รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงเขมจิรา  อ่อนหนู
 
1. นางรวิวรรณ  เกียรติอังกูร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดบุญคง
 
1. นางกาญจนาภรณ์  เจริญสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส
 
1. นางศรีวิลัย  มลอุ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์
 
1. นายณรงค์  หนูเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงนราธิป  เอี่ยมชื่น
 
1. นางอังคณา  คงอุดหนุน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ด่าน
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเมือง
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์พรหม
 
1. นางขวัญใจ   มีอุปการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1. เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย
 
1. นางสาวสุปราณี  หวันชิตนาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   คงชูศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร
 
1. นางสยมพร  พันธุ์เล่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คีรีเดช
 
1. นางขนิษฐา   สายทองแท้
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนูเหมือน
 
1. นางภารดี  สุวคันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชนะ
 
1. นางกฤษณา   ชาสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  สวยงาม
 
1. นางบุไรวรรณ  บิลโตะแหละ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. นางสาวสุจิตรา  เยาวเรศ
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงอนันดา    โต๊ะกา
 
1. นางสาวอุมมีกัลซูม  ดอแต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงอริญชยา  ชูชื่น
 
1. นางอมร  สุวรรณรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  มูสิกนันท์
 
1. นางสุภาพร  ไกรเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงโยศิญา  เทพศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. นางสาวปาริชาติ  จันครบ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงกัญมาศ   ถุงทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์   แก้วศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เรืองแก้ว
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงแวซีตีซารอ  เบ็ญอาบูบากัร
 
1. นางนงลักษณ์  ช่วยแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1. เด็กหญิงนภัสสิริ  หีตช่วย
 
1. นางสาวสุภาวดี  สักโก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบรรเทิง
 
1. นางสุธาสินี  มากละม้าย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษี
 
1. นางสมหมาย  วีระพงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 1. เด็กชายชนาธิป  ชูเชิด
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อยู่เสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จะชา
 
1. นางสาวพิดาพรรณ  ปรีชานนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พรหมแก้ว
 
1. นางอารมณ์  พิศพักตร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงภคมน  ลือชา
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  ดิมาน
3. เด็กหญิงอรกานต์  นาคัน
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
2. นางธิดารัตน์  ไฝจู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะยาว 1. เด็กชายธาวิน  อัฐทรัพย์
2. เด็กหญิงปาลิน  วาหะรักษ์
3. เด็กหญิงอลิสรา  อาจหาญ
 
1. นางสุกัญญา  เริงสมุทร
2. นางสาวฤทัยกานต์  กล้าสมุทร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงภควาพร  ช่วยชูหนู
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อำพันโชติ
3. เด็กหญิงสลัลรัตน์  เรศประดิษฐ์
 
1. นางสาวกัลยา  สินพิบาล
2. นางวิชญาพร  สุขสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปชาณศักดิ์  ขอดผักแว่น
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายสกรรจ์  สายสาระ
 
1. นางจุฑามาศ  ประชุม
2. นางจุฬาทิพย์  บุญฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สมใจ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เต่อ
3. เด็กหญิงไปรยา  กงสุวรรณ
 
1. นางกุหลาบ  ทองแซ่ม
2. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสุด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายจารุพงศ์  กุ้งทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  มามาตย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงมณี
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุขภิลาภ
3. เด็กหญิงแสงระวี  หมอดี
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุเตย 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  สวัสดิวงศ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มุสิกชาติ
3. นางสาวอนัญญา  ศรีเมฆ
 
1. นางเกษร  ทองเจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงพิมพ์วดี  เพชรนวล
2. เด็กหญิงภาวิตา  บัวเนียม
3. เด็กหญิงรูวัยดา  เหล็มนุ้ย
 
1. นางอารมณ์  พิศพักตร์
2. นางสาวกฤษณา  ฝาหล๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 1. เด็กชายพันธวิศ  รัตนอุไร
2. เด็กหญิงลีลาวรรณ  รัตนมณี
 
1. นางสาวจารี  แสงอรุณ
2. นางผะอบ  เดชทองจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ภิบาล
2. เด็กหญิงเงินตรา   พรหมประสิทธิ์
 
1. นางต่วนซากีนะห์   ลีอะละ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงตัสนีม  อำลอย
2. เด็กหญิงอาริญา  มาเยอะ
 
1. นายประชา  มัจฉา
2. นางสาวอานิญา  ด่อล๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุทิน
2. เด็กหญิงอรัญญา  สมศิริ
 
1. นางชอ้อน  เมฆสุข
2. นางศิริพร  ณ นคร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  หนูเหมือน
2. เด็กหญิงวรวรรณ  คงหมุน
 
1. นางสาวอำพัน  ดำจิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
2. เด็กหญิงวันลิกา  ทองประสาท
 
1. นางสาวปรัษฐา  รัตนคช
2. นางสาวกัชวรรณ  ทองนุ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  ดีรอด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขยา
 
1. นางมาลากุล  ปรีชา
2. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์
2. เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  แก้วประดับ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เสถียร
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงสุข
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จันทร์ฝาก
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชุมเชื้อ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ร่มคำ
2. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงสุทัตตา  จันทฤทธิ์
 
1. นางสมศรี  แก้วเจริญ
2. นายธนา  ดารามัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวปานไพลิน  บุญยะจิตร
2. นายศุภกร  วงศ์วรชาติ
 
1. นางภาวินี   โชติมณี
2. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์
 
1. นางสุพัตรา  วิชานนะณานนท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1. เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล
 
1. นางสาวกัณหา  ยอดด้วน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล
 
1. นางสาวกวีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีเถกิงกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปวริศา  บัวเเก้ว
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์
 
1. นางนิชาพร  แจ่มมณี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด
 
1. นางสาวไอลดา  หอมหวล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  กวินกิจ
 
1. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายพิชัย  เนียมมุณี
 
1. นางโสภา  เพ็ชรเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  วัฒนกิจ
2. เด็กหญิงธนพร  เรืองสิริวนา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
2. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  หวังอีน
2. เด็กชายภัทรพล  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายวิศววิศ  ชุ่มนวล
 
1. นางอ่อนแก้ว  บัวผิน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัง 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   ไพนุศิลป์
3. เด็กชายวิศรุต  พรหมหมอเฒ่า
 
1. นางยินดี  ธรฤทธิ์
2. นางอลิศรา  รัศมีพงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงชูรัยดา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงณญาดา  เพ็ชรพันธ์
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  วงศ์เทเวศน์
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
2. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงณัฐพร   ชูแก้ว
2. เด็กหญิงธนธรณ์   ออมสิน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   เหล็กกล้า
 
1. นางเลขา   ชูแก้ว
2. นางนุกูล   เพ็ชร์แก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายกล้ารบ  เกษเผือก
2. เด็กชายธีรภัทร  ทวีปะ
3. เด็กชายวีรภัทร  โสภากุล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดนคร
2. นายณัฐวุฒิ  รอดภัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  บุญแก้วสุข
2. เด็กชายชินภัทร  ลั่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงมุทิตา  มุสิกะ
 
1. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
2. นางระพีพรรณ  อินทมุณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงฟิตรียา  ด่อล๊ะ
2. เด็กชายสุรเชษฐ  เศษระนำ
3. เด็กหญิงหวันฝาตอน๊ะ  ปะดุกา
 
1. นางสาวอัซมา  มาลินี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสิเดะ 1. เด็กหญิงซารีนา  สิเดะ
2. เด็กหญิงนูรสุไฮลา  เจ๊ะอูมา
3. เด็กหญิงวาฟะ  ดอนิ
 
1. นางมาดีฮาห์  เหมหมาน
2. นายฮาแซ  สะแม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นางสาวยัสมี  ดอคอ
2. เด็กชายอดุลย์   ดาโอะ
3. เด็กชายอิบรอเฮม  กะโด
 
1. นางจิรบุตร   พุดซ้อนดอก
2. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เทียนเทศน์
2. เด็กหญิงปรายฝน   คชรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณนภา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาวยุพา   คงดี
2. นางสาวณฐมน   พายุหิน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวกรรณศุฎา  โจมการ
2. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวอรยา  ทองเอียด
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
2. นางจิศรา  ปันดีกา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายนพกร  วุ่นน้อย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  วรานุชิต
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
2. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มันทุ่ย
2. เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
 
1. นางสุวรรณา  เพ็ชรถัด
2. นางสุดารัตน์  อิดทิ้ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายปิยภัทร  จริยานุกูล
2. เด็กชายพรภวิษย์  สงรักษ์
 
1. นางสมบูรณ์  หนูขาว
2. นางเครือวัลย์  ศรีศักดา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. นางสาวชวาลา  สังข์ช่วยนา
2. นายณัฐวุฒิ  จินกระวี
 
1. นายพีรทัต  พรหมทอง
2. นางสาวอำไพ  พุทธถนอม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายธนพล  ขาวประกอบ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ลุนสะแกวงษ์
 
1. นางเพ็ญธิภา  บุรินทร์กุล
2. นางหวานใจ  บุรินทร์กุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. นายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางปรีดา  อักษรคง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติชา  บัวขาว
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายชินภัทร  ผุดบ่อน้อย
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณโน
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค
 
1. นายอาริยะ  ดำช่วย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายชนกันต์  อุปลา
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงอนิตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวิศณี  วะชุม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. นายสุขี  ชัยวงศ์
 
1. นางณัฏฐนิภา  เสนทองแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิญา   เกิดศรีเหล็ก
2. เด็กหญิงนภกมล    แก้วสม
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางเพ็ญโสม  วิเชียรฉาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ภูมิประไพ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   กาญชนะพันธ์
 
1. นายสมเดช   ฤทธิ์คง
2. นางบุญญา   พงศ์พุ่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายตนุภัทร  พระคุณเลิศ
2. เด็กชายลภัสกร  หนูเสน
 
1. นางสาวเริงใจ  ช่วยเมือง
2. นางรัชนก  ทับไทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นายฐากร  เล็กแดงอยู่
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  มีแก้ว
 
1. นางสุพร  ด้วงเกลี้ยง
2. นางสาวธนสร  สุกแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. นายดนุภพ  ภูมิไกร
2. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
 
1. นางนัทธมน  จินดารักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงรจนิสา  บิลและหมัน
 
1. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
2. นางสาวปิยนาถ  ลิ้มวิจิตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ   ชิตพิทักษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายอัมมาร์  ธนไพศาลศิลป์
 
1. นายวินัย  ธนไพศาลศิลป์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสรร 1. เด็กหญิงปาณิศา  อักษรไทย
 
1. นางสุบรรณ์  ชูบัวทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงศิราณี  ชูช่วย
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงจิราพา  อินทวิเศษ
 
1. นางเนติพร  ไชยนาเคนทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสรร 1. เด็กหญิงแพรพลอย  แกล้วกล้า
 
1. นางสุบรรณ์  ชูบัวทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง
2. เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์
3. เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท
 
1. นางชญานี  ขัตติยะมาน
2. นายชญตว์  หนูแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกรกนก  เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงพัชรดา  สุขนิตย์
3. เด็กหญิงวริษฐิตา  แซ่ซู้
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
2. เด็กชายภูริชวิน  วัชรจิตรกุล
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
2. นางนงลักษณ์  สุขเกื้อ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงจิตรณัฏฐา  คงยก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   บัวแก้ว
 
1. นางสาวจิราพรรณ   สุวรรณรัตน์
2. นางกฤษณา   ถิ่นบ้านใหม่
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายสักกพล  ปัญญาสิริกุล
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมบูรณ์
3. เด็กชายไกรศร  วิเชียรสาร
 
1. นางธุมวดี  สินยัง
2. นางสาววรรณวิสา  ยาชะรัด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  ชนะกุล
2. เด็กชายพัชรพล  ศิริสุข
3. เด็กหญิงอริศรา  นวลพลับ
 
1. นางพรประภา  ไกรนรา
2. นางสาวนันทวรรณ  ชูมนตรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงจันทิมา  มะสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวเอมอร  ชุมพล
2. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อรุณโชค
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เขียวสาตร์
3. เด็กหญิงโสรยา  รัตนพันธ์
 
1. นายธนัช  เทพรัตน์
2. นางสุปราณี  สาลีฉันท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุกใส
2. เด็กหญิงมนัสชนก  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงอัมมา  สมันเหมือน
 
1. นางสาวบุญลือพร  ทุ่มทอง
2. นางสิริรัตน์  แก้วทองประคำ เดชกมล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สงศิริ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูวิชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขทอง
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. นายกฤตกร  นวลมี
2. นายอมรเทพ  นิลละเอียด
3. นายอรรถพล  จินดาพันธ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ทองใหม่
2. นางสาวพรทิพย์  ทองใหม่
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัดดา  ชนไพรโรจน์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิงเพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน
3. เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
 
1. นายภาณุวัฒน์  เหินหาว
2. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกชพร   บุญเลิศ
2. เด็กหญิงบัซลา   เกปัน
3. เด็กชายปุณณกัณฐ์   หนูน้อย
 
1. นางสไบแพร   ฉิมเกื้อ
2. นางประไพ   คงยอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วขาว
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี
3. เด็กชายสันติราษฎร์  อุบลจินดา
 
1. นางพูนศรี  แก้วสุก
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" 1. เด็กหญิงญาสินี  ราชภักดี
2. นางสาวนวรัตน์  จันทร์เที่ยง
3. เด็กชายเกียรติกร  แสงหยัง
 
1. นางจริญญา   อุสา
2. นางสาวสุไลยา  หมู่เก็ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นครราช
3. เด็กหญิงอังคณา  เซ่งปุ่น
 
1. นางสาวปัทมา  ณ สงคราม
2. นางอุไรวรรณ  สามารถ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พัฒนวงศ์
2. เด็กชายปิยราช  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายพรหมศักดิ์ชัย  นาไคร
 
1. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
2. นางนิภาพร  บัวแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงการันตี  เจะมิ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  สูแม็ง
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวซูไรณา  และหยะ
2. นางสาวนิซานีรา  ปีมะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยมณี
2. เด็กหญิงภาวิณี  ทวีพันธ์
3. เด็กหญิงรุจิรา  สุมาลี
 
1. นางเกตุวดี  เกตุสุวรรณ์
2. นางสาวอรอุมา  น้อยจีน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง
2. เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์
3. เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณัฐิดา  อาหลี
2. เด็กหญิงมัลดา  สุดรอด
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  หมานุ้ย
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นายอานัส  เกษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ศิริจันดา
2. เด็กชายศรสิทธิ์  ศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริเกศ    เคหะบุตร
 
1. นางสาวสุพัตรา   ยืนยิ่ง
2. นางสาวศลิษา    คงชนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะปะ
2. เด็กหญิงจิราวดี  มีทรัพย์อรุณ
3. เด็กหญิงสุวรส  ศรีกรด
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
2. นางปารวีร์  สิทธิฤทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายชยพล   ทรัพย์อดุลชัย
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   จุลอดุง
 
1. นางสาวนฤมล   กิจนิยม
2. นางสาวกาญจนา   จุลคล้ำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายนภเกตุ  ช่วยสงค์
2. เด็กชายพลช  อุบล
 
1. นางธนิตา  ดวงมุสิก
2. นายทวีศิลป์  ซื่อสัตย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงตา 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟาอีฟ  ดามาหะ
2. เด็กชายอัฟฟาน  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นายดอรอมัน  มะแซ
2. นางสาวฟิตรา  สาเล็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. นายภัทรพล  พิชัยกาล
2. นายสิทธิชัย  พุฒขาว
 
1. นางสาวเมทาวี  ศรีวิจิตร
2. นางสุนันทา  กาญจนรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีระพันธ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  มาลัย
 
1. นายสิทธิชัย  โคนาหาญ
2. นางสาวธัญชมน  ศรีสุบัติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายมงคลชัย  ณ นคร
2. เด็กชายอดิศร  สมบูรณ์
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสท้อน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ปลอดภัย
2. เด็กชายธราเทพ  รินทร์ทอง
 
1. นายกนกศักดิ์  ลุ่ยจิ๋ว
2. นายแสนรักษ์  อัคคีสุวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สองแก้ว
2. เด็กชายอภินันท์   ชัยเพ็ชร
 
1. นายประภาศ   ฤทธิเดช
2. นายอนันต์   หมื่นอะเส็ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายพริสร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิเดช  จันทร์นก
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
2. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายกันติทัต  คงปราณ
2. เด็กหญิงสุกันยา  ด้วงเมือง
 
1. นายพิษณุ  ช่วยสกุล
2. นางจิราวรรณ  เชาวลิต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายมัหมูดบัดรี  หะมิมะดิง
2. เด็กชายฮาริซ  แวสะแลแม
 
1. นายอิมรอน  ขวัญคาวิน
2. นางซูไฮลา  ขวัญคาวิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายวรินทร   ชุ่มชื่น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   ชุมจันทร์
 
1. นายประภาศ   ฤทธิเดช
2. นางสาวขนิษฐา    เกตสุวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1. เด็กชายปายจัย  สนิทพจน์
2. เด็กชายอัลนัซรี  เจะแมง
 
1. นางสาวมัสรา  มะเซ็ง
2. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์รามัญ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรรดี
 
1. นางสาวชาลิตา  ยาหมาย
2. นายณัทรัณกรณ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
2. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซอละห์  มาแน
2. เด็กชายฮานาฟี  ขะรีทัดมา
 
1. นายสัมพันธ์  เสนขวัญแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธนา  บิลแสะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อินทร์อักษร
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ทองคง
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางสาววรรณเพ็ญ   แก้วปนทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายชนินทร  สุขสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเกิด
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางวันฤดี  หมวดภักดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายนราทิพย์  สิหานาม
2. เด็กชายอนันตชัย  ศรีกุล
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางอัจฉราภรณ์  ธัญญะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายนาธาร  หีมยิ
2. เด็กชายอรรณพ  แก้วเอียด
 
1. นายบาสิทธิ์  ยะลา
2. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  ศรีกรด
2. เด็กชายทัศนพล  มีแสง
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
2. นายโสภณ  ภักดีใหม่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  หีบเพชร
2. เด็กหญิงภัทริกา  พลพงษา
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทรชิต
4. เด็กหญิงสโรชา  ตัณฑะโลหะ
5. เด็กหญิงโมบุญ  รุ่งเรือง
 
1. นางจันทิมา  อ๋องเซ่ง
2. นางสาวปิยาพัชร  ชูแป้น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชนะพร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  อิสระ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  รัตนคต
3. เด็กหญิงประกายกาญจน์  บุญพร้อม
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรนุ้ย
5. เด็กหญิงเขมจิรา  คล้ายพุก
 
1. นางสาวเอื้อมพร  ฮะยู้
2. นางสาวจุฑาทิพย์  จันทร์แดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงณธิดา  ชัยธานี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุุขัมศรี
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์  มีเดช
4. เด็กหญิงลักคณา  ริยาพันธุ์
5. เด็กหญิงลักษณาพร  สมศักดิ์
 
1. นางอุษา  บุญทองสังข์
2. นางสาวกัญญา  พลอยทองคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชราภรณ์
3. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
4. เด็กหญิงชุติมา  งามยิ่ง
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอรสา  ใจรังษี
2. นางปานหทัย  ศรีแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเรือง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สโมสร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   คงเข็ม
4. เด็กหญิงณิชาดา  ศรีรอด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขวัญครอง
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  เทพรัตน์
2. นายจเร  หนูปลื้ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันดี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส้มเขียวหวาน
2. เด็กหญิงลักษิกา  นินทศรี
3. เด็กหญิงวิมลภัทร  นวลอนงค์
4. เด็กหญิงอุทัยพรรณ  พรหมแก้ว
5. เด็กหญิงเมธาวดี  จันทร์อ่อน
 
1. นางจุไร  มณีฉาย
2. นางพรทิพย์  ณะจะทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลรบ
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แว่นแก้ว
4. เด็กหญิงรุจิรา  ประทับกอง
5. เด็กหญิงสุนิษา  พรรณศิลป์
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสาวรัติกาล  ขุนนะรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกิติยา  แสนเสนาะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
3. เด็กหญิงวรินทรา  สังข์อุ่น
4. เด็กหญิงศราวดี  เขียดสง
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจันเพ็ชร
 
1. นายธนาวุฒิ  เนียมรินทร์
2. นายวิศรุต  เทวมิตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นางสาวจิราพร  สายแก้ว
2. เด็กหญิงนัฐศราภรณ์  รามวงศ์
3. นางสาวบัณฑิตา  ลือชาพงศ์ทิพย์
4. เด็กหญิงอรชุมา  สายแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา  ขวัญรัตน์
 
1. นางกนกวรรณ  เหมมัน
2. นางจารีย์  ทองคโชค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไสยะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์นวล
3. เด็กหญิงอนุอร  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงเปรมภิตา  บุญฉายา
5. เด็กหญิงแอมม่า  โอไบรอัน
 
1. นางสาวนภัสสร  แสงประดับ
2. นางสาวอมรรัตน์  เรืองแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะปุด 1. เด็กชายชลกร  หนูนวล
2. เด็กหญิงปภาวดี  หนูวงศ์
3. เด็กหญิงพรรณปพร  อินยงค์
4. เด็กหญิงพรรณรมณ  อินยงค์
5. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดคืน
 
1. นางสาวทิวาพร  ทวิสุวรรณ
2. นางโสพิส  จันทรแสงทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สมภักดิ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ทิตระกูล
3. เด็กหญิงอันติกา  นาคน้อย
4. เด็กชายเดชาธร  ผุดเอียด
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ทอง
 
1. นางอรชร  ไกรราญ
2. นางสาวกรรณิกา  ชูศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงชาลิสา  หนูคงนุ้ย
2. เด็กชายบดินทร์  ทองเฟื้อง
3. เด็กหญิงวรรณฤดี  บุญเอี่ยม
4. เด็กหญิงสิรามล  มิ้มทอง
5. เด็กหญิงอารยา  เกื้อสกุล
 
1. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงพรรณภษา  พูลผล
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เผื่อแก้ว
3. เด็กหญิงศุภิกา  จองนุ้ย
4. เด็กหญิงอนัญญา  ตรึกตรอง
5. เด็กหญิงอภิชญา  พรวิระวงศ์วารี
 
1. นางประภา  แก้วผอม
2. นางสุวรรณี  หีมเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แมนวงศ์
2. เด็กหญิงจารวี  แก้วบาง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ใจหาญ
5. เด็กชายภัทรยุทร  สุขศรี
 
1. นายจีระวัฒน์   วันแรก
2. นางสาวอภัสนันท์  จันทร์คง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สันเส็น
2. เด็กหญิงณัฐชยา   หีมหรูน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สันแดง
4. เด็กหญิงอริสรา  จุลเด็น
5. นางสาวอริสา  สมอินทร์
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวเมธิกา  ทองมีเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงซอบีเราะห์  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ดอนกิจภัย
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  พรหมอินทร์
4. เด็กหญิงรัชตญา  นุ้ยเกาะสมุย
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันทอง
 
1. นางสาวพิศลยา  มนุษย์จันทร์
2. นางเบญจมาศ  วงศ์พัฒนกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงซูไลลา   ยูโซะ
2. เด็กชายปฏิภาณ   เพ็ชรจรูญ
3. เด็กหญิงฟาซีล๊ะ   ยือริง
4. เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะ  หนองจิ
5. เด็กหญิงอัสวีดา   กูนา
 
1. นายสมมาศ   เขียวจันทร์
2. นางกาญจนวดี   แก่นแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ทองขวัญ
2. เด็กชายติณณภพ  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  ฤทธิ์มาก
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จุณรัตน์
5. เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข
 
1. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
2. นางสาวสายชล  เหมเดโช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทนิภา  วรรณ์ทอง
2. เด็กชายธนารัตน์  แซ่เจ่ง
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ตรีสอาด
4. เด็กหญิงอภิชญา  กาบแก้ว
5. เด็กหญิงอโรชา  ปานหนู
 
1. นายวิตรี  สมาฤกษ์
2. นางวิจิตรา  หนูคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรโรจน์
2. เด็กชายกฤษฎา  โต๊ะมุดอ
3. เด็กชายณัฐนนท์  กาหลง
4. เด็กชายนิธิ  จำปากลาย
5. เด็กหญิงสุชาฎา  เหล่พรัด
 
1. นายวิระ  บุตรฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จักปราณี
4. เด็กหญิงอริศรา  หอมกลิ่น
5. เด็กชายไวยกูณฐ์  พุ่มผกา
 
1. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
2. นายจรีเมธ  บุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สูพร
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ไทรบุรี
3. เด็กหญิงมาติชา  เชยมาลัย
4. เด็กชายศักย์ศร  จันทบุตร
5. เด็กหญิงเมริสา  หนูเพ็ง
 
1. นายสมพงษ์  อินทเสโน
2. นายสมาน  วะจิดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กชายกรวิญช์  รักขนาม
2. เด็กหญิงกัลยา  สมมุ่ง
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงชลธิชา   โฆษิต
5. เด็กชายนฤเดช   เนตรไสว
 
1. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
2. นางสาวกนกอร  แร่ทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงกามีละห์  ตาเยะ
2. เด็กหญิงซัลวาห์  แก้วเทพ
3. เด็กหญิงซูไรญา  สิเดะ
4. เด็กหญิงดาลิยา  แปเฮาะอีเล
5. เด็กหญิงต่วนนูรีนา  ลอจิ
6. เด็กหญิงต่วนนูฮา  สาเหะเปง
7. เด็กหญิงนิอัยนี  ปาแดปูเตะ
8. เด็กชายนิฮาซัน  แวสุหลง
9. เด็กหญิงนูรมี  ลือแมะ
10. เด็กหญิงนูรอัยดา  สือแม
11. เด็กชายบูฆอรี  เจ๊ะเต๊ะ
12. เด็กหญิงฟารีซา  สาเมาะ
13. เด็กชายรอมซี  คาเว็ง
14. เด็กชายอัฟฟาน  จะปะกียา
15. เด็กหญิงอาฟาฟ  สาหวี
16. เด็กหญิงอามาล  บระอาซัน
17. เด็กหญิงอายญดา  ชุ่มเจริญ
18. เด็กหญิงอิรฟานี  ดือเระ
19. เด็กหญิงฮุสนา  เจะยูนุ๊
20. เด็กหญิงแวตัสนีม  สะดี
 
1. นางรอฮานา  ยูโซ๊ะ
2. นายซำซูดิน  แวซู
3. นางสาวนูรไอนีย์  มะลี
4. นางสาวฮัฟเซาะ  หะยีนาแว
5. นางสาวรีม  อาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำวน 1. เด็กชายซอฟวัน  เจ๊ะเลาะ
2. เด็กชายซอลีฮีน  ยามาอุ
3. เด็กหญิงซาฟีลา  ลืองิ
4. เด็กหญิงซูซาน  สามะ
5. เด็กหญิงญัซลีนา  เจะเลาะ
6. เด็กหญิงนิฟันดา  โต๊ะบือลูกา
7. เด็กหญิงนุรซากีนะห์  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  แวสาแม
9. เด็กชายฟาฮมี  วาต๊ะ
10. เด็กชายมุสลิม  เจ๊ะด๊ะ
11. เด็กชายอัซมิง  ดอเลาะ
12. เด็กหญิงอัฟนันท์  วิชา
13. เด็กชายอัมรี  เจะแม
14. เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะหลง
15. เด็กหญิงอาตีกะห์  มูซอ
16. เด็กชายอานัส  เจ๊ะมิง
17. เด็กหญิงอาฟาร์นี  มะมิง
18. เด็กชายอาฟิต  มะมิง
19. เด็กชายอาฟีฟิกรี  ยะโก๊ะ
20. เด็กชายอามีรุดดีน  มะเซ็ง
 
1. นางสาวนูรียะห์  เซ็ง
2. นางสาวพาตีเม๊าะ  สามะอาลี
3. นางสาวฟาตีมะห์  หะยีเจ๊ะยี
4. นางอานีซะ  มะดาโอ๊ะ
5. นางนูรัยลี  มะเย็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤตภัค  ฝ่ายเทศ
3. เด็กหญิงชฎาพร  ภูไว
4. เด็กชายณัฐชัย  ชูกลิ่น
5. เด็กชายธนกฤต  คงรักษ์
6. เด็กชายธนัญชัย  ยิ้มเอียด
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านบรรเจิด
8. เด็กหญิงนพเนตร  เต็งรัง
9. เด็กชายบิลลภ  บินยูซ๊บ
10. เด็กหญิงปาริดา  ไกรวงษ์
11. เด็กชายพงศ์ธนวัฒน์  ม่วงคำ
12. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ประเสริฐ
13. เด็กชายภัทรกร  คงขันธ์
14. เด็กชายภาคภูมิ  คงเปีย
15. เด็กหญิงยสุตมา  ล้วนศิริ
16. เด็กหญิงวีรปริยา  ขัดปัน
17. เด็กชายศิระ  สุดทองคง
18. เด็กหญิงศิริรินทิพย์  หนูเดช
19. เด็กหญิงสุพัณสา  เสนานุการ
20. เด็กชายสุรยุทธ์  คงชู
 
1. นายสุชล  หวังเส้น
2. นายอิสรานุวัฒน์  รัตนสิทธิ์
3. นายไซฟุลซากีรีณย์  นิเฮง
4. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ว่อง
5. นางสาวพุสดี  บ้อหนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังแช
2. เด็กชายชลธิชาติ  เพ็ชรอาวุธ
3. เด็กชายชุติพนธ์  พุฒทอง
4. เด็กชายธนิยะวัฒน์  พุฒทอง
5. เด็กหญิงธันยพร  คำรื่น
6. เด็กชายธีรยุทธ  กนกนาค
7. เด็กหญิงนันท์ชพร  แก้วมณี
8. เด็กชายปัณณณัฐ  รุ่งเรือง
9. เด็กชายพงศโรจน์  นาคกุล
10. เด็กหญิงพรพรรณ  คงด้วง
11. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ์
12. เด็กหญิงมัณฑกานต์  บุญเย็น
13. เด็กหญิงวารุณี  วีสี
14. เด็กชายศุภณัฐ  กุลศิริ
15. เด็กชายสราวุธ  สาลีผล
16. เด็กหญิงสศิธร  ใสพริก
17. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงเอี่ยม
18. เด็กชายอนาวิน  ใสพริก
19. เด็กชายอรรถชัย  เรืองศรี
20. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
 
1. นางสุนิสา  พุทธศรี
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางลัดดา  โกละกะ
4. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
5. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  มะนอ
2. เด็กชายซัมซูดิน  สาและ
3. เด็กชายซูลกิฟลี   ยูโซะ
4. เด็กหญิงซูวียะห์  ปะจู
5. เด็กชายดุลยา   สิกะ
6. เด็กชายนิอับบัส  แวสอเฮาะ
7. เด็กหญิงนุรมี  มะลี
8. เด็กหญิงนุรไฮนี  กือจิ
9. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  หะยีเปาะจิ
10. เด็กหญิงปัทมา  สะแต
11. เด็กหญิงฟัตมี  หะมิมะดิง
12. เด็กชายมูฮัมหมัดฟูรกอน  ดีสะเอะ
13. เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี   กาซอ
14. เด็กชายมูฮำหมัดซาวาล  สาเฮาะ
15. เด็กชายมูฮำหมัดนัสรี  ดีสะเอะ
16. เด็กชายลุตฟี  สะแลเม็ง
17. เด็กหญิงอัมนียะห์  ลาเตะ
18. เด็กชายอารีฟี  ละดอหา
19. เด็กหญิงเนาฟะห์  มีหิ
20. เด็กหญิงโซเฟียนี  กูเตะ
 
1. นายอับดุลอาซิ  ดูมีแด
2. นางสาวพาดีละ  ดีสะเอะ
3. นางสาวอาซียะห์  ดือราเซะ
4. นางมูยาฮาดะ  รอแม
5. นางสาวผการัตน์  อนันทบริพงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 1. เด็กชายกรภัทร  ทิมเทพ
2. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  เพียดสิงห์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงปาน
4. เด็กชายธนพงศ์  ทักษ์พิทง
5. เด็กชายธนวัต  จักรา
6. เด็กชายธวัชชัย  ปะกาหลา
7. เด็กหญิงนัชชา  มูลแก้ว
8. เด็กชายพงศภัค  เชี่ยวชำนาญ
9. เด็กหญิงพัชรี  มุสิก
10. เด็กชายพิธิวัฒน์  เรืองอร่าม
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ตรีลาวาส
12. เด็กหญิงวรันธร  สอนวงษา
13. เด็กหญิงสิรินาถ  เฉ่งไล่
14. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีวงษ์ไพร
15. เด็กหญิงส้ม  สมบูรณ์
16. เด็กชายอชิระ  จิรวิศิษฐาภรณ์
17. เด็กชายอติชาติ  อ๋องเอื้อ
18. เด็กชายอตินันท์  วรรณา
19. เด็กชายอนุกูล  บุญเจริญ
20. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนพร้อม
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
3. นางสาวจีราวรรณ  คุ้มสวน
4. นายโสทอน  หมวดหรี่
5. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล
 
1. นางอัชญา  เคารพาพงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง
 
1. นางสาวอัญชนา  ยกกระบัตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เถียรวิชิต
 
1. นางสาวธันยมัย  เชาว์เลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงภคพร  ทองสงค์
 
1. นางแวลีเมาะ  เด่นตุลาการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงธัญชนก   ทัศนา
 
1. นางอุษา  เจะซู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  รักเกื้อ
 
1. นางสุขใจ  สุริยกาญจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูครุน
 
1. นางปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. นางสาวเกวลิน  ทองมั่น
 
1. นางสาวทิตติยา  เฟื่องเกษม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวกนกพร  ตรีรัญเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  โตตั้ง
2. เด็กชายศรายุทธ  คีรีเขต
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  จันทราพูน
2. นางอัญชลี   เกื้อแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด
2. เด็กชายศุภกฤต  จันทร์เพชร
 
1. นางสุลักขณา  เกิดผล
2. นางฐิติมา  บูก๋ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลับอำไพ
2. เด็กชายภูริพรรดิ์  ชนะฤทธิ์
 
1. นางพะเยาว์  แก้วพงษ์
2. นางบุญมา  ทิพย์สุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายธนพล  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงเปรมภิกา  สุยะราช
 
1. นางศรินรัตน์  ชูมี
2. นางสาวโสภา  ภูมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกันตพร  วิญญูประดิษฐ์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ณ ถลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
2. นางอนงค์  โหนทองหลาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงฐติมา  ทองจิต
2. เด็กชายศตวรรษ  เสริฐบุรี
 
1. นางอนุษา   ศิลปวิศาล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คงสนอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ถาวรแก้ว
2. นางสาวอรสา  เพชรนุ้ย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. นายพีรพัต  แก้วบ้านดอน
2. นางสาวสุรัสวดี  ภู่ร้อย
 
1. นางทรงศรี  ประยูรรัตน์
2. นางอารีย์  นพรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ช้างอิน
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุวรรณปากแพรก
3. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
4. เด็กหญิงณัฐิดา  โยธารักษ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนอุบล
6. เด็กหญิงปิ่นฉัตร  ทองเนื้อสุข
7. เด็กหญิงพรญาณี  นะจันทร์ธรักษ์
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญนาโค
9. เด็กหญิงสุชานันท์  รังสิมันตุชาติ
10. เด็กหญิงอริสรา  คีรีโชติ
 
1. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
2. นางสุกัลยา  บุญรอด
3. นางเพ็ญนภา  การัยภูมิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สวาท
2. เด็กหญิงนภัสกร  เหมือนแก้ว
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักแก้ว
4. เด็กหญิงปอลวรรณ  ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงรวิภาส  มูสิกะ
6. เด็กหญิงรัชฎาภา  พรหมเคลื่อน
7. เด็กหญิงอัยรินทร์  พูลตะโหนด
8. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
9. เด็กหญิงเมธินี  กัณหาอุดม
10. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
2. นางนิธินาถ  ยังชู
3. นายบวรนันท์  ชมเชย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จรูญสอน
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ช่วยจำแนก
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แก้วรุ่ง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปานจรูญ
6. เด็กหญิงมาริสา  ชูอินทร์
7. เด็กหญิงรัศมีดาว  ธงชัย
8. เด็กหญิงสุธิมณ  มุสิกะพงศากุล
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณมณี
10. เด็กหญิงอโรชา  มณีรัตน์
 
1. นางสุนีย์  ทองใบเพ็ชร
2. นางพรเพ็ญ  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางณัชพร  มณีรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนานันท์  กลับวิหค
2. นางสาวชไมพร  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิภาภรณ์  พงษ์พานิช
4. นางสาวธัญญาภรณ์  พงษ์พานิช
5. นางสาววรรณภา  แก้วเขียว
6. นางสาววราภรณ์  พงษ์พานิช
7. เด็กหญิงศิรินธาร  อินทนะ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมศรีแก้ว
9. นางสาวแพรวตะวัน  มีศิลป์
10. เด็กหญิงไปรยา  ฟาอีดีน
 
1. นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์
2. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
3. นางนวลฉวี  ไทรบุรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วบุปผา
2. เด็กหญิงจูนจิรา  สงสมอ
3. เด็กหญิงชุดามาศ  ภานุรัตน์
4. เด็กหญิงดมิสา  เอกรักษา
5. เด็กหญิงปรียากมล  แซ่ภู่
6. เด็กหญิงผกามาส  บุญโท
7. เด็กหญิงพัชรี  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผุดเอียด
9. เด็กหญิงสุณิสา  บุญพรหม
10. เด็กหญิงอริสา  ดีสังข์
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภพันเพ็ชร์
2. เด็กหญิงณิชากร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีแก้ว  สุวรรณ์
4. เด็กหญิงยุวรรณดา  จันทร์เจริญ
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สนองมิตร
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปู่ยัง
7. เด็กหญิงสุนิษา  ขาวมรดก
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พ้นภัย
9. เด็กหญิงอรทัย  ศรีน้อย
10. เด็กหญิงแพรพลอย  พันธุ์โพธิ์ทอง
 
1. นายอัฑฒ์  คงทอง
2. นายโสภณ  แก้วสุวรรณ
3. นางสาวสุวรรณนี  ตรีพิมล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 1. เด็กหญิงชนัดฐา  บุญมาศ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  แย้มเยื้อน
3. เด็กหญิงนิคเนตร  ตลึงจิตร
4. เด็กหญิงวิชุตา  จารุพันธ์
5. เด็กหญิงสาริญา  ปิยจันทร์
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรรณา
7. เด็กหญิงเนตรตะวัน  ไชยประภา
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้ำแก้ว
9. เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงแพรววนิต  จันทรมณี
 
1. นางแสงจันทร์  สุขเนาว์
2. นางสาวจุฑารัตน์  โภคสวัสดิ์
3. นางพรรณี  ศรีวิไล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิตติชัยกุล
2. เด็กหญิงจิณณพัต  หว่างดอนไพร
3. เด็กหญิงจิณพัตร  พาลเสือ
4. เด็กหญิงชริดา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงณิชารีย์  มุมณี
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม
7. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพร
8. เด็กหญิงมายนิศา  ปานศรีเจริญกุล
9. เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์
10. เด็กหญิงูธุสาวดี  สุขคีรี
 
1. นางวาสนา  ม่วงทอง
2. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนาศิณี  รักษายศ
2. เด็กหญิงปัณศญากร  ทองคำ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  มาลี
4. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  แก้วสว่าง
6. เด็กหญิงสุภัทรสร  ทองไสย
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำต้องโสม
8. เด็กหญิงอินทิรา  เพ็ชรเจริญ
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  รัตนวงศ์
10. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วกรอ
 
1. นายภานุวัฒน์  จรูญสนองกิจ
2. นายณัฒฐพัฒน์  ขุ้มทอง
3. นางสาวพัชราภรณ์  ชูเพชร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสดา
2. เด็กหญิงณัฐอาภา  ถาวรสุข
3. เด็กหญิงธนารัตน์  เพ็งสุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณเทพ
5. เด็กหญิงภัทริกา  บรรจงเกลี้ยง
6. เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุข
7. เด็กหญิงสุนิตา  ขุนปลัด
8. เด็กหญิงอภัสรา  เพชรฤทธิ์
9. เด็กหญิงอารยา  ขุนคลัง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานเมือง
 
1. นายพรธนิต  ทองสุภา
2. นางสาวจารุณี  คงผอม
3. นางเสาวภา  ชุมมะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงจักรีพร  สุทธิชาติ
2. เด็กหญิงนฤมล  สถิ่น
3. เด็กหญิงปภาดา  พึ่งแรง
4. นางสาวพัชรยา  ราชคม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงมัทนียา  แก้วสีงาม
7. เด็กหญิงวาสินี   บุญสวน
8. เด็กหญิงวิสุดา  รักประชา
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณ
10. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นายดัสนัย  ดำมี
3. นายภานุพงศ์  ชูเพ็ง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มณีราช
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุขทวีกุล
3. เด็กหญิงดอกแก้ว  ชลแดน
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาพันธ์
5. เด็กหญิงธิดา  ชลแดน
6. เด็กหญิงพัชรี  หิรัญศิลป์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตามชอบ
8. เด็กหญิงเพ็ญกวี  บำรุงเพ็ชร
9. เด็กหญิงแก้วใจ  มณีราช
10. เด็กหญิงโบตั๋น  ชลแดน
 
1. นางสาวมาลัย  ฉั่ววิเชียร
2. นายณัฐพล  หทัยเมธา
3. นายจามิกร  ศานติทรรศน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เถาว์แดง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ้นยะลา
4. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  พรหมพิลา
5. เด็กชายปุณณวิชญ์  หยงสตา
6. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญฤกษ์
7. เด็กหญิงรวิวรรณ  ซื่องตรง
8. เด็กหญิงวันวิสาห์  จิตหาญ
9. เด็กหญิงวาสนา  นุชอยู่
10. เด็กชายอัครวินท์  นาลักษณ์
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางจีรพร  หัสเกิด
3. นางสาวเขมฤทัย  ล่ำประไพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตรอักษร
2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
4. เด็กหญิงทรงอักษร  ศรีเพ็ชร
5. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองโสภา
6. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
7. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
8. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เตียว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  รักกิจ
10. เด็กหญิงอาลิษา  คงศรีทอง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เดชภักดี
2. นางสาวจันจิรา  เพชรฤทธิ์
3. นางสาวฐานิดารัชต์  จิตรอักษร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกรกต  ภูมีดี
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนูพระแสง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยมงกุฏ
4. เด็กชายถิรวุฒิ  ทองวัตร
5. เด็กหญิงนัทกาญจน์  ธรรมนารักษ์
6. เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยคงมา
7. เด็กชายวรพจน์  ปริงหาดยาย
8. เด็กชายวีรชาติ  แย้มชะยา
9. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิไชยา
10. เด็กชายศักดิ์ดา  ปิ่นสังข์
 
1. นายนริศร์  ไชยมาตร
2. นางสาวจุฑาดา  เครือหงส์
3. นางสาวกันนิกา  ประเสริฐการ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปิ่นลดา   ขจีพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรภิษา  ดวงงอก
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ   น้อยนาม
4. เด็กหญิงศศิกานต์    ผิวเวียง
5. เด็กหญิงศิรินภา   ฤทธิแสน
6. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  หมั่นทองหลาง
7. เด็กหญิงอทิตยา   หมั่นหมาย
8. เด็กหญิงอรพนิต    บุญลา
 
1. นายวีระวัฒน์    เรืองรัตน์
2. นางสาวปิยะรัตน์    บางทอง
3. นางสาวจุฬีภรณ์   ทองเฟื่อง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีพนม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ท่าทอง
2. เด็กชายบัญญพนต์  นิลทจันทร์
3. เด็กชายประดิพัทธิ์  ร้อยทอง
4. เด็กหญิงพัชรี  อินทราช
5. เด็กชายยุทธนา  อินสมบัติ
6. เด็กหญิงรมิตา  หนูเนียม
7. เด็กชายวิรุฬห์  ด้วงไกรถิ่น
8. เด็กชายอนุพงศ์  ภู่ที่พึ่ง
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ก่อนทิพย์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญประดิษฐ์
 
1. นางถนอมวรรณ  ช่างทอง
2. นางสาวจันฑิรา  ชีทอง
3. นายมีศักดิ์  แวววันจิตร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหนียดบุตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหนียดบุตร
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  คชสวัสดิ์
4. เด็กชายยุทธพงษ์  สีหมาด
5. เด็กหญิงรัตนา  ขาวแดง
6. เด็กหญิงสุรี  บุตรโกบ
7. เด็กชายเอกรินทร์  หนองคล้า
8. เด็กหญิงแพรวา  เหนียดบุตร
 
1. นายนารา  บุญมา
2. นายกล้าณรงค์  ชูคง
3. นางสาวนัฐฐิกาญจน์  ตั้งคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงกนธิชา  เพ็ชรน้อย
2. เด็กหญิงกุลวดี  จิ่วประดิษฐ์กุล
3. เด็กหญิงนภาพร  อินพรม
4. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ด่านสากล
5. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มุสิทธิ์
6. เด็กหญิงพัชรพร  เกาะเครือ
7. เด็กหญิงพิยดา  แคล่วคล่อง
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธแจ้ง
9. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีสงคราม
10. เด็กหญิงอธิตยา  ชัยสังข์
 
1. นายสกุลชัย  บุญญศิริโชติ
2. นางสุวรรณรัตน์  เล็กบรรจง
3. นายไววิทย์  ทองแท้
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกนกวรรร  ชลธี
2. เด็กชายชัยรัฐ  สวนแก้ว
3. เด็กหญิงณิกชาภัทร  สมศรี
4. เด็กชายธนกฤติ  ผลศัพท์
5. เด็กชายพงศ์พล  ทองศรี
6. เด็กหญิงพชรพร  สุมา
7. เด็กชายพิธิวัฒน์  นกแก้ว
8. เด็กชายภลพิฒน์  รัตนปินทะ
9. เด็กชายภูวดล   สายสวัสดิ์
10. เด็กชายศรยุทธ์  แซ่ภู่
 
1. สิบเอกวราไพร  ร่มพฤกษ์
2. นายภานุวัฒน์  จิตร์จำนงค์
3. นายกฤษฎา  คะตะโต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กชายกัลปพฤกษ์  เต็มพร้อม
2. เด็กชายกิตติมศักดิ์  รัตนวงแข
3. เด็กหญิงจิราภา  รักแก้ว
4. เด็กชายชวัลวิชญ์  บัวแข
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว
6. เด็กชายธเนศ  ธานีรัตน์
7. เด็กหญิงพิชยา  เทพทวี
8. เด็กชายวโรดม  ทองเรือง
9. เด็กหญิงหฤทัย  จันสำรวม
10. เด็กชายอาทิตย์  ฮิ้วสู
 
1. นางสาวสุพร  ชูเมฆ
2. นางพรรณี  ทองแดง
3. นางอุบล  ฉิมรักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กหญิงจารุมญช์  เกื้อชู
2. นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายธราดล  ช่างเรือ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์แห่ว
5. เด็กหญิงนฤดี  ล่องแป้น
6. เด็กชายนัทธพงศ์  มูสิโก
7. นายพีรพัฒน์  หนูรักษ์
8. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
9. นายวรวุธ  บุญคงมาก
10. นางสาวสุทารัตน์  ส่งโสม
 
1. นายวทัญญู  อยู่แสง
2. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
3. นายประภาส  จุลละเอียด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. นายจักรินทร์  ช่วยลุง
2. นายทรงพล  ทองโอ
3. นายนัฐพล  เขาทอง
4. เด็กชายประกายเพชร  ชูแก้ว
5. เด็กชายพีรวิทย์  สุขจันทร์
6. นายศิวกร  ทองแท้
7. นายสิทธิชัย  คงช่วย
8. นายสุริยา  รุ่งสว่าง
9. เด็กชายโยธิน  สารพันธ์
10. นายโสถณัฐ  คงนคร
 
1. นายธะราพงศ์  สองทอง
2. นายพรเทพ  พงษ์จีน
3. นางสาวณัฐกาญจน์  เกิดขุมทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรักแย้ม
2. เด็กหญิงเกศินี  นาควงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เรือนทอง
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน  กรุงนอก
 
1. นายสมควร  สังข์จันทร์
2. นางสาวอาภา  จูงศิริ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วัฒนะ
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์   พรหมขุนทอง
 
1. นายประภากร  คำออน
2. นางกวินันท์  บุญสิทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นางสาวพรทิพย์  โยยรัมย์
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ชนะกุล
 
1. นายบุญช่วย  นวลใย
2. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายภรสวัสดิ์  ศฤงคาร
2. เด็กชายภวิส  สุขนุกูล
 
1. นายศุภมิตร  มากจิตร
2. นางสุกันยา  พรหมวิเศษ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นายสมัชญา  กาเด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขนอม
 
1. นางกาญจนา  สุรบรรณ์
2. นางสาวขวัญอิสรา   ขวัญมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เชี่ยเท่า
 
1. นางสาวลลิตา  เซ่งหยี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรุลฟาราเดีย  มะมิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชัยรักษา
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หัสนีย์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กชายสหัสสวรรษ  อริยเดช
 
1. นายถิรเดช  หล่อพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  ทองเจือ
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วุฒิวงศ์
 
1. นางยินดี  พรหมแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ราชพิบูลย์
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงยัสมิน  สือนิ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงนนทกรร  เนตรวัตร
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนภัสริน  ถิ่นเกาะยาว
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นวลแก้ว
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  เทพยา
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. นางสาวสุพรรณิการ์  ขันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ผลบุญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงถั่วเขียว  -
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ถิ่นพังงา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นางสาวฐาปนีย์  อินทร์รักษา
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟียัล  ยะโกะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. นางสาวอริสรา  ซ้ายอ่อน
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายจิรายุ  ก้งซ้าย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธชาติ
 
1. นางสุดใจ  แก้วอุทัย
2. นางรจนา  คำมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงนัจย์วา  เส็มสัน
2. เด็กชายฟาซัน  อุมารี
 
1. นางสาวแกมมณี  สุดหล้า
2. นางสาวฮับเศาะ  อุมารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเส 1. เด็กหญิงอภิญญา  หนูสมแก้ว
2. เด็กหญิงเวฬุวัล  ชูมณี
 
1. นางสาวศรินทิพย์  สงสวัสดิ์
2. นางสาวชนินาถ  จันทร์ประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายณฐกร  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายภูมิ  นวลสอาด
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายพิษณุ  เงางาม
2. เด็กหญิงยุราวัลย์  ศรีวิมล
 
1. นางจุรี  เมืองสง
2. นางพวงน้อย  ศิริพงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เพชรเวช
2. เด็กชายวีระ   แก้วเกตุ
 
1. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
2. นางสาวเวนุภา  ปะนันโต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงอามาณี  มามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนาปูซา   บากา
2. เด็กหญิงอานีซะ   ปูลา
 
1. นางพรพิมล   ศรีสุข
2. นางเจ๊ะแย   เหมมันต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นางสาวจันทรา  เพชรฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐกร  หอยสังข์
 
1. นายอาคม  ดำปิน
2. นางผกามาศ  ดำปิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายมงคล  หอมหวล
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายอานัฐ  แคล้วพงษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  ชูประจง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริยากร   จันทรศร
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกธรรม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หวังนุ้ย
3. เด็กหญิงสลิลลา  พรมจรรย์
 
1. นางสาวพรธิดา  พุทธิระ
2. ดาบตำรวจหญิงพัชรี  ปานถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธันยมัย  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   บุญส่ง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชัยเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
2. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงกิตติมา  วรสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิสุทธญา  จันทร์หยวก
3. เด็กชายอนุพล  ทองทา
 
1. นายเทิดศักดิ์  ทรงศิริ
2. นายอรรถพล  เอกวรรณัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชลิดา  พรมทอง
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
3. เด็กชายวรภัทร์  คงทุ่ง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงนริศรา  ตำแป้น
2. เด็กหญิงมันนา  อาดำ
3. เด็กชายอลัมชา  เหรียญนุ้ย
 
1. นางอาภรณ์  ซุ่นหั้ว
2. นางวาทินี  สว่างรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายชยพล  แจ้งไธสง
2. เด็กชายธนภูมิ  โอปิน
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ทรัพย์
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางเพ็ญวดี  คนซื่อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายกันตวิชย์  สงแก้ว
2. เด็กชายฐานิษฐ์  สองประสม
3. เด็กชายสาธิต  ศิลปะ
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นางอาภรณ์  ณะนวล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายกูอัซฮัร  โวะ
2. เด็กหญิงนุรอัยนา  จิใจ
3. เด็กชายแวอาลีฟ  แวกูโน
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
2. นายเจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กชายฑรรศนนท์  นวลนาค
2. เด็กชายปิยะ  หนูฤทธิ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  สารวงค์
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายเอกพล  ปรีชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายวรินทร  หนูสง
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายภูริณัฐ  วัชนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายพัฒกิจ  พัฒฉิม
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์   ช่วยชูหนู
 
1. นางอารียาภ์   นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  หนูรุ่น
 
1. นายสุทธิพันธ์  จอมชัยฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กชายราเชนท์  วรรณศรี
 
1. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์นาศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายณัฐพงค์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายสุุเมธ  เมืองแก้ว
 
1. นายพงศกร  เรืองสา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายสิรภพ  เรือนปิน
 
1. นายนรินทร  พาหุรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงสุธิตา  รัตนูปกรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยราช
 
1. นางสาวไหมฟาง  พรายอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายปัญจะภูมิ   ศรีงาม
 
1. นายธานินท์   นิลสิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์นาศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  โกหนด
 
1. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนุรฮานูดีน  สาและ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นางสาวศุภกานต์  บุญเรือง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. นางสาวนิศารัตน์  พรหมดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงศศิธร  หลอดศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงเสาวรส    ศรีช่วย
 
1. นายประหยัด  สิทธี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชโสภณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวฉลวย  แสงอุส่าห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์อ่อน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงธัญสิริ   เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
 
1. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถาวร
 
1. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นายปิยพัทธ์  ทองสมทอง
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1. เด็กหญิงนทธมน  อุ่นจิต
 
1. นายพงศกร  นาคเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงเชลซี  บัวนาค มีเดช
 
1. นายภูวเรศ  มีศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กหญิงดีน่า  สมาน
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แสงขำ
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์   กลับอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงนฤภร  บุตติพันธ์
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชารัตน์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายวงศ์สุเทพ   ชูน้อย
 
1. นางนฤนง   อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ์  พัฒนาศรีรัตน์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุขสังวาลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์   นาสุชล
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มณีโชติ
 
1. นางสาวหรรษา  ศรีแผ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณน้อย
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต  สายน้อย
 
1. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
2. เด็กชายกรกฤต  สงขาว
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
4. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
5. เด็กชายถิรวัฒน์  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
7. เด็กหญิงพรีมสิริ  โพธิฌานนนท์
8. เด็กหญิงมาริษา  หนูหมอก
9. เด็กหญิงวิสาสินี  ฟองทอง
 
1. นายวิเชียร  คำคง
2. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
3. นายณัฐวุฒิ  นุสา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
2. เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันหาญ
4. เด็กหญิงธนัญชนก  นามวงค์เนาว์
5. เด็กหญิงพรรณรมณ  บุญล้อม
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
7. เด็กหญิงสุธีวรางค์  เพชรศรี
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   แก้วเกิด
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงขำ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกตุสูง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   กาญจนวิบูลย์
6. เด็กหญิงปิยะพร  เมืองประสงค์
7. เด็กชายภัทรพล  นาควิเชียร
8. เด็กหญิงวรัชยา   โอชาวัฒน์
9. เด็กชายสืบสกุล   ไกรมาก
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นางสาวพิมณฑ์พัฒน์   กลับอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายทินกร  สุทธิบุตร
2. เด็กชายธนากฤต  เพชรทวน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแทน
4. เด็กชายนนทวัชร์  ขุนบรรเทิง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยสาลี
6. เด็กชายพีรวัฒน์  ขุนบรรเทิง
7. เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
8. เด็กชายยุทธภูมิ  สอนนอง
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางอรอุมา  ชูแสงศรี
3. นางวรรณธณีย์  คำหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
2. เด็กชายกรกฤต  สงขาว
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
4. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
5. เด็กชายถิรวัฒน์  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
7. เด็กหญิงนันทลักษณ์  พูลเกษม
8. เด็กหญิงพรีมสิริ  โพธิฌานนนท์
9. เด็กชายพิชญะศิลป์  สายจันทร์
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองเอียด
11. เด็กหญิงมาริษา  หนูหมอก
12. เด็กหญิงวิสาสินี  ฟองทอง
13. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
14. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
15. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นายวิเชียร  คำคง
2. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
3. นายณัฐวุฒิ  นุสา
4. นางละมุล  เตชนราวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีชาย
2. เด็กหญิงชาลิสา  ดีแก้ว
3. เด็กหญิงณัชนันท์  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงนนินญา  บุญมา
5. เด็กหญิงปาริญา  นิลบุญ
6. เด็กหญิงพรรทิภา   ศรีคิรินทร์
7. เด็กหญิงพิชามญช์   คชโสภณ
8. เด็กหญิงพิลาสีนี  บุษราคำ
9. เด็กชายภัทระ  ศักดา
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภูมี
11. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย  บรรสิทธิ์
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ชายเชิด
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีบุรุษ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปล้องชู
15. เด็กชายเพชรรัตน์   ช่วยชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกชกร   วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   ดาวตุ่น
4. เด็กหญิงนัทธมน   สังแดหวา
5. เด็กชายพัชรพล   สงประหยัด
6. เด็กชายพัฒน์ฐพนต์   โลกมิตร
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์   จันทะมูล
8. เด็กหญิงวริศรา  วรรณนิยม
9. เด็กหญิงศิรินทรา  จิตต์ประสงค์
10. เด็กชายสรวิศ  ฤทธิเกษร
11. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ไทยประดิษฐ์
12. เด็กชายอัคราทร    สันทัด
13. เด็กหญิงอังค์วรา   ม่วงงาม
14. เด็กชายเนติภัทร  แก้วสนั่น
15. เด็กหญิงโชติรส   สถิรานนท์
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
4. นางสาวพิมณฑ์พัฒน์   กลับอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
2. เด็กชายชนาธิป  นาวงศ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
5. เด็กหญิงณภัทร  ต่างจิตร
6. เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ
7. เด็กหญิงมุทิตา  คงขันธ์
8. เด็กหญิงลออรัตน์  นนท์แก้ว
9. เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์
10. เด็กหญิงศุภิชญา  ยอดเพ็ชร
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวฉิม
3. เด็กชายณัฐนิกร  นิคาโม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมพิมพ์
5. เด็กชายธีรภัทร  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงนูรูลฮายาตี  ดอเลาะ
7. เด็กชายวรากร  ฉายพันธ์
8. เด็กชายวรินทร  หนูสง
9. เด็กหญิงวาศินี  ศักดิ์พุทธ
10. เด็กหญิงอรมรัตน์  สุขยะฤกษ์
11. เด็กหญิงเมธิตา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
2. นายบัณฑิต  เสวีพงศ์
3. นายณัฐพล  ไชยมะโณ
4. นางโสภา  ธิวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงจิณภัตร  คุณวิจิตร
2. เด็กชายติณพัฒน์  ศักดิภาช
3. เด็กชายนพรัตน์  อินทรกำเนิด
4. เด็กหญิงภควดี  โกหนด
5. เด็กชายราเชนท์  วรรณศรี
6. เด็กหญิงรุจิษยา  วิเชียรแก้ว
7. เด็กชายวัชรชัย  รักกะเปา
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  โกหนด
9. เด็กชายอภิรักษ์  เอกวิริยะกุล
10. เด็กชายเอกชัย  สุขอุ่น
 
1. นางสาวจันจีรา  สุจา
2. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
3. นายสุนทร  ด่านภัทรวรวัฒน์
4. นางสาวสุนันทา  อุดมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. นายกฤษดากรณ์  ประไพ
2. เด็กชายก้องภพ  ต้นเนียม
3. เด็กชายธนกฤต  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชรกรด
5. เด็กชายธเนศ  ผลบุญ
6. เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมโชติ
7. นางสาวนิศารัตน์  พรหมดำ
8. เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย
9. เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน
10. เด็กชายมาวิน  วงค์สุวรรณ
11. นายสู้  นวลละออง
12. นายอธิป  ซ้ายหนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
2. นายอามือรัง  มามะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  นราอาสน์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวนวล
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วแดง
4. เด็กชายกันตวัฒน์  บัญชา
5. เด็กชายกิตติวัฒนา  เจริญชนม์
6. เด็กหญิงขวัญศรี  มาศเมฆ
7. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เลากุลศานต์
8. เด็กหญิงฐิตวันต์  สกุลผอม
9. เด็กหญิงฐิตารีย์  สวัสดิโกมล
10. เด็กหญิงฑาริญา  ชีวะ
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  จินา
12. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วทุ่ง
14. เด็กชายธัญญธร  มณีมาส
15. เด็กชายธีร์กวิน  สุวรรณรัตน์
16. เด็กชายนาถวัฒน์  จันทร์ทอง
17. เด็กชายพศิน  พูลกิจ
18. เด็กหญิงรมิดา  อยู่พิทักษ์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  บำเพ็ญ
20. เด็กชายอติวิชญ์  บุญเทพ
 
1. นายชยันทร์  สุวรรณวิหค
2. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
3. นางสาวพรรณวลัย  ศรีพิเชียร
4. นายวิศรุต  นพรัตน์
5. นางสุภาพร  จะรา
6. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สะโรจน์
2. เด็กชายฐากูร  โปเซ่ง
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  กระมล
4. เด็กหญิงณัฐริกานต์  กระมล
5. เด็กชายธนกฤต  ไทรทรัพย์
6. เด็กหญิงธนภัทร  คงจินดา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดีเพชร
8. เด็กชายบุรินทร์ธรณ์  นวลเสนห์
9. เด็กหญิงประภาวดี  ลิ้มสวัสดิ์
10. เด็กชายพัฒนา  ศรีบุรุษ
11. เด็กหญิงภัทร์รวี  สุขศรี
12. เด็กชายยศภัทร  มีสาย
13. เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเมฆ
14. เด็กหญิงศุภมาศ  วงสวัสดิ์
15. เด็กหญิงอฐิติยา  ลิ้มสวัสดิ์
16. เด็กหญิงอรณา  พรมสุรินทร์
17. เด็กหญิงอรณิช  พรมสุรินทร์
18. เด็กชายอรรถสรายุ  ศรีบุรุษ
19. เด็กชายเอกพล  ศรีบุรุษ
20. เด็กชายไกรศักดิ์  บังเกิด
 
1. นายวชิรวุธ  มีโพธิ์
2. นายสุนทร  ธรรมบำรุง
3. นางสุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง
4. นางพิไลวรรณ  ศรีประดู่
5. นางธิพรทิพย์  มีโพธิ์
6. นางวชิรา  อินทสมบัติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อมรชร
2. เด็กหญิงคณัสวรรณ  มีทอง
3. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพรกนก
5. เด็กหญิงดุษยาภรณ์  สว่างเต็ม
6. เด็กหญิงทศวรรณ  ชุมมะ
7. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้านกิ่ง
8. เด็กชายพงศรัญ  สองเมือง
9. เด็กหญิงพนัทดา  คงมณี
10. เด็กหญิงภรณ์นภา  ไกรนรา
11. เด็กหญิงลลิตา  พลายชุม
12. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
13. เด็กหญิงวริศรา  คงช่วย
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
15. เด็กชายสาม  สาทรสุขเทศ
16. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กิ้มหยก
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คุ้มตัว
18. เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธิรงค์
19. เด็กหญิงอนัญญา  ไกรเดช
20. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบรรจง
 
1. นางสาวจิรา  เหมือนมาศ
2. นางศิริพร  ยอสิน
3. นางณัฐพัชร์  เพชรประสิทธิ์
4. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
5. นายสวงค์  ดำแจ่ม
6. นายวิชาญ  ส่งประสพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชารัตน์
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  พลพิชัย
3. นางสาวจันทิมา  พันธ์แก้ว
4. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์ส่อง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชสังข์
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองรักษ์
7. นางสาวทิพย์กัญญา  หมวดศรี
8. เด็กหญิงนิภรดา  หินแก้ว
9. เด็กชายประกาศิต  เกตุเพ็ชร
10. เด็กชายปิยวัฒน์  ชุมรัตน์
11. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
12. เด็กชายภานุวัตร  พลขุนทด
13. เด็กหญิงภูษณิศา  อุบลรัตน์
14. เด็กหญิงลลิตา  ไกรนรา
15. นางสาววนิดา  หลุ่ยจิ๋ว
16. นางสาววรรณรัตน์  ศรีน้อย
17. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงมณี
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดทอง
19. นางสาวสุนิษา  สร้อยรักษ์
20. เด็กหญิงสุปรีดา  รัตนบุรี
 
1. นางสาววีณากร  พุ่มนุ้ย
2. นางวิไลลักษณ์  เจริญรูป
3. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
4. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
5. นายชัยรัตพงค์  สวน
6. นายศักดา  ชำนาญกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เบ็ญหมาด
2. เด็กหญิงจันทิมา  หมูนี
3. เด็กชายซอลาฮุดดีน  รอหีมมะ
4. เด็กหญิงซากีนะฮ์  หมัดปาน
5. เด็กหญิงซารีนา  ยีกับจี
6. นางสาวประวีณา   หมูนี
7. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เหร็นเร๊ะ
8. เด็กหญิงฟารีดา  หลำหัด
9. เด็กชายภูณภัทร  มุติรัตน์
10. เด็กหญิงรินรดา  สันหมุด
11. เด็กหญิงศศิประภา  บุญจันทร์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
13. เด็กชายศักดิ์ชัย  หัสมัด
14. เด็กชายสิทธิพงศ์  บูยูโส๊ะ
15. นายอนันต์  เหล็มสา
16. นางสาวอริสา  กะลอเอียด
17. เด็กชายอาซีม  เบ็ญหมาด
18. นางสาวอาทิตยา  บูยูโส๊ะ
19. เด็กชายอานัส  มะและ
20. นายเลอศักดิ์  หวังหมัด
 
1. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
2. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
3. นางสาวยุุภารัตน์  รามันเซะ
4. นางพราวภร  จันทรของชุม
5. นางวนิดา  จิตสุนันท์
6. นายอุเส็น  นิสัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายกัมปนาท  สมนาน้อย
2. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองคำ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  วุฒิชัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  วโรรส
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ดีใหม่
7. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
8. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
9. เด็กหญิงพลอยนภัส  อนุจร
10. เด็กหญิงพิยดา  มณีโชติ
11. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
12. เด็กหญิงวารี  สุมา
13. เด็กหญิงสาริกา  แดงสอาด
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ
15. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
16. เด็กชายอรรถชัย  คำดวง
17. เด็กหญิงอุษณีย์  หนูแก้ว
18. เด็กหญิงเปรมกมล  ุสุขเยาว์
19. เด็กชายไพศาล   ฐานิตสรณ์
20. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
2. นางสาวรุ่งระวี  เมฆไลย
3. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
4. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
5. นายกษมะ  กิ้มเฉี้ยง
6. นางจามร  บุญเกลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายณรงค์รัตน์   ชลสินธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปกาศรี
3. เด็กชายธีรภัทร   พลราม
4. เด็กหญิงปริชญาพร   ไกรแก้ว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   จีนศรีคง
6. เด็กหญิงอริสรา  พิศาลภพ
 
1. นายรักไท   ไสยรินทร์
2. นางสาวศิริญญา  ไสยรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงชุลิตา  อิ่มเคี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานอน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลุนศรี
4. เด็กชายศุพรนุวัฒน์  ชูทอง
5. เด็กชายอินทัชปฑิต  บรรจงการ
 
1. นายอิสระ  หนูชู
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
2. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
3. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
4. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
5. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
6. เด็กชายศุภวิทญ์  พลับแก้ว
 
1. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
2. นายวุฒิชัย  หนูพุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกิตติมา  จันทร์พงศ์
2. เด็กหญิงกุลนัดดา  คงรักษ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยจันทร์
4. เด็กหญิงชัญญา  คงสิน
5. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม
6. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
7. เด็กหญิงณัฐวลักษณ์  สองทอง
8. เด็กหญิงทิพกาวรรณ  ศรีทองสุข
9. เด็กหญิงธนิสร  สามเมือง
10. เด็กหญิงนัทธิชา  จันทร์พุ่ม
11. เด็กหญิงปฎิมาพร  บำรุงกลาง
12. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
13. เด็กชายผดุงเกียรติ์  จีดจูด
14. เด็กชายพรพิพัฒน์  แสงไกร
15. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
16. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
17. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
18. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
19. เด็กชายฤณธรรภ์  พุ่มพวง
20. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
21. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูแส็ง
22. เด็กชายวีรพงษ์  นุ้ยแก้ว
23. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ทอง
24. เด็กหญิงศิริรักษ์  คงบำรุง
25. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
26. เด็กชายศุภวิชณ์  พลับแก้ว
27. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หนูเส้ง
28. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
29. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่คู้
30. เด็กหญิงสุมลรัตน์  อินทรสุวรรณ
31. เด็กหญิงอภัสรา  หนูวัน
32. เด็กหญิงอรอนงค์  จีนจูด
33. เด็กชายอรุณฤทธิ์  รอดเพ็ง
34. เด็กชายแสงชัย  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
2. นายวุฒิชัย  หนูพุ่ม
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
5. นายวรยุทธ์  รักสิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กชายกิตติธัช  ตั้งอั้น
2. เด็กหญิงจันทิมา  ทวีศักดิ์
3. เด็กชายจิรกฤต  ปานเครือบ
4. เด็กชายจิรสิน   ฉายวิเชียร
5. เด็กหญิงจิราพร  ฉิมมณี
6. เด็กหญิงชญานิศ  วงค์เนียม
7. เด็กหญิงชนากานต์  สอนสุทธิ์
8. เด็กหญิงชนิสรา  ศิริวาริน
9. เด็กหญิงชลัยรัตน์  ขันทอง
10. เด็กหญิงฐิฏิตรา  เกื้อเพชร
11. เด็กชายธนพรรณ  เปรมโสต
12. เด็กหญิงนวรัตน์  หลักอินทร์
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดสวัสดิ์
14. เด็กหญิงปรียกร  วงษ์นาหญีต
15. เด็กหญิงปิยพัชร  เซ่งบุญตั๋น
16. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองเสมียน
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสภาภาค
18. เด็กชายพีรพัฒน์  เอียดบางหยี
19. เด็กชายภครพรรณ   สามเรือนทอง
20. เด็กชายภครพล  สามเรือนทอง
21. เด็กชายภิวัฒน์  เกื้อเพชร
22. เด็กหญิงมนัสวี  ซุ่มติ่ง
23. เด็กชายยศวัฒน์  เหล่าบุญกล่อม
24. เด็กหญิงยุภาวดี  เอมเอก
25. เด็กหญิงลดามณี  พลายกระสินธู์
26. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาวไทย
27. เด็กหญิงวราทิพย์  อ่างทอง
28. เด็กหญิงวราพร  เอมเอก
29. เด็กชายวีรภัทร์  วรรณทิตฐาน
30. เด็กชายวีระศักดิ์   นิ่มน้อย
31. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทรสุวรรณ
32. เด็กหญิงศิริพันธ์  อินทุรัตน์
33. เด็กหญิงศิลดา  เกียรติสันติ
34. เด็กชายสมโชค  ถาวรสุข
35. เด็กหญิงสุภัทรสร  ศิริสาคร
36. เด็กหญิงอาทิตยา  พรประเสริฐ
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูทะเล
38. เด็กหญิงเจนจิรา  จุลยุเสน
39. เด็กหญิงไอศิกา  แสงสุทธิงาม
 
1. นางสาวเมธินุช  ยัติสิทธิ์
2. นางสาวงามจิต  ศรีจันทร์
3. นางสุมณฑา  มานะเดช
4. นางจริยา  ศรีท่าซอม
5. นางสาวรัชฎาภรณ์  นามนก
6. นายพศวีร์  อินทะโร
7. นางกัญทยาวีร์  เทียนโพิวัฒน์ศรีคราม
8. นายณฤพัฒโภคิณ  อัครโสภิพัฒนากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกิตติยา  กำเนิดไทย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
3. เด็กชายคำรณ  กะมันทา
4. เด็กชายจักนรินทร์  แสงพุ่ม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  กะมันทา
6. เด็กชายณัฐภูมิ  รักษ์ไสทอง
7. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  กะมันทา
10. เด็กชายดำรงเดช  คงแก้ว
11. เด็กชายธนภัทร  คงสิน
12. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษ์ไสทอง
14. เด็กชายนนทพงศ์  ทองคำยาน
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
16. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
17. เด็กหญิงปริณดา  ขาวสนิท
18. เด็กหญิงปาลิตา  อินตา
19. เด็กหญิงพัณณิตา  กรดมาก
20. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทุ่ม
21. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
22. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล
23. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
24. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
25. เด็กชายวรัญญู  ทองคำยาน
26. เด็กชายสถาพร  สุขยิ่ง
27. เด็กหญิงสรัญญา  สารา
28. เด็กหญิงหัสรา  สุขจิตต์
29. เด็กหญิงอณิตรา  วรรณสม
30. เด็กหญิงอนัชชา  ชูนาก
31. เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มด้วง
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสว่าง
33. เด็กหญิงอรนุช  ชูเรือง
34. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
35. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญเมือง
36. เด็กหญิงอลิษา  บุญญาธิการ
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ช่วยประคอง
39. เด็กหญิงเสาวภา  นวลศรี
40. เด็กชายไกรยูร์เศรษฐ์  เดชะ
 
1. นางวินิตา  เกตุชาติ
2. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
3. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
4. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
5. นายวินิส  ชะอุ่มดี
6. นางจีรพา  นราอาจ
7. นางกาญจนา  ชะอุ่มดี
8. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กชายกตัญญู  ทองรอด
2. เด็กชายจักรภัทร  หนูศรีแก้ว
3. เด็กหญิงชญามณ  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิพิบูลย์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปาน
6. เด็กชายณัฐพงษ์  นวลละออง
7. เด็กชายธนพล  ทองสาร
8. เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
9. เด็กหญิงธนาวดี  ราชธานี
10. เด็กชายธีรเทพ  ชุมทอง
11. เด็กชายนนทวัฒน์  นนทฤทธิ์
12. เด็กชายนนท์ธชัย  ชัยสิทธิ์
13. เด็กชายนพดล  ขมปัญญา
14. เด็กชายนรินธรณ์  สุริยาพิทักษ์
15. เด็กชายนันทวีป  คงอุดหนุน
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลพรหม
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทพาโส
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงเพชร
19. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมศักดิ์
20. เด็กหญิงพิชญเพ็ญ  สวัสดิ์รักษา
21. เด็กหญิงพิมชนก  รอดรู้
22. เด็กหญิงพิมพิศา  มีแก้ว
23. เด็กชายภาณิน  พราหมณ์ศรีชาย
24. เด็กชายยศภัทร  มาก
25. เด็กหญิงยศวดี  ศาลางาม
26. เด็กหญิงยศวดี  เพชรประดิษฐ์
27. เด็กชายรัชชานนท์  บุญรัตน์
28. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผิวคล้ำ
29. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เอียดทุ่ม
30. เด็กหญิงลลิตา  แซ่ฮั่น
31. เด็กชายวิริทธิ์พล  หนองลุง
32. เด็กหญิงศภัสสิยา  สุริยาพิทักษ์
33. เด็กชายสิทธิชัย  หวานเหลือ
34. เด็กหญิงสิรินทรา  ชูแก้ว
35. เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษกุล
36. เด็กชายอภิรักษ์  ไทยเสน
37. เด็กหญิงอรทัย  กาญจนบุตร
38. เด็กชายเมธัส  ชัยกูล
 
1. จ.ส.อ.ภานุเดช  ศรีหาวงศ์
2. นางลำพอง  สุขช่วย
3. นายพฤษชาติ  สุขช่วย
4. นางสาวญาดา  ละหารเพชร
5. นางสาวปวันรัตน์  ชัยกูล
6. นางสาวกมลวรรณ  ชัยกูล
7. นางสาวสุชาดา  อภินันทชาติ
8. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์  หมวดศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกชกร  จิตรัตน์
2. เด็กชายกันตวิชญ์ เจฟฟรี่   ล็อกกี้
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ
4. เด็กหญิงชนิสรา  เลิศผล
5. เด็กหญิงชวิศา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงมณี
7. เด็กหญิงณิชา  อินทะเล
8. เด็กชายธนภูมิ  รอดชู
9. เด็กหญิงธนาภา  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงธัญย์ธิดา  ป่ากว้าง
11. เด็กชายธีรศานต์  ชุมวงค์
12. เด็กหญิงนงนภัส  ฤกษ์สโมสร
13. เด็กชายนพรุจ   ตันชะโร
14. เด็กหญิงนันทชพร  ช่วยนุกูล
15. เด็กหญิงปริยากร  จุทอง
16. เด็กหญิงพนิตพิชา   ช่วยนุกุล
17. เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์   อ่อนคล้าย
18. เด็กชายพิชชาทร  ศรีสัตย์
19. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ่อนแก้ว
20. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขะปณะ
21. เด็กหญิงลักษมี  ศรีราชา
22. เด็กชายวรินทร  เพ็ชรพญา
23. เด็กชายวสิษฐ์พล  วิจิตรเวชการ
24. เด็กชายวันปกรณ์   ทีปรักษพันธุ์
25. เด็กชายวาศิล  แวดอเลาะ
26. เด็กชายวีระวงศ์   เขี้ยวแก้ว
27. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วชูเชิด
28. เด็กหญิงสายธาร  พูลภักดี
29. เด็กชายสิปปกร  นาคแก้ว
30. เด็กหญิงสุพิชญา   สามเมือง
31. เด็กชายสุวีร์ภัทร  สุวรรณชาตรี
32. เด็กชายอนิรุฒน์  ศรีนวล
33. เด็กชายอนิวัตติ์  หมื่นเดช
34. เด็กหญิงอรุณลักษณ์   จูทอง
35. เด็กหญิงอัยมี่  เลาะเจริญ
36. เด็กหญิงเกสรา  ภูมิสมบัติ
37. เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร
38. เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี
39. เด็กชายเสกฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์
40. เด็กชายเอกพิศุทธ์   เดชทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ศรีประเสริฐ
2. นายยุทธนา  เพ็งสุริยา
3. นางอุไรวรรณ  พยัคฆญาติ
4. นางนวมน  บุญช่วย
5. นายฉัตรพงค์  สกูลหรัง
6. นางสาวธิราวรรณ  ทองละมุน
7. นางสาวธิดารัตน์  ขาวปลื้ม
8. นายอธิการ  ทองเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงกริษฐา  ฤทธินภากร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมมา
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญศรี
5. เด็กหญิงคณัสนันท์  มากช่วย
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอุทัย
7. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิกุล
8. เด็กชายชนาธิป  ผิวทองงาม
9. เด็กหญิงชัญญานุช  ทัวยะบัตร
10. เด็กหญิงซัยนี  เลาะเหม
11. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองเพิ่ม
12. เด็กชายณัฐสุต  สังข์ทอง
13. เด็กชายณัฐสุต  แก้วกระจาย
14. เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วเสถียร
15. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพวรรณ
16. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รัตน์ธาวัลย์
17. เด็กชายนภเกตน์  แสงอุไร
18. เด็กหญิงปพิชญา  คำทอง
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วั่นเส้ง
20. เด็กหญิงปริตตา  พวงผกา
21. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองจีน
22. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิชญาภรณ์
23. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองมณี
24. เด็กหญิงยศวรรณ  แก้วอุทัย
25. เด็กหญิงรวิสรา  บุญสิทธิ์
26. เด็กชายฤทธิรัตน์  รัตนพันธ์
27. เด็กหญิงลลิตตา  คงขาว
28. เด็กหญิงลลิตภัทร  คงขาว
29. เด็กหญิงวาฑิติยา  โอ
30. เด็กหญิงศรัญญา  เดชกิตติมานนท์
31. เด็กหญิงศศิฉาย  ไชยฤทธิ์
32. เด็กหญิงศิริมา  เวชโช
33. เด็กหญิงสุคนธปัทม์  ทองรักจันทร์
34. เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ
35. เด็กหญิงสุณัฎฐา  บำเรอจิตต์
36. เด็กหญิงสุณิษา  ขุนทอง
37. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แกล้วกล้าหาญ
38. เด็กหญิงสุภาวิตา  มีเสน
39. เด็กหญิงอรนัชชา  ยอดเมฆ
40. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โสตถินวกุล
 
1. นายฐิติกร  เหตุทอง
2. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีสินธนินี
3. นางวราภรณ์  แก้วอุทัย
4. นางสาวสุภาพร  สุวรรณชาติ
5. นางสาวิฐตรี  รักชุม
6. นางนิสากร  โชติมณี
7. นางสาวอรัญญา  กี้ข้อ
8. นางอุไรวรรณ  กรดแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1. เด็กชายปัญญา  ผลพฤกษา
 
1. นางพยอม  ม่วงขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 1. เด็กชายธีรเทพ  พรหมบรรจง
 
1. นายปาณัสม์  ปะดุกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กชายเดชเดชา  คงตุ้ง
 
1. นางสาวสุจิรา  นุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กชายสิงหา  อ่อนหาดพอ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญเพียง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางกัลยา  บุญเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  อมรชร
 
1. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นางสาวพิทยาพร  สุขเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงพัฒพิมล  ดาวสุวรรณ์
 
1. นางมณทิพย์   เกตแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์   พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลอินทร์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรชต  ทีปะโยธิน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายนนทกานต์  ใบเต้
 
1. นายสันติ  สพานทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. นายธนดล  พุทธิชนม์
 
1. นางยินดี  ราชแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  กุลนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงรตินันท์  ค้ำชูชาติ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา   บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายปภังกร  อินทองแก้ว
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายอามีรูล  บินเจ๊ะมุ
 
1. นายกิตติภัฏ  พลศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายนครินทร์  จุลศักดิ์
 
1. นางสาวสุธิกานต์  ทิพย์สุขุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายจัตตริน  มีกาย
 
1. นางสาวนิตยา  ฑีฆะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์
 
1. นายสุภัทร  ลิลาพันสิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนูรุลฮูดา   มะยิดี
 
1. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
 
1. นายธีรวัช  ชีช้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย
 
1. นางสาวจตุพร  ระดาขันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหย๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางอัจฉราวรรณ  จูงศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายปภังกร  อินทองแก้ว
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธานีรัตน์
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นายพิพัฒน์  แซ่กั่ว
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กองแก้ว
 
1. นายอุดม  วิเชียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงนพภัสสร  ชัยฉัตรพัฒน์
2. เด็กหญิงนัซนีน  ปกสกุล
3. เด็กหญิงนันทกานต์  สำเภารัตน์
4. เด็กหญิงประกายดาว  นุ่มนุ่น
5. เด็กหญิงพรฤดี  แย้มยิ่ง
6. เด็กหญิงภาวิณี  ชายดำ
7. เด็กหญิงมุกอันดา  แก้วสกุล
8. เด็กชายวีรภัทร  ดุเหว่า
9. เด็กชายอติคุณ  อินทกาล
10. เด็กชายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์
11. เด็กหญิงอินทิรา  เพ็งดิส
12. เด็กชายอุดมทรัพย์  เชื้อญวน
 
1. นายวริทธิ์  ศรีแสง
2. นายชยานนท์  คุ้มบ้าน
3. นายปิยะพงษ์  ใจซื่อ
4. นายยุทธนา  จันทร์เพ็ญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายจิรภัทร  เกตุอำไพ
2. เด็กชายดลธรรม  คงประชุม
3. เด็กหญิงตมิสา  อุไรรัตน์
4. เด็กหญิงติชิลา  อุไรรัตน์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีทองกุล
6. เด็กชายยศภัทร  ปิ่นนัย
7. เด็กหญิงวรพนิต  ปานนุ่น
8. เด็กชายสหรัฐ  สาสุธรรม
9. เด็กหญิงสุนัญธนา  ณ สุวรรณ
10. เด็กหญิงอัญชุลี  ทองปรีชา
11. เด็กชายเกรียงไกร  พัฒน์ระวังด่าน
 
1. นายเทวัญ  วิริวงษ์
2. นายนิรุต  ชูมี
3. นายกฤษดา  สุนทร
4. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงกฤติมา  เลื่อนแก้ว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใหมทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงแทน
4. เด็กชายธณบดินทร์  รัตนวัชรกุล
5. เด็กชายธนกฤต  ศรีทอง
6. เด็กชายธนาคิม  สิงหะพล
7. เด็กชายบรรณภพ  กล่อมหอ
8. เด็กชายปฐวี  ปานมั่น
9. เด็กชายศักรินทร์  ชูทอง
10. เด็กชายสิรวิช  เทพหนู
11. เด็กชายสุพศิน  รัตยา
12. เด็กหญิงเกศินี  เรืองทอง
 
1. นางภัทรวดี  แก้วจันทร์
2. นางสาวนีรนุช  ทองรักษ์
3. นายสุริยะ  พินโท
4. นางสาวศุภวรรณ  ชมเชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกาญจนชาติ  ชโลธรทักษิณ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
3. นางสาวชาลิณี  เตชะ
4. เด็กหญิงณรษมน  ทองเมือง
5. เด็กชายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
6. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
7. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
8. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
9. เด็กชายวันชนะ  ยัฆพันธ์
10. นางสาวสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
12. เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
2. นายวาริส  เจะกา
3. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ละอองศิริวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ราชวัลลภ
3. เด็กชายพิชยุทธิ์  คงทอง
4. เด็กหญิงภัสรา  หอมพานิช
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภุมรินทร์
6. เด็กชายศุภนัฐ  อินต๊ะปะ
7. เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์ดำเนิน
8. เด็กชายอานัส  สันหวัง
9. เด็กชายเรืองกิจ  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชนกพล  เพชรยศ
2. นายวรเดช  รุลปักษ์
3. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาทจิ้งหรีด
2. เด็กชายธรรณกร  พันธะไชย
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ลอยลม
4. เด็กชายนันทกร  อยู่เย็น
5. เด็กชายนันทพงศ์  พันธะไชย
6. เด็กชายภวินท์  เพ็ชร์ดี
7. นางสาวรัตนภา  ขาวเครือ
8. เด็กหญิงอรัญญา  มะลิทอง
9. เด็กชายอิทธิพล  เพ็ชรัตน์
10. เด็กชายเกริกไกร  อุ่นสิงห์
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
2. นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ์
3. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
4. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เทพแสน
2. เด็กหญิงกรกมล  หนูเซ่ง
3. เด็กหญิงกาญจนา  อัมรัตน์
4. เด็กหญิงการะเกด  ทวีวรชาติ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
6. เด็กหญิงญาณิศา  ชูด้วง
7. เด็กหญิงณปภา  คงเรือง
8. เด็กหญิงณัชภรณ์  บุญชูช่วย
9. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เก่งกั่ว
10. เด็กหญิงนลินญา  แก้วอร่าม
11. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
12. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีช่วย
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทับนิล
14. เด็กหญิงพรชนก  สีเงิน
15. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันเพชร
16. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองดียิ่ง
17. เด็กหญิงพิยดา  นวลโข้ย
18. เด็กหญิงภัคนันท์  ภูมิประดิษฐ์
19. เด็กชายภัทรวิทย์  อุ่นกำเนิด
20. เด็กหญิงมณฑกานต์  จริงการ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมธาสิทธิ์วรกุล
22. เด็กหญิงฤทธิภรณ์  อนันตกูล
23. เด็กหญิงลลิตา  ยงยวด
24. เด็กหญิงวริศรา  รักงาม
25. เด็กชายศุภชัย  จันเพชร
26. เด็กหญิงศุภมาศ  เอียดสุวรรณ
27. เด็กหญิงศุภิสรา  จีนเดิม
28. เด็กหญิงศุลีพร  บุญฤทธิ์
29. เด็กหญิงสิริกร  คงเพชร
30. เด็กหญิงสุนิษา  อัมรัตน์
31. เด็กชายสุวรรณภูมิ  จีนเดิม
32. เด็กหญิงอรทัย  สุคนธรัตนสิทธิ์
33. เด็กหญิงอรัญลดา  พุฒนวน
34. เด็กหญิงอาริษา  คงเพ็ง
35. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักชูศรี
36. เด็กหญิงเกวลิน  หนูช่วย
37. เด็กหญิงเกวลิน  สีอ่อน
38. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ผ่อง
39. เด็กหญิงเปมิกา  กอเจริญรัตน์
40. เด็กหญิงโสรยา  อินธนู
 
1. นายสมใจ  ชูแก้ว
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นายชรินทร  ทักษิณประภา
4. นางวัลดา  แก้วกังวาล
5. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
6. นางสุพรรณี  เส้งตุ้ง
7. นางสาววารุณี  ชูเกลี้ยง
8. นางสาวณัฎฐเนตร  ธนูศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สุระกุล
2. เด็กชายกิตติชัย  แป้นทองหลาง
3. เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิติโชติ
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์วิสุทธิ์
5. เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา
6. เด็กชายชนินทร  เพ็งจิตร
7. เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร
8. เด็กหญิงญาณิศา  นพคุณ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลักติธรรม
10. เด็กหญิงณัฐชา  ยิ้มย่อง
11. เด็กหญิงณิชารัตน์  เนตรนพรัตน์
12. เด็กชายดนัยเทพ  นวลปิ่น
13. เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม
14. เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
15. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เมือง
16. เด็กชายปฏิพล  กองทอง
17. เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา
18. เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
19. เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
20. เด็กชายภูธนะ  นกศรีแก้ว
21. เด็กหญิงภูษิตา  พลสังข์
22. เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล
24. เด็กหญิงรติมา  ทองพิทักษ์
25. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วละเอียด
26. เด็กหญิงรุจิรา  โสพล
27. เด็กหญิงวรรณา  ชาลปติ
28. เด็กหญิงศิริปัญญา  ซื้อจ้าง
29. เด็กชายศิวกร  คงลำธาร
30. เด็กชายสรวิชญ์  รักทองหล่อ
31. เด็กหญิงอนันตญา  เฉ่งน้อย
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ธรรมประโคน
33. เด็กหญิงอภิชญา  ขาวสุด
34. เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง
35. เด็กหญิงอินทิรา  ยูงทอง
36. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วไพศาล
37. เด็กหญิงเพลงพฤกษา  จันทร์เกตุ
38. เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง
39. เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว
40. เด็กหญิงไคริกา   หาญเชิงชัย
 
1. นายสนั่น  ลำยอง
2. นายสกลธ์  เภาสู่
3. นายพร  ศรีสุวรรณ
4. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
5. นางสาวขนิษฐา  มาระพงศ์
6. นางวิภา  มโนรา
7. นางนิตยา  รำไพรุจิพงศ์
8. นางดวงจันทร์  รัตนแคล้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงกชนุช  อินทชูด
2. เด็กหญิงกฤตพร  อังกูรจีรทีปต์
3. เด็กหญิงกัญญา  ฤกษ์สรรทัด
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันภัย
5. เด็กหญิงจิรพัชร์  ก้านกนก
6. เด็กหญิงชลิตา  มวลสกุล
7. เด็กหญิงญาณิดา  ประสพสม
8. เด็กหญิงญาณิศา  ปริตรานันทกุล
9. เด็กหญิงฐานิฎฐ์  ว่องไววุฒิ
10. เด็กหญิงณัชชา  เตียงน้อย
11. เด็กหญิงณัฏฐภัทร  รื่นบรรเทิง
12. เด็กหญิงดมิศรา  สุนทรสวัสดิ์
13. เด็กหญิงธภัสธร  ใจตรง
14. เด็กหญิงนภัสร  เชาวนชะตา
15. เด็กหญิงนราธิป  ขวัญยืน
16. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทการ
17. เด็กหญิงปทุมวดี  สำเนาการ
18. เด็กหญิงปพิชญา  เพ็งเพ็ชร
19. เด็กหญิงปุญญิศา  กาญจโน
20. เด็กหญิงปูชิกา  ฟูสันติ
21. เด็กหญิงพรชนก  ศรีเจริญตา
22. เด็กชายภาสกร  หวานดี
23. เด็กหญิงมารีออน  เคลย์ เคลมเม็นทส์
24. เด็กหญิงยลดา  ชัยสิทธิ์
25. เด็กชายวสุพล  โกนสร้าง
26. เด็กหญิงวีรยา  จรสกุล
27. เด็กหญิงสรภัสร์  เชตวรรณ์
28. เด็กหญิงสิริกร  จงจิต
29. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ถนัดทาง
30. เด็กหญิงสุภาสินี เจสสิก้า  เนลสัน
31. เด็กหญิงอชิตา  คุณลักษณ์
32. เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ
33. เด็กหญิงเมษณี  มณีมาศ
34. เด็กหญิงโมนาริศา  สิริรัตนจิตต์
 
1. นายวริทธิ์  ศรีแสง
2. นายชยานนท์  คุ้มบ้าน
3. นายปิยะพงษ์  ใจซื่อ
4. นายยุทธนา  จันทร์เพ็ญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกาญจนชาติ  ชโลธรทักษิณ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วนุ้ย
3. เด็กหญิงจินดา  รักษาประเพณี
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  หล้าขาว
5. นายจิรภาส  เยส่อกู
6. เด็กชายจิรวัฒน์  จิตขันติ
7. นางสาวชลิตา  แก้วทอง
8. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ลี้
9. นางสาวชาลิณี  เตชะ
10. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  คงประดิษฐ
11. เด็กหญิงณรษมน  ทองเมือง
12. นายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
13. เด็กชายณัฐภัทร  บุณเพ็ง
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรประคอง
15. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
16. เด็กชายธนกร  จะฟะ
17. นายธนวัฒน์  สมานเกริกไกร
18. เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุวรรณเขตร์
19. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
20. เด็กหญิงพลอยนิล  ศรแสง
21. เด็กหญิงภาวิดา  เพชรรัตน์
22. นางสาวมาดีน๊ะ  กานู
23. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
24. เด็กชายวันชนะ  ยัฆพันธ์
25. เด็กชายวันชัย  ดำแก้ว
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ทนงตน
27. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สัมพันธ์
28. นายสัตยา  กาหนุง
29. นางสาวสุกัญญา  อาหลัง
30. นางสาวสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
31. นางสาวสุธาทิพย์  ชุมผอม
32. นางสาวสุภาพร  แซ่หวง
33. เด็กหญิงสุภาวดี  นุ่นร่ม
34. เด็กชายสุเชษฐ์  สุกใส
35. นายอดิศร  ชูรัตน์
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่ว่อง
38. เด็กหญิงอิงครัตน์  ปรียากุลเศรษฐี
39. เด็กหญิงอินทิวา  บินมุสมัน
40. เด็กชายเจียงเหวิ่น  จีจาง
 
1. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
2. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
3. นางสาวนิษณา  สงกา
4. นางสาวเสาวณี  บุญนา
5. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
6. นางสาววันดี  แสงแก้ว
7. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
8. นายวาริส  เจะกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกรกมล   แต้มเพ็ชร
2. เด็กชายกิตตินันท์   คงทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   สุขขะ
4. เด็กชายจักริน   พิกุล
5. เด็กหญิงจารวี  แสงโชติ
6. เด็กชายจิณณวัตร   แก้วระยับ
7. เด็กหญิงจิรากานต์   เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงญาณิศา   ยังช่วย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   วรรณบวร
10. เด็กหญิงณิชกานต์   หนูพันธ์
11. เด็กหญิงดารินทร์   เมืองสุด
12. เด็กหญิงธัญชนก   ขาวเชื้อ
13. เด็กชายธีรภัทร   หาผล
14. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   เตชรุ่งกวิน
15. เด็กหญิงพรรณรสา   เศวตดุลย์
16. เด็กชายพลธิวัต  คงฤทธิ์
17. เด็กหญิงพลอยชมพู   บัวอ่อน
18. เด็กชายพัชรพล  รัตนแก้ว
19. เด็กหญิงภัคจิรา   จันทร์คง
20. เด็กชายภูริศักดิ์  ชัยชนะ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์   หาผล
22. เด็กหญิงมลฤดี   มณีสิงห์
23. เด็กชายยงวิสุทธิ์   รามเทพ
24. เด็กชายรวิพันธ์   เจษฎารมย์
25. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม
26. เด็กชายศักดิ์ชัย   สุจินพรัหม
27. เด็กชายศิวกร   มิ่งมิตร
28. เด็กชายสิทธิกร  ฉิมพงศ์
29. เด็กหญิงสิริ   ทองรอด
30. เด็กหญิงสโรชา   จันสักรา
31. เด็กหญิงอรวรรณ   จงเจริญ
32. เด็กหญิงอริตา   นุ่นทองหอม
33. เด็กหญิงอัญชลีพร   สมกำลัง
34. เด็กหญิงอาริสา   ไชยวิเศษ
35. เด็กหญิงเกร็ดมณี   ชูเมือง
36. เด็กชายเจษฎา   วรรณบวร
37. เด็กชายเทพพิทักษ์   แก้วเกตุ
38. เด็กหญิงเนตรชนก   ยังช่วย
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสงเกื้อ
40. เด็กหญิงโยธกานต์   สมหวัง
 
1. นายกิตติศักดิ์   ชุมใหม่
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นางลัดดา  นิ่มกาญจนา
4. นายเสริม  คชกูล
5. นางอุบลทิพย์  คชกูล
6. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
7. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
8. นางสาวณัฐธิดา  นำนาผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต
3. เด็กหญิงกรองเพชร  ภักดี
4. เด็กหญิงจินตนา  เพชรอุด
5. เด็กหญิงชลธิชา  ใบงา
6. เด็กชายชากิด  บุตรหมัน
7. เด็กหญิงซากีนะ  วาเฮ็ด
8. เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักดิ์
9. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันสถิตย์
11. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
12. เด็กหญิงทิฆัมพร  บำรุงสุนทร
13. เด็กชายธนวัฒน์  เซ่งบุญตั๋น
14. เด็กชายธนาวุฒิ  ภักดี
15. เด็กหญิงธัญวรรณ  อาจหาญ
16. เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด
17. เด็กชายปรมินทร์  สอาดวงศ์
18. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง
19. เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ
20. เด็กหญิงพัญธิมา  เจียมสุข
21. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง
22. เด็กชายวรฤทธิ์  สารบูรณ์
23. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี
24. เด็กชายวุฒิดี  ขุนฤทธิ์
25. เด็กหญิงศรัญญา  ส้าเหร็ม
26. เด็กชายศุภกรณ์  ขุนพล
27. เด็กชายศุภกิจ  ขุนพล
28. เด็กชายสมหวัง  แสงผา
29. เด็กหญิงสุพัตรา  เผือกเจริญ
30. เด็กหญิงสุวิมล  เพชรา
31. เด็กชายอภิรักษ์  แต้มต่อผล
32. เด็กหญิงอลิษา  ธนบัตร
33. เด็กชายอัมรินทร์  วิเศษ
34. เด็กหญิงอาทิตสรา  ภิญโญ
35. เด็กหญิงฮาซานะ  บำรุงสุนทร
36. เด็กหญิงฮูดา  มะเดช
37. เด็กหญิงเนตรนภา  นาวาทอง
38. เด็กหญิงแนน  ช่วยชาติ
39. เด็กหญิงไดอาน่า  ช่วยนาเขต
40. เด็กหญิงไอรดา  วิเศษ
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
4. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
5. นางสาวปริณดา  ณ ระนอง
6. นางสาวสุทฤศยา  สุขสำราญ
7. นางสาววรรณกร  พึ่งเจริญ
8. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชู
2. เด็กหญิงฉันฌ์สินี  รักษ์จุล
3. เด็กหญิงธัญพิมล  จิตพรมศรี
4. เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง
5. เด็กชายพงศ์พันธุ์  ยอดสุรางค์
6. เด็กชายพรพินิต  แสนสุธา
7. เด็กหญิงศิรภัทรสร  ศิริคุณ
8. เด็กหญิงสุธิมา  นาคแก้ว
9. เด็กชายเจษฎา  ศิริรัตน์
10. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
 
1. นางบุญศรี  หงษา
2. นางสาวพรชนิตว์  ปลอดรอด
3. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชูแหละ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ทองดี
3. เด็กหญิงชลิศา  จันทร์เทพ
4. เด็กชายณัฐกร  อินทร์รอด
5. เด็กชายธนภูมิสิทธิ์  อาสนะ
6. เด็กหญิงนรีนันท์  หอมแก้ว
7. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญแสง
8. เด็กชายสุทธิวัส  ศิริรอด
9. เด็กชายสุรวิชญ์  นุ่นทอง
10. เด็กชายสุุรภัสสร์  ชาวบางมอญ
 
1. นางรุ่งนภา  ละออกอ
2. นายณัฐพงค์  นิลเพชร
3. นางเพชรรัตน์  เอียดสุย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
5. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
6. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
7. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
8. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางไสว  ไตรบุญ
3. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พูลสำราญ
2. นางสาวชินิตา  แซ่ล่อ
3. เด็กชายธวัลธร  สุวรรณวงศ์
4. เด็กชายนันทกร  นพสุวรรณ
5. เด็กชายวงศกร  โวหาร
6. เด็กหญิงวนัสนนท์  ตรงจิตต์
7. นางสาวอนงค์เนตร  แก้วสุขศรี
8. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญนะ
9. นายอาชานนท์  ชูแก้ว
10. เด็กหญิงเสาวภา  เสรีศักดิ์ตระกูล
 
1. นางสาวปิยดา  ธนะนิมิตร
2. นางพัชรี  สุนทรากร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  สูหน้าหู
2. เด็กชายนฤพนธิ์  สุขใส
3. เด็กหญิงนิฐาพร  หมาดชาย
4. เด็กชายพรชัย  หมั่นมา
5. เด็กหญิงวรรณวิไล  พันหญ้า
6. เด็กหญิงศศินิภา  โสหัส
7. เด็กชายศุภชัย  สันทัด
8. เด็กหญิงสรารัตน์  ขุนเสร่
9. เด็กชายสิทธิชัย  เวลาดี
10. เด็กชายอนุสรณ์  เสียงใหญ่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
2. นายสุรินทร์  จันทร์ส่งแสง
3. นายจักรกฤษณ์  คุ้มกุมาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุสิกะสังข์
2. เด็กชายณัฐภพ  ภูมิสุข
3. เด็กหญิงบัญจาภรณ์  แซ่ตัน
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ภลาเลิศ
5. เด็กหญิงรดามณี  แซ่หลิม
6. เด็กชายสืบสกุล  โกศัย
7. เด็กชายอนุภาพ  แซ่เจี่ย
8. เด็กชายเชาวนนท์  หลิมพานิชย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขันแกล้ว
2. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์
2. เด็กหญิงณฐมน  เวฬุธนราชิน
3. เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ
4. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
5. เด็กหญิงภัณฑิภา  สติธรรม
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงอิ่ม
7. เด็กหญิงศุภิศรา  ทรงพระทัย
8. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางนลินญา  ยินดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ง่วนเส็ง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
3. เด็กหญิงชลกานต์  ธนภัทร
4. เด็กหญิงนาตาชา  แซ่แท่น
5. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล
6. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์
7. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
8. เด็กหญิงสุวพิชา  หลงละเลิง
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
3. นางจตุพร  ขวัญแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้ววิมลรัตน์
3. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
4. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
8. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
9. เด็กหญิงอมลธีรา  ทองเมือง
10. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
3. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
4. นางเยาวดี  เล็กกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เมฆเขียน
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ศิลาทอง
3. เด็กหญิงภัทรพร  จีนปึ้ง
4. เด็กหญิงมาลัยรัตน์  ปัญจบุรี
5. เด็กหญิงสุภานันท์  มูลเพ็ญ
6. เด็กหญิงอริศรา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัสณิศา  พุ่มพวง
2. นางสาววิชุณีย์  พรหมชาติ
3. นางสาวปิยวรรณ   คงตระกูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชายทองแก้ว
2. เด็กหญิงพรชนก  เรืองยก
3. นางสาวพรพิมล  คงทอง
4. นางสาวสุภาดา  เรืองยก
5. เด็กหญิงเกวลิน  ชุมพล
6. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  หวานเพชร
 
1. นายธนาธร  หนูคูขุด
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
3. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  กาญจนโรจน์
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
4. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงเปมิกา  กลับวุ่น
6. เด็กหญิงโมโม่  พม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว
3. นายประมวล  บัวชาวเกาะ
4. นางสาวนิศา  สุขคล้าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แดงหย้ง
2. เด็กหญิงธณัฐชา   เลิศคำหวาน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อิสสระโร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
5. เด็กหญิงนนท์ทิยารัตน์  ธรรจิตต์
6. เด็กหญิงนรินทิรา  อารับ
7. เด็กหญิงภาสิตา   พูนภิรมย์
8. เด็กหญิงสิรินาถ   โชติกมาศ
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัสสรณ์   จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
3. นายผจง  สงคราม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกรผกา  ชูทิ่ง
2. เด็กหญิงธิดรัตน์  แก้วชรัตน์
3. เด็กหญิงนุชญดา  ศรีเกตุ
4. เด็กหญิงปัทมวดี  เอียดทอง
5. เด็กหญิงปาริชาต  สุนทรนนท์
6. เด็กหญิงปิยนุช  นวลขำ
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอียดทอง
8. เด็กหญิงปิ่นอาภรณ์  ดำพอรู้
9. เด็กหญิงวาสิตา  จูดจันทร์
10. เด็กหญิงโชติมา  ศรีเกตุ
 
1. นางพรรณนิภา   ไพรัตน์
2. นางลักขณา  นันทวงค์
3. นางสุนทรี  ศรีพล
4. นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาลิแอ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผลเงาะ
3. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงนูรีน  รักดี
5. เด็กหญิงพิชชานุช  เรืองมาศ
6. เด็กหญิงสุดาทิพย์  พรมณี
7. เด็กหญิงสุนิษา  จิตร์ถาวร
8. เด็กหญิงอริศญา  ขวัญช่วย
 
1. นางสาวชฎาพร  ศฤงคาร
2. นางสาวจิรนันท์  เที่ยวแสวง
3. นางวรรณี  อินทร์ชัย
4. นางจารุณี  จันทร์มงคล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวกอบแก้ว  จันด้วง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอกวิลัย
5. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
6. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาสลับ
8. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
9. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
10. เด็กหญิงศิรดา  บุณโยดม
11. เด็กหญิงสุณัฏฐา  แดงเอียด
12. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวนารีนาฏ  วัฒนะ
3. นางสาวจิรนันท์  กาญจนา
4. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงช่อชมพู  มูลกัณฑา
2. เด็กหญิงนันทนา  ขิกขำ
3. เด็กหญิงปภาวี  รองศักดิ์
4. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีขาว
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยขาว
6. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรขำ
7. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนมณี
8. เด็กหญิงอันธิกา  ยิ่งประสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  กังแฮ
2. นางพิมพิมล  คงสกุล
3. นายประชิด  ใจบุญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
2. นางสาวชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
4. นางสาวปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
5. นางสาวภารดี  สามพลกรัง
6. นางสาวภาวิตา  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงวันวิสา  เดชจินดา
8. เด็กหญิงสุนิศา  ทิมทอง
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
3. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
4. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา   จันถก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไม้ชุน
3. เด็กชายธนกฤต  นะโค
4. เด็กหญิงนันทัชพร   กิติยามาศ
5. เด็กหญิงปลิตา   มากกำเนิด
6. เด็กหญิงปุณญิศา   เย็นใจ
7. เด็กหญิงยุพารัตน์   รัตนพาหุ
8. เด็กหญิงรจิตพร   นุ่นสวัสดิ์
9. เด็กชายรุจดนัย   เจริญผล
10. เด็กหญิงวิศิณีย์   ขุนราษฏร
11. เด็กหญิงศศิมล   ทองอ่อน
12. เด็กชายสุกฤษฏ์  จินจักแก้ว
13. เด็กหญิงสุพิชญา   แสงประทีป
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์   อินทรพัฒน์
15. เด็กหญิงอมายาวี   แปะเง้าสุข
16. เด็กหญิงอุดมพร   สุทธิการ
 
1. นางสาวสิรินาฏ   หาญณรงค์
2. นายกิตติศักดิ์   แผ่นคำลา
3. นายจิรศักดิ์   เรืองสวัสดิ์
4. นางอุษา   ปิ่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์
3. เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี
4. เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์
5. เด็กชายธนภัทร  พัชรเสนีย์
6. เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี
7. เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร
8. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้
9. เด็กหญิงพิยดา  สร้อยเวที
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา
11. เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง
12. เด็กชายวรกฤต  หิรัญ
13. เด็กชายวิศชวัชร  คงสุข
14. เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก
16. เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
3. นางเบญจพร  กาพย์เกิด
4. นางนันทนัช  ศิริแก้ว
5. นางสารพี  ศรีทัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชลลดา  ฟักหมิด
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันประดิษฐ์
4. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
6. เด็กหญิงรัตนาพร  เพชรทิพย์
7. เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ชลศิริพงษ์
9. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนเวียง
11. เด็กหญิงเนตรชนก  อุบลรัตน์
12. เด็กหญิงโชติกา  เทศนอก
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวจิรนันท์  กาญจนา
3. นางสาวนารีนาฏ  วัฒนา
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
2. เด็กหญิงญาณิน  มณีวิหก
3. เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  ใหม่แย้ม
5. เด็กหญิงวัทนพร  ประยูรวงศ์
6. เด็กหญิงวัศยา  สุวรรณวงค์
7. เด็กหญิงสายพิณ  มณีสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสิริกิติยา  เทวรัตน์
9. เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมดำ
10. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
11. เด็กชายสุุรพงศ์  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
2. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
3. นางสุรางค์  หมันหมาด
4. นายวิศรุต  เทวมิตร์
5. นางนัสฐาพร  โรหิโตปการ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวกอบแก้ว  จันด้วง
2. นางสาวกิตติมา  ชูโชติ
3. นายกิตติศักดิ์  ชูทอง
4. เด็กหญิงจิตรานุช  สันเพชร
5. นางสาวชาลิสา  ช่วยพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคง
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วลาย
10. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
11. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วสุด
12. เด็กหญิงรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ
13. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
14. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
15. นายอาทิตย์  ภักดีไทย
16. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวนารีนาฏ  วัฒนะ
3. นางสาวจิรนันท์  กาญจนา
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุสิกะ
4. เด็กหญิงชนัฐกานต์  วงศ์จินา
5. เด็กหญิงชนันดา  หมานทอง
6. เด็กหญิงชมพูพิศ  ลีลาศิวะรักษ์
7. เด็กหญิงญาสุมินทร์  พากเพียร
8. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดิสราเศรษฐ
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดีเบา
10. เด็กหญิงรสิยาธรณ์  กำเนิดศิริ
11. เด็กหญิงศดานันท์  ภูมิณรงค์
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นายธนเศรษฐ์  แซ่หนา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ทองเพ็งสว่างศรี
4. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
5. เด็กหญิงเวธิตา  โทวิยะพันธ์
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางจิตรา  คชพลายุกต์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีีกลับ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยนุสนธ์
3. เด็กชายธนพัฒน์   เกษนุวัตร
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  อิสโร
5. เด็กหญิงปิ่นณภา  บุญโก
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอทัยกาญจน์  ผิวสลับ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ขุนราช
2. เด็กชายนัทธพงศ์  มรรคโช
3. เด็กชายปฏิภาน  ไชยพันธ์
4. เด็กชายปิยวัฒน์  จันเจริญชัยสกุล
5. เด็กชายพีระวัฒน์  จันโสด
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ์
2. นางสาวยิ่งรัก  ศิริรักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชอบงาม
2. เด็กชายวรากร  เงินโพธิ
 
1. นางศุภิศา  คะรุณ
2. นางเสาวนีย์  ฤทธิเดช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์   หีบเพ็ชร
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษา
 
1. นางสุคนธา  เหมทานนท์
2. นายพิเชษฐ์  สกุณา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ต่วนลอเซ็ง
2. เด็กชายอานีรัตน์  เจ๊ะมิ๊
 
1. นายมัรวาน  สะอะ
2. นายรุสลัน  ซา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง
 
1. MissChane  De Haas
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณธร  นับทอง
 
1. Miss.Hannah  Alfonso
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์
 
1. MissArmilou  Talaman
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงสุภาพร   เม็คคลีฟ
 
1. นางสุทาทิพย์   สุขวิสุทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงราตรีโรส   ทวีพาณิชย์พันธุ์
 
1. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายภัคธร  ไชยพลวัฒน์
 
1. นายนที  มัสแหละ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงอัสรีดา  จี้เกษม
 
1. นางซามีร่า  ซิแต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายเพียร  สร้อยคำ
 
1. นางมยุรา  บุญตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชูผล
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหย๊ะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายประภาวิทย์  พรหมพิชิต
 
1. นางสารภี  เกลี้ยงขำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชชิตา  ชวาลา
 
1. นางกอบกุล  สงสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายศิระ  แสงวิเชียร
 
1. นางณัฐปภัสร์  แก้วพรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงลดาวรรณ  พันธ์ด้อหล้า
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงสุธิตา  กาละสังข์
 
1. นางสมภา  นาวานุกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนายะห์  เจ๊ะอามะ
 
1. นางอาสือละห์  ลอแม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ไทรงาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   ไลอ้อน
 
1. นางสุทาทิพย์   สุขวิสุทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1. เด็กหญิงเอเชีย  ตันเจริญ
 
1. Mr.Giles Nicholas  Larkman
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กชายรุจิโรจน์  ทวีหิรัญไชย
 
1. นางสาวเมธาวี  สมรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริส  จิมัน
 
1. นางสาวฮิสมี่ย๊ะห์  สาเม๊าะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงหรรษลักษณ์   อามาตย์
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กชายต้นตระการ  ชั่งอ่อง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วาริชกิจกุล
3. เด็กหญิงนุชนารถ  ทองชุม
4. เด็กหญิงอรชพร  กุมลี
5. เด็กชายเสกสรรค์   คงดี
 
1. นายศุภกิจ  ภูวรกิจ
2. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกื้อกูลบุตร
4. เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์
 
1. นางสาวเยาวดี  อรชร
2. นางสุภัสสร  ช่วยรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกานตรัตน์  แก้วเมือง
2. เด็กชายกีรติพงศ์  จันทวี
3. เด็กหญิงนารา  บุญนาค
4. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง
5. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มหอม
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
2. นางรัชดา  เลขขำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงทนัญญา  จะทอ
2. เด็กหญิงอรณิชา  ทวีอภิรดีสันติ
 
1. นางสาวสมจิต  พิเศษสาทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  สัตยารักษ์
2. เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง
 
1. นางสาวอรพิน  วงศ์ชูวรรณ
2. นางสาววินิตย์  เชี่ยวชาญศิลป์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. เด็กหญิงปุณิกา  บุตรฐิติมนตรี
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่ลี
 
1. นายเฟิง  ม่อ
2. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  แนหะ
2. เด็กหญิงโสรยา  อาแย
 
1. นางสาวรูกัยยะห์  สะนอ
2. นายไซฟูดิน  มะลาวี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา    ปล้องไหม
2. เด็กชายนภนต์  ด้วงหวัง
 
1. นางสาวณภัสรพี  คงศรีทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงธนพร   พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวันนิสา   เบียดกระสิน
 
1. นางสาวเกวลิน   สีใสคำ
2. นางสาวณัฎฐพร  รอดจิตต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงพรชิตา  จรพงศ์
2. เด็กหญิงวราทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีโชติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายกฤษฎี  นุ้ยน้อย
2. เด็กหญิงชลิตา  เวียงนนท์
 
1. นางสารภี  ไทยศิริ
2. นายนฤทธิ์  ไทยศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ปรีชา
2. เด็กชายอภิมุข  ไข่รอด
 
1. นางสาวศรัญยา  ปรีชา
2. นายศิวะพันธุ์  คล้ายสมบัติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  โภคาพานิชย์
2. เด็กหญิงวิรดา  หนุนภักดี
 
1. นางสาวฐิธิมา  วิสุทธิกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงศินิรัตน์   ขาวแขก
2. เด็กหญิงศิรินดา  กูลเก็ต
 
1. นางสาวอัสมา   ตูแวหมะ
2. นางสาวจิรนา   มาศโอสถ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสงดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทพจินดา
 
1. นางพรพรรณ  ใจซื่อ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์ส่งแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำสี
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สุทธิรักษ์
 
1. นางพัชรีย์  บุญญานุกูล
2. นางจีราภรณ์  รัตนมณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสุข
2. เด็กชายปาณชัย  ไกรนรา
3. เด็กชายพิชิตชัย  คงประพันธ์
4. เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว
5. เด็กชายวรวัจน์  สุดวิลัย
6. เด็กชายวีรภัทร  ทวีรัตน์
 
1. นางดาราวรรณ  ชูรักษ์
2. นางสาวกนกกาญจน์  ลิขชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายกิตติธัช  โสวรรณะ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสงวงศ์
3. เด็กชายวัสลาม  มาศโอสถ
4. เด็กชายอรรถเศรษฐ์   ชำนาญกิจ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  อวะศรี
6. เด็กชายเชษฐา  จันทะพร
 
1. นายเชาวลิต  ชูวงษ์
2. นางวันทนา  แก้วกลิ่น
3. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางริ้น 1. เด็กชายทินกร  อิฐเขต
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สวนทิพย์
3. เด็กหญิงภัณทิรา  เจริญผล
4. เด็กหญิงมยุรา  แสงดี
5. เด็กชายรัฐภูมิ  สาขา
6. เด็กหญิงศศิวิมล  พงษ์วิฑูรย์
 
1. นางเรวดี  มีสิทธิ์
2. นางมิตรอารี  ตันสกุล
3. นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  เลาะหวี
2. เด็กหญิงทิวาพร  แก้วทอง
3. เด็กชายนพดล  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงพรนภัส  ขวัญทองชุม
5. เด็กหญิงอริสา  แก้วอินทร์
6. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมเส้ง
 
1. นางสาวเชียงวรรณ์  หลายประดิษฐ์
2. นายสมโชค  พูลสวัสดิ์
3. นายสมศักดิ์  ไชยสุวรรณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กหญิงชนากานต์  สังคหานันท์
2. เด็กหญิงธนพร  อรรถวิเวก
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีแสง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงสิริมา  ไกรราญ
6. เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วเหล็ก
 
1. นางสาวจุฑาณัฐ  นาคเรือง
2. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
3. นางสาวศิราพร  ช่วยชะนะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  กรหาร
2. เด็กชายณัฐกรณ์  โบบทอง
3. เด็กชายธีรพัฒน์  นพสินธุ์
4. เด็กหญิงวนิดา  บุญเสริฐ
5. เด็กหญิงวรางคณา  เอกชัย
6. เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว
2. นางสาวจันทิมา  ศรีศิริ
3. นางวิชญารัตน์  ธัญรักษ์ธนนนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช  พัฒมณี
2. เด็กชายจิรายุ  นากงาม
3. เด็กชายธนพงศ์  ชมวิมาน
4. นายธนายุทธ  สังฉิม
5. เด็กชายปิยะพล  ชมวิมาน
6. เด็กชายภูวเดช  ชูศิริ
7. เด็กชายสุรเอก  แสงฤทธิ์
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  นิยะกิจ
 
1. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
2. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
3. นางสาวศิราพร  ช่วยชะนะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กชายจักรพงษ์  หงษ์ชากร
2. เด็กชายต้นตระการณ์  คงสา
3. เด็กชายธีรวัฒน์  จันอาจ
4. เด็กชายนพดล   จันปาน
5. เด็กชายวศิน  อักษรสมบัติ
6. เด็กชายวัชรากร  นิลสุวรรณ
7. เด็กชายศรพิชัย  รักษามั่น
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ณะคงค์
 
1. นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ
2. นางพรทิพย์  บุญวงศ์
3. นางสาวจินตนา  ลิ้มปี้
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายนิแม  เฮ็งยามา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซูเฟียน  ดือเระ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดนะห์ดี  สตาปอ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  สามะ
5. เด็กชายริดูวาน  ดือเระ
6. เด็กชายวันอัสนันท์  ดอเลาะ
7. เด็กชายอัสมี  สาหะ
8. เด็กชายอิลยัส  กานุง
 
1. นายเจษฎา  กอและ
2. นายยูโซะ  นิตา
3. นายหัสดินทร์  เจะแต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1. เด็กชายกฤติน   เสนเมือง
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ปัญจกุล
3. เด็กหญิงปริฉัตร  ปรางทอง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ฉายไทย
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุปผา
6. เด็กหญิงศิวารารักษ์  เกียวจันทึก
7. เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  เพชรเจริญ
8. เด็กหญิงสุรัตติญา  เด็งเม
9. เด็กหญิงอชิรญา  หมัดหีม
10. เด็กหญิงไปรยา  แหนงดำ
 
1. นางรุ่งริยา  ธัญญากร
2. นายธีรทัศน์  ราชแก้ว
3. นางสาวกมลเนตร  นาคเนียม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  วรรณวงค์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มณีมัย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  จีนหนู
4. เด็กหญิงพฤกษา  หนูเล็ก
5. เด็กหญิงภัทรศรี  แสงศรี
6. เด็กหญิงรัตนพร  หนูเล็ก
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  คลังทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูเล็ก
9. เด็กหญิงสุนิตา  บุญขำ
10. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นางสาวกษมา  มุขประดับ
3. นางสาวจารุวรรณ์  พลกูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข
2. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่อ๋อง
3. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีงาม
4. เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มมงคลกุล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอพุทธานุภาพ
7. เด็กหญิงพิมพาพรรณ  อินทวงศ์
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม
9. เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร
10. เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี  อามะ
3. นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงกฤตยา  แก้วงาม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณนิมิตร
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สันประภา
4. นายณัฐวัตร  เพียรทอง
5. เด็กหญิงธนัญญา  ยอดแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญ่า  บุตรบุญ
7. เด็กหญิงสรัลพร  ทองมรกต
8. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญศาสตร์
9. นางสาวอารีรัตน์  สังขกูล
10. เด็กหญิงแอนจิรา  ซ้ายศรี
 
1. นายไพโรจน์  นวลบุญ
2. นางละมุน  ทองวิเศษ
3. นางกนกวรรณ  เหมมัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชิตชลธาร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  อ้นชู
4. เด็กหญิงธนพร  เมืองแก้ว
5. เด็กหญิงธัญชนก  ชิตชลธาร
6. เด็กหญิงนันทัชพร  ล้วนกาง
7. เด็กหญิงพรนภา  ศรีพล
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ประกอบธรรม
9. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  บูรณ์เจริญ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  สังขโชติ
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นางสุมน  ไชยเสนีย์
3. นางสุภิญญา  ชัยมีเขียว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันทร
2. เด็กชายชัยวิทย์  มรกตเขียว
3. เด็กชายณัฐนันท์  ศิริ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงณิชชากร  จันสีนาก
6. เด็กชายธราพงษ์  ธรฤทธิ์
7. เด็กหญิงนุชวรา  ปานทอง
8. เด็กชายศราวุธ  หนูสง
9. เด็กชายสุธีรัฐ  ศิริ
10. เด็กหญิงอรนุช  แก้วพ่วง
 
1. นางอวยพร  หมวดชนะ
2. นางสุภานิตย์  วรรณเริก
3. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. นางสาวจีรนันท์  พรหมเกิด
2. นายณัฐกร  สุขเพชร
3. นางสาวนวรัตน์  แก้วสงค์
4. เด็กหญิงอามิณฏา  เพชรคง
5. เด็กชายเทพฤทธิ์  สักภู่
 
1. นางมณฑกานต์  ชุมช่วย
2. นางอุบลรัตน์  สุวรรณมณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงรณัฐฌา  ชนะพาล
2. เด็กหญิงวชิรภรณ์  ผ่องปัญญา
3. เด็กหญิงสุทิสา  สิ้นทุกข์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนสุข
5. เด็กชายเจษฎา   เช้าฉ้อง
 
1. นางเนตรชนก  แก้วดำ
2. นางรุ่งอุษา  สุทธินนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวหาด
2. เด็กหญิงคชธิดา  คชราช
3. เด็กชายธนาพร  หนูหอม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญแดง
5. เด็กหญิงภัสราวรรณ  โยมแก้ว
 
1. นายพรศักดิ์  อุปการดี
2. นางสาวจีรภา  ดำมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงดุสิตา  ขันติ
2. เด็กหญิงลีลาวดี  เจะสา
3. เด็กหญิงไอยลดา  ฤทธิ์หมุน
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงทิพย์นที  สายมณี
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวทอง
3. เด็กหญิงปิยาอร  ตรีกุล
 
1. นางพรวดี  เรือนสูง
2. นางเยาวภา  ภัททิยากูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากแตระ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  จุลวัฒน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรรณวงศ์มาลี
3. เด็กชายพงศกร  ฉายขิ้ม
 
1. นางอาภาภรณ์  จันทร์รงค์
2. นางสาวณภัทร  จันทร์เล็ก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิวาห์  เพชรเมือง
3. นางสาวศศิวิมล  คงพยัคฆ์
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสนิท
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายนทีธร  สงสิงห์
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  มีสิน
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แถมเพ็ชร
 
1. นางอัญชนา  ไชยรักษา
2. นางสาวชุติมน  อั้นเต้ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นางสาวมัสยาวรรณ  ปันติกา
2. เด็กหญิงศลิษา  สายวารี
3. เด็กหญิงสกีน๊ะ  หมัดเหร็ม
 
1. นางเกศราภรณ์  สายกิ้มซ้วน
2. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงกมลชนก   แดงเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพล  ทองเหลือ
3. เด็กหญิงวาทิยา  สงชุม
 
1. นางบุญวิช  มีแก้ว
2. นางสาวษิษุฆะรัตน์  เรืองจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศึกเสือ
3. เด็กหญิงลักษิกา  ศึกเสือ
 
1. นางเรณู  สุทธินุ่น
2. นางสาวมยุรา  ชวัญเมือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงนิตัสนีม  ดาแฮ
2. เด็กหญิงมิสฟะห์  มะแซ
3. เด็กหญิงอิมตีซาล  สามะ
 
1. นางนที  วันทอง
2. นางสาวนุลรีย๊ะ  รีจิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสมัชญา  ชนะกุล
3. เด็กชายสานิต  มากไข่
 
1. นายสมพงศ์  แก้วนาม
2. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไวยกิจการณ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ส่งแสง
3. เด็กชายปฏิพล  โทคง
 
1. นางโสพิศ  เหม่นแก้ว
2. นางสาวภัชชนก  ชูช่วยสุวรรณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกนิภา  อุปการดี
2. เด็กหญิงถาวรีย์  รักอรุณ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประดิษฐษร
 
1. นางนางสมพิส  อนุจร
2. นางกัญญ์ศิริ  สิริปัญญาวรคุณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายพลัชพงศ์  มาลีแก้ว
2. เด็กชายลินโทน  -
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางรอกีเย๊าะ  เจ๊ะเด็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
2. เด็กหญิงวนัชพร  ฉ้งทับ
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายปรัชญ์  เอี่ยมจิตต์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คีรีเขต
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
2. นายอดิเทพ  วิชิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มีแสง
2. นายปวิตร  สุวรรณรัตน์
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางอำพรรณ์  แก้วเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงกุษฎาภา  รอดหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หลงสลำ
 
1. นายทศพล  หนูชู
2. นางเกศกมล  ยอดหวิด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายธนวิชญ์   คงชิต
2. เด็กชายนิติกรณ์   ชูจิตร
 
1. นายภาณุพันธ์ุ   ขาวสังข์
2. นางธิดา  นิรันเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. นายธีรภัทร  แก้วลอดฟ้า
2. นายภูธเนศ  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
2. นายเกียรติศักดิ์  รัตนพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นารัตฐา
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุรินทร์
 
1. นางสาวอุษณีย์  อินทยารัตน์
2. นางศิริประภา  แสนโคตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายชนกชนม์  เพชรสุทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูบูรณ์
 
1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรฤทธิ์
2. เด็กหญิงวริสา  ไทยฤทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวศิริพร  ทองเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงปารีณา  จีรัฐติกุล
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมจิตต์
2. เด็กหญิงนลินี  ธรรมจิตต์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยนารถ
2. เด็กชายพชรพล  วงศ์จันทร์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวปิยะดา  พัฒนะประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  หนูสงฆ์
2. เด็กชายเจษฎา  กิ่งเล็ก
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญวงศ์
2. เด็กชายนิลตกานต์  ศรีเทพ
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวกฤษณา  คลิ้งเคล้า
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงอติกานต์  รัชชะ
2. เด็กหญิงอลิน  ราตรีพฤกษ์
 
1. นางสาวจิตรา  ไชยยศ
2. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์
2. เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางณัฐธยาน์  ทินบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายชยานัตห์  มะแซ
2. เด็กชายเจะดาวุฎ  เจะฮิง
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นางสาวอาอิซะฮ์  สะมะแอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. เด็กหญิงหทัยชนก  คัมภีร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จุลลัง
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ส้มไทย
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงวริศรา  อินไชย
2. นางสาวสุชาดา  ขาวผ่อง
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางสาวชุทิวา  ถุงทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1. เด็กหญิงฆอสะนะ  เจ๊ะกาเดร์
2. เด็กหญิงนูรฟาน  วาเง๊าะ
 
1. นายสมหมัย  หะยีมะลี
2. นายมูฮัมหมัด  หะยีมะลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กชายธนภัทร  หนูคง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นาคสังข์ทอง
 
1. นางสุวิชา  ไพชำนาญ
2. นายสมยศ  ฤทธิศักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงสุชาศินี  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นอมร
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นางณัฐธยาน์  ทินบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นายมูฮัมหมัดอัรฟาร  เซ็งแม
2. นายอีรวัณต์  สแม
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี  เจะสะนิ
2. นางนิวิสณีย์  ลอมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงนูรีมาน  ขะเร็มดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  ปาแนแจกะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
2. นางเพียงฤทัย  แก้วมีศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงนุศรา  มุงคุณแสน
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  จรัญรักษ์
 
1. นายรัตติกรณ์  ทองแซม
2. นางสาวกรรณิกา  นาอนันต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ
 
1. นางสุภมาส  รักษาเขตร
2. นางสาวกุลธิดา  ทวีรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตะฮ่อ
2. เด็กชายณฐพัฒน์  แฟงจันทร์
 
1. นางสาวดวงเดือน  โกยดุลย์
2. นายจิรศักดิ์  ทองเพชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายชยพัทธ์  ขวัญซ้าย
2. เด็กชายดินปั้น  เซ่งเข็ม
 
1. นางสาวสุนันทา  สาเส็ม
2. นายรณชัย  เจริญวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายณัฐพล  ผลเงาะ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  จงรักษ์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นายสมรัก  เพียรกิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กชายนครินทร์  มงเล่ห์
2. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นายเจริญ  จิหมาด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เจ๊ะยะหลี
2. เด็กชายตรัยคุณ  ฟาอีดีน
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงฐิติมา  สังขวิศิษฐ์
2. เด็กหญิงยลรตี  วรนาม
3. เด็กชายศักรินทร์  พรหมทอง
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายตะวัน  ด้วงรอด
2. เด็กชายศักดิ์ดา  กรีสุนทร
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ธานีณรงค์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สุขขาว
2. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  คงจูด
2. เด็กหญิงธารทิพย์   สงวนปรางค์
3. เด็กชายพีระกานต์  แก้วหนู
 
1. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
2. นางสาวกนกอร  แร่ทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  รงค์รัตน์
2. เด็กชายชิรอญุดดีน  กองสิน
3. เด็กชายรังสิมันต์  ดำเชื้อ
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาวเกตุทิพย์  ทรัพย์นอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย
2. เด็กชายธนดล  พูลนวล
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นางสาวเพียงใจ  จันทร์รักษ์
2. นางนัดดาวัน  ไหมศรีขาว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. เด็กชายชินาธิป  พิณเศรษฐ์
3. เด็กชายภัคพล  คงเจริญ
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายนภเกตน์  เมาน้ำพราย
2. เด็กชายพงศธร  เสนเผือก
3. เด็กชายอนิวัต  ทองรักษ์
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  พันธ์พงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายดุสิต  ดำเชื้อ
2. เด็กชายปาทาน  ชาญน้ำ
3. เด็กชายรัชพล  มุคุระ
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นายกิตติชัย  หมันกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ประจิตต์
2. เด็กชายประเสริฐ  มหะมัด
3. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวงค์
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายณัฐพล  สิงยะเมือง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วรรณนิยม
3. เด็กชายวุฒิภัทร  บรรพต
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นางสาวศิริพร  ทองแกมนาค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายธนบดินทร์  จิตติวงศ์สมาน
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  โกเฮง
3. เด็กชายอริย์ธัช  สาสุธรร
 
1. นายกิตติวัฒน์  อิทธิพุฒิ
2. นายสมภพ  ตรีไวย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุชน 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  นิลวดี
2. เด็กชายธนพักตร์  หล่อพันธ์
3. เด็กชายภวินท์ภัทร  พิกุลทอง
 
1. นายสุรพล  สุปันตี
2. นางสาววิภารัตน์  จันทร์เหล็ก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายบะห์รี  ดีสธรรม
2. เด็กชายวราวีย์  ดีสะธรรม
3. เด็กชายอิรฟาน  อาแว
 
1. นายธิปไตย  เดชดิศัย
2. นายโกสินทร์  โสภากัณฑ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ชาญสาริกรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สินโต
3. เด็กชายอัชมี  นพรัตน์
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นายสุรศักดิ์  เนื้ออ่อน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงสมิตานัน  สถิน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มั่นคง
 
1. นายวินิตย์  ยืนชนม์
2. นายสุริยา  ป้อมแดง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธนพร  สระทองแย
2. เด็กชายศิววุฒิ  ชูฉิม
3. เด็กชายอริญชัย  ฤทธิ์มุนีย์
 
1. นางสาวช่อชฎา  ดิษณะ
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกฤติธี  ราชหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
3. เด็กชายสุรนันท์  พรหมราช
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1. เด็กชายนวภัทร  สังธรรม
2. เด็กชายอติวิชญ์  ใยสีงาม
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญมา
 
1. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
2. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นายจิรการ  ใจศิริ
2. เด็กชายชนกนันท์  ธรรมประดิษฐ์
3. เด็กชายถิรธรรม  หนูพันธ์
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายชลทิตย์   เจริญรัมย์
2. เด็กชายสุรเกียรติ  จันทร์เภา
3. เด็กชายแสงเพชร  รุ้งแย้ม
 
1. นางสุธิศา  ภาสภิรมย์
2. นายอัษฏพล  รัตนหาญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ชูช่วย
2. เด็กชายพีระณัฐ  ละม้าย
3. เด็กชายศราวุฒิ  บำเพ็ญ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
2. เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
3. เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
2. เด็กชายนิธิกร  ทิพยมนตรี
3. เด็กชายภาคิน  สมวงศ์
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชี่ยวภาษา
2. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ดำ
3. เด็กชายปรินทร  ไหมศรีขาว
 
1. นางสาวยุววรรณ  ช่วยจันทร์
2. นางสาวปรียานุช  ทองชู
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หอมแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์  อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงอริสรา  สืบ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กชายนาธาร  สร้างสม
2. เด็กหญิงรสริน   ยมนา
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน   สำหนาว
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นางสาวนิตยา  หึงษาชู
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงจีรวดี  มุทุกันฑ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พวงร้อย
3. เด็กหญิงลลลณา  กันตะนะ
 
1. นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลน้อย
2. เด็กชายธัญนุกรณ์  เทพอุบล
3. เด็กชายเอกวัฒน์  แสนวัน
 
1. นายปรีชา   พืชนุกูล
2. นางสาวสมศรี  หมาดหมีน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มาพร้อม
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เผือกนาโพธิ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  เดชอินทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  อมรามร
2. นายณัฐพล  ฟ้องโห้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 1. เด็กชายกฤตภัทร  อังครา
2. เด็กชายยุทธการ  ลม้าย
3. เด็กชายฮาริส  ทรงเลิศ
 
1. นางสาวอำพวัน  ชูกลิ่น
2. นายวิชาญ  ขวัญคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายชิณกร  สีสว่าง
2. เด็กชายซาอุดี  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายพงศกร  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิมล
2. นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายชาคริต  ทองรอด
2. เด็กชายวุฒิชัย  กังแฮ
3. เด็กชายเจณรงค์  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายวิมล  เดชะ
2. นายไพทร  เกิดสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กชายซอฟรูดี  สุหลง
2. เด็กชายบูรฮัน  สาแม
3. เด็กชายอัสนาวี  กามา
 
1. นายสมาน  ดอละ
2. นายมูฮัมมัดซัยนูดีน  หะยีมะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุโรง 1. เด็กหญิงฟาร์เดียร์  ปรีชัย
2. เด็กหญิงอัสรีนี  มะลาเฮ็ง
3. เด็กหญิงฮาบีบะห์  บือราเฮง
 
1. นางสาวมลธิชา  กันหาพาลา
2. นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงธนพร  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพรรวษา  เขียวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  ซัง
 
1. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
2. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกรวิท  อึกทองจอม
2. เด็กชายธีรพงศ์  เพชรมณี
3. เด็กหญิงวชิรญา  นวลขาว
 
1. นางนงลักษณ์   สายใจบุญ
2. นางหฤทัยรัตน์  สนิทรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ธะนะแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เกาะทอง
3. เด็กหญิงเกศราพร  คงแก้ว
 
1. นางจรวย  พงศ์ประยูร
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงพัชริดา  กว้างขวาง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เปี่ยมวงศ์
3. เด็กชายหัสถาพร  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
2. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  หนูทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญส่ง
3. เด็กชายอนุภัทร  ปักสงค์
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นางสาคร  แช่เฮ่า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเมฆา
2. เด็กหญิงปนัดดา  หนูคง
3. เด็กหญิงปภาวิตรี  วงกุญ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สิทธิศาสตร์
5. เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทะโร
6. เด็กหญิงอัญชลี  กรดแก้ว
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
3. นางสาวเยาวเรศ  นิสสระ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชนันชิดา   เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  ช่วยเพชร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรียาภรณ์
4. เด็กหญิงพิมยดา  น้อมนอบ
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ยงกำลัง
6. เด็กหญิงเมธาวีย์  เถาเล็ก
 
1. นายธีระยุทธ   กิตตินภวัฒน์
2. นางปิยะพิณ   นวลละออง
3. นางสาวกฤติลักษณ์   ชุมแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ
3. เด็กหญิงพรกมล  บุญแพทย์
4. เด็กหญิงลัลล์ลลิล  กองเอียด
5. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญรอด
6. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญรอด
 
1. นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
2. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
3. นางสินกรอรณ์  สุธาพงศ์อมร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซาฟีรา  มะเส็ง
2. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
3. เด็กหญิงฟาตีมิน  อาแว
4. เด็กชายรุสรี  เงาะ
5. เด็กหญิงอัสละห์  มะสะอิ
6. เด็กหญิงอารีฟา  เจะดอเลาะ
 
1. นางอุษา  เฟื่องฟู
2. นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ์
3. นางอาสือละห์  ลอแม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชูสุวรรณ
2. นางสาวปนเรศร์  บุญล้ำ
3. นางสาวพาราดา  โพธิดำ
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  จันทร์จำรัส
5. นางสาวอตีตา  สังข์เถี่ยว
6. นางสาวอารยา  รักษายศ
 
1. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
2. นางสุธาพร  รัตนสว่างวงศ์
3. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. นางสาวชนนิกานต์  บ่อหนา
2. เด็กหญิงพิยดา  กิ่งเล็ก
3. เด็กหญิงศศิธร  สงเส็น
4. นางสาวศิริพร  หวังผล
5. เด็กหญิงอาริษา  มาศโอสถ
6. เด็กหญิงฮัสนีย์  หมิแหละหมัน
 
1. นางสาวยุพาพร   นวลศรี
2. นางสาวนพรัตน์   ศิริพงษ์
3. นายกมล  บ่อหนา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกุสุมา  สีอรัญ
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงแพรมาศ  สายสุวรรณ์
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองต่อ 1. เด็กหญิงนาตาลี  บุญเลิศ
2. เด็กชายฟาอิฟ  บิลเหล็บ
3. เด็กชายรอมฎอน  หัสละ
 
1. นายอุเส็น  สามารถ
2. นางนันทนา  พิสุทธิรัตนานนท์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงณิชมน  ทองศิริ
2. เด็กชายนิพัทธ  มีหาดยาย
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่ตู่
 
1. นางชไมพร  พริ้มขจีพงศ์
2. นางจิรวัฒน์  ดาวเปียก
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
3. เด็กหญิงอรนภา  ทัพรังษี
 
1. นายศุภชัย  โสธร
2. นางสาวสุกัลยา  นรดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วันดี
2. เด็กหญิงอารียา  ทองชูช่วย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
2. นางสาวทิวา  ชูมาลี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายกาวินทร์  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงมัชรี  ชูสังข์
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  แก่นจันทร์
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายสิทธิชัย  จ้องท่าม
2. เด็กชายอัฟฎอล  เจ๊ะมะแซ
3. เด็กชายโชคชัยโรจน์  -
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายกิตติพงค์  คุ้มกัน
2. เด็กชายจิรกิตติ์  นะมะโน
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไชยสะอาด
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางซอฟีญา  ล่าโยค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กชายคิลมี  มะลี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาเล็ฟ  มะลาเย็ม
3. เด็กชายฮากีมัน  เจ๊ะหามะ
 
1. นายมิฟฎอล  สาเมาะ
2. นายแวหะมะ  มามะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชอบทำกิจ
2. เด็กชายนนทศักดิ์  ปลูกไม้ดี
3. เด็กชายนวมินทร์  หมวดเมือง
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นายตุลยรักต์  รักษ์พงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงมาซีเตาะ   ดอแว
2. เด็กชายมูฮำมัดอารีฟีน  ดะมอ
3. เด็กหญิงอามัส   สาเระ
 
1. นายสาโรจน์   ตรีแก้ว
2. นางสมศรี   ชุมนุมมณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงนันท์มนัส  รักษายศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองตะกุก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใสสะอาด
 
1. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
2. นางกรกนก  หีตอนันต์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปิ่นชนก  มิตรเมฆ
3. เด็กหญิงสุนิสา  มีหาดยาย
 
1. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
2. นายสนั่น  ประทุมทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษ์ถิ่น
2. เด็กหญิงธนาวรรณ  มาศโอสถ
3. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
 
1. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนพรหม
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  ซุ้มซ้อน
3. เด็กหญิงสิวิณีย์  จันทฤทธิ์
 
1. นางบุญเรือง  ถาวรวิสิทธิ์
2. นางสาคร  แก้วประชุม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงธีรัชชา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  รัตนิล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขนิรันดร์
 
1. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
2. นางพรพรรณ  พันธุ์วิชาติกุล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ   โต๊ะดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงมาริสา   สาแลมะ
3. เด็กหญิงมาเรียม   ดาแม
 
1. นางชนิดา   รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา   พงศ์ศิริ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงยูใบด๊ะ  อาแว
2. เด็กหญิงอัยซะห์  มามุ
3. เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะเงาะ
 
1. นางสาวซายารอ  สือนิ
2. นางสาวสูรียานี  สือนิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงถิรดา  พฤกษวานิช
2. เด็กหญิงศิวรักษ์  ทองประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเฌอบัว  รุ่งเรือง
 
1. นางจุไรรัตน์  ผิวเหลือง
2. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ก๊กเซง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิโชติ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขมาก
2. เด็กหญิงนุสบา  พิลาพันธ์
3. เด็กชายพสธร  ขาวสุด
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  เพชรรังษี
2. นางสาวยุพเรศ  อังกุราภินันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1. เด็กหญิงปิยกันย์  ประภู
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยนุรักษ์
3. เด็กหญิงโยธิกา  เลขะสม
 
1. นางสาวโรมมนัส  ปูชะพันธ์
2. นางสาวอภิรดี  เสภาปลอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายนัทภัทร  เพชรพรม
2. นายภานุชิต  ศรีพึ่ง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมชัย
 
1. นางสาววิิไล  ถาวร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาไคร 1. เด็กหญิงซุรัยยา  ชูมาก
2. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิ์หนู
3. เด็กหญิงสิริวิภา  จันทรลักษณ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ด่านเท่ง
2. นางบำเพ็ญ  สิตะรุโณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร
2. เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่จิ้ว
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เมืองแก้ว
 
1. นางอุษณา  ทิพย์ประชาบาล
2. นางสาลี  วงศ์ท่าเรือ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงจารุศิริ  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงญานิศา  จิ้วโว
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  มิตรศรี
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางประคอง  นาถาวร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กชายธนภัทร  โพติยะ
2. เด็กหญิงวิภาพร  สวัสดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุธาโภชน์
 
1. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
2. นางวิไล  ใจดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองแท่งเหล็ก
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  หนูสังข์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  สุขคุ้ม
 
1. นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ
2. นางสุดา  บุญเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดำสนิท
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  คงกอบสม
3. นางสาวสุชาวดี  ชายหอมรส
 
1. นางอุไรรัตน์  ชูมี
2. นางภัชราณี  ทองแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงซิตี้  บรรจบ
2. เด็กหญิงนุสรา  หลงติ้ง
3. เด็กหญิงศศิพร  อายุยืน
 
1. นางสาวอรกนก  เกราะเหล็ก
2. นางสาววาสินี  ทับจิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธนินันท์  รักษาชน
2. เด็กหญิงศศิธร  จังอินทร์
3. เด็กชายเวชสิทธิ์  จันทนา
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นางรัตนา  หนูแป้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายปิยพัทธ์  พึ่งรอด
2. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงสลาสินี  เขียวประชุม
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท
2. เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร
3. เด็กชายเทพศักดิ์  อุดม
 
1. นายอภิวัฒน์  พูลกสิกร
2. นางผ่องศรี  ตันติวิท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรภัสสร  ชูเงิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเฮ้า
 
1. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมพัฒน์
2. นางสาวณัฐรดี  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงพิศชนก  คำดำริห์
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายอนาวิล  เบ็ญคุ้ม
2. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงจันทร์
3. เด็กชายเทพนิมิต  โสภาน้ำ
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นายอภิชาติ  ประภาวิชา
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  อิสโม
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญคง
3. เด็กหญิงวรรณภาฤดี  แก้วบุญส่ง
 
1. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
2. นางนิตยา   เกตุนิ่ม
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ได้รูป
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูเชิด
 
1. นางสาวณัตติยา  วงศ์นราทิพย์
2. นางมณทิพย์  พลับบดี
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์ประกอบ
2. เด็กหญิงภัททิราภรณ์  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หนุนพล
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวปราชญ์ญานี  ขุนทอง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงคำ
2. เด็กชายณัฐดนัย  แซ่เง้า
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มซี้
 
1. นางสาวไมตรี  คงรอด
2. นางอุบล  ภัททิยากุล
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงหฤทชนัน  สุดรอด
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  กฤตมโนรถ
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชูแสงศรี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  อภิชนังกูร
2. นางสาวชนิดา  ชะตา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญชุม
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวปภาดา  พริ้งเพราะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจร
 
1. นางสาวเยาวภา  ภู่ผกา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายภาณุ  อักษรกล่อม
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผสมผล
 
1. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทร์ขลิบ
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายจตุพร  พลสมบัติ
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองรักษ์
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชาญวิทย์  ภูมิสุข
 
1. นางสาวสายพิน  พันธ์เคลือบ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงณัฐมน  พิมพา
 
1. นางนวลจิตร  หนูไชยา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แนลูแล
 
1. นางสาวซัลมา  เจ๊ะหะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ห้วยลึก
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชุม
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอ่าอีฉ๊ะ  เกษม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูศรี
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  มหาสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  รุ่งเรือง
 
1. นางพรพิมล  เอียดทวน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายพัชรพล  คงสิน
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  สนานคุณ
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวฮาสหนี  ยาง๊ะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายจิตรภานุ  สวนแก้ว
 
1. นางสานิต  เพชรเรือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธนัชชัย  พวงงาม
 
1. นางสาวทองตรา  ระเบียบโอษฐ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงนุศรัต  ปะดุกา
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายมะรอนิง  เต๊ะยุโสะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายนิยม  หยงสตาร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนทุ่ง
 
1. นางสาวพุทธา  ศิริกิจวัฒนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางอารียา  จรเสมอ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายทรงพล   หมื่นละม้าย
 
1. นางสาวอุมาพร  คหะวงษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใหญ่
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 1. เด็กหญิงลักษิกา  สุทธิ
 
1. นางยุภาวดี  กิ่งแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ภูทองเงิน
 
1. นางวนิชชา  เพ็ชรจรูญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงอติกานต์  สุกขาว
 
1. นางสุมาลี  มาศบำรุง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1. เด็กหญิงเรวดี  กิจแก้ว
 
1. นางสาวปริญา  นพประดิษฐ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงกำเนิด
 
1. นางพัชรินทร์  พิณสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกัณตพงศ์  ประกอบสิน
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายวรวุฒิ  นุ้ยหล๊ะ
 
1. นางไพรัตน์   ศิลป์ภูศักดิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วกระจาย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายชนัชญ์กรณ์  สินฉิม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงกันติชา  ฉุนเฉียว
2. เด็กหญิงนรภัทร  ชูเดชา
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  พัดบุตร
 
1. นางมณฑา  คงแคล้ว
2. นางวิไลวรรณ  เปียตี้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายจิรภาส  หนูหมื่น
2. เด็กหญิงพรลภัส  แดงเพ็ชร
3. เด็กชายภานุศักดิ์  นนทศักดิ์
 
1. นางอำพันธ์  มั่นหมาย
2. นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคันนาราม 1. เด็กชายคุณากร  คาบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุกพล
3. เด็กหญิงลลิตา  วางกลอน
 
1. นางสุพัฒนา  จันทร์เสน
2. นางสุภาภรณ์  จิตจารักษณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หนูท่าทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  ลีตะนา
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่อุย
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาวพิทยารัตน์  จำนงบุตร
2. เด็กหญิงอนัญญา  เจ๊ะระวัน
3. นายอภิสิทธิ์  เจ๊ะระวัน
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
2. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช่วยคำ
2. เด็กหญิงรจรีย์  ขุนพิภพ
3. เด็กหญิงอังคณา  ขำแก้ว
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. สิบเอกประวิทย์  ครรชิต
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ
 
1. นายกำจัด  จังเม่ง
2. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณฐกร  ผดุงการณ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐิตะฐาน
 
1. นางชนิตา  พันคง
2. นางสาวธัญณิชา  สุขอาจ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตรมุ่ง
2. เด็กหญิงเมริษา  เรืองอักษร
 
1. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
2. นางปาริชาติ  เกียงเตียด
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  รักคำ
2. นางกาญจนา  ฤทธิเดช
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงนิดานุช  บุตรดี
2. เด็กชายอัฐสราวุธ  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
2. นางสุมณธา  แก่นกูล
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายปริวุฒิ  ศรีระบาย
2. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
2. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤติน  เรืองพุทธ
2. เด็กหญิงวันดี  พะปะเสน
 
1. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายแดง 1. เด็กชายกวิน  ศรียพันธ์
2. เด็กหญิงโสภิดา    นิ่มอนงค์
 
1. นางกิระณีย์  ภูผา
2. นางสาวอาทิตา  ยอดธรรม
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมิ่ง
2. เด็กชายอัครพนธ์  วรรณเพ็ชร
 
1. นางกรรณิการ์   มัชฌิมาภิโร
2. นางสาวนิพัทธ์  อุไรรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  หัสมัด
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายวงศธร  จันปาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายธนดล  ศรีมูล
 
1. นางมณฑาทิพย์  ไตรอนุเชษฐ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชติกะ
 
1. นางสาววนัชภรณ์  ช่วยชู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กชายพีรภัทร์  หลีหลัด
 
1. นางสาวเอมอร  ธุระทำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงสวรรยา  หะยอ
 
1. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงสุไรด้า  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เมืองไทย
 
1. นางบุญเจือ  สายทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายกรวิศ  ขุนน้อย
 
1. นางสาวจามจุรี  อนันตกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายนฤสรณ์  ณ อยุธยา
 
1. นายยูโซะ  การี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงนัฐติยา  กองสิน
 
1. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงอนิสา  ธัญญา
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์เหมือน
 
1. นางสาววาสนา  เจ๊ะโม๊ะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงซารีมาร์  ตาหยงมัส
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลัทธลาภกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอัครชัย  นุเหร็ม
 
1. นายยารูดีน  องศารา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงศศินา  สามัญ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายปฏิวัติ  รุ่งเรือง
 
1. นางกัญญาวีร์  ชูมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงบุหงา
 
1. นายชำนิ  เพชรรักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วสีทอง
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กอบกิจ
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายธีรภัทร  การะบูรณ์กุลศิริ
 
1. นางกิตติยา  นิลโชวาท
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 1. เด็กชายปราการ  เกษรมาลา
 
1. นายอภิชัย  จันทร์ศรีทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. นายพรพัฒน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวผกามาศ  เชื่องช้าง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายศิวัช  เกษรสิทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงนุศรอฮ์  ปะดุกา
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุมนาค
 
1. นางสาวพิมพ์จินดา  อาการส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์  ตรงดี
 
1. นางบุญพา  รักดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  อยู่ด้วง
 
1. นางวีรนุช  ขุนไชย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายศิขริน  มากประดิษฐ์
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพฤกษา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. นายนครินทร์  คุนาวงษ์
 
1. นางวรรณา  เดชะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงนัตยา  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวอภิษร  ทวยเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  มะแตหะ
 
1. นางอุษณีย์  อุเซ็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  บุญพรัด
 
1. นายอนุวัช  แก้วมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กหญิงสิรินภา  เเย้มนัยนา
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงอลิษา  ชายเหาะ
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตาล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรงไกรจักร
 
1. นางวิจิตร์ตรา  มุกรินละไมมาด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กชายปรัชญาวัตน์  เหมโก
 
1. นายสุวิทย์  ทุ่ยอ้น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายโภคิน  มรรคงคา
 
1. นางดรุณี  เซ่งฉิม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริภักดิ์
 
1. นายสุริยา  มีสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  เมืองราช
 
1. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงนริศรา  พริกนุ่น
 
1. นางรัชนี  คงสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กชายปารเมศร์  จารุพันธ์
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นายณัฐวุฒิ  บูจิ
 
1. นายสถิต  เนตรวรนันท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชาย สราวุฒิ   จันทรชาติ
 
1. นางสุภาลักษ์  ทิมบำรุง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นางสาวมลฤดี  ไชยชนะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายชวิศ  รัดกุม
 
1. นายจตุพร  ศิริพร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายสหสิน  อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายพงศ์พสิน  ลำดับพังศ์
 
1. นางสาวฤทัย  คงศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  ฤทธิ์ค่อม
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  พงศ์เตรียง
3. เด็กหญิงศิราภา  ศรีพิพัฒน์
4. เด็กหญิงสุธินีย์  ศรีโพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสุนิสา  สะเทิ้น
6. เด็กหญิงสุภัชชา  พรหมมาศ
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
3. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขมัน
2. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงนงนภัส  รัตนกุล
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีบุญรอด
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชุมหล่อ
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคะหะ
 
1. นางศิรพร  รัศมี
2. นางหนึ่งหทัย  มาลา
3. นางสาวผกามาศ  จันทร์หนองไทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงฐาณัทฎา  เปียสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   แก้วสีขาว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขนาพจน์
4. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์แก้ว
5. เด็กชายธีรศักดิ์   พรหมสุด
6. เด็กชายสรศักดิ์  พุ่มไม้ทอง
7. เด็กหญิงเกตุวดี  แสงสุวรรณ
 
1. นายวีระศักดิ์  เชิงดี
2. นางนาตยา  พงษ์ศิริกุล
3. นางสมจิตต์  การถนัด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพีรภัทร์  ชมชื่น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จิตตารมย์
3. เด็กชายสรัล  มีชัย
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
2. นางสาวปาริชาต  แสงมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางปาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือแบน
2. เด็กชายพีระเดช  โพนเฉลียว
3. เด็กชายอิทธิเทพ  ขันทอง
 
1. นางจิณห์นิภา  สิงห์ชัย
2. นางสาวศศิธร  ไชยโยธา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงยูฮานิช  เพชรข้าหรี
2. เด็กหญิงอานุสรา  รามัน
3. เด็กชายอามีน  เหมส๊ะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
2. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กชายปรกร  แก้วจันทร์แก้ว
2. เด็กชายอนุชา  ทับเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอุมากร  คงจง
 
1. นางวิไล  ใจดี
2. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัชรินทร์  ทองปอน
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุขสนิท
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญร่ม
 
1. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
2. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  จันทร์ช่วง
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์พฤกษ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ไทยชนะ
 
1. นายณฤทธิ์  หนูสมแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  สังข์สุวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
2. เด็กชายวีรเกียรติ  แซ่ตัน
3. เด็กชายสยมภู  งามสาย
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นายจิรศักดิ์  ศรีสกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายชัญวิชญ์  ยอดพุด
2. เด็กชายอัฏษฎา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วเอียด
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นายบรรเจิด  บุญสุขจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายพีรพงษ์  เกลี้ยงทอง
2. เด็กชายวทัญญู  เกิดทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  สังคำ
 
1. นายกันตวรวัฒน์  ปลอดกรรม
2. นางสาวกิ่งดาว  ดวงน้ำแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คงชิด
2. เด็กหญิงมุนา  ขุนพล
3. เด็กชายสิทธิไกร  สาหลัง
 
1. นางศิริพร  ปราบยาวา
2. นางยูรีย๊ะ  บิสนุม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กชายชาคริส  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงลักษณาวดี  โชติพูนธนะ
 
1. นางสาวกรวรรณ  ดิ้นทอง
2. นางสาวสุนิสา  ดีพร้อม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายฟา  ยีซาแล
2. เด็กชายอรรถพล  -
3. เด็กชายอู้ตาดา  -
 
1. นางสาวบุญพา  ยิ่งภักดี
2. นายวันชัย  แว่่นแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงฝาฝีดา  ปาสนั่น
2. เด็กหญิงวรุณี  สีหารัตน์
3. เด็กหญิงฮุบนา  พินธ์สุวรรณ
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นางสาวพลอยมรกต  นาคธรรมวัฒน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในวัง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงสายใจ  พนันชัย
3. เด็กหญิงอรกมล  นราคม
 
1. นางสกาวเดือน  นิยะกิจ
2. นางสาววิภาวดี  ชลสินธุ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายฐปนวัจน์  ขำกิจ
2. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณะ
3. เด็กชายสิทธิชัย  คณะย้อย
 
1. นายประภากร  ศรีโสภา
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายณัฐพล   เด่นมาลัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำแดงภัย
3. เด็กชายเดชดนัย  รักษา
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นายสุรศักดิ์  แซ่เจี่ย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงปาน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ทิพย์
3. เด็กชายนันทพงศ์  เสืออินโท
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
2. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชาญวุฒิ
2. เด็กชายธีรพัทร  เพียรดี
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ไก่แก้ว
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางอริยา  กะลาศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงมารีซูเฟีย  หวังแมะ
2. เด็กชายยุทธนากร  คงเส็น
3. เด็กชายวิทยา  เหลีาะเห็ม
 
1. นายเปรมชัย  เมืองทอง
2. นางสารภี  อ่อนรอด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายถิรวัฒน์  จำฝังใจ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  มูดะหะยี
3. เด็กหญิงสุนีรัตน์  มะเกะ
 
1. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
2. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิกี 1. เด็กชายชานนท์  หาบหา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คลองรั้ว
3. เด็กชายอัศนัย  ปุสสะ
 
1. นายวิชัย  ปราบเภท
2. นางสาวนีรนุช  หมั่นเพียร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารวี  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายนรภัทร  เสือแก้ว
3. เด็กชายสิรภัทร  วัฒนากร
 
1. นางอรุณรัตน์  หัสจักร
2. นางสุกานดา  เดลรีโอ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายณัฐพล  เพชรพรม
2. เด็กชายปัญญพนต์  ณ สม
3. เด็กชายไกรสร  ไชยมล
 
1. นางสาวจิรภัทร์  ชัยชนะธรรม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วแกมจันทร์
2. เด็กชายปฎิพัทธ์  สืบ
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีสุขใส
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วยชาตรี
2. เด็กหญิงทักขิญา   บินหมัด
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พุททอง
 
1. นายไพจิตร์  จิตต์โสภณ
2. นางยุพา  ชิตมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงญาณิกา  ไชยศาล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่จิ้ว
3. เด็กหญิงวัชพร  พรหมดี
 
1. นางกาญจนา  บุญยารุณ
2. นางสิริน  ชาญณรงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1. เด็กหญิงมลฑการ  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ขนุนนิล
3. เด็กหญิงอรนลิน  ศักดา
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ทองบุญ
2. นางสาวจารุวรรณ  ภิรอด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กชายวรวิช  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 1. เด็กชายซุลกิบฟลี  ขะเดหัส
2. เด็กชายวันฮัดซำสุกรี  จิใจ
 
1. นายฮาซัน  ปุเตะ
2. นายซาอูดี  ยะฝาด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวีร์  อินทะศรี
2. เด็กชายอดิศร  ใจมั่น
 
1. นายวราวุฒิ  สุทธิช่วย
2. นางสาวธนัชพร  ซ้ายซูจีน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญแก้ว
2. เด็กชายธิตินันท์  บัวมี
 
1. นายไชยดิษฐ  ตรงสกุล
2. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธนากร  หลิกไชย
2. เด็กชายอาลี  จังแหละหวา
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. นายกันตพงศ์  สุวรรณ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  เพชรนุ้ย
 
1. นางสาวสิริพร  สุจเสน
2. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายคมกฤช  ภิญโญ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
2. นางสาวอรฤทัย   จันทรบุญแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาแดรู 1. เด็กชายฟาอิส  มาแยปีแน
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริฟ  ยะผา
 
1. นางเสาวภา  ไชยชนะ
2. นายมานาวี  นะโก๊ะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
2. เด็กหญิงนุรอาดียา  โต๊ะหิ
 
1. นางสาวนุรอามีลา  เจ๊ะอารง
2. นางสาวปาดีละห์  เจ๊ะมะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายฉัตรวี  เจริญทอง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงศรี
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาทวงษ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรศิริ
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นางนิภา  คนซื่อ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
2. เด็กหญิงอติญา  ไชยทอง
 
1. นายชุมพล   รักบางบูรณ์
2. นางสาววรารัตน์  หนูจู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงชู
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูหิ้ม
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางแอนนา  กาเส็ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายอานนท์  แก้วเพ็ง
2. เด็กชายอาลามีน  เจะดะ
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางรัชดา  แดงเหมือน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายฌาณิศ  สังสินหละ
2. เด็กชายตนุภัทร  พรหมปลัด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นายธนพล  เสริฐล่อง
2. เด็กชายธีระวัช  ทองดี
 
1. นายโอม  รัตนพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  บูรพา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นายวัจน์กร  ราชนิยม
2. นายอัครพนธ์  ราชกิจ
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายกฤษกร  ริยาพันธ์
2. เด็กชายคอรอฟี  มะหวีเอ็น
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  เปาะลี
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนัสมี  ดอเลาะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  วามูมาซา
3. เด็กชายอนัส  ดาม้อ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ตันสกุล
2. เด็กชายสัณห์ชัย  สรรเสริญ
3. เด็กชายอรรคชัย  ขวัญดี
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทิพย์ดี
2. เด็กชายปัญณวัฒน์  ชุมพล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  นาควิลัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  จิรานันท์
2. นางกีรติ  โชติช่วง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เผ่าจำรูญ
2. เด็กชายธีรัช  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรมาดา  พรามแก้ว
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางพวงผกา  เปรมจิตร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายรีดูวัน  มะสาและ
2. เด็กชายอาดือนัน  บินเจ๊ะยอ
3. เด็กชายอามีน  หะมะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางมายีด๊ะ  หนูชูสุข