รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เริงฤทธิ์
 
1. นางจริยา   เพชรรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  ยอดประนัน
 
1. นางปราณีต  อินทรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีทวีป
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย
 
1. นางมยุรีย์  คงชีพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  เหตุทอง
 
1. นางสาวมัณฑนา  คงเอียด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงอัสมา  สายวารี
 
1. นางอุไร  หลีเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงอริศรา  เล๊าะหลี
 
1. นางอัสนายาตี  นุ้ยสมัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบรรเทิง
 
1. นางสุธาสินี  มากละม้าย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิดล 1. เด็กหญิงสุธิดา  อินหนูขำ
 
1. นางเกษสุดา  สนน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟียัล  ยะโกะ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงซูฮัยด้า  เซ็นอาลามีน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ใหม่คง
3. เด็กหญิงนัสมี  มิหีม
 
1. นางปราณี  เสาวคนธ์
2. นางสาวนูรุลฮูดา  ยะส๊ะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกิรณา  มิกาศ
2. เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เหย็มเส็น
3. เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
 
1. นางสาวอาอีฉ๊ะ  ส่งตอน
2. นางเจนติมา  พรหมทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  คงอินทร์
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ทุมทอง
3. นางสาวอินทิรา  รักษาชุม
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
2. นางกัลยา  เส็น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรวา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลอยรื่น
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นายณรงค์  หรับจันทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นางสาวศิรินภา  คำวิรัตน์
2. นางสาวสุนิสา  รักษาชล
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
2. นายสุรเชษฎ์  แก้วกลิ่น
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงน๊อตฟาตีฮะ  บินตี้อิดริส
2. เด็กชายภัทรมน  แซ่ลี้
 
1. นางญาณิศา  เยี่ยมสิริวุฒิ
2. นางสาวกนกพร  ตรีรัญเพชร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นางสาวกรรณิการ์  หาญเสมอ
2. นางสาวกิ่งไผ่  ชาชุมวงศ์
 
1. นายติณณพัศ  กล่ำจีน
2. นางสาวลดานที  จินดานิมิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายบวร  ศิริกรรณฐ์
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงภัศนัณร์  บิลโต๊ะแหละ
 
1. นางนัยนา  จันทร์เพชร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพรรณชนิดา  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชญ์นาท  วิศพันธุ์
3. เด็กหญิงสายธาร  แก้วพรม
 
1. นางดารารัตน์  ดาวเรือง
2. นางธนพร  ขาวเนียม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เส็นขาว
2. เด็กหญิงปทิตตา  บุญกำเหนิด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นวลละออง
 
1. นางนัยนา  จันทร์เพชร
2. นางสาววันดี  หยีสมัน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 1. เด็กชายนิรพัฒน์  สังวราภิรมย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เบ็ญโส๊ะ
3. เด็กชายฟาร์ดี้  ยูโซะ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  บัวสีทอง
2. นางสาวอรพรรณ  สุภาพบุรุษ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วคง
2. เด็กหญิงฐิติญาพร  วุ่นซิ่งซี่
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองมณีย์
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
2. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
2. เด็กหญิงวริสา  ศรีพิเชียร
 
1. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
2. นางครองสิน  เสาวนีย์พิทักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิตยา  จอง
 
1. นางสาวนิษณา  สงกา
2. นางกนกกาญจน์  ทัยศรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติชา  บัวขาว
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงศศิกาน  ทองแก้ว
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กชายศุภกิจ  หนูเอก
2. เด็กชายสรวิชญ์  นวลงาม
 
1. นายมนตรี  ขาวเนียม
2. นางกานต์พิชชา  สุวรรณโชติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นางสาวชาลิณี  เตชะ
2. เด็กชายสุภัทรชัย  เจริญ
 
1. นางกนกกาญจน์  ทัยศรี
2. นางสาวเสาวณี  บุญนา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันสงค์
 
1. นายก่อเกียรติ  สุขเกษม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. นางสาวเพ็ญนิกา  ซาววงค์
 
1. นางสุนิสา  ชูศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สงค์ปาน
2. เด็กชายพงษ์เทพ  ย้อยสร้อยสุด
3. เด็กหญิงวรนุช  ไชยพุฒ
 
1. นางสมพร  ขุนเกลี้ยง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กชายธนากร  นกเขียว
2. เด็กหญิงนันชนก  จิตโก
3. เด็กชายรพีวิิทย์  โชครุ่งกาญจน์
 
1. นางอภิญญา   ดิษสุวรรณ์
2. นางดาวนิน  เบญหยีหมาน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงภูริดา  เอียดหมาน
2. เด็กหญิงรอซีดะ  ศรีรักษา
3. เด็กชายอัฆบัร  มันอะ
 
1. นางปวีณา  ตาเฮร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซาฟีเกาะฮ์  แวสามะ
2. เด็กหญิงสุไรดา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงฮัลฟาร์  ดอเล็ง
 
1. นางสาวจิราพร  อ่อนประเสริฐ
2. นางซ่อฝีย๊ะฮ์  จาปารัต
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วขาว
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี
3. เด็กชายสันติราษฎร์  อุบลจินดา
 
1. นางพูนศรี  แก้วสุก
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผลชนะ
2. เด็กหญิงสุพร  สัตยธรรม
3. เด็กหญิงเสาวณีย์   บุตรดีวงศ์
 
1. นางอานีตา  วัฒนพันธ์
2. นางสาวสุทธวรรณ  จันทร์ขวัญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เอียดไฝ
2. เด็กชายรัชพล  มณีเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วยวน
 
1. นางปฏิมา  เรืองอร่าม
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายพีรภัทร  จันทร์คง
2. เด็กหญิงภุมวารินทร์  ชูสุวรรณ
3. นางสาวศาลิณี  กรอบแก้ว
 
1. นางอารี  พูฒพงษ์
2. นายวสวัตติ์  ยุงคุณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายก้องภพ  ประสมจะบก
2. เด็กชายชนินทร์  ชูขำ
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงณัฐยา  สออิด
2. นางสาวศรัทธา  ทองชนะ
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายนฤเบศ  แดงบรรจง
2. เด็กชายอนันตชัย  พูลศรี
 
1. นางอารีย์  มาเอียด
2. นางสมพร  ขุนเกลี้ยง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กชายณรงศักดิ์  นวลติ้ง
2. เด็กชายปฐม์วีร์  อ้วนนิมิตร
 
1. นายมานิต  มะลิสง
2. นางสาวคอลีฝ๊ะ  จะเรเสะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1. เด็กชายชาริฟ  โปติล่ะ
2. เด็กชายธนา  หมานหมีน
 
1. นายไพรินทร์  หวังเบ็ญหมูด
2. นายก้อเสม  เด็นหมัด
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซอละห์  มาแน
2. เด็กชายฮานาฟี  ขะรีทัดมา
 
1. นายสัมพันธ์  เสนขวัญแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธนา  บิลแสะ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายนาธาร  หีมยิ
2. เด็กชายอรรณพ  แก้วเอียด
 
1. นายบาสิทธิ์  ยะลา
2. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซอลีหะ  เระสะอะ
2. เด็กหญิงซัลวานา  มะสาสา
3. เด็กหญิงนิสรีน  มาหะหมะ
4. เด็กหญิงวีอาม  มะเก็ง
5. เด็กหญิงอารีตา  ยีตรอ
 
1. นางสาวตูแวนะ  อีแต
2. นางสาวนูร์อาซีกีน  เจ๊ะแต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปัณจรีย์  บุตรจำปี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญใจ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ขันธะบัลลัง
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประทุมทอง
 
1. นายวิรัต  โต๊ะเส็น
2. นางสาวอัสมารา  จินดามณี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติญาพร  วุ่นซิงซี่
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สรรพพันธ์
3. เด็กชายวราเทพ  ร่างถิ้นแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  ทองมณีย์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ประสมกุล
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูการ
2. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงนาเดีย  ยูปูลา
2. เด็กหญิงนุรไลลา  บางปู
3. เด็กชายนุฮ์มาน  เส็มชูชูติ
4. เด็กชายมูฮัมมัดลุกมาน  มะ
5. เด็กหญิงอารีณีย์  จิใจ
 
1. นางยุวรี  แลบา
2. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กหญิงกอแก้ว  จันทรปาน
2. เด็กชายธนพภัทร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงปาริตา  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงพัชรธิดา  พรมสุข
5. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วมาก
 
1. นางสมร  ศรีแก้วทอง
2. นางชื่นใจ  เจะหมะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสุรีดา  เละโส๊ะ
2. เด็กหญิงอัลฟาตอนี  ยียุโสะ
3. เด็กหญิงอารีนี  มันนะ
4. เด็กหญิงฮัมดียะห์  เจะและ
5. เด็กหญิงไวดะห์  หมะเยะ
 
1. นางซ่อฝีย๊ะฮ์  จาปารัต
2. นางสาวจิราพร  อ่อนประเสริฐ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ทองขวัญ
2. เด็กชายติณณภพ  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  ฤทธิ์มาก
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จุณรัตน์
5. เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข
 
1. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
2. นางสาวสายชล  เหมเดโช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงซาร์ดิเนีย  คะนิง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงฟุ้งฟ้า  ยัฆพันธ์
4. เด็กหญิงรัตนากร  หอมกลิ่น
5. เด็กหญิงศศิประภา  สมคิด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทะมี
2. นางสาววันดี  แสงแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกรีธา  ตะสะโร
2. เด็กชายคณบดี  ราชแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  บุญมาก
4. เด็กหญิงนฤมล  มาลาศรี
5. เด็กชายปริญญา  ศิริพันธ์
6. เด็กชายปรเมศ  วาทวงศ์
7. เด็กหญิงปิยะนุช  กิ้มทอง
8. เด็กชายพัชรพล  เลื่อนแก้ว
9. เด็กชายพัทธดนย์  สุขสวัสดิ์
10. เด็กชายภานุวิชญ์  ทองมา
11. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ้วนนิมิตร
12. เด็กชายวชิรญาณ  ขวัญแก้ว
13. เด็กหญิงวันใหม่  มณีรัตน์
14. เด็กชายศุภณัฐ  รัตน์สุวรรณ
15. เด็กชายสิริศักดิ์  รักชู
16. เด็กชายสุภัทร  ก๊กเซี่ยง
17. เด็กชายเพทาย  พรมจันทร์
 
1. นายกิตติพงศ์  ขวัญจันทร์
2. นางอัญชิสา  ขวัญจันทร์
3. นางสาวชื่นสุมน  ขวัญจันทร์
4. นางสาวอรวรรณ  โชคิตุค
5. นายภารดี  หลีวิจิตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กหญิงนิรชา  ชูแก้ว
 
1. นางมณฑา  บูหัส
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์ทอง
 
1. นางมณฑา  บูหัส
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวกนกพร  ตรีรัญเพชร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายพริษฐ์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพิชชาภัทร  เสือกลับ
 
1. นางเสาวลักษณ์  รักช้าง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายธนาดุล  ทวีชัยเจริญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองกุล
 
1. นายติณณพัศ  กล่ำจีน
2. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายวรภพ  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิรัญญา  แฝกโคกสูง
 
1. นายปรีชา  เมืองละออง
2. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จรูญสอน
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ช่วยจำแนก
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แก้วรุ่ง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปานจรูญ
6. เด็กหญิงมาริสา  ชูอินทร์
7. เด็กหญิงรัศมีดาว  ธงชัย
8. เด็กหญิงสุธิมณ  มุสิกะพงศากุล
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณมณี
10. เด็กหญิงอโรชา  มณีรัตน์
 
1. นางสุนีย์  ทองใบเพ็ชร
2. นางพรเพ็ญ  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางณัชพร  มณีรัตน์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  เกื้อก่อบุญ
2. นางสาวจิตติมา   ชูศรีเพชร
3. เด็กหญิงนวพัฒน์  ภารกิจโกศล
4. เด็กหญิงปทมาวดี  ใหม่เทวินทร์
5. นางสาวปาล์มมี่  แก้วรัตนะ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  หนูขาว
7. เด็กหญิงวริยา  สถิรานนท์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  จีนวั่น
9. เด็กหญิงสุุนิศา  หนูขำ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนเจริญ
 
1. นางชัชชญา  น้อยผา
2. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง
3. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยแพทย์
2. เด็กหญิงณิชนันท์  สุขมาก
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองเพชร
4. เด็กหญิงนัฐชญา  เฉ้งเหา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่อนด้วง
6. เด็กหญิงบุษยา  คงดี
7. เด็กหญิงศิริวรานันท์  ขวัญหวาน
8. เด็กหญิงสิริมาส  เพ็ชรจันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงอรตี  รามณี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามวิชัย
 
1. นางกลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาธิดา  เพชรย้อย
3. นายนิภาส  ยอสม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวกนกพร  แก้วมณี
2. นางสาวกมลพรรณ  มณีรัตน์
3. นางสาวกัญญารัตน์  ไพบูลย์
4. นายธีรเมธ  พรมแก้ว
5. นางสาวปนัดดา  ประกอบแก้ว
6. นางสาวปนัดดาพร  ธาตุไพบูลย์
7. เด็กหญิงพิมมาดา  ทองสองศรี
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
9. นางสาวศศิกานต์  สิงห์จร
10. นางสาวเพชรชมพู  สุวรรณแพทย์
 
1. นายอนุรัตน์  ขวัญมา
2. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
3. นายขจรศักดิ์  แดงวังหมาก
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  จิตคำรพ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ไหมแก้ว
3. เด็กหญิงธวัลพร  อุไรรัตน์
4. เด็กหญิงนภสร  คงรักษ์
5. เด็กหญิงมณีจันทร์  ทองไชย
6. เด็กหญิงวิภาวินี  ธงไชย
7. เด็กหญิงอนัญญา  พรุเพชรแก้ว
 
1. นายบัญชา  ชัยรัตน์
2. นางประภัสสร  คงรักษ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรศรีจันทร์
2. เด็กชายชวัลวิทย์  สุสุขภาพ
3. เด็กชายธนกรณ์  นพรัตน์
4. เด็กหญิงธวัลหทัย  น้ำใจดี
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เขียวจู
6. เด็กชายพนพณ  ปรีดาพาก
7. เด็กชายพีรพล  ทองเอียด
8. เด็กชายรัตนพงศ์  จีนบุญ
9. เด็กหญิงสุชานันท์  จันเสน
10. เด็กชายสุริยา  ทองตราชู
 
1. นายวนพงศ์  หนูมาก
2. นางปัทมา  เหมรัตน์
3. นางดรุณี  รุ่งรอด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  ยูโซะ
2. เด็กหญิงนูรียะ  สือรี
 
1. นายสุเชาว์  หมั่นดี
2. นายมนตรี  ดอแมเล๊าะ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงชไมพร  คำมิ่ง
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  ปะดู่กา
 
1. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จับใจนาย
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กชายอานัส  ดำสา
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงพิชญา  นวลนิล
 
1. นายสมชาติ  คงเขียว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายจิรชัย  บุญโร
 
1. นายสมชาติ  คงเขียว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กชายสกุนัยร์  มุสอ
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟียัล  ยะโกะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงภนิชชา  ชนะชัย
 
1. นางหับเส๊าะ  บูยูโส๊ะ
2. นางพร  บุญรัตน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงซูฟียา  วาโด
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  กลั่นทอง
 
1. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
2. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงอามาณี  มามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กชายติรมีซีย์  สอระมัน
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกธรรม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หวังนุ้ย
3. เด็กหญิงสลิลลา  พรมจรรย์
 
1. นางสาวพรธิดา  พุทธิระ
2. ดาบตำรวจหญิงพัชรี  ปานถาวร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายสุเปียน  หะยีมุมิง
2. เด็กชายอับดิลละฮ์  หมาขมิ๊
3. เด็กชายอาดือนัน  เวาะมะ
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางดวงเดือน  อุสมาน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายกันตวิชย์  สงแก้ว
2. เด็กชายฐานิษฐ์  สองประสม
3. เด็กชายสาธิต  ศิลปะ
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นางอาภรณ์  ณะนวล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ชัยยะ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายชนะรัตน์  กำเนิดทอง
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายยุทธนา  โพธิ์แก้ว
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพชรบูรณ์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ขาวน้อย
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนุรฮานูดีน  สาและ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงคริสติน่า  อ่อง
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายจักรินทร์  สุวรรณอารี
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ตัน
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กชายอภิชาติ  หวันดุหมิด
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กหญิงดีน่า  สมาน
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กชายลือชัย  แสนสุด
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงอรจิรา  คงยะฤทธิ์
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ลิ่นเนี่ยว
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เรืองยังมี
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  เกื้อสกุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีพรหม
4. เด็กหญิงพัชริตา  รักเพ็ญไทย
5. เด็กชายลือชัย  แสนสุด
6. เด็กหญิงวรินทร  สุวรรณะ
7. เด็กหญิงวิภาพร  มากกำเหนิด
8. เด็กหญิงเนตรมณี  พรหมจันทร์
9. เด็กหญิงแสงเทียน  คล้ายประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
2. นางสาวสมใจ  พุทธซ้อน
3. นางสุธีรา   หนูคล้าย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ชัยยะ
2. เด็กชายชนะรัตน์  กำเนิดทอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  เพชรบูรณ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทอง
5. เด็กชายธนพงษ์  บุญฤทธิ์
6. เด็กชายธีนะพัฒน์  นนท์กัณหา
7. เด็กชายนุรฮานูดีน  สาและ
8. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงนุ่น
9. เด็กชายวีรพล  จินดาประเสริฐ
10. เด็กชายสิริกร  แซ่อึ่ง
11. เด็กชายเทพทัต  อินทรมณี
12. เด็กชายโยธิน  เปลี่ยนศิริ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นายปิยวรรฒ  แสงทอง
3. นางสุภาพ  เชาวนาสัย
4. นางอภาพรรณ  เสลาฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงจัยดาห์  เส็มอุมา
2. เด็กหญิงด๊ะ  หมานสอ
3. เด็กหญิงนัจญวา  หลำหวัง
4. เด็กชายนัศรุน   ล่อฮอย
5. เด็กหญิงนาดีย่า  หนิแล๊ะ
6. เด็กหญิงนาตาชา  หวังหะ
7. เด็กหญิงนาบีลา  บุญวาสนารัก
8. เด็กชายบัณณธร  หมัดสอ
9. เด็กหญิงฟารีดา  หมะโอะ
10. เด็กหญิงภัสรีลา  มันหวัง
11. เด็กหญิงยามีล๊ะ  หลีกา
12. เด็กหญิงวิภาดา  หมัดหมัน
13. เด็กหญิงอรัญญา  มะสมาน
14. เด็กชายอัลวา  สะแหล๊ะโส๊ะ
15. เด็กหญิงอารีนา  มะโอะ
16. เด็กหญิงอาลีหย๊ะ  หนิแล๊ะ
17. เด็กชายฮาดิษ  หมัดสอ
18. เด็กชายฮาดีฟ  และกา
19. เด็กหญิงเกศศิณีย์  หมินและ
20. เด็กชายไซอามีน  วาแวนิ
 
1. นายธวัชชัย  หนูคล้าย
2. นายดลร่อหมาน  หะเต๊ะ
3. นางวิจิตรา  แก้วสุข
4. นางเกษมสุข  แก้วสุข
5. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
6. นางสาวสวิดา  หมัดสอ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เบ็ญหมาด
2. เด็กหญิงจันทิมา  หมูนี
3. เด็กชายซอลาฮุดดีน  รอหีมมะ
4. เด็กหญิงซากีนะฮ์  หมัดปาน
5. เด็กหญิงซารีนา  ยีกับจี
6. นางสาวประวีณา   หมูนี
7. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เหร็นเร๊ะ
8. เด็กหญิงฟารีดา  หลำหัด
9. เด็กหญิงรินรดา  สันหมุด
10. เด็กหญิงศศิประภา  บุญจันทร์
11. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
12. เด็กชายศักดิ์ชัย  หัดสมัด
13. เด็กชายสิทธิพงศ์  บูยูโส๊ะ
14. นายอนันต์  เหล็มสา
15. นางสาวอริสา  กะลอเอียด
16. เด็กชายอัครพนธ์  เหร็นเร๊ะ
17. เด็กชายอาซีม  เบ็ญหมาด
18. นางสาวอาทิตยา  บูยูโส๊ะ
19. เด็กชายอานัส  มะและ
20. นายเลอศักดิ์  หวังหมัด
 
1. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
2. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
3. นางสาวยุุภารัตน์  รามันเซะ
4. นางพราวภร  จันทรของชุม
5. นางวนิดา  จิตสุนันท์
6. นายอุเส็น  นิสัน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไชยวงศ์
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  จินดาราม
3. เด็กชายปิยะพัฒน์  บัวหมุน
4. เด็กชายภูริเดช  ขวัญพัทลุง
5. เด็กชายอัมรินทร์  สังข์แก้ว
6. เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยอด
 
1. นายณัฐพงษ์  แก้วมณี
2. นายธรรมนพ  เล็งเจริญ
3. นางสุวพัชร  แสงอรุณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกชนิภา   ใบมะ
2. เด็กชายกรภัทร์   อินธรรมราช
3. เด็กหญิงกัสมา   หนิหลำ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมชื่อ
5. เด็กหญิงชยภัทร   สายสมุทร
6. เด็กชายชีรณัฐ   ชำนาญเมือง
7. เด็กหญิงซันซิมา   ใบดุเก็ม
8. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา   กิ่งทองมาก
9. เด็กชายณัฐปคัลภ์    นิมานนท์
10. เด็กชายณัฐพัชร์   เพ็ชร์มุณี
11. เด็กหญิงณิชกุล   จิตประคอง
12. เด็กหญิงตะวัน   ยอดคำ
13. เด็กหญิงธนพร   งอดสุวรรณ์
14. เด็กชายธนวัฒน์    เพลียหาญ
15. เด็กชายนวพรรษ   ทัศกูลกิจ
16. เด็กหญิงนิซาฟีตา   หนิมะ
17. เด็กหญิงนิธิวดี   ศรีช่วย
18. เด็กหญิงประกายมุข  ราชดาเพ็ชร
19. เด็กหญิงพัทธนันท์   หาญณรงค์
20. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เดชาพุฒิพัทก์
21. เด็กชายฟาริด   ยูโส๊ะเหม
22. เด็กหญิงภัทรานิษธุ์   ประทุมสินธุ์
23. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   โกลิมาศ
24. เด็กชายมูฮัมหมัดณัญมุฐฎีณ    หมันหลี
25. เด็กหญิงรัตนวดี   ดำดี
26. เด็กหญิงรุสิตา    สมาน
27. เด็กหญิงลลิตา  ไชยกิจ
28. เด็กหญิงวิลลดา   สอหีม
29. เด็กชายศุภโชค   เชื้อชอบ
30. เด็กชายศุุภชัย   เชื้อชอบ
31. เด็กหญิงสิริกร  สิขะโต
32. เด็กชายสุรยุทธ์   สันโต๊ะเส็น
33. เด็กหญิงสุวรรณวิษา   แก้วทอง
34. เด็กหญิงอมลณัฐ  รัตนอุบล
35. เด็กชายอลงกรณ์   พุมเสน
36. เด็กหญิงอาริศรา   กานี
37. เด็กหญิงอารีนา   เหย็บโต๊ะหีม
38. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ธรรมเนียม
39. เด็กหญิงแพรแก้ว   ไหมสุข
40. เด็กหญิงไรบีนา   ติ้งโหยบ
 
1. นายม่าดน   จันอิ
2. นายขจรยุทธ   มาประสม
3. นางฉนันท์นภัส   อ้าสะกะละ
4. นางภิญญดา   บิลหมัด
5. นายสมชัย   กลับทับลัง
6. นายอับดุลฮากีม   ดอเลาะแซ
7. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
8. นางสำเนียง  ช่วยประสม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขเพ็ชร
2. เด็กหญิงณฐรุจา  คงสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐชนน  สโมทานทวี
4. เด็กชายณัฐนนท์  สีทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ลายเพชร
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองรัตน์
7. เด็กหญิงตัสนีม  โต๊ะเส็น
8. เด็กหญิงนพณัฐชกรศ์  รอดรัตน์
9. เด็กหญิงนัซมีย์  หะ
10. เด็กหญิงปฏิภาณี  สุขพงษ์
11. เด็กหญิงปฏิมา  วิยาสิงห์
12. เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  นนทิการ
13. เด็กหญิงพิยดา  คุณสุทธิ์
14. เด็กหญิงฟารียะห์  โตะเหะ
15. เด็กชายมูซัยมี  ลูกเล็ก
16. เด็กชายรฐนนท์  มีเทพ
17. เด็กชายวัชรพล  บัวแเดง
18. เด็กหญิงวิทายา  ญานุปิติศักดิ์
19. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยศรี
20. เด็กหญิงเขมิสรา  รอดรัตน์
21. เด็กชายโจนาธาน  เลาะสุหลง
22. เด็กหญิงโซฟียะห์  ขุนจันทร์
23. เด็กชายไวยวัฒจ์  แก้วขวัญ
 
1. นายวุฒิพงษ์  คงคาวงศ์
2. นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน์
3. นางสาวฟารีดา  หมันสะเด็น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายณัฐวี  บาเหม
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพพ์ชัยศิริ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงบุญญฉัตร  บุญรัตน์
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1. เด็กชายอุสดีน  เจะมาหมะ
 
1. นางสอรีป๊ะ  โอะหมาน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายณัฐวี  บาเหม
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพพ์ชัยศิริ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงมาริสา  ชูอินทร์
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วรงค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงฟีรฮาน่า  กะละน๊ะ
 
1. นางสาวพลอยฝน  จิวัฒนาชวลิตกุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีวโร
 
1. Miss Lady Ninah   N.Cioco
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. นายทินกร  สอนไชย
 
1. นางสุกัญญา  ชนะสิทธิ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงสโรชินี  หมื่นสระชุม
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายปิยะ  แป้นพุ่ม
 
1. นายประสม  คงสุขแก้ว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  จินดาราม
 
1. นายณัฐพงษ์  แก้วมณี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา   วินธชัย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายชีรณัฐ  ชำนาญเมือง
2. เด็กหญิงซันซิมา  ใบดุเก็ม
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  กิ่งทองมาก
4. เด็กชายณัฐปคัลภ์  นิมานนท์
5. เด็กชายธนวัฒน์  เพลียหาญ
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เดชาพุฒิพัทก์
7. เด็กชายศุภโชค  เชื้อชอบ
8. เด็กชายสุรยุทธ์  สันโต๊ะเส็น
9. เด็กหญิงสุวรรวิษา  แก้วทอง
10. เด็กชายอลงกรณ์  พุมเสน
11. เด็กหญิงอาริศรา  กานี
12. เด็กหญิงอารีนา  เหย็บโต๊ะหีม
 
1. นายสมชัย  กลับทับลัง
2. นายขจรยุทธ  มาประสม
3. นายธำรงค์  มณีนวล
4. นายม่าดน  จันอิ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกาญจนชาติ  ชโลธรทักษิณ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
3. นางสาวชาลิณี  เตชะ
4. เด็กหญิงณรษมน  ทองเมือง
5. เด็กชายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
6. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
7. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
8. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
9. เด็กชายวันชนะ  ยัฆพันธ์
10. นางสาวสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
12. เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
2. นายวาริส  เจะกา
3. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  เหลาะเหร็ม
2. เด็กหญิงซูรีนา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดีสุหลง
4. เด็กหญิงตัสนิม  สาหมัด
5. เด็กหญิงนริศรา  อิจิ
6. เด็กหญิงนาดียา   โตะยี
7. เด็กหญิงนาเดีย  ดีสุหลง
8. เด็กหญิงนุชรี  มันนิ
9. เด็กหญิงนุรซาฟีกา    เจะอูมา
10. เด็กหญิงนูรอัยนี   อาบู
11. เด็กหญิงนูรีซัน   ซือแม
12. เด็กหญิงนูรีซัน   หมัดจิ
13. เด็กหญิงนููรูอาซีลา  แวเด็ง
14. เด็กหญิงปวีนา  สาล่า
15. เด็กหญิงพัชรินทร์   ด้าเหม
16. เด็กหญิงฟูไรดา   โส๊ะเด็น
17. เด็กหญิงฟูไรดา   โสะเด็น
18. เด็กหญิงมาซีเต๊าะห์  ดอเลาะ
19. เด็กหญิงมูตาวัลลี   บินวามะ
20. เด็กชายมูอัมมัดลุดภี  จือเน๊าะ
21. เด็กหญิงยัสมี  หมัดเกะ
22. เด็กหญิงรอบีอีะ   ขมิรักษา
23. เด็กหญิงลักษิกา  อารมณ์ฤทธิ์
24. เด็กหญิงวิรดา    งอยลัง
25. เด็กหญิงวิลาวัน    ฉลูทอง
26. เด็กหญิงสาบีลา  สาเม๊าะ
27. เด็กหญิงสุธารัตน์    ดารา
28. เด็กหญิงสุนิสา   สันหมาด
29. เด็กหญิงสุไรดา   เจะเย็น
30. เด็กหญิงสูปีย๊ะห์  หมิงหมะ
31. เด็กหญิงสูไรดา  ลาเต๊ะ
32. เด็กหญิงสโรชา    สาและ
33. เด็กหญิงอรจิรา    สาหรี
34. เด็กหญิงอัสมะ    มามะ
35. เด็กหญิงอาซีย๊ะ   ขะมิรักษา
36. เด็กหญิงอาฟาดา    เจะมะ
37. เด็กหญิงอารยะ   หมัดละ
38. เด็กหญิงอารยา    ดือราโอ๊ะ
39. เด็กหญิงอุษามณี   ซูประสิทธิ์
40. เด็กหญิงโซเฟียนา   นั่นนา
 
1. นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง
2. นายนเรศ  เสนะพันธุ์
3. นางสาวซูรีนา  ดาโอะ
4. นางอะมิเน๊าะ  วาโดะ
5. นางพัชรินทร์   ทองไฝ
6. นางสาวสาวสุธิดา   ดำแก้ว
7. นางสาวจิรัชยา   อินทร์ช่วย
8. นางสาวนุสรา   เสกสรรค์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกาญจนชาติ  ชโลธรทักษิณ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วนุ้ย
3. เด็กหญิงจินดา  รักษาประเพณี
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  หล้าขาว
5. นายจิรภาส  เยส่อกู
6. นางสาวชลิตา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ลี้
8. นางสาวชาลิณี  เตชะ
9. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  คงประดิษฐ
10. เด็กหญิงณรษมน  ทองเมือง
11. นายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
12. เด็กชายณัฐภัทร  บุณเพ็ง
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรประคอง
14. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
15. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินสี
16. เด็กชายธนกร  จะฟะ
17. นายธนวัฒน์  สมานเกริกไกร
18. เด็กหญิงนิตยา  แซ่หลี่
19. เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุวรรณเขตร์
20. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
21. เด็กหญิงพลอยนิล  ศรแสง
22. เด็กหญิงภาวิดา  เพชรรัตน์
23. นางสาวมาดีน๊ะ  กานู
24. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
25. เด็กชายวันชนะ  ยัฆพันธ์
26. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สัมพันธ์
27. นายสัตยา  กาหนุง
28. นางสาวสุกัญญา  อาหลัง
29. นางสาวสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
30. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชุมผอม
31. นางสาวสุภาพร  แซ่หวง
32. เด็กหญิงสุภาวดี  นุ่นร่ม
33. นายสุรชาติ  อุตะสุข
34. เด็กชายสุเชษฐ์  สุกใส
35. นายอดิศร  ชูรัตน์
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่ว่อง
38. เด็กหญิงอิงครัตน์  ปรียากุลเศรษฐี
39. เด็กหญิงอินทิวา  บินมุสมัน
40. เด็กชายเจียงเหวิ่น  จีจาง
 
1. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
2. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
3. นางสาวนิษณา  สงกา
4. นางสาวเสาวณี  บุญนา
5. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
6. นางสาววันดี  แสงแก้ว
7. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
8. นายวาริส  เจะกา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 1. เด็กชายณรงค์ธร  ทองสี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสี
3. เด็กชายดวิษ  เรืองฤทธิ์
4. เด็กชายธันวา  โพธิสุวรรณ
5. เด็กหญิงธีรนาฎ  แก้วชูศรี
6. เด็กชายธีรวุฒิ  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงนาเดียร์  ชอบหีม
8. เด็กชายพีรภัทร์  สารพล
9. เด็กหญิงวิชิตา  มณีเลิศ
10. เด็กหญิงสุคนฑา  วงษ์สนิท
 
1. นางเอมอร  อร่ามเรือง
2. นางสาวอาภรณ์  เพชรรัตน์
3. นางสาวรุจิรา  ศิริวัฒน์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายชนินธร  กาญจนะแก้ว
2. เด็กหญิงณิชานาฎ  ไชยประสิทธิ์
3. เด็กชายธรรณกรณ์  ศิริรักษ์
4. นายธราดล   เวชสิทธิ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ยินดี
6. เด็กหญิงพิยะดา  มะโนสา
7. เด็กหญิงมัฌชุกร  หนูเสน
8. เด็กชายวุฒิชัย  ปานเขียว
9. เด็กหญิงอัญมณี  พิมโคตร
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีคำโหมง
 
1. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปลื้มใจ
3. นายวรเดช  พร้อมมูล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ง่วนเส็ง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
3. เด็กหญิงชลกานต์  ธนภัทร
4. เด็กหญิงนาตาชา  แซ่แท่น
5. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล
6. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์
7. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
8. เด็กหญิงสุวพิชา  หลงละเลิง
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
3. นางจตุพร  ขวัญแก้ว
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชายทองแก้ว
2. เด็กหญิงพรชนก  เรืองยก
3. นางสาวพรพิมล  คงทอง
4. นางสาวสุภาดา  เรืองยก
5. เด็กหญิงเกวลิน  ชุมพล
6. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  หวานเพชร
 
1. นายธนาธร  หนูคูขุด
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
3. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เอียดยอด
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย
4. เด็กหญิงกีรติกา  อินทรัตน์
5. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สิเดะ
6. เด็กหญิงณัฐธชา  เพ็ชรสุข
7. เด็กหญิงธัญชนก  เมฆะมานัง
8. เด็กหญิงนฤสรณ์  เรืองไชย
9. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอียดยอด
10. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ชุมแดง
 
1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
2. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
3. นายนิภาส  ยอสม
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   ยอดดังแก้ว
2. เด็กหญิงจารุกร   บัวขาว
3. เด็กหญิงญาศุมินทร์   ไชยขวัญ
4. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ยอดดังแก้ว
5. เด็กหญิงนุสราภรณ์   แก้วรุ่งศรี
6. เด็กหญิงมาซือนะห์   บาเหะ
7. เด็กหญิงสุนิสา  ช่วยคงมา
8. เด็กหญิงเยาวภา   ติ้งถิ่น
 
1. นายณฐกานต์  หนักทอง
2. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
3. นางฉลอง  ชาปาน
4. นางธัญลักษณ์  ชูบัวทอง
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร
2. เด็กหญิงคาห์ ลิ่ง  ลี
3. เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง
4. เด็กหญิงฑวิตยา  จิตตะศิริ
5. เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีคงแก้ว
6. เด็กหญิงศริลฏา  โส๊ะสันสะ
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วิระพรสวรรค์
8. เด็กหญิงอาลิษา  บุญนำ
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
2. นายชัยยุทธ์  เพ็ชรมุณี
3. นางอมร  ศิริศวัสดิ์
4. นางมยุรีย์  คงชีพ
5. นางสาวพวงน้อย  ชิตวงค์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ทองเพ็งสว่างศรี
4. เด็กหญิงสิริมา  จิรัฐจินดางกูร
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางจิตรา  คชพลายุกต์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วรรณโร
2. เด็กชายเอกรัฐ  ชูอรัญ
 
1. นางสาวเกศกนก  ปานทองเสม
2. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงซอเฟีย  ยีตูวา
 
1. Mr.Jober  B. Laporga
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายรัชชานนท์   เส๊ะเส็น
 
1. Mr.Orlan  L. Cantil
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจินดา   รักษาประเพณี
 
1. MissFelita  Ginez
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงอนิส  มามุ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงวรัญญา   แซ่หลี
 
1. MissFelita  Ginez
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชณิสรา   ชุมเทพ
 
1. นางสาวกาลีย๊ะ   มอลอ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริส  จิมัน
 
1. นางสาวฮิสมี่ย๊ะห์  สาเม๊าะ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงจีรนันท์   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฎสิริ    แคสนั่น
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   เสมมณีย์
4. เด็กหญิงวริญญา   คงเย็น
5. เด็กหญิงสุนิดา   มณีเพ็ชร
 
1. นางนิภาภรณ์   ซื้อจ้าง
2. นางสาวปาณิสรา   อินทรคีรี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฟั่น
2. เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
 
1. นางสาวนุวดี  แซ่เลี่ยง
2. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฟูดุลยวัจนานนท์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
 
1. นางสาวสมถวิล  แซ่หม่า
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กชายวิชญ์พล   ทิตย์พรมทอง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   นิตย์วิมล
 
1. นางประไพ   มณีรัตน์
2. นางอังศุธร   ธุระชาติ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายธนกร  สองทอง
2. เด็กชายสุรชาติ   อุตะสุข
 
1. นางบุปผา   ศิริพร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมานยอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดเนาฟัล  แอหลี
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  หนูรอง
4. เด็กชายอดิศักดิ์  หมะเด็น
5. เด็กชายอัฟฎอน  ล่อหลี
6. เด็กชายอามีน  สนิ
 
1. นางสุดารัตน์  โภชนุกูล
2. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
3. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  เลาะหวี
2. เด็กหญิงทิวาพร  แก้วทอง
3. เด็กชายนพดล  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงพรนภัส  ขวัญทองชุม
5. เด็กหญิงอริสา  แก้วอินทร์
6. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมเส้ง
 
1. นางสาวเชียงวรรณ์  หลายประดิษฐ์
2. นายสมโชค  พูลสวัสดิ์
3. นายสมศักดิ์  ไชยสุวรรณ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กชายกฤษฎา  จรรยาดี
2. เด็กชายฐิติกร  มะโนวงศ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิโภชน์
4. เด็กชายทวีศักดิ์  กล้าจริง
5. เด็กชายวรายุทธ  เสียมไหม
6. เด็กชายสุตนันท์  ยางทอง
7. เด็กชายอดิเทพ  ขุณหเมธา
8. เด็กชายอภิรักษ์  พิชิตเสรี
 
1. นายวฤหัต  ไชยสุวรรณ
2. นายอำมร  ผ่องศรี
3. นางประณีต  จูดเกลี้ยง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายจักรภัทร  เณสอิ
2. เด็กหญิงนูรัยนี  แซะเด็น
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรมณี
4. เด็กชายภูริภัทร์  ไชยยอด
5. เด็กหญิงยัสมิน  หัดคง
6. เด็กหญิงวันวิด๊าด  แวเยง
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  หงีเอียด
8. เด็กหญิงหวันฟัยรูซ  จิตอซอ
9. เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ
10. เด็กชายอาลาวีย์  แวเยง
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
3. นางสาวสารีต้า  หากมุสา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนาซีลา  มาดีกาเจ
2. เด็กหญิงนีรชา  พูลประภา
3. เด็กชายบูรฮานูรดีน  เระสะอะ
4. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สือนิ
5. เด็กหญิงมีนา  เมาะอะ
6. เด็กชายอันวา  เด็นหมาน
7. เด็กชายอับดุลฟาตะห์  เจะมะสอง
8. เด็กชายอัฟฟาน  โดยหมะ
9. เด็กหญิงอารีนี  มันนะ
10. เด็กหญิงฮัมดียะห์  เจะและ
 
1. นายมานพ  ดอเส็ง
2. นางสุใบด๊ะ  ยอยเหาะ
3. นายมูหัมมะซูกีปลี  สีเย๊าะ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงจารุกร  บัวขาว
2. เด็กหญิงนุสราภรณ์   แก้วรุ่งศรี
3. เด็กชายระพีพัฒน์   แก้วโกมิน
4. เด็กหญิงเยาวภา   ติ้งถิ่น
5. เด็กหญิงเยาวเรศ   ติ้งถิ่น
 
1. นายณฐกานต์  หนักทอง
2. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรราษฏร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  มหาพรหม
3. เด็กชายธีรดนย์  ปาละกุล
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นางสาวมัสยาวรรณ  ปันติกา
2. เด็กหญิงศลิษา  สายวารี
3. เด็กหญิงสกีน๊ะ  หมัดเหร็ม
 
1. นางเกศราภรณ์  สายกิ้มซ้วน
2. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุมาเรีย  ซาหีมซา
3. เด็กหญิงอริสรา  สระดน
 
1. นางสาวอภิชญา  ปิตตะคะโส
2. นางสาวดาหวัน  มุทะจันทร์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฟิรดาว  เระสะอะ
2. เด็กหญิงสีตีซูรียา  ดาลี
3. เด็กหญิงอลิสดา  ปะจูสามะ
 
1. นางวนิดา  บุญมณี
2. นางสาวจิราพร  อ่อนประเสริฐ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายพลัชพงศ์  มาลีแก้ว
2. เด็กชายลินโทน  -
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางรอกีเย๊าะ  เจ๊ะเด็ง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายกูซัยต์  มอหะหมัด
2. เด็กหญิงรุสนานี   สาและ
 
1. นายมุสเล็ม  และสา
2. นายรุสดี  แวนาแว
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. นายก้องเกียรติ  ขุนฤทธิ์
2. นางสาวชฎาพร  พิมพรภิรมย์
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
2. นางพรรณศิลป์  วงศ์สำราญ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายชนาธิป  ชูแก้ว
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ทิพย์สุเนตร
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงจิณัชปัญญา  คำมูลดี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชาวนา
 
1. นางสาวปานฤทัย  วรรณชิต
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงอติกานต์  รัชชะ
2. เด็กหญิงอลิน  ราตรีพฤกษ์
 
1. นางสาวจิตรา  ไชยยศ
2. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  คาเดร์
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  รามันเจะ
 
1. นายมุสเล็ม  และสา
2. นางสาวฮายาตี  หลำยี
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงซัยดีนา  แก้วสมุต
2. เด็กหญิงวรัญญา  เส็นหมาน
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงนูรีมาน  ขะเร็มดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  ปาแนแจกะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
2. นางเพียงฤทัย  แก้วมีศรี
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงณญดา  กิ่งสุวรรณพงศ์
 
1. นางกอซีย๊ะ  ผอมเขียว
2. นางสาวกาญจนา   หมัดอาด้ำ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายนัซรอน  ยาบาหลง
2. เด็กหญิงยามีล๊ะ  มีนา
 
1. นางนาดิย๊ะ  ยาเด็ง
2. นายมุสเล็ม  และสา
 
171 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงชุติมา  สันสน
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ทัศพงษ์
 
1. นางสาวปานฤทัย  วรรณชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  นิลบรรจง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนูรลัยลา  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายอาฟิฟ  เต็มดำ
3. เด็กหญิงอารีนี  มะดีเยาะ
 
1. นายมะนันท์  ดอแนเล๊าะ
2. นางจุฑามาศ  นวลเจริญ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซาลาฮูดิง  เก่งกล้า
2. เด็กชายอัสมิง  ดอไตหะ
3. เด็กชายอิรฟาน  มะมิง
 
1. นายธิปไตย  เดชอดิศัย
2. นายสุริยะ  พูลพิพัฒน์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาญณรงค์  จีรวงศ์ไกรสร
2. เด็กชายนทีชัย  รัตนบุญ
3. เด็กชายนิพัฒน์  ชุมประยูร
 
1. นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์
2. นางวิสา  พันธุรัตน์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายบะห์รี  ดีสธรรม
2. เด็กชายอับดุลกอฟฟา  อาบูตัดสา
3. เด็กชายอิรฟาน  อาแว
 
1. นายธิปไตย  เดชดิศัย
2. นายโกสินทร์  โสภากัณฑ์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกฤติธี  ราชหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
3. เด็กชายสุรนันท์  พรหมราช
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซุฟิญัน  มะยีดี
2. เด็กชายฟาเอน  ดีสธรรม
3. เด็กชายฮานาฟี  ระนีสะ
 
1. นายธิปไตย  เดชอดิศัย
2. นายสิทธิชัย  ตีบยอ
 
178 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายทีปกร  คงเขียว
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  ไฝจันทอง
3. เด็กชายภูริภัทร  ไทยบูรณ์
 
1. นายฆบฝาด  หีมหวัง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายธัญนุกรณ์  เทพอุบล
2. เด็กชายประจักษ์  ปานบัวแก้ว
3. เด็กชายเอกวัฒน์  แสนวัน
 
1. นายปรีชา   พืชนุกูล
2. นางสาวสมศรี  หมาดหมีน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายคาวี  หนิเห
2. เด็กชายยูโซะ  อีสอปูเต๊ะ
3. เด็กชายอาซัน  เด็นอะเระ
 
1. นายอาลีย๊ะ  และสมดี
2. นายภาสกร  ยีสัน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงณัชชา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงติหยาด  หลงมิหนา
3. เด็กหญิงลาตีฟะ  เปาะมะ
 
1. นางสาวนภาภัส  ไพรบูรณ์
2. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. นางสาวชลธิชา  ยามา
2. เด็กชายอัฟนันท์  บาเหม
3. เด็กหญิงอาตีเกาะห์  เตะเหร็ม
 
1. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
2. นางสาวนภาภัส  ไพรบูรณ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่(จะนะ) 1. เด็กหญิงซัลฟาร์  สาและขาว
2. เด็กหญิงพรรณภา  เรืองเดช
3. เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะห์  สาและ
4. เด็กหญิงวนิดา  เหม๊าะหมะ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมมัน
6. เด็กหญิงสุชยา  รัตนมาลา
 
1. นางมุกดา  พรุเพชรแก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญทองยิ้ม
3. นางสาวเยาวรัตน์  หวัดเพ็ชร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่ซิ้ม
2. นางสาวธัญชนก  หนูคง
3. นางสาวพรทิพย์  ศรีเจริญ
4. เด็กหญิงวิภาวนี  เกิดพ่วง
5. นางสาวอนิษา  สว่างคำ
6. นายอภิวิชญ์  ทองโชค
 
1. นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร
2. นางอวยพร  สุววรณโณ
3. นายอุสมาน  วาสารี
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงทิพาพร  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงธนัสฌา  วาเซ็ง
3. เด็กหญิงอามีน๊ะ  ชุมอักษร
 
1. นางนิตย์  จันทร์นวล
2. นายทรงยศ  ราญฎร
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงกัญยานี  เจริญศักดิ์
2. นางสาววรรณิดา  ขะหรีดาโอะ
3. นางสาวสุดารัตน์  จันตอไฝ
 
1. นางสุภาวดี  จันทรัตน์
2. นางพรนภัส  คงสีพันธ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปัญจะมาศ  รองราม
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม
 
1. นายถวััลย์  แก้วขาว
2. นางประวิศา  แก้วขาว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ  บุญรัตนา
2. นายอรรถพล  อินทระ
3. นายเอกรินทร์  สมมาตร์
 
1. นายปรีชา  ไชยวงศ์
2. นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สู่สมแก้ว
2. เด็กหญิงชุติเนตร  บาและ
3. เด็กชายณรงค์ชาญ  สีสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  ชูอาษา
2. นางสาวฟาตีเม๊าะ  สามะ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ยูโสป
2. นางสาวสุดารัตน์  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงเกษรามน  เภอมา
 
1. นางสาววิภาดา  สังข์แก้ว
2. นายถาวร  ลักษณาวงศ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ก๊กเซง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิโชติ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เพรชสุวรรณ
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรเจริญ
2. เด็กหญิงดารินทร์  ประทานทรง
3. เด็กชายสมเจตน์  จันทร
 
1. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง
2. นางศิรินาฎ  ทองไฝ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงจามจุรี  เขียวมณีนัย
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ธุราชาติ
3. เด็กหญิงอนัญญา  ฉัจกุล
 
1. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
2. นางสาวเนาวรัตน์  แดงงามเดิม
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดำสนิท
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  คงกอบสม
3. นางสาวสุชาวดี  ชายหอมรส
 
1. นางอุไรรัตน์  ชูมี
2. นางภัชราณี  ทองแก้ว
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป็อง 1. เด็กหญิงพิระญาดา  รัตนะมะสะ
2. เด็กหญิงวีรยา  ตาหงษ์
3. เด็กหญิงสุจิรา  บุญมี
 
1. นางสาวปราณี  แก้วประสม
2. นางสาวเกศิณี  สืบเหม
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงวรัญญา  หัดเหาะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หัดยุมสา
3. เด็กหญิงอามีหน๊ะ  จันทรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวอุษณี  หมีนยะลา
2. นางอัญญาวี  อับดุลลาเตะ
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงตัสนิม  ด่อเล๊าะ
2. เด็กหญิงมลธิรา   ชูเรือง
3. เด็กชายอัฒฆกร   สุวรรมะโร
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวอามีนะห์  บินยูโซะ
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงนูรอ  มิหนา
2. เด็กชายราชสีห์  สีหานาม
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทรัตน
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีสุวรรณชนะ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายธนากรณ์  ไชยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงรุสณีย์  ยุดา
 
1. นางสาวปัทมา  ดอเล๊าะ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กชายอานัส  เจะสะนิ
 
1. นางฮายาตี  สามะ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แนลูแล
 
1. นางสาวซัลมา  เจ๊ะหะ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนีรชา  ซุ้นจิ้ว
 
1. นางสุภาวดี  จงไกรจักร์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวนิดา  ปอลอฆง
 
1. นางสาววริศรา  หวุ่นกับหมัด
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงวรนารี  ซุ่นสุย
 
1. นางวิมล  จรูญสอน
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายมะรอนิง  เต๊ะยุโสะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายธนากรณ์  ไชยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสมมณีย์
 
1. นางประจิม  ราชแก้ว
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายวรวุฒิ  นุ้ยหล๊ะ
 
1. นางไพรัตน์   ศิลป์ภูศักดิ์
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กชายชโนทัย  ครุฑธามาส
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญบำรุง
2. เด็กหญิงภัททิยา  ปานจันทร์
3. เด็กชายภัทรพล  จันทองไฝ
 
1. นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม
2. นางวรรณาพร  สุขเวทย์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงจิตรา  หมันเด็น
2. เด็กหญิงมาดีน๊ะ  หนิยุ๊หนุ๊
3. เด็กหญิงสุวรรณี  หมันเด็น
 
1. นางเกศราภรณ์  สายกิ้มซ้วน
2. นางวาสนา  ทุมมากรณ์
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  สีเงินยวง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ด่านสุวรรณกุล
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางสุวดี  เมฆสุวรรณ
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกพร  มากประเสริฐ
2. เด็กชายปัญญาพนต์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  มณีรัตน์
2. นางปัทมา  แดงแก้ว
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  หัสมัด
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงสวรรยา  หะยอ
 
1. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงฟิตตรี  แสงมาก
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธนากร  หลิกไชย
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงซารีมาร์  ตาหยงมัส
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แนลูแล
 
1. นางสาวซัลมา  เจ๊ะหะ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงณิชา  แวดอเลาะ
 
1. นางวรรณา  เพชรเจริญทอง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ทิมมณี
 
1. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงวรนารี  ซุ่นสุย
 
1. นางวิมล  จรูญสอน
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงซากีน๊ะ  นาวาเดช
 
1. นางทิวาภรณ์   มุทะจันทร์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงรุสณีย์  ยุดา
 
1. นางนฤมล  สุดสายเนตร
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงอลิษา  ชายเหาะ
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กชายวรเมธ  เส็มหล่อ
 
1. นายมนูญ  ชัยศรี
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ไชยมงคล
 
1. นางจรรยา  สินน้อย
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอบิด 1. เด็กหญิงวิสา  ดวงสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  ราชหนู
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงทองคำ
2. เด็กหญิงกามิเลีย  บินซาอัด
3. เด็กชายซานูซี  แซมา
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วังชัย
5. เด็กชายทิชากร  ไกรกรงจักร
6. เด็กหญิงอนุทิดา  บุญนะ
7. เด็กชายอนุสรณ์  อุไรภรณ์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  เหมเด็น
2. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
3. นายติณณพัศ  กล่ำจีน
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงยูฮานิช  เพชรข้าหรี
2. เด็กหญิงอานุสรา  รามัน
3. เด็กชายอามีน  เหมส๊ะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
2. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กชายนาวี  ยาลอ
2. เด็กชายสันติ  โสะหวัง
3. เด็กหญิงฮันนาน  โสะและ
 
1. นางชุษณี   นางาม
2. นางทิวาภรณ์   มุทะจันทร์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายชัญวิชญ์  ยอดพุด
2. เด็กชายอัฏษฎา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วเอียด
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นายบรรเจิด  บุญสุขจันทร์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงธนาภา  ขรีดาโอ๊ะ
2. เด็กชายสุรชัย  ใยเล๊าะ
3. เด็กชายอาดิลัน  พาพันธ์
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวนวพร  หนูแก้ว
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายนัสรอน  สอรามัน
2. เด็กชายพชรพรรณ์  สุภาพ
3. เด็กชายอนัส  หมินเย๊าะ
 
1. นางนันท์ภัสร์  ไชยสุวรรณ
2. นายปรีชา   สุขธรณ์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงนูซาวานีย์  กอเน็ง
2. เด็กชายสะมะแอ  สาและสา
3. เด็กหญิงสุกัลยา  แวบือมอ
 
1. นางมยุรี  ล่าเต๊ะ
2. นางนงเยาว์  สงทับ
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายยุทธนากร  คงเส็น
2. เด็กชายวิทยา  เหลีาะเห็ม
3. เด็กชายหะซะนัย  เจะหนิ
 
1. นายเปรมชัย  เมืองทอง
2. นางสารภี  อ่อนรอด
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กชายชาญชัย  หาบา
2. เด็กชายซูฟยาน  อับดุลเลาะ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  นกซิ่น
 
1. นายพันธุ์  ขวัญทอง
2. นางสาวจินตหรา  ธรรมรักษา
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
2. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กชายกฤษฎา  จีนช่วย
2. เด็กชายธีปกรณ์  เพ็งชัย
3. เด็กหญิงนิทาดา  คงระมัด
 
1. นางสาวพิมรดา  จันทร์อ่อน
2. นายกีรติ  กองการณ์
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 1. เด็กชายซุลกิบฟลี  ขะเดหัส
2. เด็กชายวันฮัดซำสุกรี  จิใจ
 
1. นายฮาซัน  ปุเตะ
2. นายซาอูดี  ยะฝาด
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายวันชนะ  หวังหลำ
2. เด็กชายอิสมาแอล  บูละ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายอานนท์  แก้วเพ็ง
2. เด็กชายอาลามีน  เจะดะ
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางรัชดา  แดงเหมือน
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายสรวิศ  ใจอ้าย
2. เด็กชายอรัณ  หมัดนุ้ย
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เจริญ
2. นางสาวฝารีด้า  จันทรุ่งโรจน์
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายตาร์มีซี  อาเก๊ะ
2. เด็กชายอิลฮัม  มะ
3. เด็กชายฮาสัน  นาแว
 
1. นายสุธน  บางโรย
2. นางวรรณา  เพชรเจริญทอง
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายบาอี  อะหวัง
2. เด็กชายอารีฟีน  อาบ๊ะ
3. เด็กชายอาหมัดสักรี  ดีเยาะมะ
 
1. นายสมาน  เล๊าะและ
2. นางสาวปิยอร   เอียดดำ