งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2560   3 ต.ค. 2560   4 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคารสำนักงาน ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคารสำนักงาน ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
13 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
14 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.สงขลา เขต 3 ห้องประชุมเขาน้ำค้าง ชั้น 3 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคารเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 31-33 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 36-37 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 10.00-12.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง สมุด 2 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 2 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5-6 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 7-8 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
6 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 3 เวทีกลาง 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ห้อง ประชุม 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 41-42 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 43 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 39-40 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 38 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเก่า ลานกีฬาเอนกประสงค์ 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเก่า สวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเก่า สวนป่า 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเก่า อาคารเอนกประสงค์ ห้อง จตุรมิตร 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเก่า อาคารอนุบาล 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเก่า อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเก่า อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4 - ป.5 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเก่า อาคาร 2 ห้อง ป.2 - ป.3 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเก่า อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเก่า อาคาร 1 ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง สมุด 1 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
2 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 24 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง สมุด 1 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 25 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียวใหม่ 3 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 3 ห้อง 17-18 3 ต.ค. 2560 09.00-13.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 3 ห้อง 19 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ใต้ถุน อาคาร 7 ทิศเหนือ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ใต้ถุน อาคาร 7 ทิศเหนือ 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ใต้ถุน อาคาร 7 ทิศใต้ 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1-2 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว 3 ต.ค. 2560 13.00-16.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 25 3 ต.ค. 2560 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]