งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2560   3 ต.ค. 2560   4 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคารสำนักงาน ห้อง ประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 ห้องประชุมเขาน้ำค้าง ชั้น 3 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 หอประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 หอประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 31-33 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 36-37 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด ห้อง 2 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด ห้อง 2 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 30 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 - 6 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 7 - 8 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 15 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 16 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 16 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 16 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 15 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 14 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 14 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 13 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 13 2 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
10 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 13 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
11 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 14 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
14 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
15 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
16 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
17 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 25 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด ห้อง 1 2 ต.ค. 2560 09.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 1 2 ต.ค. 2560 09.00-14.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 24 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 25 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 24 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียวใหม่ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียวใหม่ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 3 ห้อง 17-18 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร (ทิศเหนือ) 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร (ทืศใต้) 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 (ทิศเหนือ) ห้อง ใต้ถุน 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 (ทิศใต้) ห้อง ใต้ถุน 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1-2 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชาธิปไตย 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชาธิปไตย 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]