เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนุพันธ์ เจริญผล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
2 นายประกิต นวลสันต์ นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
3 นายวิศาล สมยาโรณ นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
4 นายเกรียงศักดิ์ รำไพ นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
5 นายพีระพงษ์ ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย ประธานฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
6 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
7 นายสุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีใหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
9 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผอ. รร.บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
10 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
11 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
12 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขัน ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
13 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
14 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ. รร.วัดสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
15 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
16 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผอ. รร.บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
17 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
18 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
19 นายอภิวัต คำไหม ครู ร.ร.วัดธารน้ำไหล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
20 นายสุรพล สุปันดี ครู รร.บ้านสุชน สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
21 นายมนต์ชัย คงทรัพย์ ครู รร.บ้านห้วยโศก สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
22 นางสาวกรกฎ ชูทวด ครู รร.วัดวังไทร สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
23 นายวิระวงศ์ จันนาคิน ครู รร.วัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
24 นายทิฐิกร บุญเชื้อ ครู รร.บ้านดอนหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
25 นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ ครู รร.บ้านห้วยด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
26 นายพงศธร พรหมพิชัย ครู รร.วัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
27 นางนัยนันท์ มีศรีจันทร์ ครู รร.วัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
28 นายธนันตต์ ชูสกุล ครู รร.บ้านปลายแหลม สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
29 นางสาวจารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์ ครู รร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
30 นายดนัย เกื้อลาย ครู รร.ชุมชนบ้านใต้ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 นางวลีรัตน์ สายแก้ว ครู รร.บ้านอ่างทอง สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
32 นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริ ครู รร.บ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัวและควบคุมการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
33 นายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
34 นางสาวญาตา อรุณสวัสดิ์ ครู รร.วัดคีรีวง สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
35 นางสาวนวรัตน์ เฉลิมวิทยากุล ครู รร.บ้านวังทองสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
36 นางสาวชวัลลักษณ์ พิทักษ์ ครู รร.บ้านควนพรุพี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
37 นายณัฐพงษ์ กาญจนะ ครู รร.บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
38 นางฤทัยรัตน์ แก้วจำรัส ครู รร.วัดนทีวัฒนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
39 นางสาวนันท์มนัส อู่ฉาย ครู รร.วัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
40 นางสาวพิมลศิริ รักษาเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
41 นางสาวณัฐพร บุญจุ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
42 นางสาวธัญญลักษณ์ น้อยนารถ ครู รร.บ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
43 นายสัญญานนท์ พรหมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบางใหญ่
44 นางจริยา ซึ้งสุนทร ผอ.โรงเรียนบ้านสุชน รองประธานกรรมการ
45 นายประมวล ศรีแสง รองผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานกรรมการ
46 นายทองทวี ทีปะปาล ผอ.รพสต.มะขามเตี้ย รองประธานกรรมการ
47 นายจิรพัส ทองสีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านซอย 2 กรรมการ
48 ว่าที่ พันตรี มนตรี อินทร์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเพชร กรรมการ
49 นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ ผอ.โรงเรียนวัดกลางใหม่ กรรมการ
50 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ ผอ.โรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการ
51 นายจำลอง คงสุข ผอ.โรงเรียนวัดคีรีวง กรรมการ
52 นายไพศาล เพ็งกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
53 นายชม ฉิมภักดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กรรมการ
54 นายเชิดภัก ศิริสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กรรมการ
55 นายอุทัย พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
56 นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
57 นางสุธิดา ปันพรหม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
58 นางประทีป ศรัทธาสุข ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
59 นางวราภรณ์ บุญมาก ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการ
60 นางสาวณิชการต์ วัฒนวิถี ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการ
61 นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
62 นางสาวอรอุมา ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
63 นางสาวอุมาพร พุฒทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
64 นางจุไร วาณิชย์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
65 นางวนิดา คำเงิน ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
66 นางปราณี รัตนากร ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
67 นางการดา จันทร์ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
68 นางราตรี นาสุย ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่ กรรมการ
69 นางพรรณี ประสารวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
70 นางสาวผกามาศ อ่อนนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
71 นางสาวสุรีรัตน์ พุทธไชย ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
72 นางสุพรรัตน์ บุญญาปฏิภา ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่ กรรมการ
73 นายเนตรพันธ์ พรหมมณี ครู โรงเรียนบ้านซอย 10 กรรมการ
74 นายโกศล หนูช่วย ครู โรงเรียนบ้านซอย 10 กรรมการ
75 นางกฤษณี กาฬจันโท ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้ กรรมการ
76 นางสาวหทัยภัทร คงแป้น ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ
77 นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ ครู โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ กรรมการ
78 นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
79 นางสุธิดา ปันพรม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
80 นายสิริวัฒน์ เขียวเกิด นักการฯโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
81 นายอภิชาติ เลาวิชวกรนุกูล หัวหน้ากู่้ภัย A.R บางใหญ่ กรรมการ
82 นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการ
83 นางวันเพ็ญ ทองนวล ครู โรงเรียนบ้านซอย 10 กรรมการ
84 นายสุนัย ตรียุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
85 นางยุพาวดี สมเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
86 นายอดิศํกดิ์ ลักษณะกุล ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
87 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
88 นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
89 นายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
90 นายธวัชชัย อดิเทพสถิตย์ หัวหน้างานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
91 นายวิระวงศ์ จันนาคิน ครู รร.วัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
92 นางรัชฎา ธนานุภาพไพศาล พนักงานจัดการหอพัก คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
93 นายเจษฎา โชคเจริญผล นักวิชาการอุดมศึกษา มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
94 นายศุภชัย รักวงศ์ นักวิชาการอุดมศึกษา มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
95 นายสมพร อำพล หัวหน้ารักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
96 นายพชร ภัทธิยมณี หัวหน้าผู้ควบคุมรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
97 นายปิยะวัฒน์ เกื้อใหม่ หัวหน้ารักษาความปลอดภัย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
98 นางอารีย์ นิลเอก นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
99 นางกัลยา แป๊ะป๋อง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
100 นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
101 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
102 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ. รร.วัดสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
103 นางวลีรัตน์ สายแก้ว ครู รร.บ้านอ่างทอง สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
104 นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
105 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
106 นางสาวปาริฉัตร บินสัน ครู รร.บ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
107 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
108 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผอ. รร.บ้านบางรักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
109 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
110 นายธวัชชัย อดิเทพสถิตย์ นักวิชาการอุดมศึกษา มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
111 นายสาโรจน์ โกละกะ ผอ. รร.บ้านบ่อมะปริง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
112 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผอ. รร.วัดสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
113 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผอ. รร.บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
114 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
115 นางสาวพิมลศิริ รักษาเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
116 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
117 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
118 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผอ. รร.บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
119 นางสุพรรณพร วรรรเวช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
120 นางสาววนิดา ใจดี ครู รร.บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล ศูนย์มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
121 นายบรรจง อินทร์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ประธานกรรมการฝ่าย อำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
122 นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
123 นางมณีรัตน์ อินทร์คง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
124 นายสุรพิน สรรพคง ผู้อำนวยการเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
125 นายดุสิต ไชยเจตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
126 นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
127 นายสมชาย สูนกามรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิโรจนาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
128 นางศิราณี รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
129 นายภูริพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุน กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
130 นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
131 นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
132 นายทวงค์ บุญทองสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
133 นายสมพร แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไท กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
134 นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหรียง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
135 นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์ ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
136 นายไกรศร แก้วหอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
137 นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
138 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
139 นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
140 นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
141 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
142 นายสงัด ออมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
143 นายวินัย บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
144 นายสมโภช พรหมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
145 นางสาวปิยมาส เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
146 นายสมพล จีระเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
147 นางสาวกฤษณี ปานเพชร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
148 นางสาวเพ็ญประภา ทิพย์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
149 นางสาวธิดารัตน์ เหล็กเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
150 นางสุกันยา ชนะภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
151 นางสาวเสาวณีย์ แหยมกลัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
152 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
153 นายสัมพันธ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
154 นางสาวสิริมาส คงเม่ง โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
155 นางกาญจนา ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
156 นางสาวอังคณา ทองวิเศษ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
157 นางสุริวัสสา ไชยมงคล ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
158 นางสาวชิดชนก เอียดกุล ครูโรงเรียนบ้านบางสาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
159 นางสาวเสาวภา ยินเสียง ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
160 นางสาวสุภาวัลย์ ชัยเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
161 นางสาวเรณู แก้วผุดผ่อง ครูโรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
162 นางนันทภรณ์ รอดเกิด ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกต์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
163 นางสาววารุณี ทัศนา ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
164 นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
165 นางสาวชนากานต์ นาคดำ ครูโรงเรียนบ้านคลองรอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
166 นางพิมลนาฎ วาเรศ ครูโรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
167 นางกนกกาญจน์ ลบลาย ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
168 นางจุรีพร เพชรแท้ ครูโรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
169 นางสาววาณี สุขช่วง ครูโรงเรียนวัดโกสาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
170 นางสาวภาสินี นรางค์กูล ครูโรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
171 นางจุติกานต์ หมัดระหมาน ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
172 นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่น ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
173 นางประนอม อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
174 นางสาววิไลวรรณ นกทวี ครูโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
175 นางสาวปาริชาติ นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
176 นางจันทรา พิชัยยุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าไท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
177 นางสุชาดา ช่วยแท่น ครูโรงเรียนบ้านท่าไท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
178 นางสาวจันจิรา สิทธิชู ครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
179 นางทรงศรี วงศ์สุบรรณ ครูโรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
180 นางรัตนา วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
181 นางจุรารัตน์ เพชรชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนยาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
182 นางบุญวิสาข์ รัชชะ ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
183 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร ธิปัตย์ ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
184 นางสาววิไลลักษณ์ ชูขันธ์ ครูโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
185 นางสาวขนิษฐา รัตนคช ครูโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
186 นายเจะใฮเดช มุตรา ครูโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
187 นางสาวมธุลดา แซ่เล้า ครูโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
188 นายณัฐนนท์ อินทรพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
189 นายสุรเชษฐ์ พัฒน์แก้ว เจ้าหน้าที่ ICT สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
190 นายพูลศักดิ์ มณีสม ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
191 นายจรัญ ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
192 นายชนวน ฤทธิเดช ครูโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
193 นายชมนนท์ วงชาลี ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
194 นายเกียรติเกรียงศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
195 นางสาวซากีนา มะหะจิ ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
196 นางสาวตรีเพชร ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
197 นายณรงค์ศักดิ์ บุญเพียง ครูโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
198 นางสาวลัดดา อ่อนหาดพอ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
199 นางสาวเสาวภา ประชุมรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
200 นายจักรพันธ์ กัณหา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
201 นายอดุลย์ ทองพัฒน์ ช่างปูน ระดับ 3 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
202 นายทนงศักดิ์ ชูประเสริฐ ช่างปูน ระดับ 4 โรงเรียนบ้านยาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
203 นายชัยรัตน์ จันทรัตน์ ช่างปูน ระดับ 4 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
204 นางสุกัญญา ศรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
205 นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
206 นายสมโภช พรหมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
207 นางสาวแนววนา จรจรัส ครูโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
208 นางสาวเพ็ญประภา ทิพย์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
209 นางนฤมล คุ้มตัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
210 นางสาวฐะนียา สวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
211 นางสาวสุณัฏฐา สุขแสง ครูโรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
212 นางสาวสุพรรษา ทองล้วน ครูโรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
213 นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
214 นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
215 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
216 นายวินัย บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
217 นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
218 นายพลัฏฐ์ ชัยเสรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
219 นางสาวกมลชนก ไกรเชนทร์ ครูโรงเรียนวัดบางคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
220 นายวิชิต หนูนิล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
221 นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
222 นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
223 นางสาวญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
224 นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
225 นางจิราพร มีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
226 นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
227 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
228 นายสัมพันธ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
229 นายอติชาติ สันติจิตโต ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
230 นางสุกัญญา ศรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
231 นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
232 นางพัชริดา ชูพนม ครูโรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
233 นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
234 นางกนกพร คงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพลาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายปฎิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
235 นางเสาวคนธ์ ช่วยอยู่ ครูโรงเรียนบ้านสามสัก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
236 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
237 นายสมโภช พรหมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
238 นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
239 นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
240 นายสงัด ออมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
241 นางกฤตินี มีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
242 นายวินัย บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
243 นายบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
244 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
245 นายสมโภช พรหมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
246 นายวิทยา อินทรกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
247 นายเอกฉัตร ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
248 นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
249 นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
250 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
251 นางสาวปิยมาส เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
252 นางปาณิศา ร่วมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนยาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
253 นายศุภผล กุศลชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
254 นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
255 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
256 นายสมพล จีระเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
257 นางณัฏฐ์ชุดา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุศรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
258 นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
259 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
260 นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย รองประธานกรรมการคณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
261 นายบรรจง พงประยูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิชิตธาราราม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
262 นายวันประพาส บุญลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปราง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
263 นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงตาก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
264 นางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.๒ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
265 นายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๒ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
266 นายบุนยธร สุนทร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
267 นายชนก ณ วาโย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
268 นายพรชัย สุชีวพลานนท์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
269 นายอนันต์ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
270 นางสาวทัดดาว จิตรักดี ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
271 นางรำพึง จิตติอาภรณ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
272 นางวาสนา เนตรเจริญ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
273 นางสาวอรวรรณ นวนหนู ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
274 นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
275 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
276 นางสาวพรนภา หล่อพันธ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
277 นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
278 นางสาวเกษรา เกิดแป้น ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
279 นายอุทัย โนภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
280 นายพิมล รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
281 นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการบ้านคลองพังกลาง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
282 นายมีศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
283 นายธีรภัทร พัฒน์ยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
284 นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาร กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
285 นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับท้อน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
286 นายวันชัย เกิดพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
287 นายสุระชัย ไสยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
288 นายวิทยา บุญศรีนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
289 นายโกวิทย์ หีตนาคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
290 นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
291 นายธนู เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
292 นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
293 นายเกรียงศักดิ์ เพชรทอง ครูโรงเรียนวัดวิสุทธิชลคราม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
294 นายเกียรติชาย ชาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
295 นายธีระ จันทร์แสง ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนราษฏร์พิทักษ์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
296 นางณิชนิตา พฤกษพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
297 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
298 นางสาวสไบทิพย์ กลิ่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
299 นางสาวอาทิตย์ศรี คำพุทธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
300 นางนงนารถ ทองมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
301 นางณัฐสิมา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
302 นางทิฆัมพร บุราคร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
303 นางปิยะนารถ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
304 นายธีระสัน คุ้มวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านธารอารี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
305 นางสาวภาสินี มีพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
306 นางสาววราภรณ์ ช้องทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
307 นางสาวกำลัยพร แม้นศร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
308 นางวรรณี สำเภา ครูโรงเรียนวัดอัมพาวาส กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
309 นางสาวจันจิรา สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนวัดบางพา กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
310 นางปิยะนารถ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
311 นางวารุณี สังขผล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
312 นางวรรณวิสา วิปุลากร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
313 นางสุกัลยา อินทร์สม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
314 นางสาวศิริโฉม หนูมี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
315 นางทิฆัมพร บุราคร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
316 นางสาวจันทร์สุดา ยอดราช ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
317 นางนิตยา ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
318 นางนงนารถ ทองมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
319 นางพัชญ์สิตา ทองสีทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
320 นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
321 นางสาวแวรอฮานี กามะ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
322 นางสาวณัฐฎาภรณ์ สุรินทร์งาม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
323 นางสาวชนัญธร แพเพชรทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
324 นางสาวสุนิตา ปานวงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
325 นายชัยยันต์ มีมุสิก นักการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
326 นางสาวณิชาภัทร เอียดวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
327 นางสาวปณัฏฐา จันทัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
328 นางสาวรัชญา รัตนบุรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
329 นางสาววิไลพร รอดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
330 นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
331 นางสาวจุรีพร แซ่ลิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
332 นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
333 นางสาวอาทิตยา โพธิิ์อุดม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
334 นางสาวนภารัตน์ เกิดสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
335 นางสาวจิรนันท์ จิระพันธ์ทวีวงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
336 นางนงนารถ ทองมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
337 นางทิฆัมพร บุราคร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
338 นางนิตยา ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
339 นางปิยะนารถ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
340 นางพัชญ์สิตา ทองสีทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
341 นางณัฐสิมา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
342 นางสาววิลัย เกลี้ยงเสน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
343 นางอรัญญา อินทปัน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
344 นางสาวศิิริมา นุ้ยไม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
345 นายสืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
346 นายศุภกิจ ภูวรกิจ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
347 นายทศธรรม อินทปัน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
348 นายชัยยันต์ มีมุสิก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
349 นายนริศ จันทร์สะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
350 นายรุสฟี อาแว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
351 นายวีรกานต์ แก้วนพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
352 นายนัซรุลเลาะ สะมะยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
353 ดาบตำรวจธีรชัย ชูช่วย ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
354 ดาบตำรวจสุทธิพงษ์ ชูชาติ ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
355 ดาบตำรวจคำรณ สุดจันทร์ ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราบสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
356 นางสมฤดี ชัยปิตินานนท์ ครูโรงเรียนวัดดอนยาง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
357 นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
358 นางดวงกมล เล็กสวาสดิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
359 นางสาวนฤมล องอาจ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
360 นางสาวมูนาดียา กูเล็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
361 นางสาวกอบกุล ยังแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
362 นายชำนาญ หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย ๑๐ กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
363 นายมีศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
364 นายเกียรติชาย ชาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
365 นายธีระ จันทร์แสง ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนราษฎร์พิทักษ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
366 นางสินาภา ธรรมภัทรกุล ครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
367 นางสาวสุจิตรา บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
368 นางสาวเฉลิมขวัญ นุ่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
369 นางสาวปริษา เพ็ชรศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
370 นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
371 นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สฎ. เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
372 นายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
373 นายชำนาญ หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย ๑๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
374 นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
375 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
376 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
377 นางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.๒ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
378 นายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๒ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
379 นายบุนยธร สุนทร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
380 นางสาวทัดดาว จิตรักดี ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
381 นางสาวอรวรรณ นวนหนู ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
382 นางรำพึง จิตติอาภรณ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
383 นางสาวพรนภา หล่อพันธ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
384 นางสาวอัญชลี ชิตกุล ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
385 นางสาวณัฐวดี ใจเย็น ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
386 นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
387 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
388 นางเยาวภา ฉิมวารี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
389 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
390 นางปาริชาต กลับกลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
391 นายชัยเดช บุญสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
392 นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
393 นางปัทมา ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
394 นางธราภัสสร์ จรรยา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
395 นางกุศล ขุนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
396 นางสาวจิตรา สัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
397 นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
398 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
399 นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
400 นางปัทมา ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
401 นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
402 นางสาวเบญญาดา รัตนาจินดา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
403 นางปัทมา ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
404 นางสาวอัญชลี ศรีบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
405 นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
406 นางสาวจิตรา สัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
407 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
408 นางกาญจนา กรีมละ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
409 นางเอื้อมพร สุขัมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
410 นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
411 นางเอมอรณ์ ชูจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
412 นางสาวซากีนะ อาลีเยาะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
413 นางมนธิรา ปันทะวัง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
414 นางสาวนิภาวรรณ เทพีรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
415 นางสาวกานต์พิชชา อ่อนแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
416 นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
417 นายกิตติพงษ์ หีดฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
418 นางนฤมล กาฬแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
419 นายเดชา ไทยมานิตย์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
420 นางภัสสร เกียรติพิริยะ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
421 นางลัดดา เวชพิทักษ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
422 นางสาวปิยะวรรณ คุณแสง ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
423 นางวรรณา นาคพิน ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
424 นางพนิดา รักญาติ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
425 นางอรพันธ์ มีชัย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
426 นางสาวอุษณีย์ แป้นหนู ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
427 นางสุพัตรา พาหะมาก ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
428 นางราศรี วิเศษสรพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
429 นางรวิวรรณ เกียรติอังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
430 นางวัลภา นิลสม ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
431 นางนิลุบล เห่งเส็ง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
432 นางอรวรรณ ชุมขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
433 นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
434 นางสาวจิตรา สัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
435 นางสาวภูริดา โกลาหล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
436 นางสาวพิชญาดา ธราพร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
437 นางสาวจันจิรา ชูเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
438 นางสาววรรณวจี แดงมา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
439 นางฉายา ลาชโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
440 นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานนี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
441 นางสำลี วันคง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
442 นางเอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
443 นายปรีชาพล แดงชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
444 นางธราภัสสร์ จรรยา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
445 นางรุจิระ รุ่มจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
446 นางพรรณี วิทย์พิบูลย์รัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
447 นางนิตยา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
448 นายอภินันท์ บัณฑิตพนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
449 นายวสิน หนุนพล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
450 นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
451 นายนัฐพล ลิ้มศรัทธา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
452 นายชัยเดช บุญสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
453 นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
454 นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
455 นายวรัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
456 นายอภินันท์ บัณฑิตพนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
457 นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
458 นายวสิน หนุนพล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
459 นายจตุพร ท่อนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
460 นายนัฐพล ลิ้มศรัทธา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
461 นายวิเชียร เสนสิงห์ ยามรักษาการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
462 นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
463 นายชูชัย บุญชู ยามรักษาการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายการจราจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
464 นางปาริชาต กลับกลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
465 นางมณฑา เลื่องตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
466 นางสาวพิชญาดา ธราพร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
467 นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
468 นางนิตยา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
469 นางสาวจันทร์เพ็ญ นวลแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
470 นางสาววิลาวัลย์ แก้วห้วย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
471 นายบุญเพ็ญ แสงอุไร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
472 นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
473 นายภูริพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุน รองประธานกรรมการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
474 นางสาวชื่นกมล ชิตินทร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
475 นางสาวจิรา โซ่โดบ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
476 นางพรใจ ฉัตรบรรยงค์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
477 นางสาวศศิธร เพชรสงวน ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
478 นางพิมพ์ปวีณ์ วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
479 นายอดิศักดิ์ ศรีสำอาง ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
480 นางสาวณรรชพรรณ สมบัติแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
481 นางสาวสิรารัตน์ ทีปธนานนท์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
482 นางปิยธิดา ทองปลูก ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
483 นางชุติมา ศรีโชติ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
484 นายชัยเดช บุญสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
485 นายผัน หอมเกตุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขันศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
486 นางพนิดา หัสโสะ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
487 นายพสุชา อาจณรงค์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
488 นางสาวศศิเกตุ ทีปธนานนท์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
489 นายวุฒิสรณ์ ธรรมอุปกรณ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
490 นายไชยวิจักษณ์ รัตนารมย์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
491 นางสาวิตรี ผกามาศ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
492 นายวรัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
493 นางสาวตรงกมล มีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
494 นายวธัญญู รัตนภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
495 นางสาวเสาวภา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
496 นางสาวปวีณา มาฆะสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
497 นางสาวอัญชลี ศรีบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
498 นางสาวเบญจวรรณ สุรัมย์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
499 นางสาวฟาตีฮะ หะยีเจะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
500 นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
501 นางเลขา พรพลประชาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
502 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
503 นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
504 นางธราภัสสร์ จรรยา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
505 นางสาวจิตรา สัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
506 นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
507 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
508 นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
509 นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. สฎ. เขต ๑ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
510 นางกุศล ขุนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
511 นางสาวิตรี ผกามาศ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
512 นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
513 นายวรัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
514 นายวธัญญู รัตนภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
515 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
516 นางสาวตรงกมล มีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลและรายงาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
517 นายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
518 นายวิทยา บุญศรีนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
519 นางนิตยา ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
520 นายชำนาญ หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย ๑๐ กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
521 นายธนู เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
522 นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนิน งานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
523 นายวิชัย มาศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนิน งานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
524 นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
525 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
526 นางสาวณฐกร รักธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
527 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
528 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนิน งานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
529 นายเสวก เอียดนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
530 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
531 นางสาววิลัย เกลี้ยงเสน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
532 นางพิศมัย จินดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
533 นางสุมาลี ดุลยรัตนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
534 นางพิธิญาภรณ์ พัฒน์นิล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
535 นางเจียมใจ หนูไกรหงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
536 นางสาววรัญญา ศรีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
537 นายดุสิต ไชยเจตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
538 นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
539 นายศิวกร หนูนะ ครู โรงเรียนวัดสุมังคลาราม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
540 นายสุวัธชัย สายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐนิคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
541 นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้ว ครู โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
542 นายไกรศร แก้วหอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
543 นายวิสุทธิ์ แซ่อึ้ง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
544 นางวิภาพร เฉลิมพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
545 นางสาวปริศนา สำเนียงแจ่ม ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
546 นายอัฐพร ธรรมาภิรมย์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๓
547 นายวิชัย มาศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
548 นายเสวก เอียดนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
549 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
550 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
551 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
552 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
553 นางสาวธนิดา รามรงค์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
554 นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
555 นางสุจิรา ศรีแสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
556 นางสาวอุไรวรรณ ชูมี ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
557 นางพัชรี คงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนิคมขุนทะเล ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
558 นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง รองประธานฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
559 นางจิรพรรณ ช่วยอินทร์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลขุนทะเล กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
560 นางสาวสุนิตา ปานวงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
561 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
562 นายอุทัย โนภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน รองประธานฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
563 นางพวงทิพย์ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
564 นางวาสนา ชุมทอง ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
565 นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับท้อน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
566 นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
567 นายวันชัย เกิดพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
568 นายสุระชัย ไสยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
569 นายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
570 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
571 ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางกุ้ง รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
572 นางปาริชาติ ศักดิ์แก้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
573 นางสาวจันทิรา ฤทธิคง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
574 นางอารีญา พูลผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
575 นางสาวสาวิตรี ทองสาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
576 นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
577 นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
578 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
579 นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
580 นางวัชนี เพลงสันเทียะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
581 นางสาวมัตติกา ปานซัง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
582 นางประเทือง วีระสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
583 นางจันทนา บุญประถม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
584 นางปราณี หมื่นระย้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
585 นางสาวสาวิตรี สุขภักดี ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
586 นางสาวสุธิศา ศรีกลับ ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
587 นางวาธิณี รักชาติ ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
588 นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
589 นางมุกดา หนูเล็ก ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
590 นางจิรานันต์ แก้วมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
591 นายโกวิทย์ หีตนาคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
592 นายอาชว์ไพศาล ปภาส่งไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพา ประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรศูนย์โรงเรียน เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
593 นายสุธีร์ พุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรศูนย์โรงเรียน เทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
594 นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
595 นายชิติสรรค์ อัมพันธ์บุญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
596 นายดำรง ไชยมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย กรรมการฝ่ายการจราจรศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
597 เจ้าหน้าที่ตำรวจ/อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ/อปพร. กรรมการฝ่ายการจราจรศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
598 นายนิสิต ปานกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายท่า กรรมการฝ่ายการจราจรศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
599 นายอัฐพร ธรรมาภิรมย์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ กรรมการฝ่ายการจราจรศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
600 พันตำรวจเอกสมบัติ ฉ่ำแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
601 พันตำรวจโทสาคร ไชยวรรณ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
602 นายบรรจง อินทร์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
603 นางศิราณี รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
604 นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
605 นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
606 นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
607 นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขันศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
608 ร้อยตำรวจเอกพนมพร ยศเมฆ รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
609 นายสง่า มีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัษฎาราม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
610 ดาบตำรวจอรุณ แสงอรุณ ผู้บังคับหมู่ จราจรสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
611 นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาร ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
612 นางจุฬาภรณ์ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรมศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
613 นายสมพร แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไท ประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
614 นายศักดา ทองท่าชี ครู โรงเรียนบ้านบนไร่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรมศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
615 นายธนู เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง รองประธานฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
616 นายเวชรินทร์ เกษตริน ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรมศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
617 นางสายเพ็ญ บุญทองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศรีพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการ แข่งขันในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทศบาล เมืองท่าข้าม ๓
618 นางปิยะนารถ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
619 นางดวงกมล เล็กสวาสดิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
620 นายบรรจง อินทร์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ประธานกรรมการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
621 นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง รองประธานกรรมการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
622 นายสมชาย สูนกามรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิโรจนาราม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
623 นางศิราณี รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขันศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
624 นายภูริพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุน กรรมการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขันศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
625 นายชำนาญ หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย ๑๐ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
626 นางสาวศิริมา นุ้ยไม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง รองประธานฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
627 นายทวงค์ บุญทองสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
628 นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
629 นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
630 นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
631 นายวชิระ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราวาส กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานศูนย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
632 นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
633 นางกรรณิกา ชิตเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
634 นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์ ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
635 นายสัมพันธ์ สุขแก้ว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
636 นายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
637 นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
638 นายวันชนะ คชฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
639 นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
640 นายเสวก เอียดนิมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
641 นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ (กองบิน 7)
642 นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง (สพป.สฎ.เขต ๓) รองประธานฝ่ายอำนวยการ (กองบิน 7)
643 ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (สพม.๑๑) ฝ่ายอำนวยการ (กองบิน 7)
644 นายสัญญา รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ ฝ่ายอำนวยการ (กองบิน 7)
645 นายคำพูน วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประเดิม ฝ่ายอำนวยการ (กองบิน 7)
646 นางเยาวภา สารเทพ ครูโรงเรียนเทศบาล๕ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ(กองบิน7)
647 นายบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเซียด กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
648 นายพนม วงศ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
649 นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง (สพป.สุฎ.เขต ๓) ประธานกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน(กองบิน 7)
650 ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (สพม.๑๑) รองประธานกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน(กองบิน 7)
651 นายสัญญา รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน (กองบิน 7)
652 นายสุรเชฐ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง (สพป.ตรัง เขต ๒) กรรมการกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน (กองบิน 7)
653 นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน (กองบิน 7)
654 นายวินัย วรรณทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน (กองบิน 7)
655 นายยุทธเดช ไชยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าซึง (สพป.สฎ.๒) กรรมการกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน (กองบิน 7)
656 นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร เลขานุการกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน(กองบิน7)
657 นายอรรถชัย ดิษคำ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยเลขาฯกองเลขาฯศูนย์การแข่งขัน(กองบิน7)
658 นายอำนาจ ปานนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
659 นายสมใจ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว(กองบิน7)
660 นายมนต์สัณฑ์ บุญมี ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานฝ่ายรับรายงานตัว(กองบิน7)
661 นายโชคดี อิ้ววังโส โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (กองบิน7)
662 นางสาวเบญญาภา บุญเลิศ ครูโรงเรียนบ้านนาใหญ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (กองบิน7)
663 นางสาวนฤมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดคลองฉนวน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (กองบิน7)
664 นางธิดาวดี สายจิตชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.ตรังเขต ๒) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (กองบิน7)
665 นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง เลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว(กองบิน 7)
666 นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
667 นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว(กองบิน 7)
668 ผู้อำนวยการ รพ.กองบิน7 กองบิน 7 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล (กองบิน 7)
669 นายวรายุทธ์ เกิดผล ท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร รองประธานฝ่ายพยาบาล (กองบิน 7)
670 นางอโณทัย บุญมี ครูโรงเรียนวัดดอนใคร กรรมการฝ่ายพยาบาล (กองบิน 7)
671 นางสาวปริตา พืชผล ครูโรงเรียนเวียงสระ เลขานุการฝ่ายพยาบาล (กองบิน 7)
672 นางปุณิกา วงศ์วานิช ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล (กองบิน 7)
673 นางวิมล นาคเพชรพูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
674 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
675 นางบุษรา นาวาทอง ครู กศน.อำเภอบ้านตาขุน รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
676 นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ ครูโรงเรียนวัดขจรบำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
677 นางสาวเบญญาภา บุญเลิศ ครูโรงเรียนบ้านนาใหญ่ กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
678 นางสาวชุติมา มากวิลา ครู กศน.อำเภอพนม กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
679 นางสาวชญานิน คมพจน์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
680 นางสาวฐานิกร ว่องวรานนท์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
681 นางสาวกมลพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
682 นางธิดาวดี สายจิตชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.ตรังเขต ๒) กรรมการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
683 นายชัญญาพัฒน์ ทิพรัตน์ ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม เลขานุการฝ่ายปฏิคม (กองบิน 7)
684 นางสาวนฤมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดคลองฉนวน ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม(กองบิน 7)
685 นางสาวอุไรวรรณ ชูมี ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
686 นางเยาวภา สารเทพ ครูโรงเรียนเทศบาล๕ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
687 นายอำนาจ ปานนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
688 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
689 นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
690 นายปัญญา วุฒิ ครูโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
691 นายณัฐนนท์ จันทร์พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
692 นายสุรทิน ศิลป์พรหมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
693 นายสมพร ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
694 นางสาววันใหม่ สืบชนะ ครูโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กองบิน 7)
695 นายวินัย วรรณทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
696 นายสมพร ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปาน รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
697 นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
698 นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านพัฒนา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
699 นายวุฒิชัย นาวาทอง ครู กศน. อำเภอบ้านตาขุน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
700 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
701 นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
702 นายเกรียงศักดิ์ จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
703 นายจรุง กัณรงค์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
704 นายชัยวัฒน์ ทีปะปาล ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
705 นายสวัสดิ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
706 นางสาวสุกัญญา แก้วมณี ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
707 นางสาวสุธิดา โพธสาลี ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
708 นางสาวขนิษฐา เทพบรรจง ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
709 ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
710 นางสายใจ สกุลปีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
711 นายศุภชัย ตักชะเลง ครูโรงเรียนศรียาภัย สพม.11 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
712 นางธิดาวดี สายจิตรื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
713 นายทวี สุขแปะเง้า ครูโรงเรียนเยาวเรศวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
714 นางอุไร เฟื่องฟู ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
715 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมี ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
716 นายสุรเชฐ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
717 นายโชคดี อิ้ววังโส โรเงรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
718 นายเกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
719 นายราเชนทร์ สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
720 นางประเทือง วีระสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
721 ร้อยตำรวจตรีเชวง นิลสังข์ ผช.กองร้อย.ตชด.416 ผู้ช่วยเลขาฯฝ่ายอาคารสถานที่ (กองบิน 7)
722 นาวาอากาศตรีอมรชัย กลื่นจันทร์ กองบิน 7 ประธานฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
723 นายราเชนทร์ สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
724 นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
725 นายทวีศักดิ์ จันทะโสม ครูโรงรเียนบ้านกลาง กรรมการฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
726 สารวัตรทหาร กองบิน 7 กรรมการฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
727 นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
728 ร.ต.ต เชวง นิลสังข์ ตชด.416 เลขานุการฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
729 นายวรวิทย์ ศรีอรรฆวานิช ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
730 นายนิวัฒน์ กู้เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราร (กองบิน 7)
731 นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ประธานฝ่ายการเงิน (กองบิน 7)
732 นางจุรีย์พร นิลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน รองประธานฝ่ายการเงิน (กองบิน 7)
733 นางสาวกาญจนา อินนุ่น ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) กรรมการฝ่ายการเงิน (กองบิน 7)
734 นางสาวชลธี คะเชนทร์ ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ กรรมการฝ่ายการเงิน (กองบิน 7)
735 นางเยาวภา สารเทพ ครูโรงเรียนทศบาล 5 เลขานุการฝ่ายการเงิน (กองบิน 7)
736 นางสาวปริตา พืขผล ครูโรงเรียนเวียงสระ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน (กองบิน 7)
737 นางสุภาวดี ศรีแพรศรี ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
738 นางจีรวัลคุ์ รอดไทย ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
739 นางสาวจรัสพร แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
740 นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา (สพม.๑๑) รองประธานฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
741 นางสาววราพร เกลี้ยงประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน(กองบิน7)
742 นางสาวชลธี คะเชนทร์ ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ ผู้ช่วยเลขาฯฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
743 นายรัฐพงษ์ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันใน ระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
744 นางสาวจันทิรา ภัทรคุปต์ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
745 ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (สพม.๑๑) ประธานฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
746 นายสัญญา รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
747 นายวรายุทธ์ เกิดผล ท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร เลขานุการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
748 นายราเชนทร์ สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยเลขาฯฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
749 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
750 นางดวงพร ดุษฎี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุฒิ ประธานฝ่ายประเมินผล (กองบิน 7)
751 นางสาวธันปภัส ทองทะวัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง รองประธานฝ่ายประเมินผล (กองบิน 7)
752 นางจุรีย์พร นิลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน กรรมการฝ่ายประเมินผล (กองบิน 7)
753 นางสาวนฤมล คงทอง ครูโรเรียนบ้านโคกมะม่วง กรรมการฝ่ายประเมินผล (กองบิน 7)
754 นางจีรวัลคุ์ รอดไทย ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
755 นางเยาวภา สารเทพ ครูโรงเรียนเทศบาล๕ เลขานุการฝ่ายประเมินผล (กองบิน 7)
756 นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล (กองบิน 7)
757 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
758 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
759 นายเทพสิทธิ์ บุญเมือง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบ โปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
760 นางสาวเบญจมาศ มณีโชติ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบ โปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
761 นางสาววรรณกานต์ สะตำ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
762 นางสุทธิลักษณ์ ทองรุด ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
763 นางสาวเสาวภา หนูเจริญ ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
764 นายภาณุพงศ์ เหล่าสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
765 นางสาวประภัสสร คงเกษม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
766 นางสาวจันทิรา ภัทรคุปต์ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
767 นางสาวเสาวภา สมจิตร ครูโรงเรียนบ้านน้ำฉา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
768 นางเสาวภา สงสมอ ครูธุรการ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
769 นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สฎ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
770 นางมยุรา ชุมทอง ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
771 นางสาวสุภารัตน์ ศรีสุพรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
772 นางสาวนนิตา ชราลักษณ์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
773 นางวิลาวรรณ เจริญกุล ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
774 นางสาวประอร สมพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
775 นายธีรภัทร พัฒน์ยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
776 นายวิชัย มาศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา รองประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
777 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง กรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
778 นางวิมลศรี คุ้มพยันต์ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
779 นางสุภาวดี ศรีแพรศรี ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
780 นางศิริรัตน์ เพ็ชรรอด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
781 นางลำดวน เอกเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
782 นางวิลาวรรณ เจริญกุล ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
783 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัย ผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
784 นายเสวก เอียดนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
785 นายบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
786 นางปราณี แย้มยี่สุ่น ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
787 นางสาวเกตุมณี เขาแก้ว ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
788 นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัย ผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
789 นายวรวิทย์ ศรีอนรรฆวานิช ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
790 นายพิมล รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
791 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
792 นายสมพงษ์ เหล็กกล้า ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
793 นางวิมลศรี คุ้มพยันต์ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
794 นางศิริรัตน์ เพ็ชรรอด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
795 นางสิริรัตน์ สังวาลไชย ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
796 นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
797 นายผดุงศักดิ์ ขวัญใจ นักการภารโรง โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
798 นายรัฐพงษ์ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
799 ว่าที่ร้อยตรีหญฺิงชนัตพร วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงครู กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
800 นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
801 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิต
802 นายพนม วงศ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
803 นายสมพงษ์ เหล็กกล้า ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
804 นายผดุงศักดิ์ ขวัญใจ นักการภารโรง โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
805 นายสุภาพ จุลมณีโชติ ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
806 นายวรวิทย์ ศรีอนรรฆวานิช ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
807 นายอำนาจ ปานนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
808 นางถนอมจิต ศิริมุสิกะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
809 นางวิลาวรรณ เจริญกุล ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
810 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
811 นางปราณี แย้มยี่สุ่น ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
812 นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
813 นางนิตยา ทองปัสโนว์ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
814 นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
815 นายนถพร ขำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง รองประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
816 นางสาวมาลัยทิพย์ คนซื่อ ครูโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
817 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
818 นางสายตา แสงเดช ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
819 นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านพัฒนา กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
820 นางวันดี ถิ่นเสมอ ครูโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
821 นางวัชรี ไกรเทพ ครูโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
822 นางบุษบา พรมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
823 นางสาวจุฑามาศ แสงสุรีย์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
824 นางสาวจรัสพร แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
825 นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม ประธานกรรมการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
826 นายเสวก เอียดนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
827 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนัตพร วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงครู รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
828 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
829 นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
830 นายนิวัฒน์ รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
831 นายสมศักดิ์ เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
832 นางบัณฑิตา สันทาลุนัย ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
833 นางกัลยา อินทรพุฒกิจ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
834 นางนิลรัตน์ สนิทไทย ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
835 นางกาญจนา ทองเสริม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
836 นางสาวจินดา อัครกุล โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัดโพธิ์นิมิต
837 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
838 นางมนฤทัย แพศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
839 นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
840 นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
841 นางมุกดา หนูเล็ก ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
842 นายยุทธนา ฉิมยินดี ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
843 นายเสวก เอียดนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
844 นางพิลาศลักษณ์ แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
845 นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
846 นายภูริพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุน รองประธานกรรมการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
847 นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ กรรมการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
848 นายไกรศร แก้วหอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
849 นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
850 นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
851 นางดวงกมล มากชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
852 นางสาวรุ่งกานต์ คชเดช ครู โรงเรียนตลาดหนองหวาย กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
853 นางสุภาวดี สมภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
854 นางสาวกัญญณัช แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
855 นางสาวจิตตินี ชวาลิต ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 รองประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
856 นางสาวฆนภัส แซ่หม่ง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 กรรมการ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
857 นางสาวพจรัตน์ รัตนรังษี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3มมม
858 นางสาวจุรีรัตน์ ทองนวล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
859 นางสาวปิ่นฤทัย สมเพชร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 ประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3
860 นายอำนาจ ปานนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รองประธานกรรมการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
861 นายสง่า มีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัษฎาราม กรรมการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
862 นางจารุณี เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด กรรมการและเลขานุการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
863 นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
864 นายสราวุธ จู้มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
865 นายนราวิชญ์ เดชา ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
866 นางสาวสิยาพร ทิพย์พินิจ ครูโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
867 นางสาวพรชนก นาคปลัด ครูโรงเรียนบ้านบนไร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
868 นางสาวศิรินาฏ เศรษฐชนะ ครูโรงเรียนบ้านคลองรอก กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
869 นางสาวศิริธร พรมสงฆ์ ครูโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
870 นางอรอุมา ชูแสงศรี ครูโรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
871 นางสาวจีราภา บุญมาก ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
872 นางสาวปริยฉัตร สุขแสง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
873 นางสาวจรัสพร แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
874 นายสุทธิพงษ์ หลิกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
875 ว่าที่ ร.ต.หญิงนุสรา เกลี้ยงเกตุ ครูโรงเรียนบ้านยางงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
876 นางสาวพรวิณีย์ จันทระ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
877 นายอธิพล วงศ์ธรรม ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
878 นายเดชา ไทยมานิตย์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
879 นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
880 นายสัญญา บัวขาว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
881 นายระพีพัฒน์ คงคำ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
882 นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
883 นางลัดดา เวชพิทักษ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
884 นางพนิดา รักญาติ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
885 นางภัสสร เกียรติพิริยะ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
886 นางนิตยา แก้วชลคราม ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
887 นางสาระภี แสงทอง ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
888 นางนฤมล กาฬแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
889 นางสาวอัจฉราวดี สิริติกิจ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
890 นางจินรีย์ พัฒนพินัย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
891 นางสาวสิริกิติยา หิรัญธานี ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
892 นางสาวอรอุมา เกิดแป้น ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
893 นางสาวปัจมาพร มีแก้วน้อย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
894 ว่าที่ ร.อ.สมพร เสือนิล ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
895 นายวีระศักดิ์ สกุลอ่อน ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
896 นายสรรเพชญ สุวรรณมณี ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
897 นายสงวน เรืองเกิด ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
898 นายกิตติ์ พรหมสงฆ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
899 นายพัชระ ธีระสุนทรไท ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
900 นางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.๒ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
901 นางรำพึง จิตติอาภรณ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
902 นางปัทมา แพเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
903 นางกนกพัชร ณ นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
904 นางสาวกัญญา พลอยทองคำ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
905 นางสาวดารุณี คงแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
906 นางเพ็ญสินี ชัชวาลย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
907 นางสาวสุรีภรณ์ ชินทะเล ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
908 นางสีฟ้า สิทธิเกษมกิจ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
909 นางสาวจารุรัตน์ มานะรุ่งเรือง ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
910 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา เพชรสลับแก้ว ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
911 นางสาวปัจมาพร มีแก้วน้อย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
912 นางสาวอุษณีย์ แป้นหนู ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
913 นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
914 นางสาวพรรษวรรณ วัฒนพร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
915 นางสาวอัญชลี ชิตกุล ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
916 นางสาวณัฐวดี ใจเย็น ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ในระบบโปรแกรมศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
917 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน ประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัย ผลการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
918 นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย รองประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัย ผลการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
919 นายบรรจง พงประยูรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดวิชิตธาราราม กรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
920 นายวันประพาส บุญลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปราง กรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
921 นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงตาก กรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
922 นางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.๒ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัย ผลการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
923 นายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยผลการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
924 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
925 นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงตาก รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
926 นางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.๒ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
927 นายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๒ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
928 นายชนก ณ วาโย ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
929 นายบุนยธร สุนทร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
930 นางสาวพรนภา หล่อพันธ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
931 นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
932 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
933 นางสาวอรวรรณ นวนหนู ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
934 นางสาวทัดดาว จิตรักดี ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
935 นายนพพร แท่นนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
936 นางนพรัตน์ ตรียวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
937 นายวิจิต สายนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรอก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
938 นางสุนิษา ทองแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
939 นายสุทิน พงษ์ธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
940 นายนิพนธ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
941 นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพุน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
942 นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
943 นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะกอก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
944 นางสาวจริยา มินทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
945 นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสหกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
946 นางจุรีย์พร นิลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
947 นางสาวศิรินท์ทิพย์ อ่อนแก้ว จนท.ธุรการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
948 นางสารภี ณ นคร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านท่าขนอน คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
949 นางสาวขนิษฐา ทิพย์พิมล จนท.ธุรการโรงเรียนวัดอินทราวาส คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
950 นางสาวจันทรพินทุ์ พัฒนโอฬาร จนท.ธุรการโรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
951 นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนากร คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
952 นางพชรกมล ศฤงศาร ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
953 นางนุชนาฎ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
954 นางสาวจรรยา เหล่าพราหมณ์ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
955 นางสมศรี ชะชิกุล ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
956 นางสาวจิราพร ทองสง ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
957 นางจิราภรณ์ หมอกม่วง ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
958 นางสาวเบญญาภา บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
959 นางนันทยา บุญแทน ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
960 นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
961 นายสมบัติ เรืองรุก ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
962 นายอรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
963 นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป.สฎ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
964 นายปราโมช จุลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป.สฎ 2 ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
965 นางอันธิกา ชูณรงค์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
966 นางสาวฉัตรวิริญ โจหิงค์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
967 นางสาวอรอนงค์ ขุนทองแก้ว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
968 นางปาณิศา ร่วมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนยาง สพป.สฎ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
969 นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
970 นางสาวนฤมล วงษ์แหวน อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
971 นางสาวศรัญญา พร้อมประเสริฐ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
972 นางกนกวรรณ ธนาพล อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
973 นางสาวสุธิตษา ผาวัลย์ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
974 นางนิโรจน์ อรัญไสว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
975 นายเสรฐวุฒิ คงมินทอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
976 นางสุเทพ พูลเพียบพร้อม เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายปฎิคม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
977 นางสาวดาริกา ญาโน เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
978 นางกนกวรรณ ธนาพล อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฎิคม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
979 นางสาววลัยลักษณ์ ทองสาร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
980 นางสาวเสาวณี ชุมศรี อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
981 นายไกรศร กรดมาก อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
982 นายนคร คมขำ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
983 นายจำเริญ เทพพิมล อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยัดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
984 นายคัมภีร์ ช่วยเพชร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
985 นายปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
986 นายภูมเรศ จันทร์แจ่มศรี อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
987 นายนิโรจน์ อรัญไสว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
988 นายศักดิ์สิริ นิลเอก เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
989 นายราวินทร์ สามิภักดิ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
990 นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว สพป.สฎ 2 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
991 นางสาวขวัญใจ แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านย่านยาว สพป.สฎ 2 กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
992 นางพิสมัย จินดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.สฎ 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
993 นางสาวอรอนงค์ ขุนทองแก้ว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
994 นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
995 นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
996 นางสาวปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป.สฎ 2 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
997 นางสาวกรรณิกา นาอนันต์ ครูโรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สฎ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
998 นายอรรถพร เกตุแก้ว อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงานจัดการเครื่องเสียงและระบบถ่ายทอด ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
999 นางนฤมล เรืองพุฒ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงานจัดการเครื่องเสียงและระบบถ่ายทอด ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1000 นายกิติศักดิ์ หมอกแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป.สฎ 1 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1001 นางอาริสา หนูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านควนยูง สพป.สฎ 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1002 นายเอกราช อาจณรงค์ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1003 นายเจษฎากร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุน สพป.สฎ 2 รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1004 นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป.สฎ 2 กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1005 นางสาวเพ็ญศรี เออแสง ครูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป.สฎ 2 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1006 นางสาวเสาวณี ชุมศรี อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกฯ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
1007 นางดวงแข ยอดแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องไม้งาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1008 นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1009 นางกาญจนา เพิงใหญ่ ครูโรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1010 นางจันทร์เพ็ญ ภิรมย์ธนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดแหลมไผ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1011 นางกรรณิกา รักสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1012 นางสาววันใหม่ สิบชนะ ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1013 นางสาวสมฤดี ยอดเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1014 นางช่อทิพย์ ภูเขาทอง ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1015 นางสาวไอเซาะ มามะ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1016 นางสาวพิชญานี นันอ้าย ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1017 นางสาวสุธาสินี ศรีเงินทาบ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1018 นางสาวศรีสุดา กุลเมฆา ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1019 นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1020 นายเตาเพก รามันเสะ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1021 นายฉลองชัย สิริมุรธา ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1022 นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1023 นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1024 นายเสน่ห์ ขันน้อย นักการ SP2โรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1025 นายถนัด แก้ววัดปริง ช่างปูนชั้น 4 โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1026 นายปราโมทย์ แนมสุวรรณ ช่างปูนชั้น 4 โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1027 นายถนัด แก้ววัดปริง ช่างปูนชั้น 4 โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1028 นายปราโมทย์ แนมสุวรรณ ช่างปูนชั้น 4 โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1029 นางสุมาลี ศรีเพชรพูล ครู โรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1030 นางสาวเจมจิรา สิงหะพล ครู โรงเรียนวัดประชาวงศาราม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1031 นางสาวสุพัตน์ตรา ชัยณรงค์ ครู โรงเรียนวัดประชาวงศาราม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลในระบบโปรแกรม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1032 นายสมบัติ เพ็ชร์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขจรบำรุง คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผล การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1033 นายสรรเพชญ สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขนอน คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผล การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1034 นางนพรัตน์ ตรียวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผล การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1035 นางสุชัญญา แพเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรณาราม คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผล การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1036 ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทำเรียง คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผล การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1037 นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะกอก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1038 นางสาวกนิษฐา ทองสมุทร ครูโรงเรียนบ้านท่าไท คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1039 นางสาวสิริรัตน์ สังวาลชัย ครูโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1040 นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่ ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1041 นางฤทัยรักษ์ โกละกะ ครูโรงเรียนบ้านท่าแซะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1042 นางสาวบุษรา ศักดา ครูโรงเรียนวัดขจรบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1043 นายพีระเดช เกิดอุดม นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1044 นายอุดม รักษ์จินดา รองนายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1045 นายวิสุทธิ์ สุทธินุ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1046 นายวันชัย นพคุณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รร.วัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1047 นายธรากร สงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนอก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1048 นายจำลอง คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1049 นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1050 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1051 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1052 นายประวิทย์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1053 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1054 นายอาคม ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1055 นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบางรูป คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1056 นายลิขิต แสงระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1057 นายสินชัย หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1058 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหัวสะพาน มิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1059 นางพูนสุข เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านม่วงลีบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1060 นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1061 นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1062 นายพุทธพันธ์ พรหมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1063 นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวราราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1064 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1065 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1066 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1067 นางบุบผา จันทร์สงค์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนาราม
1068 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน การแข่งขันศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1069 นางรัตนา หวังสุด ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1070 นางสาวสุนาริน จันทร์สงฆ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1071 นางสมบูรณ์ ณ นคร นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1072 นางสาวกิ่งกาญจน์ รำไพ หัวหน้างานธุรการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1073 นายชลอ พรหมกำเนิด ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1074 นายเมตตา ชูเพชร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1075 นายธรากร สงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนอก ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1076 นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1077 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1078 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1079 นายอาคม ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1080 นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูป ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1081 นายประวิทย์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1082 นางพูนสุข เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1083 นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1084 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1085 นายลิขิต แสงระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1086 นายสินชัย หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1087 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1088 นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1089 นายณรงค์ ศรีทองกุล ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1090 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1091 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1092 นางบุบผา จันทร์สงค์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1093 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1094 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม รองประธาน ฝ่ายกองเลขานุการศูนย์การแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1095 นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1096 นายประวิทย์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใน ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1097 นายศักดิ์พินิจ จิตสงค์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1098 นายณรงค์ ศรีทองกุล ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1099 นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1100 นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูป ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1101 นายอาคม ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1102 นายลิขิต แสงระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1103 นายสินชัย หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1104 นายชำนิ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1105 นางจุธากร ชูพิน ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1106 นางโสภนา จันทร์เจริญ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1107 นางสาวหนึ่งฤทัย แจมิตร ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1108 นายสมทบ รักเมือง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1109 นายวุฒิชัย สมพันธ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1110 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1111 นายไกรสร สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1112 นายสุวรรณ สำลีวงษ์ นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัยศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1113 นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1114 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1115 นายนพดล แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1116 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1117 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1118 นายประวิทย์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใน ประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1119 นายณรงค์ ศรีทองกุล ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจร ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1120 นางสาวหนึ่งฤทัย แจมิตร ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการจราจร โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1121 นายชำนิ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการจราจร โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1122 นายไกรสร สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการจราจร โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1123 นายกรรชนม์ ปิ่นโต หัวหน้างาน ICT โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1124 นางสาวสุพจนีย์ คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1125 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1126 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1127 นางขนิษฐา ด่านกุลชัย ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการเงิน โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1128 นางสาววีรยา กาญจนาโรจน์พันธ์ ครูธุรการโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการเงิน โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1129 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการเงิน โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1130 นายไกรสร สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายการเงิน โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1131 นางณธาอร ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1132 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1133 นางวิลาสินี เทพนะ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1134 นางสาวดวงทิพย์ ใจยะสุ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1135 นางสาวอาภาภรณ์ คงนวล ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1136 นางสาวพัชราภรณ์ เฉลิมพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1137 นายอรัญ หลิมทอง ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1138 นางอรพิน ฉิมดี ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1139 นางอารีย์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดสองแพรก ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1140 นางอุบล ภัททิยากุล ครูโรงเรียนบ้านเขาตอก ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1141 นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1142 นางสาวจุฑาทิพย์ อาจไพรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1143 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1144 นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธร ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1145 นางสาวกณิกนันต์ ปาลสุวรรณวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยล่วง ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1146 นางสาวจรีภรณ์ ปุณยานุเดช ครูโรงเรียนวัดควนท่าแร่ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1147 นางสาวจิราวัลย์ จันทร์ศิริ ครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1148 นางยุภาวดี กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขาสามยอด ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1149 นางอำพัน ญาณวีรศักดฺิ์ ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1150 นางกาญจนา เสสิตัง ครูโรงเรียนวัดวิเวการาม ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1151 นางนพวรรณ ไชยปันดิ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1152 นางสำลี ชีตา ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1153 นางอุษณี โชติช่วง ครูโรงเรียนนาสาร ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1154 นางวรรณา เดชะ ครูโรงเรียนบ้านบางรูป ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1155 นางจิตตินันท์ ปรีชา ครูโรงเรียนวัดคลองตาล ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1156 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1157 นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธ์ุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1158 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 ประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1159 นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1160 นายไกรศักดิ์ เลิศไกร ครูธุรการ โรงเรียนวัดพ่วง ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1161 นางสาวอรอุมา อินทสอน ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1162 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1163 นางสาววีรยา กาญจนาโรจน์พันธ์ ครูธุรการ โรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันในระบบโปรแกรม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1164 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1165 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 รองประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1166 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 รองประธานกรรมการคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1167 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1168 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1169 นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1170 นางสาวศิริรัตน์ เพชรประภัสสร ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1171 นางปาริชาต รื่นรส ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1172 นางเรณู สุชีวพลานนท์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1173 นางสาวสาคร สุทธิรักษ์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1174 นางดุษฎี ขอประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1175 นางสาวเอมอร แคล้วคลาด ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1176 นางสาวอรอนงค์ สำเภาเงิน ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1177 นางจิตตินาถ ด่วนบุหงา ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1178 นางอุษา รอดนิตย์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1179 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสน ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1180 นางสาวจันทร์จุรีย์ ผ่องแก้ว ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายพยาบาล ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1181 นางพูนสุข เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1182 นางบุญเรียม แพรกสงฆ์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1183 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1184 นางสุวณีย์ ชูพัฒน์พงค์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1185 นางสาวพรทิพา หนูจุ้ย ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1186 นางนงลักษณ์ ปลื้มใจ ครูโรงเรียนวัดพ่วง ฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1187 นางสาวมยุรี รัตนกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1188 นางสาวปาริชาติ ไสยเกิด ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายปฏิคม ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1189 นายสุพัฒ อินแพง ครูธุรการ โรงเรียนวัดพ่วง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1190 นายพงษ์ศักดิ์ เจ๊ะยะหลี ครูโรงเรียนบ้านดอนสน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1191 นางสุภาพร พินิจ ครูโรงเรียนบ้านไสใน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1192 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน มิตรภาพที่ 217 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1193 นางสาวฤทัย มังกรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรงเรียนวัดกาญจนาราม
1194 นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1195 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1196 นายทศพร ประยูรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1197 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1198 นางสุภาพร พินิจ ครูโรงเรียนบ้านไสใน คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1199 นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดรัษฎาราม คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1200 นางสาวสุณีรัตน์ แสงขาว ครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวด คณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1201 นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1202 นางดรุณี ปั้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1203 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1204 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง รองประธานกรรมฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1205 นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1206 นางสาวพรพรรณ เพ็ญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1207 นางสาวสุพจนีย์ คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1208 นางภัควลัญชญ์ พัฒนา ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1209 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1210 นางสาวลัดดาวรรณ พรัดวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1211 นางจันทร์ทราพร นวนหนู ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1212 นางจินตนา คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1213 นางสาวศรวณีย์ วงศ์ศรีชัย ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1214 นางจิราภรณ์ รัตนวุฒิขจร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1215 นางปิยะภาณี เอกวานิช ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1216 นางสาววรรฤดี ไกรราญ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1217 นางจิราพร เพ็ญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1218 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองนาป่า ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1219 นางเสริมสุข คงแก้ว นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1220 นางวันดี อินทร์แก้ว นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1221 นางสมจิตร สมยาโรณ นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1222 นางสาวสมหมาย ถาวรพร นักการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1223 นักเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1224 เด็กชายจิรพัส แก้วชนะ นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1225 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองแท้ นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1226 เด็กหญิงวรัชยา ชุมแก่น นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1227 เด็กหญิงสรัลชนา จิตสุคนธ์ นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1228 เด็กหญิงนวนรรฐ นาคแป้น นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1229 เด็กหญิงสาธิตา นิลโมจน์ นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1230 เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1231 เด็กหญิงศิริวรรณ ทับไทร นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1232 เด็กหญิงอภิญญา มีศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1233 เด็กหญิงนัจวา ร่าหมาน นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1234 เด็กหญิงพีรดา รุ่งช่วง นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1235 เด็กหญิงญาณิกา สรรพขาว นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1236 นายประทิน รักษาคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชยาราม ประธานฝ่ายอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1237 นางวันธนา อนุกูล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1238 นางวรางคณา วนชุติกุล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1239 นางอนงค์นาฏ ทองยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1240 นางสาวพรพรรณ เพ็ญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1241 นางกรณิศ หนูสุทธิ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1242 นางมนัญญา บุญคง ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1243 นายไชยยุทธ คงอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธารนำ้ไหล รองประธานฝ่ายอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1244 นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สฎ.2 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขันศูนย์วัดเขาศรีวิชัย
1245 นางสาวชุลีพรรณ ภู่ประดิษฐ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1246 นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1247 นางศุภรัตน์ พรหมบุตร ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์ แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1248 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1249 นางจิราภรณ์ รัตนวุฒิขจร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1250 นางสุนิสา สินกัน ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1251 นางประทุม ทรรพคช ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1252 นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1253 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1254 นายสง่า ขาวมะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยกรวด ประธานคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1255 นายยุทธนา บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองราง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1256 นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1257 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1258 นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1259 นางพัชรี บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดตรีธาราราม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1260 นางสาวปภัสรา โยงราช ครู โรงเรียนวัดตรีธาราราม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1261 นางสุเพ็ญศรี ศรีช่วย ครู โรงเรียนบ้านคลองราง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1262 นางสาววิจิตรา อุดมดิษฐเวชกุล ครู โรงเรียนบ้านคลองราง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1263 นางสาวลัดดาวัลย์ คงทองคำ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1264 นางสาวศุภิสรา พจน์จำเนียร ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1265 นางสาวแสงเดือน ทองปรอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่ายพุนพิน 4 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1266 นางสาวจุฑารัตน์ เพชรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่ายพุนพิน 4 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1267 นางดารุณี เจริญขุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่ายพุนพิน 4 กรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1268 นายนพดล แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดี คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1269 นางสาวกฤษณา ทรัพย์มณี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1270 นายอรรถวัฒน์ วุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านพรุยายชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1271 นางอนงค์นาฏ ทองยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1272 นายทศพร ประยูรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1273 นางนัยนา รำไพ ผู้จัดการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1274 นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1275 นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1276 นางดรุณี ปั้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1277 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1278 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1279 นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว ประธานกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1280 นายพงษ์ศักดิ์ พินิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1281 นางสุภาพร พินิจ ครูโรงเรียนบ้านไสใน คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1282 นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดรัษฎาราม คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1283 นางสาวสุณีรัตน์ แสงขาว ครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวด คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1284 นางวรรณวิมล สุขเมือง ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1285 นางจุลีภรณ์ สุขาทิพย์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1286 นางเพ็ญศรี นิติพนากุล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1287 นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1288 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1289 นางดรุณี ปั้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินงานฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1290 นางเสาวลี พัฒนรักษ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1291 นางเชาวลักษณ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1292 นางณิชารีย์ สุดจำนงค์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1293 นางสาวสุจิตรา ภิรมย์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1294 นางอ่อนอุมา ขุนฤทธิ์สง ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1295 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1296 นางผ่องแผ้ว ไชยศรี ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1297 นางยุวนาถ พูลสมบัติ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1298 นางนพวรรณ วงศ์ไพสิฐพิศาล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1299 นางจิราพร พรหมชิต ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1300 นางสุพิศ สังข์ทอง ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
1301 นางวรรณา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1302 นางรอฮานี ยะระเฮง ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1303 นางสาวศรีอาภา ยอดโมรา ครู โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1304 นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่ ครู โรงเรียนตลาดหนองหวาย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1305 นางสาวสุกัญญา คงศาลา ครู โรงเรียนวัดชยาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายนงานตัว ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1306 นางกันยา หนูวุ่น ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1307 นางศุภวรรณ ทองปรอน ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1308 นางจุไรรัตน์ พลายด้วง ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายพยาบาลศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1309 นางสาวศิริกันยา พัฒนภากรณ์ ครู โรงเรียนวัดชยาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1310 นางจุรีพร เพชรแท้ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1311 นางอำนวย แก้วนุ้ย ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1312 นางจรัญญา จันทรขนิฐ์ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1313 นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยว ครู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย กรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1314 นางอุบล ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1315 นางจิดาภา พัฒนศรี ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคมศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1316 นางกฤษดาพร ชากรแก้ว ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฎิคมศูนย์ แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1317 นายสังเวียน สมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุมเรียง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1318 นางสาววรุบล ทองปิด ครู โรงเรียนบ้านนา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1319 นางเพ็ญศรี สาสนัส ครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1320 นางจิราวรรณ หีตทิม ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1321 นางวิภาวดี ไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1322 นายอภิวัติ คำไหม ครู โรงเรียนวัดธารนำ้ไหล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1323 นายสุริยา จันทร์สงค์ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ประธานศูนย์การแข่งขัน
1324 นางสายตา แก้วศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 รองประธานกรรมการ
1325 นายสุติยะ ชูหนู ผอ.โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการ
1326 นายวินัย จันทร์สว่าง ผอ.โรงเรียนบ้านไสใน กรรมการ
1327 นางสุริยา เครือรัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดเขานางเภา กรรมการ
1328 นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยว ครู โรงเรียนบ้านไสใน กรรมการ
1329 นางศินาถ ปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
1330 นางนัยนา เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
1331 นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1332 นางกัญญาภิญญ์ สีรัตนเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 ประธานฝ่ายรับรายงานตัว
1333 นางสาวน้ำฝน ทองเกตุ ครู โรงเรียนวัดกงตาก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1334 นางสาวกรกฎ ชูทวด ครู โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1335 นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1336 นางสาวจิราภรณ์ มูลี่ ครู โรงเรียนบ้านรศรีชัยคราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1337 นางวรรณี ณ สมาน ครู โรงเรียนบ้านไสใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1338 นางสาวศรัญญา พิมเสน ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1339 นางสาวอุไรวรรณ ชูมี ครู โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1340 นางสุติมา สุขฟุ้ง โรงเรียนวัดบางสวรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1341 นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
1342 นางพรพิมล ถาวรพงษ์สถิต ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
1343 นางสาวกนกพร ปรีชาปัญญากุล ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
1344 นางสาวสิรินัฐ ปัตตานี ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
1345 นางสาวอุมาภรณ์ คงสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
1346 นางสิริเพ็ญ ปลื้มใจ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคม
1347 นางสาววนิดา อินทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายปฎิคม
1348 นางฐิติมา คลล้ำ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายปฎิคม
1349 นางสาวธนัญชนิต เดชสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคม
1350 นางสาวพิชชานันท์ เทวบุรี ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฎิคม
1351 นางสุภาพร พินิจ ครู โรงเรียนบ้านไสใน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1352 นางสาวสิรินดา บัวผุด ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1353 นางสาวเดือน ชุมศรีวัน ครุ โรงเรียนวัดบ้านใน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1354 นางดวงลัดดา แก้วเทศ ครู โรงเรียนวัดบ้านใน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธํ์
1355 นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1356 นางดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.สฎ.1 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1357 นางสาวสิรินาถ จิตสงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายสถานที่
1358 นายชูศักดิ์ ลั่นนาวา ครู โรงเรียนบ้านไสใน กรรมการฝ่ายสถานที่
1359 นายองอาจ ชูดำ ช่างไม้ 4 สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายสถานที่
1360 นายชลชัย ชุมทอง ลูกจ้าง สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายสถานที่
1361 นางเพ็ญศรี เกตุเพชร ลูกจ้าง สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายสถานที่
1362 นางสาวณัฐยา เขียวสวัสดิ์ ลูกจ้าง สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายสถานที่
1363 นางสาวเพ็ญนภา อินทราปกรณ์ ลูกจ้าง สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายสถานที่
1364 นางสาววราภรณ์ ขมัน พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายสถานที่
1365 นางนุชชารี นาคประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
1366 นางสาวสิริรัตน์ แซ่เล่า ครู โรงเรียนบ้านปากดอนสัก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายนสถานที่
1367 นายวินัย จันทร์สว่าง ผอ.โรงเรียนบ้านไสใน ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
1368 นายจเรวัฒน์ ภิญญานิล ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการฝ่ายจราจร
1369 นายสุภณัฐ วีแก้ว ช่างไม้ 4 สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายจราจร
1370 นายสิงห์ชัย ปานแก้ว ลูกจ้าง สพป.สฎ.1 กรรมการฝ่ายจราจร
1371 นายชา่ญณรงค์ เพชรแท้ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร
1372 นางสาวปิยะดา สุขศรี ครู โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
1373 นางสาวปิยดา สุขศรี โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
1374 นางสาวกมลชนก รุ่งฟ้า ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการฝ่ายรายงานผล
1375 นางสาววรีรัตน์ เวชผสาน ครู โรงเรียนวัดบ้านใน กรรมการฝ่ายรายงานผล
1376 นางสาววรรณลดา เชาว์เหม โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายรายงานผล
1377 นางสาวพิมพ์ขวัญ บุญชูวงค์ โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายรายงานผล
1378 นางสาวสุภาภรณ์ พึ่งนุสน ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผล
1379 นางเบญจวรรณ เนียมโสม ครู โรงเรียนบ้านไสใน กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการฝ่ายรายงานผล
1380 นางพรพรรณ ใจซื่อ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
1381 นางสาวพิมพ์ใจ เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
1382 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์ส่งแสง ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
1383 นางสาววิภาวดี ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1384 นางหฤทัย สุวรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานฝ่ายพยาบาล
1385 นางสาววลัยรัตน์ เมฆมีเดช ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานฝ่ายปฎิคม
1386 นางสาวศิริรัตน์ แซ่อุ่ย ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธํ์
1387 นางสาวสาคร เทพทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานฝ่ายการเงิน
1388 นายพงษ์ศักดิ์ พินิจ ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานฝ่ายรายงานผล
1389 นางสาวภัทรทิพา จำเนียร ครู โรงเรียนบ้านคลองมิตรภาพที่ 201 รองประธานฝ่ายประเมินผล
1390 นายปรีชา ศิริมุสิกะ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1391 นางวิภาดา วุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1392 นายวัชระ อาสาสุจริต ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1393 นางสาวนุสรา โส้สมัน ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1394 นางสาวสุวรรณี ละแม ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1395 นางภิญญา ศรีรักษา ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1396 นางชลทิชา โชจรูญเดช ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1397 นายอธิภัทร ทองพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1398 นายปรัชญา จีนเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1399 นายสุรพงศ์ คเชนทร์มาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเตย ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1400 นายศุภฤกษ์ สีจง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมแบก รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1401 นายสุรเดช โสดสลาม ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายจราจรศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1402 นายบุญนูญ โชจรูญเดช ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1403 นายสุมิตร นิลอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1404 นางสมนึก นำ้เงิน ครู โรงเรียนวัดตรีธาราราม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1405 นางขนิษฐา ฤทธาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองราง กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขันโรงเรียน วัดเขาศรีวิชัย
1406 นางรัตนา แสนสิงห์ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1407 นางอุทาภรณ์ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดบางพลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1408 นายโสภณ พราหมณ์น้อย ครู โรงเรียนบ้านตะกรบ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลในระบบ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1409 นางสุวรรณี บุญเพชร ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รองประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลในระบบ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1410 นางสาวช่อชฎา ดิษณะ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายรายงานผลในระบบ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1411 นางกมลลักษณ์ เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดชยาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลในระบบ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1412 นางสาวจิรพร นาคน้อย ครู โรงเรียนวัดชยาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ในระบบศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1413 นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์ ครู โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1414 นายพงษ์รัช รัชทูล ครู โรงเรียนบ้านบางปรุ รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1415 นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการ ครู โรงเรียนวัดบางคราม กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1416 นางสาวจรรยา เพชรแต่ง ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1417 นางสาวสุนิดา ธรรมชาติ ครู โรงเรียนบ้านคลองรอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการ แข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1418 นางดวงกมล มากชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1419 นางนิตยา สังข์นุกูล ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและ รายงานผลศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1420 นางเพ็ญนภา สังข์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1421 นางภาวินี ณ ภิบาล ครู โรงเรียนวัดบางนำ้จืด กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1422 นางสาวกาญจนา รักชูชื่น ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1423 นางธนนรรชพร แสงบ้านยาง ครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1424 นางสาววาสนา ชูเพชรทอง ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและ รายงานผลศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
1425 นายทิวา ลิ่มสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน (กองบิน 7)
1426 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1427 นายประจวบ ปานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1428 นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1429 นางกรรณิการ์ โอชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1430 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงขร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ และดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1431 นางสาวิตรี ผกามาศ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและ ดำเนินงานการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1432 นายสมบัติ เพ็ชร์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขจรบำรุง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1433 นายสรรเพชญ สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขนอน รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1434 นางสุชัญญา แพเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรณาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1435 นางจุรีย์พร นิลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม
1436 นายเดโช ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการ สพป.สฎ.3 ประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1437 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1438 นายนิคม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1439 นายจำนง นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1440 นายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1441 นายวิโรจน์ ทองถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1442 นางจุรี วิชิตแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพ่วง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1443 นางยุพา ลิมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1444 นางผกามาศ หอมกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1445 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยูง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1446 นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1447 นางสาวอรทัย นาคพันธ์ุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1448 นายพูนศักดิ์ นาคครื่้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1449 นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1450 นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สฎ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1451 นางสาวพวงทอง ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สฎ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1452 นายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1453 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโร รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1454 นางบุญยืืน ถนิมกาญจน์ นักวิชการศึกษา สพป.สฎ.๓ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1455 นางสาวอรทัย นาคพันธ์ุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1456 นางดาวรัตน์ ศรีภักดี ครู โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1457 นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สฎ.๑ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1458 นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๑ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1459 นางสาวพวงทอง ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สฎ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1460 นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1461 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยูง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1462 นางผกามาศ หอมกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1463 นางจิราพร ขอนแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
1464 นางศรีประพันธ์ คงเกตุ