ซักซ้อมความเข้าใจกับประธานศูนย์แข่งขัน เลขานุการศูนย์แข่งขัน ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน เจ้าหน้าที่คะแนนศูนย์แข่งขัน
ซักซ้อมความเข้าใจกับประธานศูนย์แข่งขัน เลขานุการศูนย์แข่งขัน ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน เจ้าหน้าที่คะแนนศูนย์แข่งขันเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานและความมีประสิทธิภาพในการจัดการ ที่นี่  จะย้ำแนวทางนี้ในวันประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 00:05 น.