::sp-ska3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางศรีสุดา สุขสุวรรณ์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
2. นางสาวผกาวรรณ ภุชงค์สินธ์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
3. นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์โรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
4. นางนิศานาถ นุ่นชูคันโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวจริยา เพชรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณ เพ็งโฉมโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางประยูร บุญจริงโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
3. นายระดม ยอดบุญโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นางอำพร ช่วยชมโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
5. นางพรพรรณ ถาวรโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณีต อินทรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายสุวินัย หมินเจะเกะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นางสุวพร ทีปรักษพันธุ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคงสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวชลิตา บูดาเล็งโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายปรีชา ไชยสาลีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวอาเส๊าะ สาแหมโรงเรียนสังวาลย์วิท๒กรรมการ
3. นางสาวฮาบีบ๊ะ เล๊าะล่อโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นางสายจิตร์ หมื่นสะชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
5. นางสมพร ดิสระโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางอารมณ์ เหมรัญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางพิศมัย พงค์สุวรรณโรงเรียนคูหากรรมการ
4. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
5. นางอาภรณ์ ณะนวลโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสัจจานนท์ ชุมวาสโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
2. นางนิภาวัลย์ กาเหย็มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อัศเดชโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางจินตนา ทองคำโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางอัสนายาตี นุ้ยสมันโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุดคนึง ทองศรีนวลโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นางฮายาตี สามะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวปัญจมาภรณ์ เพ็ชรฉายโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
4. นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
5. นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชยโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ยอดชัยโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวจิรวดี จันทร์เส้งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ เพชรกาญจน์โรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางจันจิรา แก้วรุ่งเรืองโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางอำมริสา นิติธรรมตระกูลโรงเรียนบ้านนนท์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมญา ดูล๊ะโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางณัฐธิดา โซโตโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางระรวย อิสโรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางปริชาติ ใหม่คงโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
5. นางเยาวนิตย์ บุษยะชีวินโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุนิตย์ พรมทองบุญโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวเสริมสิริ คล้ายทองโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ปานขาวโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
4. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวดวงจิต ทองคำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิรินาฏ ทองไฝโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นายนรเชษฐ์ เพชรหัวบัวโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายณรงค์ หรับจันทร์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์โรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางพะยอม สุวรรณโณโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพจณีย์ อาแวโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นางนุชนาถ โสตโยมโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษบา หวังรังษีสถิตย์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
4. นางพรรณพา พุมเสนโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
5. นางผานิตย์ ชีวนิชพันธ์โรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางมาริษา หมัดหนิโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
3. นางพรรณศิลป์ วงศ์สำราญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางสุนทรี เหมหมานโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นางกาญจนา เจษฎาปิติภัทรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยวัน เพชรซ้อนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางคอรีย๊ะ มะมิงโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นางอรุณี เพชรกาศโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
5. นางสาวกุลวดี แประสามะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณา สงวนศิลป์โรงเรียนนาปรังกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แหละกุบโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
3. นางสาวระวิพรรณ โต๊ะอีสอโรงเรียนห้วยบอนกรรมการ
4. นางสุนิษา โชติชูคงโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเส๊าะด๊ะ บินอาหราโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอตินุช โชติกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
2. นางสมสมร ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางเกศราภรณ์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ชาลีผลโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา นพรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวมารีนา เด็นมานิ๊โรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นางจินดา เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาอีฉ๊ะ ส่งตอนโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฏฐา ปัญญาชนะกิจโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุภัท สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
5. นางสุนีย์ อินทองโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางสาวอาดินา หนีสะเก็มโรงเรียนบ้านเก่า (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
3. นางเรวดี ราชฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวันดี บ่อเตยโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
5. นายกระจ่าง ศิริกาศโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอาจิณ สุวรรณะชนะโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
2. นางพจนา เขาแดงโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
3. นางลัดดา วสุโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
4. นางบุญเรือน ไชยหนูโรงเรียนพรุชิงกรรมการ
5. นางกัญชนา ยามาโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช แดงเย็นโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นายดลเดช บิลยะหีมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาวนารถสุดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
4. นางอาภรณ์ จันเพชรสีโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯกรรมการ
5. นางบุญเรือง จันทขัมมาโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางคลองสิน เสาวนีย์พิทักษ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายนันทัช รักปลอดโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
3. นายวสวัตต์ ยุงคุณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นายชัชวาล จันทร์จิตรโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นางสาวสุธิสา เจะหนิโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางอรุณศรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสาวรัชนี ภู่พัชรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางพราวภร จันทรของชุมโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
5. นางไกรวัลย์ รัตนะโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา คงสว่างโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางบุญเรือน บุญเพ็ชรทองโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวจำเนียน เอียดแก้วโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็งรักโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสราวุธ จิโนโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัสมา ยีตะหวีโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางวาสนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
3. นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิตโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางจำรัส บุญชูมณีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นายอดินันท์ หัสบูโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุดมรัตน์ พรมภักดิโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวอารีซา อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัดโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดาโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นายยูโส๊บ หลำเก็มโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติชฎา แย้มใจดีโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางสาวรุสนานี ไทรทองโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลาโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ทัยศรีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางดารุณี ร่มสกุลโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเสงี่ยม พัวพันธ์โรงเรียนนาปรังกรรมการ
2. นางสาวสิรินธร แก้วมีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางบุตรสดี หะมะโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นางประไพ แก้วได้ปานโรงเรียนบ้านสำนักขามกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เบ็ญหมาดโรงเรียนบ้านเลียบกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ กลับวงศาโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางสาวนูรีต้า ดนอารีโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา พิทักษ์บุตรโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ราชยอดโรงเรียนบ้านหว้าหลังกรรมการ
5. นางสาวอัญชิษฐา บุญวิรัตน์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบีดีน มะหลีเฝนโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการ
2. นางสุนิสา ชูศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางธนวรรณ รัฐฐานะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางนัฐติยา ทวีวัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวมยุรี โส๊ะหัดโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นางสุกัญญา โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นางสาวโนรอาซีกิน ดอเลาะโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีสุวรรณโณโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
2. นางอาชีพ ศรีทวีปโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางกมลวรรณ หมัดอะดำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แดงเปียโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
5. นางรัชนก สันนะกิจโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางนัฐติยา ทวีวัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวภาสกร ชุมแก้วโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางวัลลภา ศรียะโอ๊ะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางซอนดา หัสบูโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีสุวรรณโณโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินทรชุมนุมโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นายจารณ ถือเถี้ยนโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางจามรี เฒ่าแก้วโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
5. นางสาวรอกีเยาะ มะลีโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี สุวรรณโรจน์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นางฮาซาน๊ะ หัดหนิโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวปราณี มณีประวัติโรงเรียนมหิดลกรรมการ
4. นางสุวิมล ยาอีดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
5. นางสมพร ขุนเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวคนธ์ แก้วชายโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสงโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนพันธ์ เพชรมณ๊โรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ทองขำโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางริดา ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลูม๊ะ เอียดแอโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
2. นางสาวเสาด๊ะ สันเจริญโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
3. นางอัสนะ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นางสาวอัสมารา จินดามณีโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการ
5. นางจริยา หว่าหลำโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวซูรีนา ดาโอะโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นางสาวสุณี สะเล็มดอโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร อ่อนประเสริฐโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางพนิดา รัตน์น้อยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางฮาสาน๊ะ เจ๊ะหนิโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
2. นางมะลินี หนูมากโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา กังสังข์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
4. นางสุนีย์ จอนใจโรงเรียนบ้านพรุเตียวกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติวรุณโรจน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณหา แดงแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ผอมนะโรงเรียนวัดคงคงสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวมาเรียม กีละโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางอานีตา วัฒพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางสาวอรนงค์ เต็มรามโรงเรียนคลองแงะ (อ.จะนะ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกานต์พิชชา สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางนิตยา ชูอาษาโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา สุขแก้วโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
4. นางฐิตา ตัญจะโรโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
5. นางอามีนะห์ สะแลแมโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ชุมช่วยโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางศิรัญญา เหล็มปานโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแตโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางแวนาปีเส๊าะ ยีตูวาโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางฐิมลรัตน์ เส็นเหล็มโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะเด็งโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวสุไรยา ใบมะอูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
3. นายดลซอหมัด มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสาววารุณี ดือราแมโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
5. นางสาวปัญชลี ศรีไชยรัตนาโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณิชนันทน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นายชิด เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นางสาวโสรัยยา กะเส็มมิโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายสมจิตร แสงเกตุโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เพ็ชรนกโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางกนิษฐา ภัทรณาพรรณโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการ
3. นายมะเปาซี เพ็ชรแลมันโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๑กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี แก้วผนึกโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายจรูญ คงนุ้ยโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
2. นายเพียร ยอดสกุลโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯกรรมการ
3. นายพิศักดิ์ มาลินีโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
4. นายมูฮัมมะ หลีหะโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
5. นายบาสิทธิ์ ยะลาโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวปรีดาวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นางจสุพร ทองหนูรุ่งโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นายทนง มิตทะจันทร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ จรูญสอนโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวอามีเน๊าะ สาเล็งโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นางภรณ์วิรัตน์ อนันตชัยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ชูอาษาโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
2. นางพิทยา อนันต์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นายซอแล๊ะ ฮะมะโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
4. นางภาวิณี แก้วผนึกโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นางกาญจนา ปาลรัตน์โรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรเชษฎ์ แก้วกลิ่นโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางเจะมาสีเต๊าะ อิยุโสะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายโอภาส อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ลูกสะเดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสมร ศรีแก้วทองโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนเรศ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นางสมนึก ไฝทองโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางชัชชญา น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางสุจิรา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสัยหนับ เสนานิคมโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิตรา คชพลายุกต์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ มะแซโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวพรศรี วงศ์ไกรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางสมนึก หมาดหลีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนวัดขุนตัดหวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสนั่น เล่งซุ่นโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสุภาพิตร จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
4. นางแก้วตา ทองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ทองช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอารี ใจเพ็ชรโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ สมานโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางประภาพร นะมณีโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางรัชนี สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม หวังแดงโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
2. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสุนีย์ บุรีรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางนิตยา ปาลรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายมะแอ หะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นายอุสมาน วาสารีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นายสัญญา ศรีคงทองโรงเรียนบ้านควนขี้แรดกรรมการ
5. นางสาวเพชรลัดดา สุพรรณศิริโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอุ่นเรือน ศิริพรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการ
2. นายอุดม นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นายปวเรศ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นายสัญญา ศรีคงทองโรงเรียนบ้านควนขี้แรดกรรมการ
5. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมจิต จุลรัตน์โรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการ
2. นางสาวโอวาท จันทรยกโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ชูการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางอมรทิพย์ เพชรขาวช่วยโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
5. นางสาวสุทธิชา เพิ่มบุญโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุรัสสา ทองฉายโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางปิยะตา ทองประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
5. นายอับดุลมายิส บูหวังโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการ
2. นางอามีเน๊าะ และบากาโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
3. นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารีโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
4. นางพรลภัส แต้มทองโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางน่าฝีอ๊ะ มูเก็มโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
2. นางณัฐกานต์ สุวรรณเวศโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
3. นายบุญเริง จันทนุพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4กรรมการ
4. นางณัฐติตา เสนะกูลโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี บัวทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ (อ.จะนะ)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
2. นางสุทิน ขวัญเพชรโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางมรรยาท มณีนวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นางสาวถนอมวรรณ ทองเสนอโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ พิทักษ์ฉนวนโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางอารมณ์ เพ็ชรสงโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นายธีระพงศ์ โลพะกูลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นายเจริญ สุวรรณโณโรงเรียนมหิดลกรรมการ
3. นางปลื้มใจ แสงเจริญโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
4. นางพจนา อำไพโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
5. นายสมโชค พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางสาวสุกัญยา จิตรภูษาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางดรุณี เสนาจิตต์โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯกรรมการ
4. นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
5. นายอภิพงษ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอุษา ศิริเมฆโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นางอิสรา แก้วพรหมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นายทรงยศ ราษฎรโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นายสุรินทร์ ทองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางกลอยใจ เพ็ชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวินิตา แก้วเทพโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
2. นางฉลอง ชาปานโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นายเปาซี โจทย์สันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
4. นางละออง อินทมะโนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสุณีย์ บำรุงหนูไหมโรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายบรรจบ กาลมิตรโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนา บิลแสะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นายวิโรจน์ หมีชุมโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายสุนัย พุทธกูลโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
5. นางมานิตา เศรษฐพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการ
2. นายอารมณ์ พรหมทองนวลโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายนายไพศาล เกื้อขะเหร็มโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางสาวสิริมา หมาดหลีโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
5. นายอรัญ กองบกโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุชาดา เจนสัญญายุทธโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นายวริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพรโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางอาทิตยา นิคมรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายกำชัย ผ่องผุดโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นายฐากูร เพ็ชรชระโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอดุล มะสมานโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สถานสมโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ คงภักดีโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายจารึก ยกรัตน์โรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แก้ววิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สวนจันทร์บ้านเทพากรรมการ
4. นายวิสานนท์ เหลือเทพโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
5. นางสาวปรมาพร ขุนสุวรรณ์โรงเรียนวัดขุนตัดหวายกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
4. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ ทองมากโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจินตนา คลังธารโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
2. นางฮาซีเราะห์ หะยีหวังโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นางผกากรอง นนทพุทธโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
5. นางบุณยวีร์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นางสาวตรีนุช อุมาศิลป์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นายชวน แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
4. นางสาวยุพา คงกระพันธ์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นายธนนท์ สุวรรณษานนท์โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฐากูร สังเพ็ชรโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
2. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายสมพร แก้วซังโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นางสาววรรณนา วงษ์ใหญ่โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2กรรมการ
5. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ คงเขียวโรงเรียนสายชลกรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา ทองวิไลโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางวันดี ทองเส้งโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นายสวิน แหละหมัดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนวพร ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
2. นางปิยะพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นางสาวฟารินดา ลูกสะเดาโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
5. นายปรีชา สุขธรณืโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ อะตะราใจโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
3. นางสาวนงนาฎ สะนิโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางนาดียา เด็นหมัดโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสมฤทัย นัครามนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ บุญศรีโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
2. นายวิรัตน์ มณีโชติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
4. นางจันทิมา สุขเมตตาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร คลังธารโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ผ่องถวิลโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางจงจิต แก้วเดชโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอังคณา จันทร์ขาวโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
2. นายนูเซ็น ดีสะธรรมโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวซูกี สีทองโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. ดาบตำรวจหญิงพัชรี ปานถาวรโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านทุ่งสบายใจกรรมการ
5. นางศรีเรือน ศรีสวนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ บุญศรีโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
2. นายอรัญ เจ๊ะหนุมโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวสุรี ขะเดหรีโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.เทพา)กรรมการ
4. นางสาวธนัญญา โต๊ะเต๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
5. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นางสาวดาวฤดี ทองกับศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายวิรัต โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายกิตติ จิตต์รัตน์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวสุุภารัตน์ อัคคะเมธีนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาลกรรมการ
3. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาลกรรมการ
3. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการ
3. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัตคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
3. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวุฒิพงศ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวุุฒิพงศ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
5. นายอุเส็น นิสันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางจีราพร หนูรัตน์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางพิมล จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จันทร์สองแก้วโรงเรียนมหิดลกรรมการ
3. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายภัทรียา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพิมล มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวอสุนี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางสาวรับขวัญ สะตือบาโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
4. นางศุมนทญา มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางชญานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นายภัทรียา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางชญานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางสุจินต์ แพ่งเมืองโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางภิญญาดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางรจนา บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางเขมวันต์ สำเภาทองโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางภิญญาดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางบุญประภา ณะนวลโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางละม้าย ช่วยรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางอุไร หลีเจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางเพียงฤทัย แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางอุไร หลีเจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นายณฐกานต์ หนักทองโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางวรรณี จำนงโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นายหะหมะ ยุโส๊ะโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
4. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา ขำจิตโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี หัดสาหมัดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
3. นางสาวปิยาณี สุทธิกาญจน์โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีกรรมการ
2. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
4. นายวาริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวเทศสังฆารามกรรมการ
5. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทองโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
5. นางบุปผา ศิริพรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายโกศล ปุนทะมุณีโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการ
4. นายวาริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวเทศสังฆารามกรรมการ
5. นายประสม คงสุขแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต อธิกธาดาโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางบุปผา ศิริพรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นายประสม คงสุขแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต อธิกธาดาโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสาวปิยอร เอียดดำโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
3. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นายนพดล นวลนภดลโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นายวาริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนวพร ณะไชยโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางละออ ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี ลักษณะอารีโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางละออ ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางจารุวรรณ นาบุญโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)กรรมการ
2. นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ ชูการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)กรรมการ
2. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
5. นางสาวนวพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายปัญกร สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนรินดา เกตุนุกูลโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการ
2. นายสามารถ วงศ์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางวิลาสินี ลักษณะอารีโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางปองหทัย ดำนุ่มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางวาทินี หลำหลีโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิตโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
5. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวภัณฑ์กมล วุ่นพ้วนโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวสมถวิล แซ่หม่าโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสาวเกตนา รักษ์วรกิจโรงเรียนสายชลกรรมการ
5. นางสาวนุวดี แซ่เลี่ยงโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิภาส ยอสมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายดิเรก หม่าเหร็มโรงเรียนโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮกโรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ โภชนุกูลโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธวัช พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)กรรมการ
2. นายระวี สนิโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ แดงวังหมากโรงเรียนบาโหยกรรมการ
4. นายพรนธี พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นายถาวร วัดฑะทองโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายวฤหัต ไชยสุวรรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดากรรมการ
5. นางสุรัต ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพันธุ์ ขวัญทองโรงเรียนบ้านประกอบกรรมการ
2. นายอับดุล อีซอโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการ
3. นายมะนัน ดอแนเล๊าะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายอับดุลอาซีส หลีกันซะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายดนรอซัด เหล๊าะเระโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นายมานพ ดอเส็งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายวิชัย ดิษฐ์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดากรรมการ
5. นางบุญยวีร์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนากรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ปลื้มใจโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางนฤมล หัสบดีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายวารินทร์ พุฒทวีโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นายอัฒวัฒน์ หมาดเส็นโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรัชดา แดงเหมือนโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวอนิสรา จิตรประวัติโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.เทพา)กรรมการ
3. นางสาววรดา ศรีสุขโรงเรียนบาโหยกรรมการ
4. นายวรเดช พร้อมมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางทิพย์สุคนธ์ จันทวรรณ์โรงเรียนบ้านหว้าหลังกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจินดา สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ต้นพิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3กรรมการ
3. นางอังคณา หะยีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางพัชรี แซ่สุ้นโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวปรีดา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวปฐมาวดี อินคล้ายโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
2. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่าโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางวิจิตรา จันทร์เขียวโรงเรียนมหิดลกรรมการ
4. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางมะลิ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนูรีหย๊ะ ยีสะอุโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดีโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
3. นางวนิดา บุญมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวปิลันธนา ขวัญทองยิ้มโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
5. นางมะลิ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)กรรมการ
2. นางสาวอภิรดี กูลดีโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นายสมัคร อ่อนปลอดโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางอัมพาพร แก้วสมวงค์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นางทิพวรรณ ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี จินดามณีโรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการ
2. นายซัมซูรี ใบเย็มหมะโรงเรียนบาโหยกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ธนูศรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นายนัชพล รอดชูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นายม่าดน จันอิโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางอภิชยภาฑ์ พรหมกัณฑ์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
2. นางสาวลำเยาว์ บุตรดินจาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสาวปณัฐฏา หนูมากโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรณพล อุยสกุลโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สาและโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสะมะแอ สาและโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางนาดิย๊ะ ยาเด็งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางธัญสิริ มูณีโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นายก้อเส็ม เด็นหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
5. นางสิรินดา เกิดศิริโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร เนื่องศรีโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นายมุสเล็ม และสาโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางยุพาพร แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
4. นางสาวอามีนา สารีกามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ทองยอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรัชยา ขันทองโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นายอับดุลกอเด มาเด๊าะโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางอนัญตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวฉันทพิชญา รัตนบุตรโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ทองยอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ หัชบูรณ์โรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯกรรมการ
4. นายไพรินทร์ หวังเบ็ญหมุดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
5. นายเมธี จันอิโรงเรียนเกาะทากกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
2. นายพงษ์เศรษฐ์ อุยสกุลโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
5. นายมูหัมหมัด เซ็นมุลิโรงเรียนลางากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดรุณี รุ่งรอดโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
2. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
5. นายสุทัศน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธนิสสรา ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาวประกายใจ คงพูนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางสาวพัชรี มุเก็มโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี จิตมั่นโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเอกภาพ มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหมากกรรมการ
5. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายฆบฝาด หีมหวังโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
2. นายธิปไตย เดชอดิชัยโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายเอกภาพ มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหมากกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายธิปไตย เดชอดิชัยโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเอกภาพ มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหมากกรรมการ
5. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์นารา แก้วทองโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการ
2. นายปัญญา คงคตโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการ
3. นางสุคล สิมณีโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายปรีชา พืชนุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
5. นางสาวจีราวรรณ เจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนิจสิน ชุมแก้วโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นายเวค ถิ่นเรืองสินโรงเรียนลำเปากรรมการ
3. นางบุษยมาศ งามเจริญกุลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ จีรกาญน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายสราวุธ จิโนโรงเรียนวัดบ้านไร่ (จะนะ)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ มณีโรจน์โรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นายละออ ชะโณวรรณะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจพรรณ จันติโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ศรีทองคำโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดินันท์ จือเนาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสุณีย์ ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
4. นายยะโกะ สาและหมันโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
5. นางรัญจวน ธรรมเดชศักดิ์โรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลพรรณ อินตะมะโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
2. นางนิตย์ จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาววนิดา ขุนทองโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวรัชตลีภรณ์ พิทักษ์มณีบุญโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
5. นางณัฏฐิรา สังหาดโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญชนก ช่วยหนูโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางตรีนุช คงคาเนรมิตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางธนัญชนก ศรีทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
5. นางมุกดา พรุเพชรแก้วโรงเรียนวัดบ้านไร่ (จะนะ)กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมส่วน ชุมวาสโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทยโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางสาวชดาษา จันพรมทองโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นางอารี จิตร์สุริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนนาปรังกรรมการ
2. นางสาวหับเส๊าะ แดมะโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการ
3. นายทิรเทศ พรมสะอาดโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ไชยวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางสาวชนนภา เสมาสีโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ พงศ์มณีโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
2. นายเจริญ เมฆฉายโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ปลอดขลิบโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ดอแนเล๊าะโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นางทิพวรรณ ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญแต้ม วิมลทรงโรงเรียนอายุรกิจโกศลกรรมการ
2. นายชนะ วรรณจันทร์โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯกรรมการ
3. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นายสาธิต ขุนดำโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นายโชค บุญเรืองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปราณี โขมพัตรโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
2. นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นางธัญสิริ หมอเต๊ะโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
4. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ คงเกิดโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสุวรรณ๊ ทองนวลจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางสาววิภาดา สังข์แก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางกอบกิต แก้วอรุณโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปัทมา สาและโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
3. นางโรจนา สถิตโรงเรียนวัดม่วงก็องกรรมการ
4. นางพิมพิศา วงศ์ขจรเลิศเมธาโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
5. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นางภัทรียา หะยีหวังโรงเรียนเกาะแลหนังกรรมการ
3. นางสุจินต์ สุริยันยงค์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางจารุณี ประกอบพุ่มโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
5. นายอนันต์ ขวัญจันทร์โรงเรียนบ้านช้างคลอดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาวซาปียะ ดาราแมโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการ
3. นางรอปิอะ โต๊ะหีมโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอรวรรณ คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
5. นางสาวรอกีเยาะ มะลีโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นางดรุณี กุลศิริโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มลิพันธ์โรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางกมลพร มะลิสงโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
2. นางสาวปัณสุกาญจน์ ณัฐฐาพรวรากุลโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอารีย์รัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านพังลา"ตรีวณิชวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางนิรมล ชัยยศโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นางอัญญาวี อับดุลลาเตะโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
2. นางนิรมล ชัยยศโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
3. นางสุภาวดี จันทรัตน์โรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
4. นางสาวอุษณี หมีนยะลาโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางอารีย์รัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ฐิติกิตติ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
2. นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
3. นางสาวปวีณ์กร ขันธนิเทศโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ปรีชาโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
5. นางอุษา ซุ่นห้องโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประภาส คงฉิมโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
2. นางสมจิตร มุณีศรีโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นางสาววาสนา เพ็ชรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
4. นางปองหทัย ดำนุ่มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางณัฐญา ชนะภัยโรงเรียนท่าคลองกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลภัสรดา จุลรักษ์โรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
2. นางปัทมา ดอเละโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางอรกัญญา แก้วปลอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
5. นางอาภรณ์ บุราณโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสริมศรี เล่งซุ่นโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
2. นางปาหนัน ลิประพันธ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นางพูนสุข สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี แก้วประสมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
2. นางสาววิพาวรรณ ไพศาสตร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
3. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางดวงเดือน บุลวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางภิญโญ จิตต์รัตน์โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจิรา จันทรเพชรโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ เง่า นิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางดวงเดือน บุลวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิศุทธ์ จันทรศรีโรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการ
2. นางสาววิพาวรรณ ไพศาสตร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
3. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางดวงเดือน บุลวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวภัตมา แหลหมันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวฐานิตา ชุมแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางสาววิพาวรรณ ไพศาสตร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
3. นางสุจิตรา เระเบ็นหมุดโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓)กรรมการ
2. นางศรัญญา พีรภิรมณ์รัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
3. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโครงสิเหรงกรรมการ
4. นายโอฬาร เสริมสุทธิ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางนิภา โชคอรรคนิตโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓)กรรมการ
2. นางศรัญญา พีรภิรมณ์รัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
3. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
4. นายโอฬาร เสริมสุทธิ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางทิชากร สังฆรัตน์โรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิชาภา เชื้อขำโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ เง่า นิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสุนีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ หวังแฉะโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.เทพา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธาสินี มากละม้ายโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ เง่า นิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมนึก เทพธัญญ์โรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ เง่า นิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสุนีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพร คลังธารโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางสุนีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
5. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมนึก เทพธัญญ์โรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางิอริสราภรณ์ เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางรุสณีย์ อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พรมทองโรงเรียนบ้านประกอบกรรมการ
2. นางสาวนิกัสมา หนิเต็มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
5. นายซาอูดี ยะฝาดโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.เทพา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนิฐ กลิ่นเลขาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
2. นางสาวนิกัสมา หนิเต็มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางอริสราภรณ์ เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวฮายาตี หาแวโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิชิต พรหมทองโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางนฤมล สุดสายเนตรโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
4. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางจุฑามาศ จันทร์เจียมโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชิต พรหมทองโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
2. นางนฤมล สุดสายเนตรโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
4. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางสาวรับขวัญ สะตือบาโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
2. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ศุภแหละโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
4. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนม้างอนกรรมการ
5. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาเชาวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
2. นางสชาสิิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
4. นางสาวแฉล้ม ไชยแก้วโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
5. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาเชาวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
2. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นายติณณพัศ กล่ำจีนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสาวแฉล้ม ไชยแก้วโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
5. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาเชาวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เสนาธิบดีโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
2. นางสาวอัซมิน เหล็มมันโรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวฟิตราวาดี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
5. นางระเบียบ สะหีมซาโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธารทิพย์ ช่วยหนูโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
2. นางสาวอัซมิน เหล็มมันโรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวฟิตราวาดี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
5. นางสาวหัสนีซา สุรพลโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอตินุช โชตกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสาวนวพร หนูแก้วโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
5. นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกชพร ซุ่นซิ้นโรงเรียนสายชลกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางนุชณีย์ หีมหวังโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
5. นางนงเยาว์ สงทับโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรดา หลีสะหัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสงเกตุโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางปิติยา บุญสร้างโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางวรรณวิสา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกลิ่นกมล เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสงเกตุโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางปิติยา บุญสร้างโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นายแสบ หนูแจ่มโรงเรียนลำไพลราษฏร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แก้วประถมโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายไกรสร เจ๊ะโส๊ะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศกร หนูจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แก้วประถมโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางวันนา วงศ์ประชุมโรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการ
5. นางมยุรี ล่า้ต๊ะโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาธิดา เพ็ชรย้อยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางลิมปเลขา ไชยสาลีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสุนิษา โชติชูคงโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์โรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางณูรีซัน มะรงโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางสาวสิริพร แก้วอรุณโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการ
5. นายฮาซัน ปุเตะโรงเรียนบ้านควนหรัน (เทพา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพย์สุดา แดงแต้โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางสาวซาฟารีเย๊าะ ดอเส็นโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ดำคงโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
5. นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอับดุลเลาะ สาฮะโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
2. นางสาวซัลมา เจ๊ะหะโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา คงสุวรรณโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
4. นางสุกัญญา เหล๊าะเหล็มโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางจรูญรัตน์ ตนยะแหล๊ะโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัสริน หลำหลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
2. นางสาวอาอีซะ สะอิโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา คงสุวรรณโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
4. นางสาวสมศรี ตีบศักดิ์โรงเรียนเหมืองควนกรดกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ใบมิเด็นโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]