ขนาดบัตรประจำตัวนักเรียน ครู
ขนาดบัตรประจำตัวนักเรียน ครู ที่เหมาะสม คือ  ขนาด 3.75 นิ้ว * 5.5 นิ้ว 
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.