การทำความเข้าใจการแก้ไขชื่อ-สกุล ผิดพลาด /หรือการเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน
  ่อนเข้าใช้งานในระบบโปรแกรมฯ ผู้ใช้ควรที่จะศึกษาแนวทางการแก้ไขชื่อ-สกุลที่ผิด และแนวทางการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน  ตามขั้นตอน วิธีการที่ทำแนะนำไว้นี้ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานในระบบฯ และกรณีหากเกิดผิดพลาดไปแล้ว ให้แจ้งผู้ดูแลระบบฯทราบและแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน  
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
 
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:38 น.