แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า(ใหม่)
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า(ยกเลิกหนังสือเดิม)
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพป.สฎ.2 เป็นเจ้าภาพหลัก 
   ส่วนการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ ) สพป.สฎ.1 เป็นเจ้าภาพหลัก 
และมีการปรับแนวทางการจัดส่งเอกสาร ให้เป็นส่งด้วยตนเองได้ หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบด่วนพิเศษที่เรียกว่าแบบ EMS

หนังสือนำ (ใหม่)
ข้อกำหนด(ใหม่)
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:51 น.