::sp-ska3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจริยา เพชรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ ภุชงค์สินธ์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
3. นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์โรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
4. นางนิศานาถ นุ่นชูคันโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางศรีสุดา สุขสุวรรณ์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายระดม ยอดบุญโรงเรียนบ้านทุ่งไพลประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เพ็งโฉมโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นางประยูร บุญจริงโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
4. นางอำพร ช่วยชมโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
5. นางพรพรรณ ถาวรโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวินัย หมินเจะเกะโรงเรียนอุทยานอุทิศประธานกรรมการ
2. นางปราณีต อินทรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสุวพร ทีปรักษพันธุ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลิตา บูดาเล็งโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
5. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคงสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสายจิตร์ หมื่นสะชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยสาลีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวฮาบีบ๊ะ เล๊าะล่อโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นางสมพร ดิสระโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางสาวอาเส๊าะ สาแหมโรงเรียนสังวาลย์วิท๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่ทีประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ เหมรัญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางพิศมัย พงค์สุวรรณโรงเรียนคูหากรรมการ
4. นางสาววรรณวิภา เอียดสุดรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้่านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสัจจานนท์ ชุมวาสโรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อัศเดชโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นางจินตนา ทองคำโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางอัสนายาตี นุ้ยสมันโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางนิภาวัลย์ กาเหย็มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุดคนึง ทองศรีนวลโรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นางฮายาตี สามะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางชลธิชา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
5. นางสาวปัญจมาภรณ์ เพ็ชรฉายโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายพีระพัฒน์ เพชรกาญจน์โรงเรียนวัดห้วยคูประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยอดชัยโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวจิรวดี จันทร์เส้งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางจันจิรา แก้วรุ่งเรืองโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางอำมริสา นิติธรรมตระกูลโรงเรียนบ้านนนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมญา ดูล๊ะโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา โซโตโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางปริชาติ ใหม่คงโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
4. นางเยาวนิตย์ บุษยะชีวินโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางระรวย อิสโรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุนิตย์ พรมทองบุญโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ปานขาวโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
3. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวดวงจิต ทองคำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวเสริมสิริ คล้ายทองโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หรับจันทร์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายนรเชษฐ์ เพชรหัวบัวโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์โรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
4. นางพะยอม สุวรรณโณโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นางศิรินาฏ ทองไฝโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพรรณพา พุมเสนโรงเรียนบ้านคลองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ โสตโยมโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษบา หวังรังษีสถิตย์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
4. นางผานิตย์ ชีวนิชพันธ์โรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
5. นางพจณีย์ อาแวโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวจำนงค์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางพรรณศิลป์ วงศ์สำราญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางสุนทรี เหมหมานโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
4. นางกาญจนา เจษฎาปิติภัทรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
5. นางมาริษา หมัดหนิโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางคอรีย๊ะ มะมิงโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
3. นางอรุณี เพชรกาศโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
4. นางสาวกุลวดี แประสามะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวหทัยวัน เพชรซ้อนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุนิษา โชติชูคงโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพร พรหมเอียดโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ แหละกุบโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
4. นางสาวระวิพรรณ โต๊ะอีสอโรงเรียนห้วยบอนกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเกศราภรณ์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางอตินุช โชติกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
3. นางสมสมร ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นายพรประเสริฐ ชาลีผลโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา นพรัตน์โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางจินดา เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
5. นางสาวมารีนา เด็นมานิ๊โรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาอีฉ๊ะ ส่งตอนโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฏฐา ปัญญาชนะกิจโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุภัท สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
5. นางสุนีย์ อินทองโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกระจ่าง ศิริกาศโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาดินา หนีสะเก็มโรงเรียนบ้านเก่า (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
3. นางเรวดี ราชฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวันดี บ่อเตยโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
5. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอาจิณ สุวรรณชนะโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วสุโรจน์โรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
3. นางบุญเรือน ไชยหนูโรงเรียนพรุชิงกรรมการ
4. นางกัญชนา ยามาโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
5. นางพจนา เขาแดงโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดลเดช บิลยะหีมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช แดงเย็นโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นางสาวนารถสุดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
4. นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสีโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางคลองสิน เสาวนีย์พิทักษ์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายนันทัช รักปลอดโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
3. นายวสวัตต์ ยุงคุณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นายชัชวาล จันทร์จิตรโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นางสาวสุธิสา เจะหนิโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ภู่พัชรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางไกรวัลย์ รัตนะโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางพราวภร จันทรของชุมโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางจรรยาณี คงสว่างโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน บุญเพ็ชรทองโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวจำเนียน เอียดแก้วโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นายสราวุธ จิโนโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ เพ็งรักโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านล่องควนประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิตโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางจำรัส บุญชูมณีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นายอดินันท์ หัสบูโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
5. นางสาวกัสมา ยีตะหวีโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุดมรัตน์ พรมภักดิโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีซา อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัดโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดาโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นายยูโส๊บ หลำเก็มโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติชญา แย้มใจดีโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลาโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ ทัยศรีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางดารุณี ร่มสกุลโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางสาวรุสนานี ไทรทองโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเสงี่ยม พัวพันธ์โรงเรียนนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แก้วมีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางบุตรสดี หะมะโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ เบ็ญหมาดโรงเรียนบ้านเลียบกรรมการ
5. นางประไพ แก้วได้ปานโรงเรียนบ้านสำนักขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ กลับวงศาโรงเรียนบ้านเคลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีต้า ดนอารีโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ราชยอดโรงเรียนบ้านหว้าหลังกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา พิทักษ์บุตรโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ รัฐฐานะโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ชูศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวมยุรี โส๊ะหัดโรงเรียนอุทยานอุทิศประธานกรรมการ
2. นางนัฐติยา ทวีวัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
4. นางสาวโนรอาซีกิน ดอเลาะโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
5. นางสุกัญญา โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีสุวรรณโณโรงเรียนบ้านลำลองประธานกรรมการ
2. นางอาชีพ ศรีทวีปโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา แดงเปียโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางรัชนก สันนะกิจโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกมลวรรณ หมัดอะดำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เกื้อเพชรโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ศรียะโอ๊ะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางซอนดา หัสบูโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางสาวภาสกร ชุมแก้วโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อินทรชุมนุมโรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีสุวรรณโณโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
3. นายจารณ ถือเถี้ยนโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวรอกีเยาะ มะลีโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางจามรี เฒ่าแก้วโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมพร ขุนเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดประธานกรรมการ
2. นางฮาซาน๊ะ หัดหนิโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวปราณี มณีประวัติโรงเรียนมหิดลกรรมการ
4. นางสุวิมล ยาอีดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
5. นางสุภาวดี สุวรรณโรจน์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางริดา ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสงโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นางกาญจนพันธ์ เพชรมณ๊โรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ทองขำโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ แก้วชายโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจริยา หว่าหลำโรงเรียนบ้านบ่อโชนประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาด๊ะ สันเจริญโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
3. นางฮัซนะ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นางสาวอัสมารา จินดามณีโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวสาลูม๊ะ เอียดแอโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพนิดา รัตน์น้อยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี สะเล็มดอโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร อ่อนประเสริฐโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางฮาสาน๊ะ เจ๊ะหนิโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
5. นางสาวซูรีนา ดาโอะโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ จอนใจโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธานกรรมการ
2. นางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
3. นางมะลินี หนูมากโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวอภิสรา กังสังข์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติวรุณโรจน์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนงค์ เต็มรามโรงเรียนคลองแงะ (อ.จะนะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณหา แดงแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ผอมนะโรงเรียนวัดคงคงสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวมาเรียม กีละโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางอานีตา วัฒพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางฐิตา ตัญจะโรโรงเรียนบ้านทับโกบประธานกรรมการ
2. นางกานต์พิชชา สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
3. นางนิตยา ชูอาษาโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา สุขแก้วโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นางอามีนะห์ สะแลแมโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางฐิมลรัตน์ เส็นเหล็มโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ชุมช่วยโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
3. นางศิรัญญา เหล็มปานโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางแวนาปีเส๊าะ ยีตูวาโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแตโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปัญชลี ศรีไชยรัตนาโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุไรยา ใบมะอูโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
3. นายดลซอหมัด มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสาววารุณี ดือราแมโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
5. นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะเด็งโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร แสงเกตุโรงเรียนบ้านเกาะค่างประธานกรรมการ
2. นางณิชนันทน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นายชิด เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เพ็ชรนกโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางสาวโสรัยยา กะเส็มมิโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางภาวิณี แก้วผนึกโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ภัทรธนาพรรณโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นายมะเปาซี เพ็ชรแลมันโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๑กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกษราภรณ์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายบาสิทธิ์ ยะลาโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นายจรูญ คงนุ้ยโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
3. นายพิศักดิ์ มาลินีโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
4. นายมูฮัมมะ หลีหะโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
5. นายเพียร ยอดสกุลโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวปรีดาวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นางจสุพร ทองหนูรุ่งโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
3. นายทนง มิตทะจันทร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
4. นายบาสิทธิ์ ยะลาโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นางภรวิรัตน์ อภินันตชัยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางภรณ์วิรัตน์ อนันตชัยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวอามีเนาะ สาเล็งโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี แก้วผนึกโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นายสมพร ชูอาษาโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางพิทยา อนันต์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางกาญจนา ปาลรัตน์โรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
5. นายซอแล๊ะ ฮะมะโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรเชษฎ์ แก้วกลิ่นโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางเจะมาสีเต๊าะ อิยุโสะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายโอภาส อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ลูกสะเดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสมร ศรีแก้วทองโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมนึก ไฝทองโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
3. นางชัชชญา น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางสุจิรา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวกันนภัค เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิตรา คชพลายุกต์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี วงศ์ไกรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางสมนึก หมาดหลีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนวัดขุนตัดหวายกรรมการ
5. นางสาวอาอีฉ๊ะ มะแซโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสนั่น เล่งซุ่นโรงเรียนบ้านกะทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสุภาพิตร จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
4. นางแก้วตา ทองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ทองช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอารี ใจเพ็ชรโรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ สมานโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางประภาพร นะมณีโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางรัชนี สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นางสุนีย์ บุรีรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางนิตยา ปาลรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
4. นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายมะแอ หะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นายอุสมาน วาสารีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นายสัญญา ศรีคงทองโรงเรียนบ้านควนขี้แรดกรรมการ
5. นางสาวเพชรลัดดา สุพรรณศิริโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดม นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ศรีคงทองโรงเรียนบ้านควนขี้แรดกรรมการ
3. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางอุ่นเรือน ศิริพรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอมรทิพย์ เพชรขาวช่วยโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นางสาวโอวาท จันทร์ยกโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ชูการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวสุทธิชา เพิ่มบุญโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสมจิต จุลรัตน์โรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุรัสสา ทองฉายโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นายอับดุลมายิส บูหวังโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางปิยะตา ทองประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านพอบิดประธานกรรมการ
2. นางอามีเน๊าะ และบากาโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
3. นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารีโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
4. นางพรลภัส แต้มทองโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางน่าฝีอ๊ะ มูเก็มโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ สุวรรณเวศโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
3. นายบุญเริง จันทนุพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี บัวทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ (อ.จะนะ)กรรมการ
5. นางณัฐติตา เสนะกูลโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางมรรยาท มณีนวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวถนอมวรรณ ทองเสนอโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ พิทักษ์ฉนวนโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงกรรมการ
5. นางสุทิน ขวัญเพชรโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านโต้นนท์ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ เพ็ชรสงโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ โลพะกูลโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านโต้นนท์ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สุวรรณโณโรงเรียนมหิดลกรรมการ
3. นางปลื้มใจ แสงเจริญโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
4. นายสมโชค พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
5. นางพจนา อำไพโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านโต้นนท์ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เสนาจิตต์โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯกรรมการ
3. นายอภิพงษ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางสาวสุกัญยา จิตรภูษาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอิสรา แก้วพรหมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดประธานกรรมการ
2. นางอุษา ศิริเมฆโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ทองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางกลอยใจ เพ็ชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
5. นายทรงยศ ราษฎรโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางละออง อินทมะโนโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางวินิตา แก้วเทพโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
3. นางฉลอง ชาปานโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
4. นายเปาซี โจทย์สันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
5. นางสุณีย์ บำรุงหนูไหมโรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นางมานิตา เศรษฐพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ กาลมิตรโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนา บิลแสะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นายวิโรจน์ หมีชุมโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายสุนัย พุทธกูลโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านพอบิดประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ พรหมทองนวลโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายนายไพศาล เกื้อขะเหร็มโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นายอรัญ กองบกโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
5. นางสาวสิริมา หมาดหลีโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกำชัย ผ่องผุดโรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นายวริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพรโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางอาทิตยา นิคมรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายฐากูร เพ็ชรชระโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นายสุชาดา เจนสัญญายุทธโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอดุล มะสมานโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ คงภักดีโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายจารึก ยกรัตน์โรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สถานสมโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แก้ววิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สวนจันทร์บ้านเทพากรรมการ
4. นายวิสานนท์ เหลือเทพโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
5. นางสาวปรมาพร ขุนสุวรรณ์โรงเรียนวัดขุนตัดหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
3. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ ทองมากโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางผกากรอง นนทพุทธโรงเรียนบ้านสำนักหว้าประธานกรรมการ
2. นางจินตนา คลังธารโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
3. นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นางบุณยวีร์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางฮาซีเราะห์ หะยีหวังโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพา คงกระพันธ์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นายชวน แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
4. นายธนนท์ สุวรรณษานนท์โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวตรีนุช อุมาศิลป์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นายฐากูร สังเพ็ชรโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
3. นายสมพร แก้วซังโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
5. นางสาววรรณนา วงษ์ใหญ่โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ คงเขียวโรงเรียนสายชลกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา ทองวิไลโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นายสวิน แหละหมัดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางวันดี ทองเส้งโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปรีชา สุขธรณืโรงเรียนวัดนาปรือประธานกรรมการ
2. นางนวพร ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
3. นางปิยะพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสาวไลลา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นางสาวฟารินดา ลูกสะเดาโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ อะตะราใจโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
3. นางสาวนงนาฎ สะนิโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางสมฤทัย นัครามนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางนาดียา เด็นหมัดโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ บุญศรีโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
4. นางจันทิมา สุขเมตตาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายวิรัตน์ มณีโชติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายสมพร คลังธารโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
3. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางจงจิต แก้วเดชโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ผ่องถวิลโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายนูเซ็น ดีสะธรรมโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นางสาวซูกี สีทองโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. ดาบตำรวจหญิงพัชรี ปานถาวรโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านทุ่งสบายใจกรรมการ
4. นางศรีเรือน สีสวนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
5. นางสาวอังคณา จันทร์ขาวโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ บุญศรีโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ เจ๊ะหนุมโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวสุรี ขะเดหรีโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.เทพา)กรรมการ
4. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวธนัญญา โต๊ะเต๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายวิรัต โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวดาวฤดี ทองกับศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ จิตต์รัตน์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุุภารัตน์ อัคคะเมธีนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาลกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ วังปริงเพ็ชรไพศาลกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัตคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธำรงณ์ มณีมวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการ
4. นายวุุฒิพงศ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวสุุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางจีราพร หนูรักษ์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางพิมล จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
5. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จันทร์สองแก้วโรงเรียนมหิดลกรรมการ
3. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายภัทรียา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวอสุนี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางสาวรับขวัญ สะตือบาโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
4. นางศุมนทญา มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางชยานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายภัทรียา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางชยานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นางสุจินต์ แพ่งเมืองโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางภิญญาดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงประธานกรรมการ
2. นางรจนา บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางเขมวันต์ สำเภาทองโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุญประภา ณะนวลโรงเรียนบ้านปลักบ่อประธานกรรมการ
2. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นางละม้าย ช่วยรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางอุไร หลีเจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพียงฤทัย แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางอุไร หลีเจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวาประธานกรรมการ
2. นายณฐกานต์ หนักทองโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา ขำจิตโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางวรรณี จำนงโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นายหะหมะ ยุโส๊ะโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
4. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา ขำจิตโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณฐกานต์ หนักทองโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาณี สุทธิกาญจน์โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านสะกอมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีกรรมการ
3. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
4. นายวาริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทองโรงเรียนบ้านพรุหวาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
5. นางบุปผา ศิริพรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวาริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายโกศล ปุนทะมุณีโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการ
4. นายประสม คงสุขแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
5. นางจตุพร ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต อธิกธาดาโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางบุปผา ศิริพรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นายประสม คงสุขแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวาริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายสาธิต อธิกธาดาโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยอร เอียดดำโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
4. นายนภดล นวลนภดลโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางละออ ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางนวพร ณะไชยโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางละออ ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี ยอดสุวรรณ์โรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางจารุวรรณ นาบุญโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางวิลาสินี ลักษณะอารีโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)ประธานกรรมการ
2. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี ยอดสุวรรณ์โรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ ชูการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางสาวนวพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวอันทิรา แก้วประดับโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวนรินดา เกตุนุกูลโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวนรินดา เกตุนุกูลโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการ
4. นางวิลาสินี ลักษณะอารีโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. Mrs.Janet Kittiprayoonโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
2. นายนาวาวี เจะอุมาโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงกรรมการ
3. MissDaisy Garciaโรงเรียนสันติวิทย์กรรมการ
4. นางสาวซาลูมา ตุหวันราเหมโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
5. นางฮารีม๊ะ ยีด่อเหล๊าะโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางวรรณี สาหีมโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสาวฟิรซาน สะเม็งโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ชาลีผลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางยุวดี อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวอารียา หมะสันโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสุไหวน๊ะ ชูเพชรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นายนาวาวี เจะอุมาโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222กรรมการ
3. นางสาวเกศิณี สืบเหมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
4. นางอวยพร สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางฮับเสาะ หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวรรณดี สาหีมโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสาวฟิรซาน สะแม็งโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ชาลีผลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางยุวดี อนันทบริพงศ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวอารียา หมะสันโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุไหวน๊ะ ชูเพชรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นายนาวาวี เจะอุมาโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222กรรมการ
3. นางสาวเกศิณี สืบเหมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
4. นางอวยพร สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางฮับเสาะ หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวรรณดี สาหีมโรงเรียนบ้านแค ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟิรซาน สะแม็งโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ชาลีผลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางยุวดี อนันทบริพงค์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวอารียา หมะสันโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุไหวน๊ะ ชูเพชร โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นายนาวาวี เจะอุมาโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222กรรมการ
3. นางสาวเกศิณี สืบเหมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
4. นางอวยพร สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐ 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
5. นางฮับเสาะ หมาดทิ้ง โรงเรียนบ้านเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางสาวชดาษา จันพรมทองโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
3. นางดวงพร นนทกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางนภาพรรณ คงเอียด โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
5. Mrs.Cherie Lou Murciaโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวกันต์กมล วุ่นพ้วนโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล แซ่หม่าโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางสาวเกตนา รักษ์วรกิจโรงเรียนสายชลกรรมการ
4. นางสาวนุวดี แซ่เลี่ยงโรงเรียนเสนพงศ์กรรมการ
5. นางสาวสุขใจ แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวฝาอิซ๊ะ มะหนุโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมประธานกรรมการ
2. นางอนิษฎา เหล๊าะจิโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
3. นางวรรณดี สาหีมโรงเรียนบ้านแคกรรมการ
4. นางสุดา หลำหล๊ะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวเกศิณี สืบเหมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาฝีเย๊าะ หวังเก็ม โรงเรียนบ้านสุเหร่าประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญแซะ โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวกุศล สะหะคะโร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางสาวกาลีย๊ะ มอลอ โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. MissMirriam Gachagoโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิภาส ยอสมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายดิเรก หม่าเหร็มโรงเรียนโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ โภชนุกูลโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮกโรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธวัช พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)ประธานกรรมการ
2. นายระวี สนิโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นายพรนธี พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นายถาวร วัดฑะทองโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ แดงวังหมากโรงเรียนบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายวฤหัต ไชยสุวรรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดากรรมการ
4. นางสุรัต ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพันธุ์ ขวัญทองโรงเรียนบ้านประกอบประธานกรรมการ
2. นายอับดุล อีซอโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายอับดุลอาซีส หลีกันซะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายดนรอซัด เหล๊าะเระโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายมานพ ดอเส็งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายวิชัย ดิษฐ์สุวรรณโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดากรรมการ
4. นางบุญยวีร์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ปลื้มใจโรงเรียนบ้านเคลียงประธานกรรมการ
2. นายวรินทร์ พุฒทวีโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
3. นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็นโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางนฤมล หัสบดีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรัชดา แดงเหมือนโรงเรียนวัดท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรดา ศรีสุขโรงเรียนบาโหยกรรมการ
3. นายวรเดช พร้อมมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางทิพย์สุคนธ์ จันทวรรณ์โรงเรียนบ้านหว้าหลังกรรมการ
5. นางสาวอนิสรา จิตรประวัติโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.เทพา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจินดา สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ต้นพิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3กรรมการ
3. นางพัชรี แซ่สุ้นโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวปรีดา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
5. นางอังคณา หะยีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวปฐมาวดี อินคล้ายโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่าโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางวิจิตรา จันทร์เขียวโรงเรียนมหิดลกรรมการ
4. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ หวั่นห้วยโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิลันธนา ขวัญทองยิ้มโรงเรียนบ้านทับโกบประธานกรรมการ
2. นางนูรีหย๊ะ ยีสะอุโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
3. นางวนิดา บุญมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางมะลิ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ หัสการดีโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมัคร อ่อนปลอดโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี กูลดีโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นางอัมพาพร แก้วสมวงค์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านเก่า (อ.นาทวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ ธนูศรโรงเรียนบ้านลำเปาประธานกรรมการ
2. นางผุสดี จินดามณีโรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการ
3. นายนัชพล รอดชูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นายม่าดน จันอิโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายซัมซูรี ใบเย็มหมะโรงเรียนบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
3. นางสาวลำเยาว์ บุตรดินจาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นางสาวปณัฐฏา หนูมากโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายบรรณพล อุยสกุลโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
3. นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นางวรรณา พระไพรรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสะมะแอ สาและโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางนาดิย๊ะ ยาเด็งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายก้อเส็ม เด็นหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
4. นางสิรินดา เกิดศิริโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางธัญสิริ มูณีโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร เนื่องศรีโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายมุสเล็ม และสาโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาวอามีนา สารีกามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา สุทธิสว่างโรงเรียนสุทธิรักษ์กรรมการ
5. นางยุพาพร แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรัชยา ขันทองโรงเรียนทองอยู่นุตกุลประธานกรรมการ
2. นายอับดุลกอเด มาเด๊าะโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางอนัญตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ทองยอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวฉันทพิชญา รัตนบุตรโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเมธี จันอิโรงเรียนเกาะทากประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ หัชบูรณ์โรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
4. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯกรรมการ
5. นายไพรินทร์ หวังเบ็ญหมุดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เศรษฐ์ อุยสกุลโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นายมูหัมหมัด เซ็นมุลิโรงเรียนลางากรรมการ
5. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางดรุณี รุ่งรอดโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
3. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นายพิทักษ์ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอประธานกรรมการ
2. นางธนิสสรา ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
3. นางสาวประกายใจ คงพูนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางสาวพัชรี มุเก็มโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ (อ.สะเดา)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี จิตมั่นโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเอกภาพ มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหมากกรรมการ
5. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายธิปไตย เดชอดิชัยโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
3. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นายเอกภาพ มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหมากกรรมการ
5. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย เดชอดิชัยโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเอกภาพ มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหมากกรรมการ
5. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวจีราวรรณ เจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ฝันพุ่นโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา แก้วทองโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนิจสิน ชุมแก้วโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายเวค ถิ่นเรืองสินโรงเรียนลำเปากรรมการ
3. นางบุษยมาศ งามเจริญกุลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ จีรกาญน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายสราวุธ จิโนโรงเรียนวัดบ้านไร่ (จะนะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายละออ ชะโณวรรณะโรงเรียนวัดห้วยคูประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ มณีโรจน์โรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจพรรณ จันติโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ศรีทองคำโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านระตะประธานกรรมการ
2. นายอดินันท์ จือเนาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
3. นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
4. นายยะโกะ สาและหมันโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.สะบ้าย้อย)กรรมการ
5. นางรัญจวน ธรรมเดชศักดิ์โรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลพรรณ อินตะมะโรงเรียนบ้านลำชิงประธานกรรมการ
2. นางนิตย์ จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาววนิดา ขุนทองโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นางพิศมัย พงค์สุวรรณโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
5. นางณัฏฐิรา สังหาดโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญชนก ช่วยหนูโรงเรียนวัดบ้านลุ่มประธานกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางตรีนุช คงคาเนรมิตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐(วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
4. นางสุภาพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
5. นางมุกดา พรุเพชรแก้วโรงเรียนวัดบ้านไร่ (จะนะ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวชดาษา จันพรมทองโรงเรียนบ้านนาม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมส่วน ชุมวาสโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
3. นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทยโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางอารี จิตร์สุริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนนาปรังกรรมการ
2. นางสาวหับเส๊าะ แดมะโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ไชยวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายทิรเทศ พรมสะอาดโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางสาวชนนภา เสมาสีโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเจริญ เมฆฉายโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ พงศ์มณีโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ดอแนเล๊าะโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ปลอดขลิบโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญแต้ม วิมลทรงโรงเรียนอายุรกิจโกศลกรรมการ
3. นายสาธิต ขุนดำโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายโชค บุญเรืองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายชนะ วรรณจันทร์โรงเรียนวัดนิคมประสาท ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปราณี โขมพัตรโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นางธัญสิริ หมอเต๊ะโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ คงเกิดโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
5. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา สังข์แก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสุวรรณ๊ ทองนวลจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางกอบกิต แก้วอรุณโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางโรจนา สถิตย์โรงเรียนวัดม่วงก็องประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
3. นางพิมพิศา วงศ์ขจรเลิศเมธาโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางปัทมา สาและโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ประกอบพุ่มโรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา หะยีหวังโรงเรียนเกาะแลหนังกรรมการ
3. นางสุจินต์ สุริยันยงค์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นายอนันต์ ขวัญจันทร์โรงเรียนบ้านช้างคลอดกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวซาปียะ ดาราแมโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการ
3. นางอรวรรณ คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นางสาวรอกีเยาะ มะลีโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางรอปิอะ โต๊ะหีมโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี กุลศิริโรงเรียนวัดปริกประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. นางสาคร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางกมลพร มะลิสงโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณสุกาญจน์ ณัฐฐาพรวรากุลโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอารีย์รัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านพังลา"ตรีวณิชวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางนิรมล ชัยยศโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นางอัญญาวี อับดุลลาเตะโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ฐิติกิตติ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลประธานกรรมการ
2. นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
3. นางสาวปวีณ์กร ขันธนิเทศโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ปรีชาโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
5. นางอุษา ซุ่นห้องโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประภาส คงฉิมโรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร มุณีศรีโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นางสาววาสนา เพ็ชรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
4. นางปองหทัย ดำนุ่มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางณัฐญา ชนะภัยโรงเรียนท่าคลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา จุลรักษ์โรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
3. นางอรกัญญา แก้วปลอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
4. นางอาภรณ์ บุราณโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
5. นางปัทมา ดอเละโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นางปาหนัน ลิประพันธ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางพูนสุข สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
5. นางเสริมศรี เล่งซุ่นโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภิญโญ จิตต์รัตน์โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี แก้วประสมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
3. นางสาววิพาวรรณ ไพศาสตร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ขนาบศักดิ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ขนาบศักดิ์โรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางเบญจิรา จันทรเพชรโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวปิยอร เอียดดำโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
4. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
5. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ขนาบศักดิ์โรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางพิศุทธ์ จันทรศรีโรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการ
3. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางสาวภัตมา แหลหมันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
5. นางสาววิพาวรรณ ไพศาสตร์โรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา เระเบ็นหมุดโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิตา ชุมแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางอรวรรณ สกุลทองโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา นวลขาวโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
3. นายโอฬาร เสริมสุทธิ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางนิภา โชคอรรคนิตโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
5. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโครงสิเหรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา นวลขาวโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
3. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
4. นายโอฬาร เสริมสุทธิ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางทิชากร สังฆรัตน์โรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิชาภา เชื้อขำโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ หวังแฉะโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.เทพา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธาสินี มากละม้ายโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางสาวพจนา บุญสนองโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพจนา บุญสนองโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นางสมนึก เทพธัญญ์โรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
3. นางสุนีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
3. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางิอริสราภรณ์ เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนตานีประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรมทองโรงเรียนบ้านประกอบประธานกรรมการ
2. นางสาวนิกัษมา หนิเต็มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายซาอูดี ยะฝาดโรงเรียนบ้านควนหรัน (อ.เทพา)กรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิกัษมา หนิเต็มโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชิต พรหมทองโรงเรียนบ้านเคลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ทองเพ็ชร์โรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
3. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นางสาวรับขวัญ สะตือบาโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
5. นางนฤมล สุดสายเนตรโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนม้างอนกรรมการ
4. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาเชาวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ศุภแหละโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มประธานกรรมการ
2. นางสชาสิิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ทองเพ็ชร์โรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
4. นางสาวแฉล้ม ไชยแก้วโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
5. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาเชาวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายติณณพัศ กล่ำจีนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
3. นางสาวแฉล้ม ไชยแก้วโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาเชาวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เสนาธิบดีโรงเรียนบ้านกะทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัซมิน เหล็มหมันโรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวฟิตราวาตี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางระเบียบ สะหีมซาโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการ
5. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธารทิพย์ ช่วยหนูโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัซมิน เหล็มมันโรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวฟิตราวาดี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวหัสนีซา สุรพลโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
5. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอตินุช โชตกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสาวนวพร หนูแก้วโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ สงทับโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร ซุ่นซิ้นโรงเรียนสายชลกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางนุชณีย์ หีมหวังโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
5. นางสาวโศรยา เล๊าะแล๊ะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิติยา บุญสร้างโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางสาววรดา หลีสะหัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสงเกตุโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการ
4. นางวรรณวิสา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์กรรมการ
5. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแสบ หนูแจ่มโรงเรียนลำไพลราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสงเกตุโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางปิติยา บุญสร้างโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางกลิ่นกมล เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ แก้วประถมโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี ล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางพรรณพร เทพนรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แก้วประถมโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
4. นางวันนา วงศ์ประชุมโรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการ
5. นางสาวกัญญลักษณ์ ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสาธิดา เพ็ชรย้อยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางลิมปเลขา ไชยสาลีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางสุนิษา โชติชูคงโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์โรงเรียนวัดท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางณูรีซัน มะรงโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายฮาซัน ปุเตะโรงเรียนบ้านควนหรัน (เทพา)กรรมการ
5. นางสาวสิริพร แก้วอรุณโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์โรงเรียนบ้านแม่ทีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา แดงแต้โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ดำคงโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
5. นางสาวซาฟารีเย๊าะ ดอเส็นโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญนภา คงสุวรรณโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการ
2. นางสุกัญญา เหล๊าะเหล็มโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. นางจรูญรััตน์ ตนยะแหล๊ะโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
4. นางสาวซัลมา เจ๊ะหะโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ ใบมิเด็นโรงเรียนบ้านควนตีหมุนประธานกรรมการ
2. นายนัสรัน หลำหลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
3. นางสาวอาซีซะ สะอิโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางสาวสมศรี ตีบศักดิ์โรงเรียนเหมืองควนกรดกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา คงสุวรรณโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายฆบฝาด หีมหวัง line id 0800369860
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]