แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้าเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเพิ่ม กรณีในเกณฑ์ให้สพท.ที่เป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาค กำหนดวันเวลา ส่ง
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:15 น.