เลขลำดับที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลขลำดับที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 00:30 น.