ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 34 1 0 0 35
2 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 31 4 2 0 37
3 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 28 4 2 0 34
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล 26 6 2 0 34
5 ชุมพรปัญญานุกูล 23 2 2 0 27
6 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 2 0 0 24
7 สงขลาพัฒนาปัญญา 13 1 0 0 14
8 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 10 2 2 0 14
9 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 1 0 0 11
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 1 2 0 6
11 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 2 0 0 0 2
รวม 202 24 12 0 238