เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประชุม
เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุม  หนังสือเชิญประชุม/กำหนดการประชุม
 
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 20:04 น.