอุทิศ ศิริสุขครู โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดปากคูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. พระครูศรีโพธยาภรณ์ -เจ้าอาวาสวัดโพหวายกรรมการ
4. นายนำชัย รักการครู โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
5. นางสาวฤทัย มังกรรัตน์ครู โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพชรกมล ศฤงคารโรงเรียนวัดตรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส หนูแก้วโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
3. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
4. นางอรชร ทองปาโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นางประพิมพรรณ พุทธศรีโรงเรียนตะเคียนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ จรูญสนองกิจโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนวัดขันเงินกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เพชรล้วนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
5. นางกันยา หนูวุ้นโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้วโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธาโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
3. นายมนัสชัย สุขสุทธ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นายเจนรบ สุวรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายชนะ พรหมม่วงโรงเรียนบ้านดินก้องกรรมการ
6. นายวชิรพันธ์ พัฒนภากร์โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ผิวดีโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
2. นายประภาส จุลละเอียดโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
3. นายภิญโญ พัฒน์ลำภูโรงเรียนวัดขันเงินกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางเรวดี นุ่นมันโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายชนะ พรหมม่วงโรงเรียนบ้านดินก้องประธานกรรมการ
2. นายเจนรบ สุวรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธาโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
4. นายมนัสชัย สุขสุทธ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
6. นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้วโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์กรรมการ
7. นางเรวดี นุ่นมันโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ราชสงครามข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายปฐมศักดิ์ วงศ์วิเศษผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายทวี พรหมแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นายสุธรรม หลินมาโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางระพีพรรณ ชูบำรุงโรงเรียนวัดแหลมไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวิภา ยี่สุ่นโรงเรียนบ้านท่าไครกรรมการ
3. นายพงศกร นวลเศษโรงเรียนบ้านควนรากรรมการ
4. นางกันยา หนูวุ่นโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางธนวันต์ แท่นนิลโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ชูบุตรโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
2. นายสมชาย พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ยมสวัสดิ์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถำ้ผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นายวีระชาติ จันทรัตน์โรงเรียนบางใหญ่สินปุนกรรมการ
5. นางสาวภัททิรา คงหมุนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถำ้ผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นายวีระชาติ จันทรัตน์โรงเรียนบางใหญ่สินปุนกรรมการ
5. นางสาวภัททิรา คงหมุนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถำ้ผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นายธีรพร จันทรโชตะโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นายวีระชาติ จันทรัตน์โรงเรียนบางใหญ่สินปุนกรรมการ
5. นางสาวภัททิรา คงหมุนโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถำ้วรารามประธานกรรมการ
2. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถิรเดช หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
5. นายชิตพล วงศ์ศรีชาโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถำ้วรารามประธานกรรมการ
2. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถิรเดช หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
5. นายชิตพล วงศ์ศรีชาโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถำ้วรารามประธานกรรมการ
2. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถิรเดช หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
5. นายชิตพล วงศ์ศรีชาโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เกษแก้วโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์โรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี(ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นายอธิพล วงษ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายชิงชัย พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
6. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เกษแก้วโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์โรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี(ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นายอธิพล วงษ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายชิงชัย พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
6. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ จรูญรักษ์โรงเรียนเทศบาล๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนควนสูงกรรมการ
5. นางสาวปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
6. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ จรูญรักษ์โรงเรียนเทศบาล๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนควนสูงกรรมการ
5. นางสาวปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
6. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ จรูญรักษ์โรงเรียนเทศบาล๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนควนสูงกรรมการ
5. นางสาวปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
6. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เกษแก้วโรงเรียนบ้านอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์โรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี(ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
3. นายอธิพล วงษ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายชิงชัย พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
6. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติสรรค์ อัมพันธ์บุญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นายฐิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)กรรมการ
4. นายเอกชัย ธงล่องโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติสรรค์ อัมพันธ์บุญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นายฐิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)กรรมการ
4. นายเอกชัย ธงล่องโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้า่นบนไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติสรรค์ อัมพันธ์บุญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นายฐิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)กรรมการ
4. นายเอกชัย ธงล่องโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวัชรากร บุญเพ็งคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอารยะ เย็นใจโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวัชรากร บุญเพ็งคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอารยะ เย็นใจโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวััดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวััดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 11 (ชุมพร)กรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 11 (ชุมพร)กรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเมธี พันธุ์วราทรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเมธี พันธุ์วราทรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอวรัช ชลวาสินผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสายไทยประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม.11 (สุราษฎร์ธานี)รองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอวรัช ชลวาสินผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสายไทยประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม.11 (สุราษฎร์ธานี)รองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเชาว์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอารยะ เย็นใจโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอารยะ เย็นใจโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.เขต 39 (อุตรดิตถ์)ประธานกรรมการ
2. นายวรภพ ช่วยกลับโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายทศพร นาคบรรพตกุลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.เขต 39 (อุตรดิตถ์)ประธานกรรมการ
2. นายวรภพ ช่วยกลับโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายทศพร นาคบรรพตกุลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธราธิป สิทธิชัยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงศ์ แสงหล่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.เขต 3 (นนทบุรี)รองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
4. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
5. นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธราธิป สิทธิชัยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงศ์ แสงหล่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.เขต 3 (นนทบุรี)รองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
4. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
5. นายณัฐเศรษฐ ดำเนิผลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวคนธ์ จิตรคดีโรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวคนธ์ จิตรคดีโรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (ชุมพร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)ประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายธราธิป สิทธิชัยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส สพม.เขต 10 (เพชรบุรี)กรรมการ
5. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.เขต 39 (อุตรดิตถ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)ประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายธราธิป สิทธิชัยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส สพม.เขต 10 (เพชรบุรี)กรรมการ
5. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.เขต 39 (อุตรดิตถ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)ประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร บุญเพ็งคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายธราธิป สิทธิชัยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส สพม.เขต 10 (เพชรบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)ประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร บุญเพ็งคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายธราธิป สิทธิชัยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส สพม.เขต 10 (เพชรบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวัชรากร บุญเพ็งคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายเชาว์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 11 (ชุมพร)กรรมการ
5. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวัชรากร บุญเพ็งคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ชร์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายเชาว์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 11 (ชุมพร)กรรมการ
5. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
4. นายวรภพ ช่วยกลับโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
4. นายวรภพ ช่วยกลับโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. พ.อ.อ.สถาพร บุญชูกองบินทหารอากาศโยธิน กองบิน 7กรรมการ
2. นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นายบุญสม จันตนาผู้ทรงคณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
5. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. จ่าสิบเอกธงชัย พั่ววงศ์แพทย์ค่ายวิภาวดีรังสิตกรรมการ
3. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นายบุญสม จันตนานักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นายสมพงษ์ มีศิรินักดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. จ่าสิบเอกธงชัย พั่ววงศ์แพทย์ค่ายวิภาวดีรังสิตกรรมการ
3. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นายบุญสม จันตนานักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นายสมพงษ์ มีศิรินักดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พลพิชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางจุฑามาศ สมน้อยโรงเรียนบ้านห้วยทับทองกรรมการ
5. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญา ไสยรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายปรัชญา สาครสุคนธ์โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
4. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นางสาวศิราณี ชูมีโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พลพิชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางจุฑามาศ สมน้อยโรงเรียนบ้านห้วยทับทองกรรมการ
5. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา ไสยรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายปรัชญา สาครสุคนธ์โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
4. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นางสาวศิราณี ชูมีโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางขวัญใจ บุญสินธุ์โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ขุนศรีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
3. นายมาโนชน์ นวลกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
4. นายทศพร แก้วอินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย อารีกิจโรงเรียนบ้านไสท้อนประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ เจริญพรโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
3. จ.ส.อ.วราวุฒ บำรุงสุขกองบิน 7กรรมการ
4. พันจ่าเอกพศิษฐ์ ชัยรัตน์รังสีกองบิน 7กรรมการ
5. นางสุดใจ วรรณโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางขวัญใจ บุญสินธุ์โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายทศพร แก้วอินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายมาโนชน์ นวลกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
4. นายเอกราช ขุนศรีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย อารีกิจโรงเรียนบ้านไสท้อนประธานกรรมการ
2. พันจ่าเอกพศิษฐ์ ชัยรัตน์รังสีกองบิน 7กรรมการ
3. จ.ส.อ.วราวุฒ บำรุงสุขกองบิน 7กรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ เจริญพรโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นางสุดใจ วรรณโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านปกห้องประธานกรรมการ
2. นายอรุณพงค์ เปี่ยมยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. Mr.Justin Lottผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุรทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นางสาวเฌนิศา อันวิชาโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายวีระ ปุญวัฒโทโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นายพันมงคล สกุลโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
4. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านปกห้องประธานกรรมการ
2. Mr.Justin Lottผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุรทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
4. นายอรุณพงค์ เปี่ยมยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวเฌนิศา อันวิชาโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
3. นายพันมงคล สกุลโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
4. นายวีระ ปุญวัฒโทโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายส่งศักดิ์ เจริญพรโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ สุดแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นายสาคร เหรียญทองโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. จ.ส.อ.ชัยธัช บุญณาศักดิ์กองบิน 7กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการ
3. นาย ณ เริงศักดิ์ ทรัพย์อุปการโรงเรียนบ้านปากลงกรรมการ
4. นายอรุณพงค์ เปี่ยมยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายส่งศักดิ์ เจริญพรโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ สุดแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นายสาคร เหรียญทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. จ.ส.อ.ชัยธัช บุญณกองบิน 7กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นาย ณ เริงศักดิ์ ทรัพย์อุปการโรงเรียนบ้านปากลงกรรมการ
3. นายอรุณพงค์ เปี่ยมยาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการ
5. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. ร้อยโทสมเกียรติ งามสุทธิ์มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิตกรรมการ
2. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
4. นายเศรษฐศักดิ์ เขมะศรีสุวรรณนักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุขใสวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. ร้อยโทสมเกียรติ งามสุทธิ์มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิตกรรมการ
2. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
4. นายเศรษฐศักดิ์ เขมะศรีสุวรรณนักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สุขใสวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญสม จันตนานักดนตรีอิสระกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. พันจ่าเอกสถาพร บุญชูกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7กรรมการ
4. พ.อ.อ.สถาพร บุญชูวงโยธวาทิต กองบิน 7กรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญสม จันตนานักดนตรีอิสระกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. พ.อ.อ.สถาพร บุญชูกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7กรรมการ
4. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพศึกษากรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมูโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางสาวรุ่งระพี โกสวิดาโรงเรียนบ้านดอนแก สพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ ชูเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางสาวรุ่งระพี โกสวิดาโรงเรียนบ้านดอนแค สพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ ชูเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางสาวรุ่งระพี โกสวิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางเพ็ญวดี คนซื่อโรงเรียนวัดรัตนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางสาวรุ่งระพี โกสวิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางเพ็ญวดี คนซื่อโรงเรียนวัดรัตนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางอังคณา จันทรุจานนท์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวภััตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นิตย์นราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5. นางอังคณา จันทรุจานนท์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอังคณา จันทรุจานนท์สพม. เขต 11กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวสายชล ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดชยาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอังคณา จันทรุจานนท์สพม. เขต 11กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวสายชล ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดชยาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอังคณา จันทรุจานนท์สพม. เขต ๑๑กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางสุวัจนา เพชรานันท์โรงเรียนบ้านตาขุน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอังคณา จันทรุจานนท์สพม. เขต ๑๑กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางสุวัจนา เพชรานันท์โรงเรียนบ้านตาขุน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางอำนวย แก้วนุ้ยโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. MissSally Clare Thompsonโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางวนิดา ช่างสลักโรงเรียนสโมสรสันนิบาตกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชูศิริโรงเรียนปากดอนสักกรรมการ
5. นางสุพรรณี มีเดชโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางปัทมา ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา เต็งทองโรงเรียนประทุมทายการามประธานกรรมการ
2. Mr. Jason Andrew Bergersonโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวผุสดี บ่นหาโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นางสุพิทยา แก้วมณีโรงเรียนวัดดประชาวงศารามกรรมการ
5. นางสุพิชา เนตรวรนันท์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นางอรอุมา สุขแก้วโรงเรียนวัดพุฒกรรมการ
7. นางสาวสุพัตน์ตรา ชัยณรงค์โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางปิยดา สตันน๊อดโรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. Mr.Timothy Martin Abrahamโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกัญญ์ศิริ สิริปัญญาวรคุณโรงเรียนบ้านโรงเหล็กกรรมการ
4. นางลัลน์ลลิต บัวแก้วโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ มีสิทธิ์โรงเรียนวัดนอกกรรมการ
6. นางสาวถนอมนวล ศรีเมืองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางมยุรี พรประสิทธิ์โรงเรียนวัดพระพรหมประธานกรรมการ
2. Mr.Stephen David Beezleyโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
3. นางพิทยา บุญคงโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
4. นางอรัญญา ขนอมโรงเรียนวัดโมสรสันนิบาตกรรมการ
5. นางสุภัทรา ด้วงรอดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
6. นางทวีวรรณ จันทนาคินโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
7. นางสาวภิรมญา รอดภัยโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธนัญญา พุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. MissSarah Judith Deaconโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกอบกุล สงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศกรรมการ
4. นายประสพโชค ชัยคีรีโรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวศิริโฉม หนูมีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
6. นางศศิธร สุขสงค์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางณัฏฐากร แก้วเชื้อโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางกุศล ขุนศรีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Bjorn Alexander Grijsenโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสายหนาบ มะสมันโรงเรียนกาลันยีตันกรรมการ
4. นางสาวกฤตยณันฎ์ ขุ้ยศรโรงเรียนบ้านนาในกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพา หัสมาโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
6. นางอมราวดี จันทนานนท์ เลย์ตันโรงเรียนบ้านหาดริ้นกรรมการ
7. นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา เกตุประกอบโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. Mr.Bjorn Alexander Grijsenโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางดาราวรรณ ชัยแป้นโรงเรียนวังเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางเกศินี เรียงรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวงโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพกรรมการ
6. นางสาวกวิสรา อินทร์เทพโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางชวนชม เพ็ชรกาศโรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. Mr.Erwin S. Pacoโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา บุญญาธิการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
4. นางอรัญญา คงเทพโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวธนิดา รามรงค์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
7. นางกุศล ขุนศรีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิชัย แก้วบุตรมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Huiโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวมนาภรณ์ น้ำทองมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ บุญเกื้อโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
6. นางวาสนา แซ่กี่โรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
7. นางณัฏฐากร แก้วเชื้อโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญเกื้อโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Huiโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
3. Mr.Chem Zhen Xianโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจิตรา สัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวภิรมญา รอดภัยโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ภูมิไชยาศึกษานิเทศก์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ทิพย์พินิจโรงเรียนทีปราษฎร์กรรมการ
3. Mr.Yamada Hisahiroมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางจารีย์ น้อยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประราชประสงค์ ๑ประธานกรรมการ
2. MissDiana Randโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ชื่นตาโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวฐิรญาณ์ พัฒนรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสุริยา เพราเพราะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปลองกรรมการ
6. นางสาวสุชาดา ยอดวารีโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
7. นางสาวพรรณี น้อยเต็มโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ น้อยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภัทร์ กุลน้อยโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
3. นางเกษร ภัทธิยธนีโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางสาวโสรญา เรืองสุดโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
5. นางสุภร ด้วงเกลี้ยงโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง(สพป.สฎ.เขต ๓)รองประธานกรรมการ
3. นายสันติภัทร โคจิกุลรองศึกษาธิการจังหวัดพังงากรรมการ
4. นายมิตร ศิริธรรมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชำนาญ แสงทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายทิวา ลิ่มสงวนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นายปณฐ์ศักดิ์ แก้วฟุ้งรังษีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายสมพร ไชยปันดิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปาน สพป.สฎ.เขต 3กรรมการ
13. นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม เขต ๑๓กรรมการ
14. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ (สพป.สฎ.๓)กรรมการ
15. นางนางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสนณ์ (สพป.กระบี่)กรรมการ
16. นายยุทธเดช ไชยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าซึง (สพป.สฎ.๒)กรรมการ
17. นางสาวอารญา ดวงน้ำแก้วครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา (สพป.กระบี่)กรรมการ
18. นางสาวนูรีซัน ดือเร๊ะครูโรงเรียนบ้านปะเต็ง (สพป.ยะลา เขต๓)กรรมการ
19. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ (สพป.กระบี่)กรรมการ
20. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (สพม.๑๑)กรรมการและเลขานุการ
21. นางเยาวภา สารเทพครูโรงเรียนเทศบาล๕กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายทิวา ลิ่มสงวนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวันชัย สามสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายอาลักษณ์ ศุภสินธ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายวุฒิชัย นาวาทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายมนต์สัณฑ์ บุญมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายราเชนทร์ สังข์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นายสะอาด พลาสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสานนท์ ปณารักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายจีระศักดิ์ ศรีคิรินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายชำนาญ แสงทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายเสรี ขวัญยืนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
16. นายธรรมดล หงษ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา (สพม.๑๑)กรรมการ
17. นางสาวอรุณี สิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหมิก (สพป.ภูเก็ต)กรรมการ
18. นายปริญญา เดชทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร (สพป.ตรัง.เขต๒)กรรมการ
19. นางสาวนูรีซัน ดือเร๊ะครูโรงเรียนบ้านปะเต็ง (สพป.ยะลา เขต๓)กรรมการ
20. นางวริศรา นาวีว่องครูโรงเรียนเฉลิทพระเกียรติ (สพม.๑๔)กรรมการ
21. นางตีอาสีน๊ะ ยูโซ๊ะครูโรงเรียนบ้านชรายอ (สพป.นราธิวาส.เขต ๒)กรรมการ
22. นายวีระชัย อรุณรักษ์ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเลตันติวิทย์ (สพป.ภูเก็ต)กรรมการ
23. นายทวีศักดิ์ จันทะโสมครูโรงเรียนบ้านกลาง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒)กรรมการ
24. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
25. นางเยาวภา สารเทพครูโรงเรียนเทศบาล๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทิวา ลิ่มสงวนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ สังข์ทองผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ (สพป.สฎ.๓)กรรมการ
4. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายมนต์สัณฑ์ บุญมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายศรรักษ์ ผลาเมธากูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายศักรินทร์ ยาเจ๊าะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายสมผัส คชฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายวุฒิชัย นาวาทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายชำนาญ แสงทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม เขต ๑๓กรรมการ
13. นายยุทธเดช ไชยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าซึง (สพป.สฎ.๒)กรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา (สพม.๑๖)กรรมการ
15. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา (สพม.๑๑)กรรมการ
16. นายวีระชัย อรุณรักษ์ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเลตันติวิทย์ (สพป.ภูเก็ต)กรรมการ
17. นายสุรพงค์ วรรณโณครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (สพป.กระบี่)กรรมการ
18. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด ( สพป.พัทลุง เขต ๑)กรรมการ
19. นายทวีศักดิ์ จันทะโสมครูโรงเรียนบ้านกลาง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒)กรรมการ
20. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดครูโรงเรียนท่าฉัตรไชย (สพป.ภูเก็ต)กรรมการ
21. นายเอกรินทร์ เพชรกรดครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง (สพป.ระนอง)กรรมการ
22. นางสาวพิชยา วงศ์ศิริทัศน์ครูโรงเรียนบ้านสะปอม (สพป.นราธิวาส เขต ๒)กรรมการ
23. นายสมภพ อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง)กรรมการ
24. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกรครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ (สพป.ปัตตานี เขต ๓)กรรมการและเลขานุการ
25. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผูอำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (สพม.๑๑)กรรมการและเลขานุการ
26. นางเยาวภา สารเทพครูโรงเรียนเทศบาล๕(เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต คงคาเนรมิตรโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 169รองประธานกรรมการ
3. นางชดช้อย นวลกุลโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายชำนิ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายปรีชา เมืองพรหมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายกิจจา เก่งการไถผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งตำเสากรรมการ
8. นางสุภิญ สาระกูลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงศ์ บุญชรัตน์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางชดช้อย นวลกุลโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นายชำนิ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายปรีชา เมืองพรหมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นายกิจจา เก่งการไถผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ราชแป้นโรงเรียนบ้านสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางอาภาพรรณ แสงทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางเมธาวี รอดเหลื่อมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ โชครักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอวยพร ซุ่นกี่โรงเรียนบ้านไสดงประธานกรรมการ
2. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นางกาญจนา จิตรสำรวยศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางภัทรธนน ชัมพูทนะโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวเบ็ญจมาศ หนูไชยทองโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
7. นางอรัญญา อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
8. นางปิติพร วงศ์รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
9. นางมลิวัลย์ บุญลี่โรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จิตสำรวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ซุ่นกี่โรงเรียนบ้านไสดงรองประธานกรรมการ
3. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางวิภา ศรีหมุนโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวเบ็ญจมาศ หนูไชยทองโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
7. นางมลิวัลย์ บุญลี่โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
8. นางปิติพร วงศ์รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
9. นางอรัญญา อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางดวงตา จิตตะกาญจน์โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดมหาธาตุกรรมการ
4. นางสาวอารมณ์์ ชูโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยีสมันโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
6. นางรมณณัฐกัน โยนิโสกลทีป์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
7. นางจริยา นุชพานิชโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมาตา แก้วเซ่งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางดวงตา จิตตะกาญจน์โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดมหาธาตุกรรมการ
4. นางสาวอารมณ์ ชูโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยีสมันโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
6. นางรมณณัฐกัน โยนิโสกลทีป์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
7. นางจริยา นุชพานิชโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร นวลมุสิกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรรักษ์ รัตนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอังคณา พรหมไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ทองล้วนโรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
5. นายอนันต์ ลาดศิลป์โรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ แสงอุดมโรงเรียนผังปาล์ม 1ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
3. นางสุชาดา คุ้มรักษ์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นายวรัญญู ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววชมล ทองถึงโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
3. นางอชิรภัสญ์ ห้าวหาญโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย อดิเทพสถิตย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางจุรีวรรณ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
5. นางสาวภัคนัย ชุมชะนะโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี คงแป้นวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ประจักษ์โรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชุกรี ลำโปโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ โกละกะโรงเรียนวัดบ่อมะปริงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา บุญช้างโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ทองสารวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
5. นายกลยุทธ สุทธินุ่นโรงเรียนวัดปากคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นายบำรุงศักดิ์ แซ่เหลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
3. นางอรอนงค์ แซ่ลิ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวสุมิตตา นิลวงค์โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก ทองเทพโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
6. นางสาวอังศิกุล เฉลิมพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิจัย ไกรสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา สินฉิมโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางเกศินี รัชชะโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
6. นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์โรงเรียนบ้านหาดริ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายทนงเดช หนูสีแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชูขาวโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
3. นางอภิรดี เศษธนูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวสันศนีย์ กุลพรหมโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
5. นายชัชชัย ไชยโยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ รักษ์เดชโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อาษาจิตรวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา สมหวังโรงเรียนบ้านบางรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ ไทรงามโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวบุบผา พรมหลงโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศร กรดมากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวรัชนี ชูอ่อนโรงเรียนตาขุนกรรมการ
4. นางสาวโสภาภรณ์ สวนชิดโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
5. นางดวงลัดดา นกเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี สุทธิสว่างครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จุลมูลครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นายสุรพล ุสุปันตีครูโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
4. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ เพ็งสกุลครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยมกรรมการ
6. นางสาวพฤศจิ อุ่นอกครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
7. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
8. นายอดิศร สุดดวงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ครูสุทธิสว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จุลมูลครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นายสุรพล สุปันตีครูโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
4. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ เพ็งสกุลครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยากรรมการ
6. นางสาวพฤศจิ อุ่นอกครูโรงรียนคณะราษฎรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
7. นายเผดิมชัย หิรัญเรืองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
8. นายอดิศร สุดดวงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายจักราวุธ บุญชูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ ตีบกลางครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วครูโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
4. นางเตชินี ภิรมย์ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2กรรมการ
7. นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์ครูโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายพิทวัส เพชรโพธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
9. นายหรินทร์ชัย ทองหมันอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
10. นายไพลิน วิเศษรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายจักราวุธ บุญชูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ ตีบกลางครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนต์ทิวา ไชยแก้วครูโรงเรียนบ้านเหรียงงามกรรมการ
4. นางเตชินี ภิรมย์ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2กรรมการ
7. นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์ครูโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
8. นายพิทวัส เพชรโพธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
9. นายหรินทร์ชัย ทองหมันอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
10. นายไพลิน วิเศษรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีสุขอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์ครูโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นายนายวรวัจน์ สารถวิลครูโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
5. นางสาวกนกนภัส สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงขรกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัฐพร พงศ์พรหมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวณัฐมล คงยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวรุ้งลาวัลย์ จงจิตต์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีสุขวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นายวรวัจน์ สารถวิลโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
5. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรโรงเรียนวัดสิงขรกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัฐพร พงศ์พรหมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวณัฐมล คงยศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวรุ้งลาวัลย์ จงจิตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ตั้งนรกุลวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายทศพร ชิตมณีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
6. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการและเลขานุการ
7. นายนักศึกษา -มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ตั้งนรกุลวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายทศพร ชิตมณีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยากรรมการ
6. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการและเลขานุการ
7. นายนักศึกษา -มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวันประพาส บุญลี่โรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ ทองจีนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทองแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางอังสนา ทรายแก้วโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภูหัสสฬาร์ อินทรทองโรงเรียนวัดบางปอประธานกรรมการ
2. นายโกศล หนูช่วยโรงเรียนบ้านซอย 10กรรมการ
3. นางกลมรัตน์ เพชรสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘กรรมการ
4. นางมณฑา พันอุไรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายธนกร อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธื์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ลีลาวรกุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นายอรัญ ปลื้มพัฒน์โรงเรียนวัดประสพกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์๑กรรมการ
4. นางสุนันทา อินทชาติวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายรัชชา มุสิกโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนนทกร ชุมเทพโรงเรียนวัดสามพันประธานกรรมการ
2. นางนฤมล รณรงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายปรีชา ประพันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
4. นายวรรณโน อินทร์เนื่องโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ สาดอ่ำโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัฉราภรณ์ สงฤทธิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เพ็ชรมุขโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นางวรรณี สำเภาโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนอนุบาลชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวภัณฑฺรา นวลเจริญโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
3. นางเรวดี แจ้งอักษรโรงเรียนวชิรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางศิริพร พัฒน์ยังโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา แกล้วกล้าศึกษานิเทศก์ สพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายเดชา ไทยมานิตย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางวันดี ขวัญทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
5. นางสาวเสาวณี พุ่มทองโรงเรียนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ รัตนเพชรโรงเรียนวัดอรัญคามวารีประธานกรรมการ
2. นางวรรณธณีย์ คำหวานโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
3. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางวิไล เพชรบำรุงโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิสัณห์ พาหะมากโรงเรียนชุมชนวัดปากตรังประธานกรรมการ
2. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
3. นายประพฤติ สายฟ้าโรงเรียนบ้านคีรีรอบกรรมการ
4. นายอภินันท์ อินทรักษ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
5. นายรัฐวุฒิ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบรรณจง พงประยูรณ์โรงเรียนวัดวิชิตธารารามประธานกรรมการ
2. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์โรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย หวังสุดโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นายอนุชิต อุดมพิทยาคมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ แก้วแท้อภิพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา อักษรเผือกโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ หนูกล่ำโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
3. นางประพันธ์ กาฬแก้วโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศิวายพราหมณ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
5. นางหนึ่งหทัย มาลาโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ สมภักดีโรงเรียนวัดบางครามประธานกรรมการ
2. นางปิยนาถ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่๒๐๑กรรมการ
3. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรา ชุมทองโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางผกา สามารถโรงเรียนวัดเกษมบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านไทรห้องกรรมการ
3. นางปนัดดา เรืองเกิดโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสุภาพันธ์ แก้วคงคาโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางแสงทอง ศรีสุุจริตโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญญานุกุลโรงเรียนบ้านควนสระประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สระแก้วโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
3. นางกานต์ชนก นวลขาวโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
4. นางอุมาพร รักสวัสดิ์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล เยาว์มณีโรงเรียนวัดบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์โรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางสายชล ไชยธวัชโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
4. นางสุภาพร ทองจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา เกิดบุญช่วยโรงเรียนวัดห้วยกรวดประธานกรรมการ
2. นางบุญเรียม แพรกสงฆ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางลัดดา ฉิมภักดีโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นายภาดา เกิดอ่อมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านต้นยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิตราพร แสงแก้วโรงเรียนเทศบาล๕จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
4. นางปาณิสรา เทพพิทักษ์โรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางวีณา รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นางศศิญาณี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุณี เทพทองโรงเรียนบ้านปากเจาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เนียมกุลโรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
3. นางอัมภา ทองเผือกโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี คงทองจีนโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายวิรัตน์ บุญเกื้อโรงเรียนบ้านควนรากรรมการ
6. นางสาวแก้วตา ด้วนอุสาห์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเสาวลักษณ์ คงไล่โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา นาวีว่องโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ หวานแก้วโรงเรียนบ้านเขาสามยอดกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ปิดตาระโพโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
6. นางสุนันทิพย์ เรืองศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอาคม ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายอาคม ชาวยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
4. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
3. นางวรรณา เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พุทธิพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกมลพรรณ หนุปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางรัตนาพร คงกุลทองโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
5. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายฮาฟิล สามะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการ
3. นางรัตนาพร คงกุลทองโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1กรรมการ
4. นางบุหงา พิศแลงามโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พุทธิพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
6. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางวรรณา เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
3. นางวรรณา เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พุทธิพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกมลพรรณ หนุปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอาคม ชาวยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
5. นางกมลพรรณ หนูปลื้มโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดิโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางจุไร วาณิชย์เจริญโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดิโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางจุไร วาณิชย์เจริญโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดิโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางจุไร วาณิชย์เจริญโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร จันทร์ปานโรงเรียนบ้านบ้านควนนิยมประธานกรรมการ
2. นางจามร บุญเกลี้ยงโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ จรรยาโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดิโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางจุไร วาณิชย์เจริญโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านปากกะแดะประธานกรรมการ
2. นางสุติมา สุขฟุ้งโรงเรียนวัดบางสวรรณ์กรรมการ
3. นางนิฤมล โสมนริทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางอรพิน ฉิมดีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
5. นางสาวจุรารัตน์ พรหมมินทร์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรสา ทองรัตน์โรงเรียนวัดสมัยสุววรณประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แดงชูใหม่โรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
3. นางสาวนรินรัตน์ ช่วยศรีนวลโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวพณณกร วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางณิชาภา พงศ์พิทยพัฒน์โรงเรียนบ้านปากหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวศราทิพย์ วิสาละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณิชาภา พงศ์พิทยพัฒน์โรงเรียนบ้านปากหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวศราทิพย์ วิสาละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการ
3. นางสาวเกษร วรรณโชติโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมนมนต์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาควนประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร วรรณโชติโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางมุกดา จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ยโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางมยุรา รักกะเปาโรงเรียนบ้านจำปาทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ปานวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ เจริญสุขโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองนาเหนือกรรมการ
4. นางสาวพนิดา มะแลงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอาคม ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางจิตตินันท์ ปรีชาโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
3. นางเกตุนภา เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
4. นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ แขดวงโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ปานวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ เจริญสุขโรงเรียนวัดวิเกการามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
4. นางสาวพนิดา มะแลงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาคม ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางจิตตินันท์ ปรีชาโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
3. นางเกตุนภา เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
4. นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ แขดวงโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรวัสน์ ไกรณราโรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นายพัชร แดงประทุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาคม ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางจิตตินันท์ ปรีชาโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
3. นางเกตุนภา เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
4. นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ แขดวงโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวัสน์ ไกรณราโรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นายพัชร แดงประทุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางอุษณี โชติช่วงโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโสภี อักษรดำโรงเรียนบ้านควนสินชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนโรงเรียนบ้านพรุแซงกรรมการ
3. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ปานวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ เจริญสุขโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
4. นางสาวพนิดา มะแลงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวอุษาณีย์ ยังเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอาคม ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดเวียงสระประธานกรรมการ
2. นางจิตตินันท์ ปรีชาโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
3. นางเกตุนภา เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
4. นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ แขดวงโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางปริยภัทร สุขเทียบโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นายพลายชุมพล ศรีวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พัดชาวนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางกมลชนก สุดใจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางปริยภัทร สุขเทียบโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีนวล พัดชาวนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพลายชุมพล ศรีวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการ
4. นางกมลชนก สุดใจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พัดชาวนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีนวล พัดชาวนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพลายชุมพล ศรีวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางกมลชนก สุดใจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
4. นางปริยภัทร สุขเทียบโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
5. นางสาวศรีนวล พัดชาวนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีนวล พัดชาวนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพลายชุมพล ศรีวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางกมลชนก สุดใจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นางปริยภัทร สุขเทียบโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนบ้านยวนปลาประธานกรรมการ
2. นายพลายชุมพล ศรีวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางกมลชนก สุดใจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติวัรรณคุ์ พรหมฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ คงวิจิตรโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
3. นางอำพัน ญาณวีรศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
5. นายบรรพต เจริญพรโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สกุลปีบโรงเรียนบ้านปลายสายประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา วงศ์วิธูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสิวินีย์ วายุเวชโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สกุลปีบโรงเรียนบ้านปลายสายประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา วงศ์วิธูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสิวินีย์ วายุเวชโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนวัดวิเกการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนวัดวิเกการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นายจัด วงศ์ประยูรโรงเรียนวัดสมัยสุววรณกรรมการ
3. นางสาวศุภมาศ คงช่วยโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางมัชรี รักชูศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนวัดวิเกการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิโรจน์ กุลศิริโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นายจัด วงศ์ประยูรโรงเรียนวัดสมัยสุววรณกรรมการ
3. นางสาวศุภมาศ คงช่วยโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางมัชรี รักชูศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางกาญจนา เสสิตังโรงเรียนวัดวิเกการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ปานวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชูแสงศรีโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
3. นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ปานวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชูแสงศรีโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
3. นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สกุลปีบโรงเรียนบ้านปลายสายประธานกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธ์ุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางคมขำ บุญทันโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สกุลปีบโรงเรียนบ้านปลายสายประธานกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางคมขำ บุญทันโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นางนิยม นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านท่าไครประธานกรรมการ
2. นางชนิตา ขวัญยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
3. นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์โรงเรียนบ้านในทุ่งกรรมการ
4. นายนัฐพล เพชรหับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้กรรมการ
5. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิมโรงเรียนจิตประชาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นางนิยม นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านท่าไครประธานกรรมการ
2. นางชนิตา ขวัญยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กรรมการ
3. นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์โรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการ
4. นายนัฐพล เพชรหับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้กรรมการ
5. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิมโรงเรียนจิตประชาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย สุขขัติโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายโอม รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นายนัฐพล เพชรหับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้กรรมการ
4. นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์โรงเรียนบ้านในถุ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นางนิยม นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวงศ์ศิลป์ มากกุลโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
4. นายสุเทพ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์โรงเรียนวัดคลองฉนวนประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ญาณวีรศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสิริภา หิ้นชำนิโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
4. นางบุหงา พิศแลงามโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
5. นางชดายุ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]