แผนผังสนามแข่งขันที่ใช้ในการแข่งขัน(ต่อ)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี-การงานอาชีพ/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
การงาน-คอมพิวเตอร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
การงาน-หุ่นยนต์/ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี
ปฐมวัย/
โรงเรียนวัดตรณาราม
พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ/กองบิน 7
   กิจกรรมอื่น /
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร
เรียนรวม/ โรงเรียนวัดกาญจนาราม และโรงเรียนวัดท่าไทร(สำหรับโปรแกรมPaint)
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 22:41 น.