งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 15 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 16 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 16 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 16 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 15 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากกิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก ป. 1-6
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 14 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 14 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากกิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป. 1-6
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 13 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 13 2 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 แข่งขันต่อจากกิจกรรมขับร้องเพลงไทย ป. 1-6
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 13 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 14 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
-
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม
-
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม
-
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจากกิจกรรมขับร้องเพลงไทบลูกกรุงชาย ป. 1-6
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป. 1-6
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากรายการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงป.1-6
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันเป็นรายการแรก
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจาก รายการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1 - 3
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจาก รายการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันเป็นรายการแรก
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจาก รายการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แข่งขันต่อจากการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 4 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจากรายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-6
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันเป็นรายการแรก
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 4 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แข่งขันต่อจาก รายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-3
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีรายการแข่งขัน เนื่องจากสมัคร 1 ทีม
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]